Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Astsubay Sicil Yönetmeliği


  Astsubay Sicil Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi :
  28/12/1998

  Resmi Gazete Sayısı : 23567

  Milli Savunma Bakanlığından:

  BİRİNCİ KISIM :
  Amaç Kapsam Tanımlar ve Hukuki Dayanak

  Amaç


  Madde 1 -
  Bu Yönetmelik; astsubayların rütbe terfii rütbe kademeliliği kademe ilerlemesi ve Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemleri ile bu işlemlere esas olacak sicil belgelerinin şekil ve muhtevasını düzenlenme ve gönderilme usulünü sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının çalışma esaslarını ve astsubaylar hakkında diğer hususlarda yapılacak işlemleri düzenler.

  Kapsam

  Madde 2 -
  Bu Yönetmelik Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların; sicil üstlerini rütbe terfii rütbe kademeliliği kademe ilerlemesi işlemleri ile görevli personeli ve sicil değerlendirme ve denetleme kurulları üyelerini kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3 -
  Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Rütbe:
  Astsubayların ilk astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince kazandıkları askeri unvanı

  b) Nasıp: İlk astsubaylık ile bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihini

  c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını

  ç) Normal bekleme süresi:
  Astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekleyecekleri süreyi

  d) En az bekleme süresi:
  Astsubayların normal bekleme süresinden noksan bekleyecekleri süreyi

  e) En çok bekleme süresi:
  Astsubayların bulundukları rütbede en çok kalabilecekleri süreyi

  f) Fiili bekleme süresi: İlk astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfi müteakip nasıp düzeltmesinden dolayı verilen itibari süreler hariç olmak üzere o rütbede fiilen bulunulan süreyi

  g) Terfi yılı:
  Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süreyi

  ğ) Kademe bekleme süresi:
  Astsubayların kademe ilerlemesi için her kademede bekleyecekleri en az bir terfi yılını

  h) (Değişik bend: 05/07/2003 - 25159 S. R.G. Yön./1. md.) Sicil alma eğilimi: Asgari beş yıllık sicil notu bulunan personel için tespit edilen ve personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında esas alınan sicil notlarının standart sapmasının üç katının sicil notu ortalamasına ilave edilmesi ve çıkarılması suretiyle tespit edilen rakamlar dahil olmak üzere bulunan not aralığını

  ı) Geri besleme:
  Astsubayların o sicil yılı içerisindeki durumlarını öğrenmeleri eksikliklerini gidermeleri ve iyi olan yönlerini geliştirmeleri maksadıyla; birinci sicil üstünden şahsa; merkezden şahıs ile yetiştirme ve eğitim sistemine yapılan düzeltici ve düzenleyici önlemleri

  i) Nitelik: Personelin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tespit edilen ve sicil belgelerinde yer alan ana kriteri

  j) Kıstas (Alt nitelik): Sicil belgelerinde yer alan niteliklerin her birisinin ölçülmesine imkan veren davranış biçimlerini

  k) Rütbe terfii:
  Astsubayların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yazılı şekil ve şartlara uyularak bir üst rütbeye yükseltilmelerini

  l) Rütbe kademeliliği: Nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatleri sicille saptanarak üst makamlarca onanan astsubay başçavuşların astsubay kademeli başçavuşluğa; astsubay kıdemli başçavuşların astsubay kademeli kıdemli başçavuşluğa; astsubay kademeli kıdemli başçavuşlukta üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatleri sicille saptanarak onanan astsubay kademeli kıdemli başçavuşların astsubay ikinci kademeli kıdemli başçavuşluğa yükselmelerini

  m) Kademe ilerlemesi:
  Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışını

  n) Yeterlik: Ahlaki askeri mesleki zihni kifayet ve üst rütbeye liyakati

  o) Yeterlik derecesi: Sicil notu ortalamalarına göre aynı sınıf ve rütbede olan astsubayların kendi aralarındaki derecelenmelerini

  ö) (Değişik bend:
  07/03/2006 - 26101 S. R.G. Yön./1. md.) Sicil notu: Sicil belgelerinde sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin bu Yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde Kuvvet Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca nota tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasını

  p) (Değişik bend: 05/07/2003 - 25159 S. R.G. Yön./1. md.) Sicil notu ortalaması:

  1) Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasını

  2) Kıdemli çavuş rütbesi için;
  astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasını

  3) Üstçavuş rütbesi için;
  kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının; üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasını

  4) Kıdemli üstçavuş rütbesi için;
  kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasını

  5) Başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85'i kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasını

  6) Kıdemli başçavuş rütbesi için;
  kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının kıdemli başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100'ü başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95'i kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90'ı üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85'i kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70'i alınarak hesaplanan ortalamasını

  r) Kadro: Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyulan personelin rütbe sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarını

  s) Sicil tam notu: Sicil belgelerinde yazılı nitelikler için bu Yönetmelikte gösterilen en yüksek notların toplamını

  ş) Sicil süresi:
  Normal olarak bir terfi yılını

  t) Sicil belgesi: Astsubayların rütbe terfi rütbe kademeliliği ve kademe ilerlemesi yapmalarına veya Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemlerine esas olan yeterliği belirten belgeyi

  u. (Değişik bend: 07/03/2006 - 26101 S. R.G. Yön./1. md.) Sicil değerlendirme ve denetleme kurulu: Kuvvet Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları bünyesinde oluşturulan ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getiren kurulu

  ü) Kanun: 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununu

  v) (Ek bend:
  05/07/2003 - 25159 S. R.G. Yön./1. md.) Sicil notu ortalamasının hesaplanmasında kullanılan terimlerden;

  1) Rütbe Sicil Notu Ortalaması; personelin bulunduğu rütbeye ait muteber sicil notlarının toplamının o rütbeye ait muteber sicil notu sayısına bölünmesi suretiyle bulunan notu

  2) Rütbe Sicil Notu Katsayısı; sicil notu ortalamasının hesaplanmasında her rütbede alınmış olan sicil notlarının ortalamasının sicil notu ortalamasına katkısını belirleyen değeri

  3) Sicil Notu Ortalamasına Rütbe Katkısı; rütbe sicil notu ortalaması ile rütbe sicil notu katsayısının çarpılması sonucunda bulunan değeri

  4) Toplam Sicil Notu Ortalamasına Rütbe Katkısı; personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında hesaplamaya dahil edilecek olan rütbelere ait sicil notu ortalamasına rütbe katkılarının toplamını

  5) Toplam Rütbe Sicil Notu Katsayısı; personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında hesaplamaya dahil edilecek olan rütbelere ait rütbe sicil notu katsayılarının toplamını ifade eder.

  Hukuki dayanak

  Madde 4
  - Bu Yönetmelik 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ KISIM : Sicil Üstleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Görev ve Sorumluluk

  Sicil üstlerinin görev ve sorumluluğu

  Madde 5 -
  Sicil üstleri; emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken; üstlük ve komutanlığın en önemli olan özel yetkilerinden birini kullanırlar.

  Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak sicil belgelerindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık adalet ve vicdani kanaatle değerlendirmekten sorumludurlar. Aksi durum ehliyetli olmayanların layık olmadıkları rütbe ve makamlara yükselmelerini dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetenekten yoksun kişilerin elinde görevini yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurur. Hissi ve aşırı merhamet duygusuyla verilecek sicillerin hak eden bir başka personelin hakkını ihlal edeceği daima göz önünde bulundurulur.

  Sicil üstleri haklarında sicil düzenleyecekleri astsubayları iyi tanımak zorundadırlar. Bu nedenle haklarında sicil düzenleneceklerin günlük eğitim ve çalışmalarını tavır ve hareketlerini disiplin ve itaatini sicil belgesinde yazılı diğer hususları aralıksız izleyerek; yapacakları haberli ve habersiz denetlemeler özel yazılı veya sözlü sınavlar verecekleri özel görevler çeşitli tatbikat ve manevralardaki tutum ve durumu ile de yeterlik ve yetenekleri hakkında tam bir kanaat edinmeye çalışırlar. Maiyetini çok kısa zamanda gerçek durumu ile tanıyabilmek ve onun yeteneklerini ölçebilmek imkanına sahip olan komutan veya amirin iyi bir lider olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Düzenledikleri sicillerdeki isabet derecesine göre sicil üstleri hakkında hüküm verilir.

  Birinci sicil üstleri astları hakkında mutlak kanaat sahibi olmaktan sorumludurlar. Daha üst sicil üstlerinin kanaat sahibi olmaları şahsi becerilerine çalışma şartlarına kuruluş bağlantısına ve görev fonksiyonlarına bağlıdır.

  Değerlendirme sisteminin en büyük özelliği geri besleme imkanı vermesidir. Özellikle şahsa yapılacak geri beslemede; liderlik açık yüreklilik gelenek örf ve adetler insan psikolojisi ve çağdaş iletişim teknikleri gibi temel kavramların çok iyi kullanılması her seviyedeki sicil üstlerinin temel sorumluluğudur.

  Sicillerde görülen eksiklikler veya bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş siciller sicil üstleri tarafından gerektiğinde imza işaret ve kanaat hariç olmak üzere geri çevrilmeyerek düzeltilir ve ilgili sicil üstüne bilgi verilir

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Birinci sicil üstleri

  Madde 6 -
  Sicil yazmaya yetkili birinci sicil üstleri kuruluş bağlantısına göre sicil düzenlenecek astsubayın amiri olup bunlar aşağıda gösterilmiştir:

  a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında: Kıtalarda; en az müstakil takım komutanı müstakil bölüğün takım komutanı bölüğün (bataryanın) bulunduğu garnizondan başka bir garnizonda görev alan takım komutanı bölük (batarya) komutanı ve eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerle karargah ve kurumlarda bunların eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir.

  b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığında: Bölüm teşkilatı olan gemilerde en az bölüm amiri; bölüm teşkilatı bulunmayan gemilerde en az ikinci komutan veya başçarkçı; kara birliklerinde en az bölük (batarya) ve eşidi birlik komutanı; karargah ve kurumlarda en az kısım amiri ve eşidi ile teşkilat bağlantısına göre daha üst görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir. Ayrıca uçuş birliklerinde uçucu personel için en az harekat eğitim subayı veya kol komutanları; bakım personeli için en az komutan amir veya grup müdürleridir.

  c) Hava Kuvvetleri Komutanlığında: Uçuş birliklerinde en az filo harekat subayı kıt'a veya birlik komutanı; yer birliklerinde en az kıt'a komutanı kısım amiri bölük komutanı birlik komutanı ve eşitleri; karargah ve kurumlarda bunların eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir.

  d) Jandarma Genel Komutanlığında: İç güvenlik birliklerinde jandarma karakol komutanı birlik veya bölük komutanı; sınır ve eğitim jandarma birliklerinde en az müstakil takım komutanı müstakil bölüğün takım komutanı bölüğün (bataryanın) bulunduğu garnizondan başka bir garnizonda görev alan takım komutanı bölük (batarya) komutanı; diğer jandarma birliklerinde en az müstakil takım komutanı bölüğün (bataryanın) bulunduğu garnizondan başka bir garnizonda görev alan takım komutanı; müstakil bölüğün takım komutanı bölük (batarya) komutanı kıt'a komutanı birlik komutanı; karargah ve kurumlarda bunların eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir.

  e)
  (Ek bend: 07/03/2006 - 26101 S. R.G. Yön./2. md.) Sahil Güvenlik Komutanlığında: Bölüm teşkilatı olan gemi/botlarda en az bölüm amiri bölüm teşkilatı bulunmayan gemi/botlarda en az ikinci komutan veya başçarkçı; kara birliklerinde en az takım bölük (batarya) ve eşidi birlik komutanı; karargah ve kurumlarda en az kısım amiri ve eşidi ile teşkilat bağlantısına göre daha üst görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir. Ayrıca uçuş birliklerinde uçucu personel için en az harekât eğitim subayı veya kol komutanları; bakım ve ikmal personeli için en az komutan veya kısım amirleridir.

  (Değişik fıkra: 07/03/2006 - 26101 S. R.G. Yön./2. md.) Lüzumu hâlinde Kuvvet Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının özellik gösteren sorumluluk bölgelerinde garnizonlarda ve kuruluşlarda birinci sicil üstlerinin tespiti; kuruluş bağlantısını bozmadan ve kuruluş bağlantısı dışında ilgili Kuvvet Komutanı Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile hizmetin gereği olarak ayrıca düzenlenebilir.

  Yukarıda açıklanan birinci sicil üstlerinin en az teğmen rütbesinde bulunması şarttır. Ancak; komutan müdür amir atölye şefi ve benzeri kadro yerlerine asaleten askerlik şubesi başkanlıklarına vekaleten atanan astsubay başçavuş ve daha üst rütbelerdeki astsubaylar ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna uygun olarak atandırılan jandarma astsubayları; emirlerinde çalışan astsubaylara birinci sicil üstü olarak sicil verirler. Ayrıca amir konumundaki asteğmenler ile en az üstçavuş rütbesindeki astsubaylar; sicil belgesi düzenleyememekle beraber duruma göre birlikte üç aylık çalışma süresini tamamlamışlarsa maiyetlerinde çalışan personele ilişkin sicil belgesinde yer alan niteliklerle ilgili varsa kanaatlerini herhangi bir formata bağlı kalmadan yazılı olarak birinci sicil üstüne bildirirler.

  Sıralı sicil verme sisteminde birden fazla başçavuş ve daha üst rütbede astsubayın istihdam edilmesi halinde ilk amir durumundaki astsubay başçavuş ve astsubay kıdemli başçavuşlar da maiyetlerindeki astsubaylar hakkında aynı esaslar dahilinde sadece kanaat bildirirler ayrıca sicil veremezler.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İkinci ve üçüncü sicil üstleri

  Madde 7 -
  İkinci sicil üstleri kuruluş bağlantısına göre birinci sicil üstünün; üçüncü sicil üstleri ise kuruluş bağlantısına göre ikinci sicil üstünün; bir üst görev yerinde bulunan komutan veya amirlerdir. Astsubaylar ikinci ve üçüncü sicil üstü olamazlar.

  İKİNCİ BÖLÜM :
  Özel Durumlarda Sicil Üstlerinin Saptanması

  Sadece bir veya iki sicil üstü bulunması hali

  Madde 8 -
  Kuruluş bağlantısına göre sadece bir veya iki sicil üstü bulunan astsubayların sicilleri aynen işlem görür.

  Atandıkları görev yerleri dışında çalıştırılanların sicil üstleri

  Madde 9 -
  Atandıkları görev yerleri dışında yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak çalıştırılanlar ile bulundukları takım kısım ekip müfreze gibi ünitelerle birlikte kuruluş bağlantısı dışında başka birlik veya kurumun emrinde veya desteğinde görevlendirilenlerin sicil üstleri görev yaptıkları yerin kuruluş bağlantısına göre yetkili üstlerdir. Geçici görevlendirme emirleri sicil belgesine eklenir.

  Müttefik karargahlarda ve yurt dışı görev yerleri ile yurt dışında bulunanların sicil üstleri

  Madde 10 -
  Milli temsilciliklerde müttefik karargahlarda ve yurt dışı görev yerleri ile yurt dışındaki karargah ve birliklerde bulunan astsubayların sicil üstleri Genelkurmay Başkanlığınca saptanır ve bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak Yönergede gösterilir.

  Milli İstihbarat Teşkilatında görevli astsubayların sicil üstleri

  Madde 11 -
  Milli İstihbarat Teşkilatında görevli astsubayların bu Yönetmeliğe göre verilecek sicillerini düzenlemeye yetkili sicil üstleri Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.

  Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde çalıştırılanların sicil üstleri

  Madde 12 -
  Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde çalıştırılan astsubayların sicil üstleri Genelkurmay Başkanlığınca saptanır ve bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak Yönergede gösterilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sicil üstleri saptanamayan hallerde yapılacak işlem

  Madde 13 -
  (Değişik Madde: 07/03/2006 - 26101 S. R.G. Yön./3. md.)

  Yukarıdaki maddeler gereğince sicil üstleri saptanamayan hâllerde sicil üstleri kuruluş bağlantısına göre Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma Bakanlığı ilgili Kuvvet Komutanlıkları J/ndarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca saptanır.

  Sicil üstlerinin aynı şahıs olamayacağı

  Madde 14 -
  Sicil belgesinin düzenlendiği tarihte bir astsubayın birinci ikinci veya üçüncü sicil üstü aynı şahıs olamaz.

  Sicil düzenleyebilmek için gerekli asgari süre

  Madde 15 -
  Bir sicil üstü asil veya her ne suretle olursa olsun vekil olarak o görev yerinde sicili düzenlenecek astsubay ile beraber rütbesi değişmedikçe o sicil dönemi içerisinde fiilen en az üç ay görev yapmadıkça sicil düzenleyemez. Ancak disiplinsizlik veya ahlaki durumları nedeniyle ayırma işlemi yapılacaklar için bu süre söz konusu değildir. Muharebe halinde; üç aydan daha az süreyle çalışmalarda sicil üstünün kanaati oluşmuşsa sicil verilebilmesi konusu duruma göre Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği esaslar dahilinde ayrıca belirlenir.

  Sicil süresi içinde kurs izin üç aydan az süreli geçici görev istirahat hastahane ve hava değişimi gibi yasal mazeret sürelerinin toplam olarak bir ayı fiili görevden sayılır.

  (Değişik fıkra: 07/03/2006 - 26101 S. R.G. Yön./4. md.) Genelkurmay Başkanı Kuvvet Komutanları Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı ile orgeneral veya oramiral rütbesinde bulunanlar; önceki yıllarda birlikte çalıştığı kıt'a kurum ve karargahlarda görevli personele üç aylık süreyi doldurma şartı aranmaksızın sicil düzenleyebilirler.

  Sicil üstlerinin sicil düzenleyemeyeceği astsubaylar

  Madde 16 -
  Birinci ikinci veya üçüncü sicil üstleri aşağıda belirtilen durumlarda sicil düzenleyemez:

  a) Kıdemli olan veya kendisi ile aynı nasıplı bulunan astsubay hakkında

  b) Sicil düzenlenecek personel ile aralarında; sonradan kalksa bile evlilik bağlılığı bulunmuş veya bulunanlar ile kan veya sıhrı usul veya füru hısımlığı yahut evlat edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan veya evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) sıhrı civar hısımlığı bulunanlar hakkında

  c) Sicil belgelerinin düzenleneceği tarihte sicil üstü açıkta veya tutuklu ise.

  Yukarıda belirtilen hususlar ile başka herhangi bir nedenle sicil üstlerinden birisinin sicil düzenleyememesi halinde sicil düzenlemeye yetkili sicil üstleri kuruluş bağlantısı esasına göre bir üst görev yerinde bulunan sicil üstleridir.

  Yabancı Silahlı Kuvvetlere mensup subay veya astsubayların sicil üstü olamayacağı

  Madde 17 -
  Yurt içi veya yurt dışı kıt'a karargah ve kurumlarda görevli yabancı Silahlı Kuvvetlere mensup subay veya astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sicil üstü olamaz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş