Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu


  TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU


  Kanun Numarası : 1177

  Kabul Tarihi : 9/5/1969

  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/5/1969 Sayı: 13210

  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 2093

  Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

  BÖLÜM - I
  Tütüne Ait Genel Hüküm

  Madde 1 - Tütün tarımı ve yaprak tütün ticareti bu kanunun hükümleri dairesinde serbesttir.

  A) Tütün tarımı:
  Tütün ekicileri:

  Madde 2 - Tütün tarımı yapmak için medeni hakları kullanma yeterliğini taşımak şarttır. Ancak Devlet memurları memuriyetleri çevresi içinde doğrudan doğruya veya başkaları aracılığı ile tütün tarımı yapamazlar.

  Tütün dikim alanları:

  Madde 3 - Tütün tarımı serbest olan ilçeler bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir.

  Tütün tarımı serbest olan ilçelerin geçici 1 inci madde gereğince tespit
  edilecek tütün üretim alanlarının dışında tütün tarımı yasaktır.
  İdari teşkilatta yapılacak değişiklikler üretim alanlarının değiştirilme-
  sini gerektirmez.

  Tütün üretiminin düzenlenmesi:

  Madde 4 - (Değişik: 13/3/1981 - 2427/1 md.)
  Tütün üretiminin memleket iktisadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebilmesi ve tütünlerin kalitelerinin iyileştirilmesi için üretim alanlarını ve bu alanlardaki üretim miktarlarını azaltacak her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirleri kısmen veya tamamen kaldırmaya Bakanlıklararası Tütün Kurulu yetkilidir.

  Tütün ekiminin geçici olarak yasaklanması:

  Madde 5 - Hastalık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle ürünün niteliği bozulan alanlarda Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlıklararası Tütün Kurulunun karariyle tütün ekimi geçici olarak yasak edilebilir.

  Tütün tarımı yasağının kaldırılması:

  Madde 6 - Bu kanunun 3 üncü ve geçici 1 inci maddeleri gereğince tütün tarımı yasak edilmiş olan yerlerde yasağı doğuran şartların giderilmiş olması gerekçesiyle tütün tarımı için yapılan başvurmalar üzerine Tarım Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken 3 sene müddetle ekim denemesine izin verilebilir.

  Bu denemelerin Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tespit olunacak sonuçlarına göre tütün tarımına izin verilebilir.

  Bu şekilde tütün tarımına izin verilen yerler bu kanuna ekli (1) numaralı cetvele ithal olunurlar.

  Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar heyetleri tarafından bildirilmesi:

  Madde 7 - (Değişik: 13/3/1981 - 2427/2 md.)
  Bu Kanunun 3 4 5 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi gereğince konacak sürekli veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerden mahalle ve köy ihtiyar heyetleri ve mahalli Tarım Teşkilatı Tekel idarelerince haberdar edilir.

  İhtiyar heyetleri yukarıdaki fıkraya aykırı olarak yapılan tütün tarımını o yerin Tekel İdaresinebulunmayan yerlerde mülkiye amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

  Tütün tohumu:

  Madde 8 -
  a) Yurt dışına tütün tohumu ve fidesi çıkarmak

  b) Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarının ortak izni olmadan yurda tütün tohumu ve fidesi sokmak

  c) Bir yere mahsus olan tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekmek dikmek veya ekim ve dikim amaciyle taşımak Yasaktır.

  Yabancı memleketler fen kuruluşları tarafından bilimsel araştırmalar için istek halinde karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı yıl içinde en çok 10 grama kadar tohum gönderilmesi Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarının ortak iznine bağlıdır.

  Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin tespit ve değiştirilmesi:

  Madde 9 - Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitleri bu kanunun yürürlüğe girmesini takibeden iki yıl içinde iç ve dış pazar ihtiyaç ve istekleri ile tarımsal zorunluklar göz önünde tutularak Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur ve lüzumunda aynı esaslara göre değiştirilir.

  Bu tespit ve değiştirme Bakanlıklararası Tütün Kurulu karariyle yürürlüğe girer.

  Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi:

  Madde 10 - a) 9 uncu maddeye göre tespit olunan tütün çeşitleri Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarının araştırma ve ıslah organları tarafından ıslah ve tohumları üretilerek ihtiyaç oranında ekicilere parasız dağıtılır.

  b) (a) fıkrasındaki organlar tarafından kurulacak örnek fideliklerden eldeedilen fideler ve aynı suretle ekicilere parasız verilir.

  Tütün köklerinin sökülüp yok edilmesi:

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Madde 11 - Tütün ekicisi ürününü topladıktan sonra tarlada kalacak köklerden tohumluk için lazım olan miktarını ayırıp geri kalanını 15 gün içinde tohumluk için bıraktıklarını tohumu alır almaz söküp yok etmek zorundadır.

  Bu süre içinde söküp yok etmiyenlere 15 gün daha mühlet verilir. Bu müddet içerisinde de yine sökmezse Tekel İdaresi tarafından sökülüp yok edilerek masrafı 53 üncü maddeye göre çiftçiden alınır.

  Fidelikler:

  Madde 12 - a) Tütün fidelikleri arazi ve su durumu uygun olan yerlerde yapılır. Kurulan fidelik yeri ve alanı ekici tarafından muhtarlara ve muhtarlarca da o yerin Tekel İdaresine bildirilir.

  b) Tütün fideliklerinin içine ve etrafına Tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde başka hiçbir bitki ekilip dikilmiyeceği gibi bu mesafe içindeki yabancı otların da yok edilmesi ve temiz bulundurulması zorunludur.

  c) Tütün dikildikten sonra fidelik yerleri bellenmek sürülmek kazılmak veya derince çapalanmak suretiyle bozulur ve kalan fideler sökülüp yok edilir.

  En az tütün dikim alanı:

  Madde 13 - Bir ekici yarım dekardan az tütün dikemez. Ancak tarıma uygun toprağı dar olan yerlerde aynı ilçe sınırları içinde olmak ve toplamı yarım dekarı bulmak şartiyle en çok üç yerde tütün ekilebilir.

  Tütün dikim şartı:

  Madde 14 - Tütün dikilen tarlalarda tütünlerin arasına başka hiçbir bitki ekilip dikilemez.

  B) Tütün ekiminin nasıl yapılacağı:
  Tütün ekim istek kağıdı ve tütün ekim cüzdanı:

  Madde 15 - (Değişik: 13/3/1981 - 2427/3 md.)
  Ekiciler dikimden evvel Tüzükteki örneğe göre hazırlayacakları (Tütün Ekim İstek Kağıtlarını) tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına vermekle yükümlüdür.

  İstek kağıtlarında; tütün dikilecek tarlanın yeri sınırı dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi kira ile tutulmuş ise asıl sahibinin adı ve ikametgahı gösterilir. Aynı köy veya mahallede birden fazla tarlada tütün dikmek isteyenler her tarlanın sınırı ayrı ayrı gösterilmek şartiyle bir istek kağıdı verebilirler. Muhtarlar istek kağıtlarının içindekileri inceler ve bu Kanunun ekiciliğe tütün dikimine ait hükümlerine ve 4 üncü madde gereğince Bakanlıklar arası Tütün Kurulu tarafından alınan tedbirlere aykırı olmadığını onaylayıp veriliş tarihinden başlayarak 15 gün içinde o yerin Tekel İdaresine vermek zorundadır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İstek kağıtlarının onaylanması için ekicilerden her istek kağıdı başına
  10- TL. ücret alınır.

  Tekel İdareleri istek kağıtlarını inceleyerek karşılığında her ekici için
  bir (Tütün ekim cüzdanı) doldurup en çok 15 gün içinde ilgili muhtarlıklar aracılığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür.

  Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından bu Kanunun 4 ncü maddesi gereğince tedbir alınmış olan yıl ve yerlerde ekicilere tütün ekim cüzdanı verirken Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararına uygun olarak ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre dikim yapılabilecek alanın yüzölçümü ile üretilebilecek azami tütün miktarını belirlemek Tekel İdaresinin görevidir.

  Ekiciler istek kağıtlarına göre tütün ekim cüzdanlarına kaydedilen alandan fazla tütün dikemezler. Cüzdanda yazılı miktardan daha az tütün diktiklerinde durumu dikimi takibeden 15 gün içinde muhtarlıklar aracılığı ile veya bizzat Tekel İdaresine bildirmek ve cüzdanlarındaki miktarı düzelttirmek zorundadır.

  Tarladaki tütünlerin devri:

  Madde 16 - Ekiciler ekim cüzdanlarında yazılı tarlalardan bir veya birkaçına yahut tamamına ait tütünlerikırımın tamamlanmasından evvel bu kanuna göre tütün dikimine yetkili olanlara devredebilir. Devir işi ekici ile devralanın cüzdanının alındığı yer Tekel İdaresine birlikte başvurmaları üzerine tütünlerin tamamının devri halinde cüzdana yazılmak kısmen devri halinde devralana yeni bir cüzdan verilmek suretiyle yapılır.

  Bir kişi birden fazla ekicinin tütününü devralamaz.

  Tütünlerin kırımı:

  Madde 17 - a) Dip yaprakların kırımdan evvel toplanıp yokedilmesi zorunludur.

  b) Filizlerin toplanması yasaktır.

  Ekici tütünlerin denklenmesi ve imhalıklar:

  Madde 18 - Ekiciler tütünlerini; mahsul görmez ve imhalık olmak üzere üç gruba ayırmak bu kanunun tüzüğünde gösterilen usullere uygun olarak işlemek ve denklemek zorundadır.

  İmhalıklar: Kırıntı yanık karayeşilçürük ve görmeze giremiyecek derecede hastalıklı olan kısımlardır.

  Ekici denklerinin kontrolu:

  Madde 19 - Gerek satış merkezleri kurulan yerlerde satışa çıkarılmak üzere bu merkezlere ve gerekse satılmış veya satılmamış olarak emanet ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim cüzdanlarında yazılı yaprak tütün borç miktarlarına göre kontrol edilmeden önce Tekel İdaresi eksperi tarafından muayene edilir.

  Bu muayenede imhalıklarla - varsa dip ve filiz miktarları tespit edilir ve 18 inci madde hükmüne aykırı olarak işlenmiş ve denklenmiş olan denklerin düzeltilmesi ekiciye yazılı olarak bildirilir. Denklerini düzeltmek için kendisine bir haftaya kadar mühlet verilir. Verilen mühlet içerisinde denklerini düzeltmiyen veya düzelttirmeyen ekicilerin bu hareketleri mühletin sonunda bir tutanakla belgelenir.

  Muayene sırasında denklerde taşıt araçları yüzünden veya yağmur ve saire gibi elde olmıyan sebeplerle nitelikleri değişmiş veya bozulmuş tütün bulunursa bozulan kısımlar tespit olunmakla beraber bu yüzden ekiciler hakkında hiçbir kovuşturma yapılmaz. Ekiciler bu madde gereğince yapılacak ambarlama muayenesine sonucun kendilerine bildirildiği andan başlıyarak 5 gün içinde itiraz edebilirler.

  İtirazlar ekici birlikleri bunların bulunmadığı yerlerde ziraat odaları veya belediye encümeni belediye teşkilatı bulunmıyan yerlerde o yer ihtiyar heyeti tarafından seçilecek eksper veya eksper yoksa tütün işlerini bilir iki temsilci ile Tekel eksperinden kurulacak kurul tarafından 5 gün içinde incelenir ve karara bağlanır. Kurulun vereceği karar kesindir.


  İtiraz kuruluna giren temsilcilerin ücretleri haksız çıkan tarafça ödenir.

  C) Yaprak tütün ticareti:

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Madde 20 - 21 - (Mülga: 28/5/1986 - 3291/17 md.)
  Satılan tütünlerin devri:

  Madde 22 - Ekici satılan tütünlerinin devir işlemini kanuna uygun olarak hazırlar. Bu işlemin bitirildiği alıcıya veya kanuni konutuna bildirildiği tarihten başlıyarak alıcı on gün içinde bedelini ödeyip tütününü teslim almak zorundadır.

  Zorlayıcı sebep olmadan ödemeden veya teslim almaktan kaçınma halindeekici bu kanunda yazılı tahkim yoluyla bedeli ödemeye ve tütünleri teslim almaya alıcının zorlanmasını istiyebilir. Ekici isterse hakem kurulu satış tutarının yarısına kadar da tazminat alınmasına karar verebilir.

  Tütün alım - satımı hakkındaki yasaklar:

  Madde 23 - a) Birden fazla ekiciden satış yetkisi tanıyan vekaletname almak

  b) Tarihini piyasa açılışında koymak üzere ekiciye piyasa açılışından önce tarihsiz sözleşme imza ettirmek

  c) 16 ncı madde gereğince yapılan devirlere ve bu madde gereğince verilecek vekaletnamelere konu olan tütünlere ait tütün ekim cüzdanları hariç olmak üzere diğer ekicilere ait tütün ekim cüzdanlarını ne sebeple olursa olsun toplamak Yasaktır.

  Avans:

  Madde 24 - Tekel İdaresi veya diğer alıcılar tarafından tütün ekicilerine tarladaki veya toplanmış tütünleri karşılığı avans ve saire isim ve suretleriyle para verilebilir. Bu şekilde verilmiş para parayı verene eşit fiyat ve şartlarla ve bu kanun çerçevesinde alış için rüçhan hakkı verir.

  Rüçhan hakkına sahip olan fiyat ve şartın kendisine veya 58 inci madde gereğince göstermek mecburiyetinde olduğu konutuna bildirildiği andan itibaren ekici ve rüçhan sahibi alıcı aynı kasabada bulunurlarsa bildiri anında başka kasabalarda bulunanlar ise 24 saat içinde kabulünü bildirmezse hakkı düşmüş olur.

  Şu kadar ki avans sözleşmesinin bir sureti ekicinin cüzdanını aldığı Tekel İdaresine tescil ettirilmiş ise devir muamelesinden evvel veya devir muamelesi anında peşin para aldığı zata veya müesseseye veya hesabına almış olduğu parayı evvelemirde ödemek veya başka suretle tesviye için muvafakatnamesini ibraz etmekle mükellef tutulur.

  Alım - satım sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi:

  Madde 25 - Tütün ekicisi ile alıcısı arasında yazılı alım - satım sözleşmesinin bu kanuna göre uygulama ve yürütümünden doğacak uyuşmazlıklar hakemler eliyle çözümlenir.

  Uyuşmazlık başgösterdiğinde alıcı veya ekici veya var ise ekicinin isteğine dayanarak ekiciyi temsilen Ekiciler Birliği mahalli sulh mahkemesine tahkim istediğini ve hakeminin kim olduğunu yazı ile bildirir. Mahkeme bu başvurmayı ve davacının hakeminin kim olduğunu diğer tarafa veya ikametgahına hemen bildirerek üç gün içinde kendi hakemini seçmesini ister mahkemece de üçüncü bir hakem seçilir.

  Bu süre içinde hakemini seçmiyen tarafın hakemi mahkemece re`sen seçilir. Mahkemece 3 hakeme de doğruyu tarif ve bildireceklerine yemin ettirilir. Hakemler yemin ettirildiği günden başlıyarak beş gün içinde kararlarını verirler.

  Hakem kararlarında hakem ücretleri ve diğer giderler de belirtilir.

  Hakemler eksper bulunmıyan yerlerde bu işlerden anlıyanlar arasından seçilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hakem kararlarının temyizi:

  Madde 26 - Hakemler kararı mahkeme kalemine verirler.
  Mahkeme hakem kararını iki gün zarfında taraflara tebliğ eder. Taraflar bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Yargıtay`a başvurabilirler.

  Yargıtay tetkikatını bir ay içinde yaparak kararını verir.

  Hakem kararı Yargıtay`ca bozulduğu takdirde mahkemece hakemlere yeniden inceleme yaptırılır.

  Yargıtay`ın bozma kararına uyulması zorunludur. Temyiz süresi geçen hakem kararları mahkemece tasdik ve tescil Yargıtay`ca onanan hakem kararları ise tescil olunur.

  Mahkemece tescil olunan hakem kararları ilam niteliğini alır.

  Dara küf ve su çürüğü:

  Madde 27 - Ekici ile alıcı arasında tütün alım ve satımında dara küf veya su çürüğünden ileri gelen azaltmalardan ve 19 uncu madde gereğince imhalık olarak tespit olunan miktarlardan başka iskonto veya ıskarta veya diğer isimlerde bedel veya ağırlık indirimi veya bedelsiz alınacak kısım ayrılması her iki taraf için yasaktır.

  Dara tayininde anlaşmazlık çıkarsa ikisi satan ekici ve ikisi satın alan alıcı tarafından seçilecek dört dengin darasıortalama dara ağırlığının tayinine esas tutulur.

  Ekici ile alıcı bu yolda da anlaşamazlarsa ambalajların tamamı tartılarak gerçek dara miktarı tespit olunur.

  Küf ve su çürüğü azaltmaları konusunda alıcı ve ekici anlaşamadığı takdirde bu anlaşmazlık alıcının 24 saat zarfında müracaatı üzerine 19 uncu maddede yazılı surette hallolunur.

  Tütün satış merkezleri:

  Madde 28 - Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde ekici tütünlerinin alım satımının bu merkezlerde yapılması zorunludur.

  Satış merkezleri kurulan yerlerdebu kanunun 27 nci maddesinin daraya ilişkin hükümleri hariç diğer hükümleri ile 21 22 24 25 ve 26 ncı maddeleri uygulanmaz.

  Satış merkezlerinde yapılan satışlara ait yazılı sözleşmelerin şekilsureti
  tanzimi ve tütünlerin devrine ait işlemlerle sair hususlar Tüzükte belirtilir.

  D) Bakanlıklararası tütün kurulu ve milli tütün komitesi:

  Bakanlıklararası tütün kurulu:

  Madde 29 - Milli tütün politikasını tespit etmek düzenlemek ve tütüncülükle ilgili çalışmaları koordine etmek "Bakanlıklararası Tütün Kurulu"nun görevidir. Bakanlıklararası Tütün Kurulu Maliye Gümrük ve Tekel Tarım ve Ticaret bakanlarından kurulur.

  Milli tütün komitesi:

  Madde 30 - Bakanlıklararası Tütün Kurulunun kararlarında "Milli Tütün Komitesi"nin teklif ve dilekleri gözönünde tutulur.

  Milli Tütün Komitesi; Gümrük ve Tekel Tarım Maliye Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları Devlet Planlama Teşkilatı Tekel Genel Müdürlüğü Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü T.C. Merkez Bankası T.C. Ziraat Bankası Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Genel Birliği Türkiye Tütüncüler FederasyonuZiraat Mühendisleri OdasıYüksek Tütün Eksperleri Okulu Tütün Eksperleri Sendikası Türkiye Ziraat Odaları Birliği Tarım Fakülteleri ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinden kurulur.

  Bakanlıklararası tütün kurulu ve milli tütün komitesine ait işlerin yürütümü:

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş