Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  1 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tıp İmar Yönetmeliği
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer)

  Yönetmelik hükümleri imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.
  BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
  Madde 1 - 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik ............................. Belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunan alanlarda uygulanır.

  Madde 2 - (Değişik fıkra: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/1. md.) Tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç bu Yönetmelikte yer alan diğer hususlar imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

  Ancak imar planlarında parselasyon durumları ve bina kitleleri bilhassa bu maksatla etüt edilerek ölçüleri verilmediği takdirde sadece ayrık veya bitişik bina yapılacağını ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik olarak gösterildiğinden bunlara ait ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar.
  Madde 3 - İmar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire Belediye yetkilidir.

  Belediye mevzuat ve standartlarda özürlüler konusunda getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca belediye yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da özürlülerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili ve sorumludur.
  Madde 4 - (Değişik madde: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/2. md.)

  Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılarda plan fen sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur.

  Madde 5 - (Değişik madde: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/3. md.)

  Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapıların inşasında 02/02/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" ile 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği" hükümlerine uyulması zorunludur.
  Madde 6 - (Değişik madde: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/4. md.)

  Belediyeler İmar Kanununa ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak ve Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uymak şartı ile İmar Kanununun 21 inci maddesinde belirtilen kendi beldelerinin özelliği açısından gerekli gördükleri hususları belediye meclis kararına bağlayarak bu Yönetmeliğe ilave edebilirler. Bu kararın bir örneği Bakanlığa gönderilir ve mahallinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Madde 7 - Projeleri Bayındırlık ve İskan veya Milli Savunma Bakanlıklarınca hazırlanacak ve onaylanacak yapılara ait projelerin Belediyece incelenmesi sırasında Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.

  Ayrıca umumi binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgelerindeki tesisler bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlarına ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iç ölçülere tabi değildir.

  Ancak özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur.

  Bu maddenin tatbikinde belediyece tereddüde düşülmesi halinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılır.
  Madde 8 - (Değişik madde: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/5. md.)

  Bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve/veya yönetmelik hükümleri ve ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez iskan edilen diğer bağımsız bölümlerde tamir tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.

  Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve/veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olması bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz.
  Madde 9 - Belediyeler; tasarrufu altındaki yol otopark park yaya bölgesi kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe hela trafo merkezi gibi tesisleri ulaşım ve haberleşme noktaları sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları çöp kutusu bank reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır.

  Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Madde 10 - Belediye uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği ile ilgili kurallar getirmeye yetkilidir.

  Ancak bu kurallar özürlülerin ulaşabilirliğini engelleyemez.
  Madde 11 - Bu Yönetmelikte Belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları Belediye Başkanına aittir.
  Madde 12 - Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

  İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır.
  İKİNCİ BÖLÜM : Tanımlar
  Madde 13 - Yerleşme alanı ile ilgili tanımlar:

  Yerleşik (meskun) alan: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alandır.

  Gelişme (inkişaf) alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır.
  Madde 14 - Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış şartları:

  1) Çalışma alanı:
  a - Merkezi iş alanı: İmar planlarında yönetim sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir. Bu bölgede büro işhanı gazino lokanta çarşı çok katlı mağaza banka otel sinema tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler yönetimle ilgili tesisler özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir.
  b - Sanayi bölgesi: İmar planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır. Bu bölge içerisinde amaca göre hizmet görecek diğer yapı ve tesisler de yapılabilir.

  29 Sosyal ve kültürel altyapı alanları:

  a - Yeşil alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi çocuk bahçesi dinlenme gezinti piknik eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol ölçekteki fuar botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.

  aa - Çocuk bahçeleri: 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden büfe havuz pergole ve genel heladan başka tesis yapılamaz.

  ab - Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. İmar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse ancak büfeler havuzlar pergoleler açık çayhane ve genel heladan başka tesis yapılamaz. Lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ac - Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence dinlenme piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta gazino kahvehane çay bahçesi büfe otopark gibi kullanımlar ile tenis yüzme mini golf oto kros gibi her türlü sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (0.05) i yüksekliği (6.50) m. yi geçemez.

  b - Spor ve Oyun Alanları:
  Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarşisine göre gerekli spor ve oyun alanları bulunur. Bunlar futbol basketbol voleybol tenis yüzme atletizm buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır.

  (1) ve (2)
  numaralı bentlerde belirtilen çalışma sosyal ve kültürel altyapı alanlarında yapılacak tüm yapı tesis ve açık alan düzenlemelerinin özürlülerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur.

  Madde 15 - Parsellere ait tanımlar:

  1) Parsel cephesi:
  Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir.

  2) Parsel derinliği:
  Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır.

  Madde 16 - Yapı düzenine ait tanımlar:

  1) Taban alanı: Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayılır.

  2) Taban alanı kat sayısı: Taban alanının imar parseli alanına oranıdır.

  3) (Değişik bent:
  13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/6. md.) Yapı İnşaat Alanı: Işıklıklar hariç bodrum kat asma kat çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  4) (Değişik bent: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/6. md.) Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal): Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat asma kat çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Açık çıkmalar iç yüksekliği 1.80 m.yi aşmayan ve yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar yangın merdivenleri asansörler kalorifer dairesi kömürlük sığınak su deposu ve hidrofor bu alana katılmazlar. Kullanılabilen katlar deyiminden konut işyeri eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya çalışmaya eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır.

  5) Bu bent 02/09/1999 tarihli ve 23804 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kalkmıştır.

  6) Yapı yaklaşma sınırı: Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

  7) Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.
  8) Tabii zemin: Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir.

  9) Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.

  10) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

  11) Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir.

  12) Bodrum kat: Zemin katın altındaki katlardır.

  13) Zemin kat: İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır.

  14) Asma kat: Binaların iç yüksekliği en az (5.50) m. olan zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar iç yüksekliği (2.40) m.' den az olmamak yola bakan cephe veya cephelere (3.00) m.' den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler.

  15) Normal kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır.
  16) Son kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır.

  17) Ayrık nizam: Hiçbir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır.

  18) Blok nizam: İmar planı veya bu Yönetmelikte cephe uzunluğu derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

  19) Bitişik nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

  20) Resmi bina: Genel katma ve özel bütçeli idarelerle İl Özel İdaresi ve Belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalardır.

  21) Umumi bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet yerleri özel eğitim özel sağlık tesisleri sinema tiyatro opera müze kütüphane konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino düğün salonu gibi eğlence yapıları otel özel yurt işhanı büro pasaj çarşı gibi ticari yapılar spor tesisleri genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır.

  22) Konut dışı kentsel çalışma alanları: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları resmi ve sosyal tesisler dumansız kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş