Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Devlet İhale Kanunu

  Kanun Numarası: 2886

  Kabul Tarihi: 08/09/1983

  Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983

  Resmi Gazete Sayısı: 18161

  BİRİNCİ KISIM:
  GENEL ESASLAR

  KAPSAM:

  Madde 1 -
  Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin özel idare ve belediyelerin alım satım hizmet yapım kira trampa mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.

  Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

  İLKELER:

  Madde 2
  - Bu Kanunun yürütülmesinde ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

  Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz. Ancak ihalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanları birarada yapılabilir.

  Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak istekli çıkmadığı takdirde alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkündür.

  İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır.

  Arsası temin edilmemiş mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar durumu tip yapılarda tatbikat diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz.

  (Ek fıkra: 02/03/1984 - 2990/1 md.) Ancak arsa temin edilmesi mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı; bina ve benzeri mahiyetteki inşaatlar dışındaki ihalelerde aranmaz.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İHALE YETKİLİSİ:

  Madde 3
  - Bu Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ve ihaleye idarelerin ita amirleri yetkilidir.

  TANIMLAR:

  Madde 4 -
  Bu Kanunun uygulanmasında:

  Alım Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri hizmet ve hakların alım ve satımını

  Hizmet: Kanun tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı ücretli yevmiyeli ve sözleşmeli personel istimdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzelkişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma sondaj imalat prototip imalat istikşaf etüt harita plan proje kontrollük müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri

  Yapım: Her türlü inşaat ihzarat imalat sondaj tesisat onarım yıkma değiştirme iyileştirme yenileştirme ve montaj işlerini

  Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini

  Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri

  Taşıma: Yükleme taşıma boşaltma depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini

  Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini

  Uygun bedel:
  Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini

  İdare: İhaleyi yapan daire kurum ve kuruluşları

  İstekli:
  İhaleye katılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri

  İhale:
  Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri

  Müteahhit:
  Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri

  Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri

  Şartname:
  Yapılacak işlerin genel özel teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri

  Sözleşme:
  İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı ifade eder.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

  Madde 5 -
  Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

  Madde 6 -
  Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

  1. İhaleyi yapan idarenin;

  a) İta amirleri

  b
  ) İhale işlemlerini hazırlamak yürütmek sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar

  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları

  d) (Değişik alt bent: 02/03/1984 - 2990/2 md.) (a) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

  2.
  Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ŞARTNAMELER:

  Madde 7 -
  İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri idarelerce hazırlanır.

  Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

  a) İşin niteliği nevi ve miktarı

  b) Taşınmaz malların satışı kiraya verilmesi trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri sınırı yüzölçümü varsa pafta ada ve parsel numarası ve durumu

  c) Tahmin edilen bedeli geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar

  d) İşin yapılma yeri teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları

  e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi gecikme halinde alınacak cezalar

  f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler

  g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu

  h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği

  i) Vergi resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği

  j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği verilecekse şartları ve miktarı

  k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği

  l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

  m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı şartları ve ödeme şekli

  n) İhtilafların çözüm şekli.

  ŞARTNAME GENEL ESASLARI:

  Madde 8 -
  Bakanlar Kurulu:

  a) Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye

  b) Şartnamelere konulmak üzere 7 nci maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye Yetkilidir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ KISIM: İHALE İŞLEMLERİ

  BİRİNCİ BÖLÜM:
  İHALEYE HAZIRLIK

  TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ:

  Madde 9
  - Tahmin edilen bedel idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye ticaret odası sanayi odası borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.

  Ancak yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar uygulanır.

  BEDELİN TAHMİN EDİLEMEMESİ:

  Madde 10 -
  Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgili bakanın onayı alınmak suretiyle bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir.

  ONAY BELGESİ:

  Madde 11
  - (Değişik fıkra: 02/03/1984 - 2990/3 md.) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde ihale konusu olan işin nevi niteliği miktarı varsa proje numarası tahmin edilen bedeli kullanılabilir ödenek tutarı avans ve fiyat farkı verilecekse şartları ihalede uygulanacak usul yapılacaksa ilanın şekli ve adedi alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir.

  Onay belgesinde ayrıca Şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş