Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğü  AVRUPA MAHKEMESİ İNSAN HAKLARI İÇTÜZÜĞÜ
  (4 Kasım 1998)

  STRASBOURG

  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi

  İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak

  Bu İçtüzüğü yapmıştır:

  Madde 1


  (Tanımlar)

  Şartlar aksini gerektirmedikçe bu İçtüzük bakımından:

  (a) "Sözleşme" terimi İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

  (b) "Mahkeme genel kurulu" deyimi genel kurul halinde toplanan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ni;

  (c) "Büyük Daire" deyimi Sözleşme’nin 27.maddesinin birinci fıkrası gereğince oluşturulan on yedi yargıçlı Büyük Daireyi;

  (d) "Bölüm" terimi Sözleşme’nin 26.maddesinin (b) bendi gereğince belirli bir dönem için Mahkeme genel kurulu tarafından kurulan bir daireyi ve "Bölüm Başkanı" ifadesi de Sözleşme’nin 26.maddesinin (c) bendi gereğince Mahkeme genel kurulu tarafından Bölüm Başkanı olarak seçilen yargıcı;

  (e) "Daire" terimi Sözleşme’nin 27.maddesinin birinci fıkrası gereğince oluşturulan yedi yargıçlı herhangi bir Daireyi ve "Daire Başkanı" deyimi de bu tür bir "Daire"ye başkanlık eden yargıcı;

  (f) "Komite" terimi Sözleşme’nin 27.maddesinin birinci fıkrası gereğince kurulan üç yargıçlı bir Komiteyi;

  (g) "Mahkeme" terimi hem Mahkeme genel kurulunu Büyük Daireyi bir Bölümü bir Komiteyi ve hem de Sözleşme’nin 43.maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen beş yargıçlı kurulu;

  (h) "ad hoc yargıç" ifadesi seçilmiş bir yargıcın dışında Sözleşme’nin 27.maddesinin ikinci fıkrası gereğince bir Sözleşmeci Devlet tarafından Büyük Daire üyesi veya bir Daire üyesi olarak görevlendirilmiş yargıcı;

  (ı) "Yargıç" veya "yargıçlar" terimleri Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilmiş yargıçları veya ad hoc yargıçları;

  (j) "Raportör Yargıç" terimi İçtüzüğün 48 ve 49.maddelerdeki görevleri yerine getirmek üzere atanmış bir yargıcı;

  (k) "Yazı İşleri Müdürü" terimi yerine göre Mahkeme Yazı İşleri Müdürünü veya Bölüm Yazı İşleri Müdürünü;

  (l) "Taraf" veya "taraflar" terimleri;

  - başvurucuyu veya davalı Sözleşmeci Devletleri;

  - başvurucu (kişi hükümetdışı örgütler veya kişiler grubu) Sözleşme’nin 34.maddesine göre başvuruda bulunanları;

  (m) "üçüncü taraf" deyimi Sözleşme’nin 36.maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen ve bir duruşmada yer alma hakkını kullanan veya yazılı mütalaa vermesi veya duruşmaya katılması istenen bir Sözleşmeci Devleti veya ilgili kimseyi;

  (n) "Bakanlar Komitesi" deyimi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesini;

  (o) "eski Mahkeme" ve "Komisyon" terimleri Sözleşme’nin eski 19.maddesine göre kurulmuş sırasıyla İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ni ve Avrupa Komisyonu’nu ifade eder.

  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BAŞLIK I

  MAHKEME TEŞKİLATI VE ÇALIŞMASI

  Bölüm I

  Yargıçlar

  Madde 2


  (Görev süresinin hesaplanması)

  1. Seçilmiş bir yargıcın görev süresi seçim tarihinden başlayacak şekilde hesaplanır. Ancak bir yargıç görev süresinin sona ermesi üzerine yeniden seçildiği zaman veya görev süresi sona eren veya sona erecek olan bir yargıcın yerine seçildiği zaman her iki durumda da görev süresi görev sürelerinin sona erme tarihinden başlayacak şekilde hesaplanır.

  2. Sözleşme’nin 25.maddesinin beşinci fıkrasına göre görev süresi henüz sona ermemiş olan bir yargıcın yerine seçilmiş olan bir yargıç kendinden önceki yargıcın görev süresini tamamlar.

  3. Sözleşme’nin 27.maddesinin yedinci fıkrasına göre seçilmiş bir yargıç kendinden sonraki yargıcın İçtüzüğün 3.maddesine göre yemin etmesine veya and içmesine kadar görevini sürdürür.

  Madde 3

  (Yemin etme ve and içme)


  1. Her yargıç göreve başlamadan önce kendisinin de katıldığı Mahkeme genel kurulunun ilk oturumunda eğer ihtiyaç varsa Mahkeme Başkanının önünde aşağıdaki yemini eder veya and içer:

  "Bir yargıç olarak görevlerimi şerefli bağımsız ve tarafsız bir biçimde yerine getireceğime ve müzakerelerin gizliliğini koruyacağıma yemin ederim -veya and içerim-".

  2. Bu beyan tutanağa geçirilir.

  Madde 4

  (Görevle bağdaşmayan faaliyetler)

  Sözleşme’nin 21.maddesinin üçüncü fıkrasına göre yargıçlar görevleri süresince herhangi bir siyasi veya idari faaliyette veya bağımsızlık ya da tarafsızlıkla veya tam gün çalışma esasının gerekleriyle bağdaşmayan mesleki bir faaliyette bulunamazlar. Her yargıç bütün ek faaliyetlerini Mahkeme Başkanına bildirir. Mahkeme Başkanı ve ilgili yargıç arasında uyuşmazlık çıkması halinde ortaya çıkan bir sorun hakkında Mahkeme genel kurulu karar verir.

  Madde 5

  (Kıdem)


  1. Seçilmiş yargıçlar Mahkeme Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Bölüm Başkanlarından sonra seçilme tarihlerine göre kıdem alırlar yeniden seçilme halinde bu yeniden seçilme hemen seçilme olmasa bile ilgili yargıcın daha önce görev yaptığı süre kıdemde dikkate alınır.

  2. Mahkeme Başkan Yardımcılığı görevine aynı gün seçilenler yargıç olarak görev yaptıkları süreye göre kıdem alırlar. Yargıç olarak görev yaptıkları süre aynı ise yaşlarına göre kıdem alırlar. Aynı kural Bölüm Başkanları için de uygulanır.

  3. Yargıç olarak aynı süre görev yapan yargıçlar yaşlarına göre kıdem alırlar.

  4. Ad hoc yargıçlar seçilmiş yargıçlardan sonra yaşlarına göre kıdem alırlar.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Madde 6

  (İstifa)


  Yargıçlıktan istifa Mahkeme Başkanına sunulur. Başkan bu istifayı Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne iletir. İçtüzüğün 24.maddesinin üçüncü fıkrasının son hükmü ile 26.maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla istifa görevin boşalması sonucunu doğurur.

  Madde 7

  (Göreve son verme)


  Genel kurul halinde toplanan görev başındaki seçilmiş diğer yargıçlar tarafından gerekli koşulları taşımadığına üçte iki çoğunlukla karar verilmedikçe hiç bir yargıcın görevine son verilemez. Bu yargıç önce Mahkeme genel kurulu tarafından dinlenir. Göreve son verme usulünün başlatılması için herhangi bir yargıç talepte bulunabilir.

  BÖLÜM II

  Mahkeme Başkanlığı

  Madde 8


  (Mahkeme Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Bölüm Başkanları ve Başkan Yardımcılarının seçilmesi)

  1. Mahkeme genel kurulu Mahkeme Başkanını iki Başkan Yardımcısını ve Bölüm Başkanlarını yargıç olarak görev sürelerini aşmamak koşuluyla üç yıllık bir süre için seçer. Yeniden göreve seçilebilirler.

  2. Her Bölüm aynı şekilde Bölüm Başkanının görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde yerine geçecek olan bir Başkan Yardımcısını üç yıllık bir süre için seçer bu göreve yeniden seçilebilirler.

  3. Başkanlar ve Başkan Yardımcıları yerlerine yenileri seçilinceye kadar görevlerini sürdürürler.

  4. Bir Başkanın veya bir Başkan Yardımcısının Mahkeme üyeliğinin sone ermesi veya normal süresinden önce istifa etmesi halinde duruma göre Mahkeme genel kurulu veya ilgili Bölüm bu görev döneminin geriye kalan süresini tamamlayacak olan kişiyi seçer.

  5. Bu maddede sözü edilen seçimler gizli oyla yapılır seçimlerde sadece seçilmiş mevcut yargıçlar oy kullanır. Hiçbir yargıcın seçilmiş mevcut yargıçların mutlak çoğunluğunun oyunu sağlayamaması halinde en fazla oyu alan iki yargıcın katılacağı ikinci bir oylama yapılır. Oyların eşit dağılması halinde 5.maddeye göre kıdemli olan yargıç seçilmiş olur.

  Madde 9

  (Mahkeme Başkanının görevleri)

  1.
  Mahkeme Başkanı Mahkeme’nin çalışmasını ve idaresini sağlar. Başkan Mahkeme’yi temsil eder ve özellikle Mahkeme’nin Avrupa Konseyi makamlarıyla olan ilişkilerinden sorumludur.

  2. Başkan Mahkeme genel kurulu toplantılarına Büyük Daire toplantılarına ve beş yargıçlı kurul toplantılarına başkanlık eder.

  3. Başkan nezdinde seçildiği Sözleşmeci Devletle ilgili davalar dışında Dairelerin görmekte olduğu davalara katılmaz.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Madde 10

  (Mahkeme Başkan Yardımcılarının görevleri)


  Mahkeme Başkan Yardımcıları Mahkeme Başkanına yardım eder. Başkan Yardımcıları Başkanın görevini yapamayacak durumda olması veya Başkanlık makamının boşalması halinde veya Başkanın isteği üzerine Başkanın yerine görev yaparlar. Başkan Yardımcıları Bölüm Başkanlıkları da yaparlar.

  Madde 11

  (Başkanın veya Başkan Yardımcılarının yerine geçme)

  Mahkeme Başkanının ve Başkan Yardımcılarının aynı anda görev yapamayacak durumda olmaları veya bu makamların boşalmış olması halinde Mahkeme Başkanlığını bir Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı yoksa 5.maddeye göre kıdemli olan başka bir seçilmiş yargıç üstlenir.

  Madde 12

  (Bölümlerin ve Dairelerin Başkanlıkları)

  Bölüm Başkanları üyesi oldukları Bölümün ve Dairelerin oturumlarına başkanlık ederler. Bölüm Başkanlarının görev yapamayacak durumda olmaları ve Bölüm Başkanlığının boşalmış olması halinde veya Bölüm Başkanının isteği üzerine Başkan Yardımcıları Başkanın yerine geçer. Bunun mümkün olmaması halinde ise Bölüm ve Dairelerin üyeleri 5.maddede öngörülen kıdeme göre Başkanların yerini alırlar.

  Madde 13

  (Başkanlık yapamama)

  Mahkeme yargıçları vatandaşı oldukları veya nezdinde seçildikleri Sözleşmeci Devletlerin taraf oldukları davalarda başkanlık yapamazlar.

  Madde 14

  (Cinslerin dengeli temsili)

  İçtüzüğün bu bölümünde ve daha sonraki bölümlerinde düzenlenen atamaların yapılması ile ilgili olarak Mahkeme cinslerin dengeli dağılımını sağlayacak bir politika izler.

  Bölüm III

  Yazı İşleri Müdürlüğü

  Madde 15

  (Yazı İşleri Müdürünün Seçilmesi)


  1. Mahkeme Yazı İşleri Müdürü Mahkeme genel kurulu tarafından seçilir. Adaylar yüksek ahlaki niteliklere ve hukuk idare ve dilbilgisine sahip ve makamın gerektirdiği görevleri yürütebilecek gerekli tecrübeye sahip olmalıdır.

  2.
  Yazı işleri Müdürü beş yıl için seçilir ve yeniden seçilebilir. Genel kurul halinde toplanan yargıçların üçte iki çoğunluğu tarafından Yazı İşleri Müdürlüğünün gerektirdiği şartları artık taşımadığına karar verilmedikçe Yazı İşleri Müdürü görevinden alınamaz. Mahkeme genel kurulu önce Yazı İşleri Müdürünü dinler. Herhangi bir yargıç Yazı İşleri Müdürünün görevinden alınması usulünü bir dilekçeyle başlatabilir.

  3. Bu maddede sözü edilen seçim sadece seçilmiş yargıçların katılmasıyla ve gizli oyla yapılır. Hiçbir adayın seçilmiş yargıçların mutlak çoğunluğunun oyunu alamaması halinde en fazla oyu alan iki aday arasında yapılacak ikinci bir seçimle en fazla oyu alan aday seçilir. Oyların eşit dağılması halinde ilk olarak varsa bayan aday ikinci olarak daha yaşlı aday seçilmiş olur.

  4. Yazı İşleri Müdürü göreve başlamadan önce Mahkeme Başkanının eğer gerek varsa Mahkeme genel kurulunun önünde aşağıdaki gibi yemin eder veya and içer:

  "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olarak bana verilen görevi sadakatle basiretle ve büyük bir özenle yapacağıma yemin ederim- veya and içerim-"

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu beyan tutanağa geçirilir.

  Madde 16


  (Yazı İşleri Müdür Yardımcılarının seçilmesi)

  1. Mahkeme genel kurulu önceki maddede öngörülen şartlarda ve tarzda aynı süre için iki tane Yazı İşleri Müdür Yardımcısı seçer. Yazı İşleri Müdürünün görevden alınma usulü Müdür Yardımcıları için de uygulanır. Mahkeme her iki konuda da Yazı İşleri Müdürünün görüşünü alır.

  2. Bir Yazı İşleri Müdür Yardımcısı göreve başlamadan önce Mahkeme Başkanı önünde gerektiği taktirde Mahkeme genel kurulu önünde Yazı İşleri Müdürü için öngörülen aynı yemini eder veya and içer. Bu beyan tutanağa geçirilir.

  Madde 17

  (Yazı İşleri Müdürünün görevleri)

  1.
  Yazı İşleri Müdürü Mahkeme’nin görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olur ve Mahkeme Başkanının denetiminde Yazı işlerinin örgütlenmesinden ve faaliyetlerinden sorumludur.

  2. Yazı İşleri Müdürü Mahkeme arşivini tutar. Mahkeme önüne getirilen veya getirilecek olan bütün davalarda Mahkeme’den yapılan veya Mahkeme’ye gönderilen bütün yazışmalar ve bildirimler Yazı İşleri Müdürü kanalıyla yürütülür.

  3. Yazı İşleri Müdürü bu makama verilen taktir yetkisine bağlı olarak Mahkeme’nin çalışmasıyla ilgili bilgi taleplerini ve özellikle basından gelen istekleri karşılar.

  4. Yazı işlerinin çalışması Yazı İşleri Müdürü tarafından hazırlanan ve Mahkeme Başkanı tarafından onaylanan genel talimatlarla düzenlenir.

  Madde 18

  (Yazı İşleri Teşkilatı)

  1.
  Yazı İşleri Mahkeme tarafında kurulan Bölümlere eşit sayıda Bölüm Yazı İşlerinden ve Mahkeme tarafından ihtiyaç duyulan hukuki ve idari hizmetleri sağlayacak gerekli birimlerden meydana gelir.

  2. Bölüm Yazı İşleri Müdürü Bölümün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve kendisine de Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı yardımcılık eder

  3. Yazı İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları dışında hukuk sekreterleri dahil Yazı İşleri görevlileri Mahkeme Başkanı’nın ve onun talimatıyla hareket eden Yazı İşleri Müdürünün uygun görmesiyle Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından göreve atanır.

  Bölüm IV

  Mahkeme’nin Çalışması

  Madde 19


  (Mahkeme’nin çalışma yeri)

  1.
  Mahkeme’nin çalışma yeri Avrupa Konseyi’nin Strasboug’taki çalışma yeridir. Ancak Mahkeme gerekli gördüğü taktirde Avrupa Konseyi’ne üye Devletlerin sınırları içinde herhangi bir yerde çalışabilir.

  2. Mahkeme bir başvurunun incelenmesinin herhangi bir aşamasında kendisi veya bir veya birden fazla üyesi tarafından başka bir yerde bir soruşturma yapılmasına veya diğer bir görevin yerine getirilmesine karar verebilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş