Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011-2012 Öğretim Yılı Roma Hukuku I-C Yılsonu Sınavı 05.06.2012

Sorular ve Yanıtlar

Soru 1: Aşağıdaki metinde söz konusu olan hukuksal durum nedir? Açıklayınız. Alıcının satıcıya karşı ileri sürebileceği hakları nelerdir? Gelişim aşamalarıyla birlikte açıklayınız (20 puan).

Digesta 19.1.21.pr. (Paulus): “Doğurganlığı için satın alınan kadın köle doğurma yeteneğine sahip değilse bu durumda satıcı sorumlu tutulur”.

Yanıt 1: Maddî ayıp söz konusudur. Satım sözleşmesine konu olan şeyin satıcının belirttiği bildirdiği nitelikleri taşımaması ya da bu şeyin değerini veya sözleşme gereği ondan beklenen yararları azaltan ya da ortadan kaldıran nitelikte olması (özellikte olması) eksikliklerinin bulunması ayıp olarak adlandırılır ( 5 puan).

Eski Hukuk Dönemi’nde satıcı mancipatio’ya eklenen bir anlaşma ile satılan taşınmazın belirli bir yüzölçümüne sahip olduğunu taahhüt etmiş ve mal bu yüzölçümünden daha düşük çıkmış ise alıcı taşınmazın yüzölçümü davasını açarak yüzölçümüne göre ödediği fazla paranın iki katını talep edebilirdi. Bunun dışında gene Eski Hukuk Dönemi’nde mal ister res mancipi isterse de res nec mancipi olsun alıcı satıcı ile stipulatio yaparak malın ayıplarına karşı kendini güvence altına alabilme olanağına sahipti (5 puan).

M.Ö. 2.yy.’da aedilis curulis-aedilis plebis olarak adlandırılan magistra’lar tarafından çıkarılan Edictum gereğince köle ve hayvan satıcıları sattıkları köle ve hayvanların ayıplarını alıcılara bildirmekle yükümlü tutuldular. Satıcı bu bildirimi yapmamış ise malda ortaya çıkan ayıptan sorumlu idi. Ayrıca ayıp önemli ise satıcı bilmediği gizli ayıplardan da sorumlu tutulmuştur. Bu gibi durumlarda alıcı sözleşmeden dönme veya semenin indirilmesi olanaklarını sağlayan iki dava hakkına sahipti (5 puan).

Iustinianus Dönemi’nde aedilis’lerin sadece köle ve hayvan satışına ilişkin olarak getirdikleri bu kurallar konusu ne olursa olsun bütün satım sözleşmelerine uygulanmaya başlandı. Böylece bu iki dava gereğince satıcı gizli ya da görünen bütün ayıplardan sorumlu tutulmaya başlandı (5 puan).

Soru 2: Aşağıdaki metinde zilyetliğin nakli yollarından hangisi söz konusudur? Açıklayınız (10 puan).

Digesta 18.1.74 (Paulus): “Ambarda depolanan malların zilyetliği eğer anahtarlar ambarın önünde teslim edilmişlerse anahtarların teslimi ile nakledilmiş sayılır...”

Yanıt 2: Zilyetliğin devren kazanılması söz konusudur (3 puan). Metinde zilyetliğin devren kazanılması yollarından araçların teslimi söz konusudur (5 puan). Taşınırlarda zilyetliğin devri için eşyanın teslimi zorunlu ve doğal yoldur. Fiilen teslimle eş değerde sayılan araçların tesliminde daha çok doğası gereği fiilen ele alınamayacak fiziksel olarak kolaylıkla taşınamayan şeylerin teslimini kolaylaştırmak üzere onu temsil eden araçlar teslim edilir (2 puan).

Soru 3: “Lex commissoria yasağı”nı açıklayınız. Bu yasağın aynî haklara egemen olan hangi ilkenin uygulaması olduğunu yazınız (10 puan).

Yanıt 3: Lex commissoria borç ödenmediği takdirde rehinli malın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin anlaşmadır. Alacaklı ile borçlu arasında rehinli malın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin anlaşma geçersizdir. Bu “Lex commissoria yasağı” olarak adlandırılır (5 puan). Bu yasak aynî haklara egemen olan “sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi”nin bir görünüm biçimidir (5 puan).

Soru 4: Digesta 9.2.22 (Paulus): “Teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmediğimde cezaî şart ödeme borcu altına girdiğim kölem öldürülecek olursa bu durumda davada benim menfaatimin de göz önüne alınması gerekir”. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

a. Metin hangi haksız fiile ilişkindir? Açıklayınız (5 puan).

Ius Civile’nin tanıdığı dört haksız fiilden biri olan damnum iniuria datum’a yani başkasına ait taşınır eşyaya hukuka aykırı olarak verilen zarara mala verilen zarara ilişkindir.

b. Bu haksız fiili düzenleyen kanunun çıkarılma nedeni hakkında kısaca bilgi veriniz (5 puan).

Bu kanun (Lex Aquilia) pleb meclisi tarafından çıkarılmıştır. Şehri kenarında yaşayan ve sürekli taşınır malvarlıkları yağmalanan pleb’lerin malvarlığını korumak amacıyla çıkarılmıştır.

c. Bu haksız fiili düzenleyen kanunun sadece ilgili haksız fiile ilişkin bölümleri hakkında kısaca bilgi veriniz (10 puan).

Lex Aquilia’nın birinci bölümünde bir başkasının kölesinin veya pecudes sınıfında yer alan dört ayaklı hayvanının hukuka aykırı olarak öldürülmesi düzenlenmiştir.

Lex’in üçüncü bölümünde birinci bölümün dışında kalan menkul mallara hukuka aykırı olarak verilen zararlar düzenlenmiştir.

d. Metinde söz konusu olan zararı açıklayınız. Bu zararın belirlenmesinde hangi ölçüt esas alınmıştır? Açıklayınız (10 puan).

Somut olayda zarar sözleşmeye konu olan malın yok edilmesi sonucunda sözleşmeden doğan edimin ifa edilmemesi nedeniyle cezai şart ödeme yükümlülüğüdür. Malik hem kölesini kaybetmiş hem de bu köleyi ifa edemediği için cezai şart ödeme borcu altına girmiştir. Kölenin ölümü maddî zararın bir türünü oluşturan fiili zarardır (2 puan) kölenin ifa edilmemesi sonucunda ortaya çıkan cezai şart ödeme borcu malvarlığı zararıdır ve dolaylı zarardır (3 puan).

Somut olayda zararın belirlenmesinde malikin menfaati (interesse) esas alınarak malın objektif değerini aşan bir değerlendirme yapılmıştır (5 puan).

Soru 5: Roma vatandaşı Octavius’un çiftliğinde ev işlerinde yardım eden Atia tarlada çalıştırılmak üzere köye gönderilmesine kızarak çiftlikten kaçar. Yolda köle tüccarı Gaius’a rastlar. Gaius Atia’nın sahipsiz olduğunu düşünerek sahiplenmek suretiyle mülkiyet hakkını kazanmak için Atia’nın üzerinde zilyetlik tesis eder. Altı ay çiftliğinde Atia’ya bakan Gaius Atia’yı köle pazarına götürerek Roma vatandaşı Primus’a satar ve mancipatio ile mülkiyetini nakleder. Kölesi Atia’nın Primus’un çiftliğinde olduğunu öğrenen Octavius çiftliğe gelerek zorla Atia’yı almaya kalkışır. Primus köleleri ile birlikte kuvvet kullanarak Atia’yı Octavius’a vermez. Buna çok kızan Octavius Primus’u kölesi Atia’yı çalmakla suçlar ve onu tokatlayarak çiftlikten uzaklaşır. Aşağıdaki soruları olaya göre yanıtlayınız.

a. Atia üzerinde sahiplenme suretiyle zilyetlik kuran Gaius Atia’nın mülkiyetini kazanabilir mi? Neden? (5 puan)
Sahiplenme suretiyle bir malın mülkiyetinin aslen kazanılabilmesi için malın gerçekten sahipsiz veya terk edilmiş olması gerekir. Olayda ise Atia sahipsiz değil kaçak köledir. Kaçak köle üzerinde efendinin mülkiyet hakkı devam eder (5 puan).

b. Primus Atia’nın mülkiyetini hemen elde edebilir mi? Neden? Kazandırıcı zamanaşımı yolu ile elde etmesi mümkün müdür? Neden (10 puan)

Roma hukukunda emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetli olarak bir malı devralan kişi günümüz hukukunun aksine o malın mülkiyetini anında kazanamaz (5 puan). Kazandırıcı zamanaşımı yolu ile malın mülkiyetini kazanabilmesi için ise kazandırıcı zamanaşımı koşullarının gerçekleşmiş olması gerekir. Romalılar kaçak kölenin kendisini çaldığını kabul ederek kaçak köleyi hırsızlık malı olarak nitelendirmişlerdir. Dolayısıyla Atia kaçak köle olduğu için elverişli mal değildir (5 puan).

c. Primus zorla elinden alınmaya kalkışılan köle Atia’yı vermemek için kuvvet kullanabilir mi? Neden (5 puan).

Primus zilyettir. Zilyetliği zorla alınan zilyet o anda kuvvet kullanarak zilyetliğini bizzat koruyabilir (5 puan).
d. Octavius köle Atia’yı almak için hangi davayı açabilir? Açıklayınız (5 puan).

Octavius maliktir. Zilyet olmayan malikin malik olmayan zilyede karşı açtığı dava olan rei vindicatio’yu (istihkak davası) açar (5 puan).

e. Octavius’un Roma vatandaşı Primus’u hırsızlıkla suçlaması ve tokat atması hangi haksız fiili oluşturur? Açıklayınız (5 puan).

Octavius’un Roma vatandaşı Primus’u hırsızlıkla suçlaması ve tokat atması kişiliğe yönelik tecavüzleri düzenleyen iniuria suçunun kapsamında yer alır (5 puan).

Doç. Dr. Özlem Söğütlü Erişgin