Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği


  Devlet Bakanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:
  21/02/2001

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24325

  BİRİNCİ KISIM :
  Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 -
  Bu Yönetmeliğin amacı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlıların saptanması bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş esaslarını belirlemek personelin görev yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 -
  Bu Yönetmelik; 60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak bakmak sosyal psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermekle görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 -
  Bu Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü

  b) İl Müdürlüğü:
  İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü

  c) Yaşlı: 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korumaya bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi

  d) Huzurevi:
  60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu

  e) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi:
  Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşunu

  f) Merkez: Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini

  g) Kuruluş: Huzurevi ve Merkezleri

  h) Rehabilitasyon:
  Doğuştan veya sonradan her hangi bir hastalık yada kaza sonucu kalıcı veya geçici olarak bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitiren yaşlıların mevcut fonksiyon kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmesi geriye kalan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel psikolojik sosyal ve ekonomik yönden var olan kapasitelerinin desteklenmesi ve günlük yaşamda bağımsız duruma gelmelerine yönelik çalışma ve yardımların tümünü

  ı) Özel Bakım: Ruh sağlığı yerinde olup bulaşıcı hastalığı olmayan yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmeti ifade eder.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Disiplin kurulu

  Madde 8 -
  Kuruluşlarda yaşlılarla ilgili disiplin işlemlerini yürütmek üzere müdür ya da vekilinin başkanlığında sosyal çalışmacı psikolog tabip hemşire ve yaşlılar arasından seçilecek birer temsilciden Disiplin Kurulu oluşturulur. Yeterli meslek elemanı bulunmadığı takdirde Disiplin Kurulu Müdürün uygun göreceği personelden oluşturulur.

  Kurul yaşlıdan alınan savunmanın da yer aldığı olay dosyasını değerlendirir gerektiğinde olayla ilgili personel ve/veya yaşlıların görüşüne başvurulur. Gerek duyulduğunda toplanan kurul oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf üstün sayılır. Karara katılmayan üye muhalefet şerhi düşebilir.

  Disiplin kurulunun görevleri

  Madde 9 -
  Kuruluş hizmetlerini gereğince yürütmeyi güçleştiren huzur ve sükunu çalışma düzenini bozan fiilleri işleyen ve bu Yönetmelik gereği yönetimce konulan kurallara uymayan yaşlılara Disiplin Kurulunca bu Yönetmeliğin ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

  Komisyonlar

  Madde 10 -
  Kuruluşlarda ilgili kanunlar gereği mali işlerin gerekli kıldığı satın alma muayene sayım ve fiyat takdir komisyonları bulunur. Bu komisyonlar yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde görevlerini yürütür.

  Sosyal servis

  Madde 11 -
  Her kuruluşta sosyal ve psikolojik çalışmaları koordineli şekilde yürütmek üzere sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan sosyal servis kurulur. Servis çalışmalarını müdüre bağlı olarak yürütür. Sosyal servis görevlilerinin yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personeli yönlendirir.

  Sosyal servisin görevleri

  Madde 12 -
  Sosyal servisin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  a) Yaşlının kuruluşa kabulü ve uyumuna ilişkin mesleki çalışmaları yapmak

  b) Kuruluş ve çevre koşulları göz önüne alınarak yaşlılara ilişkin psiko-sosyal programlar hazırlamak uygulamak ve değerlendirmek

  c) Yaşlının yakınlarıyla sağlıklı ilişki kurmasını sağlamak

  d) Hukuki sorunları olan yaşlılara yardımcı olmak gerektiğinde Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yapmak

  e) Başvuru sahibi yaşlı yakınlarına danışmanlık ve yönlendiricilik yapmak

  f) Yaşlılara yönelik sosyal kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek

  g) Yaşlılıkta ilgili konularda yaşlı yaşlı yakını personel ve özel hizmet alımı görevlilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve uygulamak

  h) Yaşlılık alanı ve kuruluşla ilgili mesleki araştırma ve incelmeler yapmak gerektiğinde yayınlamak

  ı) Genel Müdürlükçe geliştirilen standart formları doldurmak sayısal veriler elde etmek

  i) Disiplin Kurulu işleyişinde gerekli olan raporlar ile mesleki çalışma raporlarını düzenlemek

  j)
  Disiplin Kurulu işleyişinde gerekli olan raporlar ile mesleki çalışma raporlarını düzenlemek

  j) Gizlilik ilkesine bağlı kalarak yaşlıya ilişkin tüm kayıtları tutmak hazırlamak dosyalamak saklamak hizmetin gerektirdiği tüm yazışma ve raporlaştırma işlemlerini sürdürmek

  k) Toplumsal sorumluluk çerçevesinde kuruluşta verilen hizmetlere halkın gönüllü katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlik programları düzenlemek düzenlenen programların gerçekleştirilmesi amacıyla gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak

  I) Yaşlılara ilişkin konularda Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sağlık servisi

  Madde 13 - Sağlık servisi; tabip diş tabibi ve hemşireden oluşur. Servis sorumlusu tabip olup müdür ya da görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Sağlık servisi görevlileri yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personeli yönlendirir.

  Sağlık servisinin görevleri

  Madde 14 - Sağlık servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  a) Genel Müdürlükçe oluşturulan standart formları doldurmak

  b) Yaşlıların genel muayenesini yapmak hastalanması halinde teşhis ve tedavisini sağlamak gerektiğinde hastaneye sevk etmek hastanedeki durumunu izlemek

  c) Yaşlıların yılda bir kere genel muayenelerini yapmak ya da yaptırmak
  d) Kuruluşun olanakları dikkate alınarak yaşlıların günlük sağlık kontrollerini yapmak

  e) Kuruluş personeline ve personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına sağlık hizmeti vermek

  f) Kuruluşların revir sarf malzemelerini sağlamak korumak gerekli kayıtları tutmak.

  Fizyoterapi servisi

  Madde 15 - Fizyoterapi servisi; fizyoterapist ve hemşireden oluşur. Servis sorumlusu fizyoterapist olup müdür ya da görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Servis görevlileri yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personelin görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlarlar. Sağlık servisi ile koordineli çalışır.

  Fizyoterapi servisinin görevleri

  Madde 16 - Fizyoterapi servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  a) Fizyoterapiye gereksinim duyan yaşlıları tespit etmek tedavilerini yapmak ya da yaptırmak

  b) Genel Müdürlükçe oluşturulan standart formları doldurmak.

  Beslenme Servisi

  Madde 17 - Beslenme servisi; diyetisyen iaşe memuru ve aşçıdan oluşur. Servisin sorumlusu diyetisyen olup müdüre ya da müdürün görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Servis görevlileri yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personelin görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlarlar.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Beslenme servisinin görevleri

  Madde 18 -
  Beslenme servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  a) Yaşlı ve personelin beslenmesine ilişkin cetvel ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak

  b)
  Genel Müdürlükçe oluşturulan standart formları doldurmak

  c) Gıda maddelerinin kontrolünü yapmak uygun koşullarda saklanmasını sağlamak.

  Teknik servis

  Madde 19 -
  Teknik servis; teknisyen teknisyen yardımcısı kaloriferci ve teknik işlerde görevlendirilen yardımcı hizmetlilerden oluşur.

  Servisin sorumlusu teknisyen olup müdür ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısına karşı sorumludur.

  Teknik servisin görevleri

  Madde 20 -
  Teknik servisin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  a)
  Kuruluş binasının tüm bölümlerinin teknik yönden günlük kontrollerini yapmak eksikleri belirlemek belirlenen eksiklikleri gidermek

  b) Tüm makine ve tesisatın düzenli işleyişini sağlamak bakımlarını yapmak ya da yapılması için ilgili birimlere bildirmek

  c) Küçük onarımları zamanında yapmak

  d) Onarım araç gerecinin düzenli kullanılmasını ve korunmasını sağlamak

  e) Yapılacak onarımlarla ilgili malzeme gereksinimini belirlemek ilgili birimlere bildirmek sarf edilen malzemenin kaydını tutmak

  f) Bu işlemlerin yapılmasında diğer birimler ile işbirliği yapmak

  g) Yönetimin verdiği teknik işleri yerine getirmek.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Personelin Görev ve Yetkileri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Yönetim Hizmeti Görevlileri

  Müdürün Görev ve Yetkileri

  Madde 21 -
  Müdürün görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir:

  a) Kuruluşun yönetsel mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuata göre yürütmek

  b) Yaşlıların bakım ve korunması ile her türlü gereksinimini sağlayıcı önlemler almak görevliler arasında işbölümü yapmak ve denetlemek

  c) Genel Müdürlükçe geliştirilen standart formların doldurulmasını sağlamak sayısal bilgileri ilgili mercilere göndermek yaşlılarla ilgili her türlü yazışmayı gizlilik ilkesi çerçevesinde yapmak

  d) Kuruluş döner sermaye saymanlığı bütçe teklifini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek

  e) Döner sermayenin ita amiri olarak bu işletmenin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

  f) Katma bütçenin tahakkuk memuru ve satın alma komisyonu başkanı olarak Genel Müdürlükçe gönderilen ödeneklerin kuruluşun özellikleri ve gereksinimlerini göz önüne alarak ilgili mevzuata uygun olarak harcanmasını gerçekleştirmek

  g) Ayniyat ambar ve depo işlerinin yürütülmesini sağlamak ilgili memurların süreli ve süresiz ayrılması ya da görevinin değişmesi durumunda sayım ve devir teslim işlerini genel hükümler çerçevesinde tamamlatmak

  h) Personelin özlük dosyalarını tutmak her türlü işlem ve yazışmaları gizlilik ilkesine uyarak ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek

  ı) Personelin ilgili mevzuat gereğince devlet memurlarından istenen tutum davranış kılık - kıyafet ve benzeri özelliklerini izleyerek gerekli denetimleri yapmak

  i) Günlük çalışma program ve saatleri ile nöbet çizelgelerini düzenlemek onaylamak ve uygulanmasını sağlamak

  j) Kurul ile komisyon ve servislerin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak

  k) Hizmet içi eğitim programlarının Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak

  l) Kuruluşun yıllık çalışma programını hazırlamak altı ayda bir değerlendirme yapmak her yıl sonunda çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe iletilmek üzere İl Müdürlüğüne göndermek

  m) Kuruluş amacına uygun konularda araştırma ve incelemeler yapılmasını sağlamak

  n) Kuruluşun ve hizmetin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak gönüllü çalışmalarının programlanmasını sağlamak.

  Müdürün bulunmadığı durumlarda ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek memur vekaleten müdürün görevlerini yürütür.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş