Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Devlet Memurları Kanunu


  Kanun Numarası :
  657

  Kabul Tarihi : 14/07/1965

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965

  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:
  12056

  KISIM - I:
  GENEL HÜKÜMLER

  BÖLÜM 1: KAPSAM AMAÇ TEMEL İLKELER İSTİHDAM ŞEKİLLERİ

  KAPSAM:

  Madde 1
  - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

  Bu Kanun Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar İl Özel İdareleri Belediyeler İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda kanunlarla kurulan fonlarda kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

  Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

  (Değişik fıkra: 19/02/1980 - 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları Üniversitelerin İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları uzman memurları uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; SporToto Teşkilatında çalışan personel; subay astsubay uzman çavuş ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.

  AMAÇ:

  Madde 2 -
  (Değişik madde: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.)

  Bu Kanun Devlet memurlarının hizmet şartlarını niteliklerini atanma ve yetiştirilmelerini ilerleme ve yükselmelerini ödev hak yüküm ve sorumluluklarını aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

  Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.
  Hayal Kentli, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TEMEL İLKELER:

  Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

  Sınıflandırma:

  A) (Değişik bent: 31/07/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

  Kariyer:

  B) Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

  Liyakat:

  C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

  İSTİHDAM ŞEKİLLERİ:

  Madde 4 - (Değişik madde: 30/05/1974-KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

  Kamu hizmetleri; memurlar sözleşmeli personel geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

  A) Memur:

  Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

  Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti araştırma planlama programlama yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

  B) Sözleşmeli personel:

  Kalkınma planı yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması gerçekleştirilmesi işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için işin geçici şartı aranmaz.)

  Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

  Ancak yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin;

  İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.

  (Ek fıkra: 05/07/1991 - KHK - 433/1 md.; Mülga fıkra: 27/12/1991 - KHK - 475/11 md.)

  C) Geçici personel:

  Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

  D) İşçiler:

  (A) (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
  Hayal Kentli, Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DÖRT İSTİHDAM ŞEKLİ DIŞINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILAMIYACAĞI:

  Madde 5 - (Değişik madde: 23/12/1972 - KHK- 2/1 md.)

  Bu Kanuna tabi kurumlar dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.
  BÖLÜM 2: ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR

  SADAKAT:

  Madde 6 - (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/1 md.)

  Devlet memurları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar.

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Atatürk İnkılap ve İlkelerine Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli demokratik laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK:

  Madde 7 -
  (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/2 md.)

  Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar herhangi bir siyasi parti kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil ırk cinsiyet siyasi düşünce felsefi inanç din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

  Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete gruplaşmaya teşekküle veya derneğe katılamazlar bunlara yardım edemezler.

  DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ:

  Madde 8 -
  Devlet memurları resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.

  Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

  YURT DIŞINDA DAVRANIŞ:

  Madde 9 -
  Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

  AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

  Madde 10 -
  (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/3 md.)

  Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

  Amir maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

  Amir maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

  Madde 11 -
  (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/4 md.)

  Devlet memurları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

  Devlet memuru amirinden aldığı emri Anayasa kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

  Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

  Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

  KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR:

  Madde 12 -
  (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/5 md.)

  Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

  Devlet memurunun kasıt kusur ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

  Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

  KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR:

  Madde 13 -
  (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/6 md.)

  (Değişik fıkra: 06/06/1990 - 3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde zimmete geçirilen miktar cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

  (Ek fıkra: 26/03/2002 - 4748 S.K../3. md.) İşkence ya da zalimane gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

  12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi miktarlarının tespiti takibi amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş