Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği


  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından


  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:
  10/03/1993

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 21520

  BİRİNCİ KISIM :
  Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM :
  Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Kısaltmalar ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 -
  Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Bölgelerin kurulması yönetilmesi işletilmesi ve 3218 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabın tahsilat ve harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 -
  Yönetmelik 1'inci maddede belirtilen amaçlar;

  a) Serbest Bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları

  b) Serbest Bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları

  c) Faaliyet ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari sicillerinin tutulmasını

  d) Serbest bölgelere giriş çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları

  e) Serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını

  f) (Değişik bend: 17/08/2002 - 24849 S. R.G. Yön./1. md.;Değişik bend: 03/05/2005 - 25804 S.R.G. Yön/1.mad) Özel hesaba yapılacak ödemeler ve gelirlerin tahsilatının tabi olacağı esasları.
  kapsar.

  Dış Ticaret Müsteşarlığı bu kapsam dahilinde kalmak kaydıyla Yönetmelik hükümlerinin uygulamada işlerliğini sağlamak amacıyla genelge/tebliğ çıkarabilir.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3
  - Bu Yönetmelik 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Kısaltmalar ve Tanımlar

  Madde 4 -
  Bu Yönetmelikte;

  a) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı

  b) (Değişik bend: 17/08/2002 - 24849 S. R.G. Yön./1. md.) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı

  c) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü

  d) Bölge Müdürlüğü : Serbest Bölge Müdürlüğünü

  e) Bölge Kurucusu: Serbest bölge altyapısının yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından yapılması halinde altyapıyı yapan kuruluşu

  f) İşletici; Serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından işletilmesi halinde bölgeyi işleten kuruluşu

  g) B.K.İ.-Bölge Kurucu ve İşleticisi: Serbest bölgenin özel sektör tarafından kurulması ve işletilmesi halinde bölgeyi kuran ve işleten kuruluşu

  h) (Değişik bend: 17/08/2002 - 24849 S. R.G. Yön./1. md.) Özel Hesap: Serbest bölge gelirlerinin toplandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan özel hesabı

  ı) Faaliyet Ruhsatı: Serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatını

  j) Açık Alan Kullanma Ruhsatı: Serbest bölgede sınırlı süreli açık alan kullanımına izin verme ruhsatını

  k) Giriş İzin Belgesi: Serbest bölgeye Giriş İzin Belgesini

  l) Özel İzin Belgesi: Serbest bölgeye iş görüşmesi ziyaret ve benzerleri gibi kısa süreli girişler için verilen Özel İzin Belgesini

  m) Bölge: Bakanlar Kurulu Kararı ile yeri ve sınırları belirlenen serbest bölgeyi

  n) Kullanıcı: Faaliyet Ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi

  o) Tarife: Serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilen yer ve hizmet ücretlerini gösterir tarifeyi

  p) Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan efektif dahil yabancı paralar ile ödemeyi sağlayan her nevi hesap belge ve vasıtaları

  r) Kanun 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

  s) Yönetmelik: Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ni

  t) (Ek bend: 17/08/2002 - 24849 S. R.G. Yön./1. md.;Mülga bend: 03/05/2005 - 25804 S.R.G. Yön/2.mad)

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ KISIM : Bölge Müdürlükleri ve Bölgenin Düzenlenmesi

  BİRİNCİ BÖLÜM :
  Bölge Müdürlükleri Bölgenin Sınırları Alt ve Üstyapı Tesisleri ve Bunların Korunması

  Serbest Bölge Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri

  Madde 5 -
  (Değişik madde: 03/05/2005 - 25804 S.R.G. Yön/3.mad)

  Serbest Bölge Müdürlükleri 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlıdır.

  Serbest Bölge Müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Bölge arazisinin kullanımı yapı ve tesislerin projelendirilmesi kurulması ve kullanılmasıyla ilgili bütün ruhsatları vermek

  b) Serbest Bölge gelirlerinin özel hesaba yatırılmasını temin etmek bu amaçla bankalar nezdinde hesaplar açmak ve buna ilişkin diğer işlemleri gerçekleştirmek

  c) Bölgede gümrük güvenlik çalışma sosyal güvenlik liman haberleşme ve sağlık hizmetleri gibi konularda kamuyu ilgilendiren görevlerin yerine getirilmesi için koordinasyonu temin etmek

  d) İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ile akdedilen işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi ile İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ve kullanıcılar kamu ve özel kuruluşlar arasında yapılan sözleşmelerin hükümleri uyarınca yürütülen işleri gözetmek ve denetlemek

  e) İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi tarafından hazırlanan hizmet kira ve/veya satış tarifelerinin düzenlenmesini temin etmek

  f) Giriş izin belgeleri ile özel izin belgelerini vermek

  g) Faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülen kişilerin yapmış olduğu kira ve satış sözleşmelerini onaylamak

  h) Bölge faaliyetlerini değerlendirmek ve yıl içindeki faaliyetlerin sonuçlarını yıllık faaliyet ve hesap raporlarını özel hesap gelirlerini gösterir tablolar hazırlayarak ekleri ile beraber gerekli açıklamaları yaparak Genel Müdürlüğe bildirmek

  i) Faaliyet ruhsatı iptal edilen veya süresi sona eren firmaların iş yerlerinde bulunan demirbaş ve ticari emtianın Yönetmelikle belirlenen sürede bölge dışına çıkarılmasını sağlamak

  j) Yönetmelikle belirlenen diğer görevleri yerine getirmektir.

  Bölge Müdürü Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Bu görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü gözetim denetim ve uygulamadan sorumludur.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bölgenin Sınırları

  Madde 6 -
  Bölgenin sınırları Bakanlar Kurulu'nun ilgili Bölgenin kurulmasına ilişkin Kararnamesinde belirtilen sınırlarıdır.

  Bölge ve Bölge dışındaki liman rıhtımlarına yanaşarak veya deniz yoluyla lash ve limbo yapmak suretiyle Bölgeye mal getiren ve götüren gemilerin ve deniz araçlarının Liman Başkanlığı ve/veya Liman İşletme Müdürlüğünce belirlenen rıhtım veya yerlerde işgal ettikleri deniz alanları ile bu yerlerden malların Bölgeye getirilip götürülmesi için takip edilen yol gümrük işlemlerinin yapılması açısından Gümrük İdaresinin gözetiminde olması şartıyla serbest bölge kabul edilir.

  Altyapı Tesisleri

  Madde 7 -
  Bölgede drenaj kanalizasyon arıtma tesisi yol su elektrik haberleşme tesisleri gibi altyapı tesisleriyle Bölge sınırları kantar kaçak eşya ambarı giriş-çıkış kapıları ve sair bina ve tesisler ilgili yatırımcı bakanlıklarca inşa ettirilebileceği gibi İşletici veya B.K.İ.' ne de yaptırılabilir.

  Kamuya ait liman havaalanı ve sair tesisler dahilinde serbest bölge kurulması halinde altyapı için gerekli iş ve işlemler Genel Müdürlük tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla da gerekli koordinasyon sağlanarak ve uygun görüşleri alınarak ihtiyaç duyulan yapı ve tesisler hizmete hazır hale getirilir.

  Bölgenin B.K.İ. tarafından kurulup ve işletilmesi halinde B.K.İ. Müsteşarlık ile akdettiği "Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi"nde belirlenen şartlar çerçevesinde: Bölge için tahsis edilen arazide faaliyetlerin yürütülmesi için çalışma üniteleri ve diğer kapalı işyeri inşaatını ve Bölgedeki altyapı ile bu altyapının Bölge dışındaki altyapıyla bütünleşmesini sağlayacak inşaatları faaliyet ruhsatının verilmesinden itibaren sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlamakla Bölgeyi yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmakla işyeri talebinde bulunan müteşebbislere kapalı işyerlerini kiralamakla Bölge özel arazi üzerinde kurulduğu takdirde talep halinde satmakla satılan açık arazilerin altyapısını arazi bedelleri tahsil olununcaya kadar inşa etmekle arazilerde Kullanıcı binalarının yaptırılmasını takip etmekle ve Bölgenin kuruluş ve işletmesi ile ilgili diğer işleri tamamlamakla yükümlüdür.

  Üstyapı Tesisleri

  Madde 8 -
  (Değişik madde: 27/03/2001 - 24355 sayılı R.G. Yön./1. md.)

  Bölge için tahsis edilen Hazineye veya mülkiyeti bir kamu kuruluşuna ait arazi Genel Müdürlük tarafından üzerine üst yapı yapılmak üzere İşletici veya B.K.İ.'ne bir sözleşme ile tamamen veya kısmen kiralanabileceği gibi faaliyet ruhsatı verilmesi uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilere de bir sözleşme ile kiralanabilir.

  Bölgedeki bina ve tesisler; işletici veya B.K.İ.'nin yanında kullanıcılar tarafından da yaptırılabilir. Söz konusu bina ve tesisler diğer kullanıcılara kiraya verilebilir devredilebilir veya mülkiyeti B.K.İ. ya da kullanıcılara ait olması durumunda satılabilir.

  İnşaat aşamasındaki tüm onay ve denetim işleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır. Söz konusu onay ve kontrollük hizmetleri Bölge Müdürlüğünce B.K.İ.'ne de yaptırılabilir. Ancak özellik arz eden tesislerin inşaat projeleri Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

  Faaliyet ruhsatı verilmesi uygun görülenler İşletici veya B.K.İ. ile kira veya satış sözleşmesi yaparlar Bölge Müdürlüğünce onaylanan bu sözleşmeyi müteakiben Genel Müdürlükçe faaliyet ruhsatı düzenlendikten sonra bölgede yatırım faaliyetine başlayabilirler. Bina veya tesis yaptıracak kullanıcılar projelerini hazırlayıp üst yapı taahhütlerini yerine getirdikten sonra "İskan Ruhsatı" almak üzere Bölge Müdürlüğüne başvururlar. İskan ruhsatının verilmesiyle yatırım aşaması tamamlanarak işletme dönemine geçilmiş olur.

  Faaliyet ruhsatı müracaat formunda belirtilen proje ve inşaatın belirtilen süreler içerisinde tamamlanması gerekir. Bu süreler faaliyet ruhsatında belirtilen işletme süresine ilave edilir. Ancak proje ve inşaatın kabul edilebilir zorunlu nedenlerle süresi içerisinde tamamlanamaması halinde 54 üncü madde hükmüne istinaden ek süre verilebilir. Ek süreler faaliyet ruhsatı süresine ilave edilmez.

  Kullanıcılar kiralanan veya satın alınan arazide inşa edilecek bina veya tesisin inşaatı tamamlanmadan (iskan ruhsatı almadan) Bölge Müdürlüğünden "Geçici İskan Ruhsatı" alarak binalarında veya kiraladıkları bir başka işyerinde ticari faaliyete başlayabilirler. Bu takdirde geçici iskan ruhsatı aldıkları veya kapalı alan kiraladıkları tarihte işletme dönemi başlamış kabul edilir.

  Açık alan kiralanarak yapılan üst yapılar ilk kullanıcıya tanınan faaliyet ruhsatı süresini aşmamak kaydıyla Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer bir kullanıcıya devredilebilir.

  Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde İşletici B.K.İ. ve kullanıcılar tarafından inşa ettirilen bina ve tesisler faaliyet ruhsatı süresinin sona ermesi veya faaliyet ruhsatının iptali halinde Hazineye intikal eder. Söz konusu bina ve tesislerin kullanılır halde devredilmesi esastır. İşletici/B.K.İ. ile Bölge Müdürlüğü bu hususta gerekli tedbirleri birlikte alırlar.

  Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde kiraladığı arazi üzerinde bina ve tesis yaptıran kullanıcıların faaliyet ruhsat sürelerinin bitiminde arazi kira sözleşmesinde üst yapıların devri için belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla adlarına yeni bir ruhsat düzenlenebilir. Kira sözleşmesinde belirtilen bu sürenin sona ermesi halinde inşa ettirilen bina ve tesisler B.K.İ.'ye intikal eder. Bu kullanıcılar faaliyet ruhsatı süresi içinde faaliyetlerine son vermeleri veya faaliyet ruhsatlarının iptali halinde bina ve tesislerinin kullanım hakkını sözleşme süresi sonuna kadar Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir gerçek veya tüzel kişiye devredebilirler. Aksi takdirde bina ve tesisler B.K.İ.'ye intikal eder.

  Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde satın aldığı arazide yaptırdığı işyerinde faaliyette bulunan kullanıcılar faaliyet ruhsat sürelerinin bitiminde yeni bir faaliyet ruhsatı alabilirler. Bu kullanıcılar faaliyetlerine son verilmesi veya faaliyet ruhsatlarının iptal edilmesi halinde arazileri ile üzerindeki bina ve tesislerini Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer bir gerçek veya tüzel kişiye satabilirler.

  Bölgede inşa edilecek üst yapıların tabi olacağı yapı ve inşa esasları her bölge için Genel Müdürlükçe belirlenir. Bölge faaliyete geçmeden önce inşa edilecek üst yapılara ilişkin projeler Genel Müdürlükçe onaylanır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yapı ve Tesislerin Korunması

  Madde 9 -
  Bölge Müdürleri Bölgenin alt ve üstyapı tesisleri ile sınırlarının korunması ve değişikliklerin devamlı gözetim ve denetimi altında yapılmasını ve teslim alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Kullanıcıların tasarrufta bulundukları yer ve tesislerin kullanılır halde geri teslim edilmesi ve gerekiyorsa eski durumuna getirilmeleri maksadıyla Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan tazminatın tahsili için İşletici veya B.K.İ. ile Bölge Müdürlüğü gerekli tedbirleri birlikte alırlar.

  İKİNCİ BÖLÜM :
  Faaliyet Konuları Faaliyet Ruhsatı Giriş İzin Belgesi ve Görev Kartı

  Bölgelerdeki Faaliyet Konuları

  Madde 10 -
  Serbest Bölgelerde Yüksek Planlama Kurulu'nca (Y.P.K.) uygun görülecek her türlü sınai ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir.

  Faaliyet Ruhsatının Verilmesi

  Madde 11 -
  Bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler "Faaliyet Ruhsatı" almak için "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nu Genel Müdürlüğe doğrudan teslim edebilecekleri gibi ilgili Bölge Müdürlüğü kanalıyla veya taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderebilirler. Müracaatın posta yoluyla yapılması halinde Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunun postaya verildiği tarih Genel Müdürlüğe teslim tarihi olarak kabul edilir.

  (Değişik fıkra: 17/08/2002 - 24849 S. R.G. Yön./2. md.) Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu'nun doldurulup yukarıda belirtilen şekilde verilmesi ve Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabına yatırılmasıyla müracaat yapılmış olur. Müracaatın değerlendirilmesi sonucunda Serbest Bölgede faaliyet göstermek üzere "Faaliyet Ruhsatı" verilmesi uygun görülenlere bu durum yazılı olarak bildirilir. Söz konusu yazıda müracaatçıya kira veya satın alma sözleşmesi yapması için 30 günlük süre tanınır. Bu süre içerisinde kira veya satın alma sözleşmesini yapan müracaatçı bu sözleşmeleri Bölge Müdürlüğü'ne onaylatarak bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderir. Sözleşmenin gönderilmesini müteakip Genel Müdürlükçe Faaliyet Ruhsatı düzenlenir. Bu süre içinde sözleşme yapmayanlar Faaliyet Ruhsatı alma hakkını kaybederler.

  Genel Müdürlük Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu üzerinde gerekli değerlendirmeleri yapar ve koşulların uygun olmadığının anlaşılması halinde yapılan müracaatı reddedebilir.

  (Değişik fıkra: 17/08/2002 - 24849 S. R.G. Yön./2. md.) Faaliyet Ruhsatı; müracaatçının talebi faaliyet konusu yatırım tutarı ve benzeri diğer hususlar Bölgeler itibariyle göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

  (Değişik fıkra: 17/08/2002 - 24849 S. R.G. Yön./2. md.) Faaliyet ruhsatı süresi faaliyet ruhsatı müracaatı diğer izin belgelerine ilişkin esaslar ve ücretler Genel Müdürlükçe belirlenir.

  Depolama Faaliyet Ruhsatına sahip Kullanıcılar diğer Kullanıcıların veya Kullanıcı olmayan gerçek ve tüzel kişilerin mallarını düzenledikleri depo kira sözleşmesini Bölge Müdürlüğüne onaylattıktan sonra depolama işlemini yapabilirler.

  Kullanıcıların Sınai ve Ticari Sicillerinin Tutulması ve Bölge İşlemlerinin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılması

  Madde 12 -
  (Değişik madde: 07/11/2006 - 26339 S.R.G. Yön/1.mad)

  Kendilerine "Faaliyet Ruhsatı" verilen gerçek ve tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce Bölge Müdürlüğü Tescil Bürosunda "Sicil Defteri"ne kaydedilirler. Yapılan kayıtta ruhsatta bulunan bilgiler ile ilgilinin icra edeceği meslek ve ticari faaliyet dalı aynen işlenir ve ilgiliye bir ticaret veya sınai sicil numarası ile bunun da üzerine işlendiği bir "Sicil Belgesi" verilir. İlgili meslek veya ticari faaliyetinde herhangi bir değişiklik olduğunda bu durumu Bölge Müdürlüğüne bildirmek ve bu tür değişiklikleri sicil kaydına işletmek zorundadır.

  Serbest bölgede faaliyet gösteren kullanıcılar genel esaslar çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek Vergi Usul Kanununun defter tutma ile belge ve kayıt düzenine ilişkin hükümlerine uymak zorundadırlar.

  Kullanıcılar bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Serbest Bölge İşlem Formu ile gerçekleştirilen tüm işlemlerini bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yaparlar. Bu konudaki uygulamanın zamanlaması ve kapsamı hakkındaki düzenlemeler Genel Müdürlükçe tespit edilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Giriş İzin Belgesi ve Görev Kartı

  Madde 13 -
  "Faaliyet Ruhsatı" alan gerçek ve tüzel kişiler ve bunların temsilci görevli ve işçileri ile Bölgede her türlü iş veya işlemlerini yürüten kişiler ilgili Bölge Müdürlüğünden "Giriş İzin Belgesi" almak kaydıyla Bölgeye girebilirler. Kısa süreli girişler için Bölge Müdürlüğünce verilen "Özel İzin Belgesi"yle de Bölgeye girilebilir.

  "Giriş İzin Belgesi" Bölge Müdürlüğünce düzenlenir. Üzerinde ilgili Bölge Müdürlüğünü tanımlayan ibare ve bu Müdürlüğün mührü tanzim tarihi taşıyanın resmi adı ve soyadı işyeri ve adresi ile geçerlilik süresi bulunur. Özel İzin Belgesinde taşıyanın adı ve soyadı bulunmaz. Bu belgeler farklı renklerde düzenlenir ve Özel İzin Belgesi çıkışta ilgililere iade edilir.

  Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumu birimlerinde ve İşletici veya B.K.İ. nezdinde çalışan görevlilere "Giriş İzin Belgesi"nde ki bilgileri kapsayan ve Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Görev Kartı" verilir. Anılan görevliler ancak bu kartlarını göstererek Bölgeye girip çalışabilirler.

  Bölgenin kuruluş aşamasında veya faaliyete geçmelerinden itibaren yapılan inşaat bakım ve onarım işleri için İşletici B.K.İ. ve/veya Kullanıcılar tarafından günlük olarak temin edilen işçilere hüviyet ibrazı karşılığında Özel İzin Belgesi verilebilir. Bu duruma göre verilen özel izin belgeleri çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınarak düzenlenir. İşçi sayısında değişiklik olduğu takdirde fazla verilen kartlar geri alınarak iptal edilir eksik olması durumunda ise yeni kartlar düzenlenerek ilgililerine verilir.

  Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması ve Faaliyet Ruhsatının İptali


  Madde 14
  - (Değişik madde: 27/03/2001 - 24355 sayılı R.G. Yön./2. md.;Değişik madde: 03/05/2005 - 25804 S.R.G. Yön/4.mad)

  Kullanıcıların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve faaliyet ruhsatının iptaline ilişkin esaslar şunlardır:

  a) Aşağıda belirtilen hallerde Bölge Müdürlüğünce kullanıcının serbest bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin serbest bölge işlem formları üç ay süreyle işleme konulmaz. Ancak kullanıcı tarafından üç aylık süre içerisinde bu hususların düzeltilmesi halinde Bölge Müdürlüğünce işlem formları tekrar işleme konulur.

  1) Yönetmelik hükümleri uyarınca verilmesi gereken belgeler ile Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünce istenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi

  2) Kullanıcı yetkili temsilcisi veya görevlileri tarafından bölge tesis araç-gereç ve ekipmanlarına veya diğer kullanıcılara zarar verildiğinin tespit edilmesi ve Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıya rağmen bu durumun düzeltilmemesi ve/veya zararın tazmin edilmemesi

  3) Kullanıcının İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ile yaptığı kira ve/veya satış sözleşmesi hükümlerine uymadığının tespit edilmesi

  4) Yazılı talimatlara uyulmadığının veya bölge düzenini bozucu davranışlarda bulunulduğunun tespit edilmesi

  5) Faaliyet ruhsatı müracaat formunda beyan ve taahhüt edilen hususlarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmemesi.

  b) Aşağıda belirtilen hallerde Bölge Müdürlüğünce yapılan tespitlerin ve düzenlenen tutanakların Genel Müdürlük tarafından incelenmesi sonucu gerekli görülmesi halinde faaliyet ruhsatı iptal edilir.

  1) (a) bendinde belirtilen süre sonunda aykırı işleme devam edildiğinin Bölge Müdürlüğünce tutanakla tespit edilmesi

  2) Faaliyet ruhsatı müracaat formunda beyan ve taahhüt edilen hususlara uyulmaması veya beyan edilen hususların gerçek dışı olduğunun sonradan yapılan araştırma ve incelemeler veya denetimler neticesinde tespit edilmesi

  3) Kanun yönetmelik tebliğ ve genelge hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi.

  c) Aşağıda belirtilen hallerde faaliyet ruhsatı hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın Genel Müdürlükçe iptal edilir.

  1) Bölge dışındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazanç ve iratların bölgede elde edilmiş kazanç ve iratlar gibi gösterilerek muhasebe kayıtlarının birleştirilmesi ve/veya bu amaçla sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge kullanılması suretiyle vergi kaçırıldığının belirlenmesi

  2) Mevzuata aykırı olarak bölgeye mal getirildiğinin veya bölgeden mal çıkarıldığının tespit edilmesi envanter kayıtları ile mevcut stoklar arasında eksiklik veya fazlalık bulunduğunun tespit edilmesi.

  Faaliyet ruhsatında belirtilen sürenin sona ermesi veya ruhsatları yukarıdaki nedenlerle iptal edilmiş olmasına rağmen faaliyetine devam etme girişiminde bulunanların malları bölgeye alınmaz. Bölgedeki malları bu Yönetmeliğin 52 nci maddesine göre tasfiye işlemine tabi tutulur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş