Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Adalet Meslek Lisesi Yönetmeliği


  Adalet Meslek Lisesi Yönetmeliği

  Adalet Bakanlığından


  Resmi Gazete Tarihi :
  04/01/1985

  Resmi Gazete Sayısı : 18625

  BİRİNCİ KISIM :
  Genel Hükümler

  Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

  Amaç:

  Madde 1-
  Bu Yönetmeliğin amacı Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri bilgi ve yetenekleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına eleman olarak yetiştirmek ayrıca yüksek öğrenime hazırlamak üzere yapılacak eğitimin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam:

  Madde 2-
  Bu Yönetmelik Adalet Meslek Lisesinin kuruluş yönetim eğitim ve öğretim işleri ile bu kurumdaki görevlilerin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak:

  Madde 3-
  Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanuna ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar:

  Madde 4-
  Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık :
  Adalet Bakanlığını

  Başkanlık :
  Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığını

  Okul : Adalet Meslek Lisesini

  Müdür : Adalet Meslek Lisesi Müdürünü

  Öğretmen :
  Okulda ders okutmakla görevli olan öğretim elemanlarını
  ifade eder.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ KISIM : Kuruluş ve Mecburi Hizmet

  Kuruluş:

  Madde 5-
  Adalet Meslek Lisesi Adalet Bakanlığına bağlı ortaokula dayalı üç yıl süreli bir meslek lisesidir.

  Okul parasız-yatılıdır. Gündüzlü öğrenci de alınabilir.

  Mecburi Hizmet:

  Madde 6-
  Okulu parasız-yatılı olarak bitirenler Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde tatiller dahil öğrenim süresi kadar zorunlu hizmette bulunmakla yükümlüdür. Yüksek öğrenime devam edenler yükümlülüklerini mezun olduktan sonra eğitimlerine uygun bir görevde yerine getirirler.

  Askerlikte geçen süre zorunlu hizmetten sayılmaz.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Yönetim

  BİRİNCİ BÖLÜM : Personelin Nitelikleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Personel Sayısı ve Nitelikleri:

  Madde 7 (
  Değişik)- Okul personelinin sayısı Bakanlıkça tespit edilir ve bunlar yürürlükteki mevzuata göre atanırlar.

  Meslek dersleri Bakanlığın müsaadesi ile Bakanlık merkezi veya teşkilattaki Hâkimler ve Savcılarca verilebilir.

  Bakanlık Makamının uygun göreceği öğretmenler müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilirler.

  Müdür müdür yardımcıları ve öğretmenlerin lisans seviyesinde veya en az üç yıllık yüksek öğrenim görmüş ve pedagojik formasyonu almış olmaları gerekir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ BÖLÜM : Müdür Müdür Yardımcıları ve Öğretmenler

  Müdür:

  Madde 8-
  Müdür okulu yönetir ve temsil eder.

  Müdür okulun yönetim eğitim öğretim işlerini Kanun Tüzük Yönetmelik ve Programlarını amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek biçimde yürütür.

  Müdür okul bina ve eşyasının korunmasını iyi kullanılmasını temizliğin yapılmasını sağlar. Müdür okulda bütün çalışmaları plânlamaya yürütmeye görevlileri denetlemeye yetkili olup bu hizmetlerden birinci derecede sorumludur.

  Müdürün Genel Görevleri:

  Madde 9-
  Müdürün genel görevleri şunlardır:

  a) Eğitim öğretim ve yönetimin verimliliğini artırıcı araştırma plânlama yürütme izleme rehberlik denetleme ve değerlendirme yapmak

  b) Okuldaki bütün çalışmaları öğretim yılı başında ilgililerle işbirliği yaparak plânlamak ve düzenlemek

  c) Okulun gelişmesi içinuzun dönemli plân ve programların hazırlanmasını her öğretim yılı başında bu pl
  nın gözden geçirilmesini yerine getirilen hususlar ile yeni hedeflerin tespit edilmesini sağlamak

  d) Öğretmenlerin okuttukları dersler yaptıkları uygulama gezi ve incelemeleri düzenlemek

  e) Eğitici çalışmalarla spor etkinliklerini okul-çevre ilişkilerini ve öğretmenler kurulu çalışmalarını okulun iyi kullanılmasını temizliğini bakımını ve düzenini okul bina ve tesislerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını stajyer öğretmenlerin yetiştirilmesini ödeneklerin yerinde harcanması konularıyla gerekli görülecek diğer konularda

  Düzenleme yapılmasını sağlamak ve gerçekleştirmektir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Müdürün Yürütme Görevleri:

  Madde 10-
  Müdürün yürütme görevleri şunlardır:

  a) Öğretim yılı başlamadan önce ilgililerin de görüşünü alarak öğretmenlerle okuttukları dersleri uygulamalarını öğretime en etkili ve verimli olarak sağlayacak biçimde dağıtmak ve ilgililere yazılı olarak bildirmek

  b)
  Yıllık ders programlarının hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamak üzere ilgili öğretmenlerle toplantı yapmak

  c)
  Öğretim yılının başladığı ilk hafta İçinde öğretmenlerden sorumlu oldukları ders ve uygulamaların yıllık plânlarını almak incelemek ve gerektiğinde değişiklikler yapmak bu plânın onaylı bir örneğini ilgili öğretmene bir örneğini Bakanlığa göndermek ve aslını da dosyada saklamak

  d) Okulun derslik laboratuar ve diğer araç ve gereçlerinin hizmete hazır bulundurulmasını sağlayacak önlemler almak

  e) Eğitim ve öğretim çalışmalarını değiştirmek etkili ve verimli hale getirmek amacıyla öğretmenler kurulunu toplantıya çağırmak toplantıda alınan kararları uygulamak ve gerektiğinde üst makamlara bildirmek

  f) Haftalık ders programını günlük çalışma çizelgesini müdür yardımcıları ve öğretmenlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamaya koymak

  g)
  Bütün sınavları ilgili Yönetmelik ve emirler çerçevesinde düzenlemek bunların usulüne uygun ve güvenilir şekilde yapılmasını değerlendirilmesini sonuçlarının duyurulmasını sağlamak

  h) Eğitici çalışmalarla spor etkinliklerini ilgili Yönetmelik ve emirlere göre yürütmek

  ı) Okul bina ve tesis yerinin yangından korunmasını sivil savunma hizmetleri ile diğer güvenlik önlemlerinin mevzuat ve emirlere göre yürütülmesini sağlamak

  i) Diploma tasdikname öğretim belgeleri ile resmi yazı ve çizelgeleri imzalamak

  j) Okul genel giderlerine ve diğer hizmetlerine karşılık olmak üzere gönderilmiş olan ödeneğin usulüne uygun şekilde harcanmasını sağlamak

  k)
  Okul ayniyat işlerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütmek

  l)
  Ayniyat Talimatnamesine göre okul demirbaş eşya araç ve gereçlerinin sayılması için

  Sayım Komisyonu'nu zamanında göreve çağırmak

  m)
  Öğretmen ve diğer görevlilerden görevini gerektiği gibi yapmayanları uyarmak davranışın sürdürülmesi halinde kanuni yetkisini kullanmak ve yetkisi dışında kalan durumları ilgili makamlara bildirmek

  n) Öğretmen ve diğer personelden görevlerini üstün başarı ile yürütenlerin ödüllendirilmesi için öneride bulunmak

  o) Geçici nedenlerle ya da özürleri nedeniyle görevlerine gelemeyecek öğretmenlerin yerine gerekli nitelikleri taşıyan öğretmenleri seçerek görevlendirmek

  ö) Geçici nedenlerle ya da özürleri nedeniyle görevlerine gelmeyen müdür yardımcıları ile diğer personelin yerine uygun nitelikleri taşıyanları vekaleten görevlendirmek üzere üst makamlara öneride bulunmak

  p)
  Okul personelinin belgeye dayanmayan devamsızlıklarını gününde ilgili makamlara bildirmek

  r) Öğrencilerin disiplin dışı davranışlarını önlemek

  s) Okulun bütçe önerilerini zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara göndermek

  ş) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve işlerini yakından izlemek (bir yıl İçinde her öğretmenin en az iki dersine girilmesi zorunludur).

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İzleme Rehberlik Denetleme ve Değerlendirme Görevi:

  Madde 11-
  Müdürün izleme rehberlik denetleme ve değerlendirme görevleri şunlardır:

  a) Eğitim ve öğretim etkinliğini artırıcı ve görevlilerin mesleki gelişmelerini sağlayıcı davranışlarda bulunmak

  b) Okulun bütün etkinliklerini ve tüm görevlilerin çalışmalarını izlemek rehberlik etmek denetlemek ve değerlendirmek

  c)
  Bu görevleri yerine getirirken mevzuat çerçevesinde ve objektif olarak hareket etmek ve bu görevleri öğretim yılı başında hazırlayacağı bir programa uygun olarak yürütmek

  d) Tüm personelin gizli tezkiye varakalarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara göndermek

  e) Okulun bina ve tesislerinin ve her türlü eğitim araçlarının ihtiyaçlara yetip yetmediği onarıma değişikliğe ve eklere gerek olup olmadığı hususları ile eğitim öğretim ve yönetim çalışmalarını öğretim yılı sonunda bir rapor halinde Bakanlığa sunmak.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş