Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği


  Resmi Gazete Tarihi:
  04/11/2002

  Resmi Gazete Sayısı:
  24926

  Devlet Bakanlığından :


  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM
  : Amaç Kapsam ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 -
  Bu Yönetmelik Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı Müfettişler Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarını teftiş edilenlerin sorumluluklarını Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

  Dayanak


  Madde 2 - Bu Yönetmelik 21/02/2002 tarihli ve 24678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4745 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Devlet Memurları Kanunu Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun EK-6 ncı maddesine istinaden düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 3 -
  Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanını

  Müsteşarlık :
  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını

  Müsteşar : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarını

  Teftiş Kurulu : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunu

  Başkanlık : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını

  Başkan : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanını

  Refakat Müfettişi :
  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri

  Müfettiş : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı Başmüfettişi ve Müfettişini

  Müfettiş Yardımcısı : Teftiş inceleme ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcısını

  Şube Müdürlüğü :
  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Baş kanlığı Şube Müdürlüğünü

  Şube Müdürlüğü Personeli :
  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Baş kanlığında görevli Müdür Şef Memur Sekreter Daktiloğraf ve diğer personeli
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

  Teşkilat ve Bağlılık

  Madde 4 -
  Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Müsteşara bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları görevlerini Müsteşar adına yaparlar.

  Kurulun yazışma arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

  Görev Merkezi

  Madde 5 -
  Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.

  İKİNCİ KISIM : Teftiş Kurulunun Çalışmaları

  BİRİNCİ BÖLÜM
  : Teftiş Kurulu

  Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

  Madde 6 -
  Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

  Bağlı bulunulan Bakanın veya Müsteşarın yazılı emir ve onayı üzerine;

  a)
  Müsteşarlık merkez teşkilatı taşra teşkilatı Müsteşarlığın bağlı ve ilgili kuruluşları ile iştiraklerinde her türlü faaliyet ve işlemleriyle personele ait hususları ilgili kanun tüzük yönetmelik karar genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş etmek inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek Müsteşarlığın izni ve kontrolüne tabi kuruluşları gerektiğinde denetlemek

  b) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek plan program ve mevzuata uygun çalışmasını temin etmek amacıyla görevleri ile ilgili gerekli teklifleri hazırlayıp sunmak

  c)
  Müsteşarlık merkez teşkilatı taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve iştiraklerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel prensipleri tespit etmek personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek ve değişen mevzuatı takip ederek teftiş yönergesinde yeni düzenlemeler yapmak

  d)
  Bakan veya Müsteşar tarafından verilen teftiş inceleme ve soruşturma hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak

  e)
  Müsteşarlık merkez teşkilatı taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde uygulamaların Bakan veya Müsteşarın belirlediği ilkeler doğrultusunda daha iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli rehberlik ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak

  f) Uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak konferans ve seminerlere katılmak ve düzenlemek.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

  Madde 7 -
  (Değişik madde: 17/05/2003 - 25111 S. R.G. Yön./1. md.)

  Teftiş Kurulu Başkanlığına 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı sonrasında Müfettişlik yeterlik sınavını kazanmış ve yardımcılık dahil en az 10 yıl süreyle Müfettişlik görevinde bulunmuş Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişleri ile yukarıdaki şartları taşıyan Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişi iken idari görevlere atanmış ve en az 10 yıl Müfettişlik görevinde bulunmuş eski Müfettişler arasından veya Yönetmeliğin 22/d maddesinde belirtilen okullardan mezun olmak kaydıyla Bakanlıklar Teftiş Kurullarında en az 5 yıl süreyle Baş Müfettiş olarak görev yapanlar arasından müşterek kararla atama yapılır.

  Teftiş Kurulu Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 8 -
  Teftiş Kurulu Başkanı Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup Bakan ve Müsteşarın dışında hiçbir makam ve merciden emir almaz. Bakan ya da Müsteşarın emir ve onayı üzerine doğrudan doğruya Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar.

  a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek

  b) Teftiş Kurulunu yönetmek Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek

  c) İnceleme ve araştırma konularında Müfettişlere doğrudan görev vermek

  d) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını Müfettişlerin her yıl farklı bölgelerde görevlendirilmelerini gözetecek şekilde hazırlamak Müsteşarın onayından sonra uygulanmasını sağlamak

  e) Bakan ya da Müsteşardan alınan emir ve talimatları Müfettişlere bildirmek emirlerin uygulamalarını denetlemek

  f) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından gelen raporları incelemek varsa eksikliklerini tamamlatmak üzere gereğini yapmak ilgili mercilere göndermek ilgililerce alınacak tedbirler ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak

  g) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü personelinin sicillerini düzenlemek atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak

  h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak

  ı) Teftiş Kurulunun yazışmalarını zamanında ve düzenli bir şekilde yürütmek harcamalara ilişkin belgelerin zamanında gönderilmesini sağlamak kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yıl sonunda Müsteşara sunmak

  j) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden inceleme ve soruşturma gerektiren konuları Müsteşara iletmek alınacak emir ve talimat doğrultusunda gereğini yapmak

  k) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve düzenlemek gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak

  l) Bir konuya ait mevzuatın Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları arasında değişik biçimlerde anlaşıldığı veya yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak

  m) Gerektiğinde Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak

  n) Raporlar üzerine ilgili birimlerce alınan önlemleri ve yapılan işlemleri takip etmek alınan önlem veya yapılan işlemlerin kanun tüzük ve yönetmeliklere veya işin gereğine uygun mütalaa edilmemesi halinde durumu gerekçesiyle birlikte Müsteşara intikal ettirmek alınacak önlem veya işlemlerle ilgili önerilerde bulunmak; bu çalışmalar sırasında ilgili birimlerle Başkanlık arasında görüş ayrılığı çıkması halinde konuyu gerekçeli bir raporla Müsteşara sunmak

  o) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının hizmet içi eğitimlerini sağlamak

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  p) Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak ilgi alanındaki konu ve gelişmeleri izlemek ve bu hususlarda araştırmalar yapmak üzere dış ülkelere gönderilecek Müfettişleri 76 ncı maddedeki esaslar çerçevesinde belirlemek

  r) Bakan ya da Müsteşar tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

  Başkan; bu Yönetmelikte açıklanan görev ve yetkilerini ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak yapmaktan Müsteşara karşı sorumludur.

  Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

  Madde 9 -
  Teftiş Kurulu Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi Müsteşarın onayıyla Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.

  Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkan tarafından belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişleri yapacakları işten Başkana karşı sorumludurlar.

  Refakat Müfettişlerinin sayısı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tespit olunur. Refakat Müfettişinin görev süresi 1 yıl olup süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

  Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

  Madde 10 -
  Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkan tarafından uygun görülen ve Başkanlık şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden birisi Teftiş Kurulu Başkanına vekalet eder bulunmaması halinde Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan Müfettişlerden birine Müsteşarın Onayı ile vekalet görevi verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 11 -
  Müfettişler Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı olup doğrudan doğruya Müsteşar adına;

  a) Müsteşarlık merkez teşkilatı taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının ve bunların iştiraklerinin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek bunun dışında Müsteşarlığın izin ve kontrolüne tabi kuruluşları gerektiğinde denetlemek

  b) Müsteşarlık Merkez teşkilatı taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının ve bunların iştiraklerinin personeli hakkında tabi oldukları usule uygun olarak gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmak kanunların öngördüğü hal ve şartlarda ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde görevden uzaklaştırmak disiplin cezası gerektiren hallerde ilgili memur hakkında ceza uygulaması konusunda teklifte bulunmak

  c) Teftiş inceleme ve soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde her türlü kayıt ve belgelere el koymak bilgi ve belge istemek çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda üçten fazla olmamak üzere bilirkişi görevlendirmek

  d) Teftiş inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan ihbar ve yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak derhal soruşturmaya başlamak ve durumu Teftiş Kurulu Başkanı ile yetkili adli makamlara bildirmek delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yapmak görülecek yanlışlık veya eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak; işlerin istenen seviyede yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek

  f) Refakatlerine verilen Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak

  g) Başkanlık tarafından programlanan ve yürütülen hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak

  h) Başkanlık tarafından uygun görülecek konular için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak görevlendirildikleri komisyon kurs seminer ve toplantılara katılmak

  ı) Kanun tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Müsteşar tarafından verilecek teftiş inceleme ve soruşturma hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak ile görev ve yetkilidirler.

  Teftiş inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili Müfettiş Yardımcıları görev yetki ve sorumluluk açısından Müfettiş statüsündedir.

  Müfettişler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4745 sayılı Kanun ile değişik 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatta ön görülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu olup ayrıca görevlerin gereği gibi yapılmasından Başkana karşı sorumludurlar.

  Görevlendirme

  Madde 12 -
  Müfettişler; Bakan Müsteşar ve Kurul Başkanı dışında hiçbir makam ve merciden emir almazlar. Müfettişler Bakan ve Müsteşarın emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Ayrıca bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendi doğrultusunda Başkanlık tarafından verilen görevleri yaparlar.

  Müfettişler aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

  Müfettişlerin Çalışmalarda Uyacakları Esaslar

  Madde 13 -
  Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Müfettişler;

  a)
  Yönetim işlerine karışamazlar ve yürütmeye ilişkin emirler veremezler

  b) Evrak defter ve kayıtlar üzerine şerh ilave ve düzeltme yapamazlar

  c) Teftişe tabi kimselerle beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında kalan hizmet ve ikramlarını kabul edemezler ve herhangi bir menfaat bağı kuramazlar

  d) Yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

  Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri

  Madde 14 -
  Müfettişler yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri defter evrak ve belgeleri denetim inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek bunların onaylı örneklerini bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak kasa depo ve ambarları incelemek ve saymak bunları mühürlemek inceleme ve sayma işlemlerinde yardım isteminde bulunmak gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer Müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

  Asılları alınan belgelerin Müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir. Tasdikli örneği bırakılmadan aslı alınan belgelerin muhafazasından Müfettişler sorumludur.

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 15 -
  Müfettişler görevlendirildikleri hususlarda aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler;

  a) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı ile görevi başında kalması sakıncalı olmak

  b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri her türlü mal ve ayniyatı bunların hesap belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak gibi denetim inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek engelleyecek davranışlarda bulunmak

  c) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak

  d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş