Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]kriminoloji ders notları
1-Kriminoloji nedir?

Kısaca suç bilimi olarak bilinen kriminolojisuça etki eden biyolojikpsikolojiksosyolojikekolojik ve diğer faktörleri ve sebepleri araştırarak suçun oluşumuna ilişkin tahminlerde bulunan ve önlenmesine ilişkin çözüm önerileri sunan bir bilim dalıdır. Suçun sebeplerini bilimsel bir açıdan araştırırken aynı zamanda suçun önlenmesine yönelik politikalar ortaya koyar.

2-Suç ve sapma nedir?farkı
Suç kanunlarda açıkça yasaklanan ve karşılığında bir ceza öngörülen her türlü eylemdir
Sapma ise toplumsal normlar çerçevesinde öngörülen kabul edilebilirlik sınırları dışına taşan her türlü davranıştır.
Suçun karşılığında mutlak bir cezai müeyyide varken sapmanın karşılığında toplumsal ayıplanma ve tepki vardır.
Suç ile kanuni bir tanımdan söz edilirken sapma ile toplmsal norm ve değerlerin ihlali kastedilir.Suç ve sapma kesişebilecegi
gibi(adam öldürme) birbirine uymadıgı durumlar da olabilir.(zina)

3-Epistemoloji nedir?
Bilgi teorisidir.Bilgiye nasıl ulaşabileceğimiz ile ilgilenir.Epstemolojinn pesinde oldugu 2 temel sorun vardır:

a-Bir gözlemci sosyal hadiseler arasındaki gercek yada objktf iliskileri tespit edebilr mi?

b-Sosyal hadiseler arasında kurabilecegimiz gercek hadiseler değerlendirildiğinde bunu basit bir gözlemle başarablr miyiz yoksa bizim
algılayamadıgımız iliskiler mi vardır?

4-Pozitivist epistemoloji nedir?
Pozitivist epistemolojiye göre araştırmacının bilmesnden bagımsz bir dünya vardır ve araştırma konusu olan şeyler bilimsel metodlarla
araştırılabilr.Bilim insanları deney ve gözleme dayalı olarak doğrudan elde ettikleri bilgi ve tecrübelerle mevct bilinenlerdn yola çıkarak
bilinmeyenleri tahmin edebilmek amacyla genellemeler yapablmek ve belli kosullar altında nedensellik bagı kurarak gelecekte neler olabilecegini öngörebilmek icin modeller gelstirmislerdir.Yani sosyal hadiseler arasında nedensellk ilskileri kurmak mümkündür ve bu sebeple de pozitivist epistemolojiye göre sosyal bilimlerin amacı sosyal dünyayı inceleyerek arka planda işleyen sebep sonuc ilskilerini ortaya cıkarmaktır.Dolayısıyla nedensellk iliskilerini tespit etmek icin nicel modeller kullanır.

5-pozitivist perspektf nedir?
araştırılan nesnelerin araştırmacıdan bagımsız bir seklde var oldugunu varsayarak bilimsel araştırmaların araştırmacının her türlü kisisel
yanlılıgındanduygularından ve subjektifliginden etkilenmeksizin objktf bir bicimde yapılabilecegini savunur.yani bilinen bilenden ayrılabilir.Dolayısıyla pozitivist bilim insanları kendi çalışmalarını her türlü yanlılıktan uzak görürler.Pozitivistler sistemle savaşmazlarsuçlularla ilgilenirler.

6-Paradigma nedir?

Genel olarak bakış açısıdır.Çatı düsünceler veya birtakım önkabulleri ve tanımlamalar üzerinde yükselen düsünce kalıpları olarak da ifade edilir.Bu çatı altında bir yanda birden cok teori bulunabilr.Paradigma daha fazla açıklama gücü olan baska bir paradigma cıkana kadar bilimsel calsmaların yönünü belirler.

7-teorihipotezdeğisken nedir?
teori=2 yada daha fazla olay arasında nasıl bir iliski oldugunu acıklayan genellemelerdir.Teoriler ilgilendigimiz soruları cevaplayabilmemizi saglayacak gerçeklere dikkat çeker ve bize bir yol haritası cizer.Bilimsel teoriler gözlemlenebilir hadiseler arasındaki iliskileri açıklayan ifadelerdir.
Hipotez=Teori olsturma asamasında ihtiyaç duyulan kabullerdir.her hipotezde iki degisken bulunur.bu değişkenler arasnda bazen tek bazende çift yönlü ilişki vardır.

değişken=kavramların somutlaşmıs halidir.değişkenler ölçülmesi istenen kavramı en dogru sekilde tanımlayabilecek somut cıktılardır.

8-Klasik okul sucun nedenlerini nasıl acıklarb okul sucu önlemek icin hangi yolu benimsemistir?
insanlar acılardan kaçınmak ve hazların pesinde kosmak egilimindedirler.insanların davranıslarını bu 2güdü belirler.sucun nedeni insanların bencilligikendilerini düsünmelerizevklerini ve hazlarını artırmakiacı ve sıkıntılarını da azaktmak oldgu icin durmadan arays icindedirler.İşte bu noktadan suc teşkil eden eylemler neticesinde elde edecekleri kazanclar ve faydakarşılıgında alacagı riskleri ve görmeleri muhtemel cezalardan daha büyük oldugu durumlarda suc isliyorlardı.İnsanlar iradeleriyle suc islerler.Sucu önlemenin en kolay yolu cezalarn mahiyetini artırarak sucun rasyonel bir tercih olmaktan cıkarılmasıdır.Dolayısıyla cezalar caydırıcıçabukkesin ve suçla orantılı olmalıdır.

9-klasik okul düsüncesine göre cezaların amacı nedir?
cezalar bireylerin yeniden suç işlemesini engellemeksucu önlemekmagdurun öcünün alınması veya sucluya hak ettigi cezanın verilmesini temin etmek amaclarına hizmet etmelidir.ayrıca sucluyu hapsederek toplumu sucludan korumak da amaçlanmıstır.cezalar ıslah edici ve insani olmalıdır.

10-klasik okula göre cezaların özellikleri nelerdir?
kesinlik(cezadan kacıs ihtimalinin cok zayf olmasıdırcezanın kesinligi artıkca suc isleme oranı azalır)hızlılık(suc eyleminin pesi sıra cezanında hemen verilmesidir.)şiddetlilik(cezaların sucla orantılı olmasıdır.sucla orantısız olan cezalar sucla ceza arasındaki baglantıyı koparır caydırıcılık gerçeklesmez.)

11-Klasik okulun güçlü ve zayıf yanları nelerdir?
güçlü=daha önce hic hesaba katılmayan insan iradesinin rolu vurgulanms ve suc rasyonel bir davranıs olarak ele alınmstır.Sucun sorumlusu insan iradesi olarak görülmüstür.Cinşeytanperi gibi insanüstü varlıkların insanlara suc islettirdigi yönündeki fikirler reddedilmistir.İnsana onurlu bir varlık olarak yaklasılmstır.kimse bir sucu kabullenmeye zorlanamazmaruz bırakılamaz.Cezalar insancıl ve ıslah edici olmalıdır.Sucu ispat edebilene kadar herkes masumdur.Kanunsuz suc olmaz.Herkes kendisine yapılan suc isnadını bilmelidir.

zayıf=sucun işlenmesinde sosyal faktörleri gözardı etmistir.halbuki suca etki eden faktörler sadece bireysel degilbiyolojikpsikolojiksosyolojik bircok faktör daha vardır.ayrıca suc kararındaki rasyonellik bazen alkoluyusturucu nedeniyle sınırlanabilr.ayrıca hapis cogu zaman sucluyu ıslah etmez.

12-rutin.aktiviteler.teorisinin tarihsel altyapısı nedir?
2.dünya savasından sonra ortaya cıkan ekonomik bunalımla birlkte kadınlar iş hayatına atılms ve anne statüsündeki kadınların cocuklar üzerindeki sosyal denetimleri zayfladıcocuklar yalnız kaldı.Suc olgusunda kırılgan olan cocuklar suca itildisuc oranları arttı.Cohen ve Felsonsucluya ait özellikleri arastırmak yerine sucun zamansal ve mekansal bileşenlerinin birlikte değerlendirildiği durumsal faktörlere yogunlasmak gerektigini düsünüyorlardı.Onlara göre sucların aslında insanları günlük aktivitelerinn ve evden uzak geçirdikleri zamanın artısına paralel olarak artmıs olabilecegini ve bu durumun suc icin uygun fırsatları artıracagını iddia ettiler.

13-r.a.t ne göre sucun olsması icin 3 temel faktör nedir.örnek ver.
cohen ve felsona göre 3 faktör biraraya gelse suç olusur.(motive olms sucluuygun hedefkoruyucunun yoklugu)
motive olmus suclu=pek cok insan karsılarına en uygun fırsat cıkmasını bekleyen potansiyel suclulardır.
Uygun hedef=Ekonomik şartlar iyilestikce suclular icin daha cok hedef olsmustur.
Koruyucunun yoklugu=Koruyucular her zaman polis yada güvenlik görevlileri olmayabilr.Aile fertleribir arkadas veya bireyi suctan koruyacak yada suctan caydıracak kisiler de koruyucudur.

Bunlara 4.bir faktör de eklenmstr.TUTUCULAR.=ailesinesevdiklerinetopluma sıkı baglarla baglı olan bireylerin suc isleme ihtimali azalır.

14-uygun hedefi belirleyen 5 unsur nedir?
Hedefin;görünür olmasıdeğerli ve arzu edilir olmasısuca karsı korumasız olmasıhareket kabiliyetimüsait ve erişilebilr olması.

15-durumsal suç önleme nedir?
Suç fırsatlarını azaltarak sucun önlenmesidir.temel özelligi suclulardan cok sucla ilgilenmesi ve suclu üreten kosullardan cok sucun meydana geldigi kosullar ile ilgili olmasıdır.Bu yaklasım sucluların önüne cıkan fırsatları azaltırkendi irade ve tercihleriyle suctan vazgecirir.Bu baglamda suc önleme sucun yüksek oldugu yerlerde suc fırsatlarını azaltmaya yönelik;cevresel tasarımlarıalınacak önleyici tedbirleri ve uygulanacak yöntemsel kararları icine alan bir modeldir.

16-pozitivist okul yaklasımında biyolojik teorilerin temel fikri nedirsucu önleme stratejileri nelerdir?
Biyolojik teorilersucun insan iradesinin tamamen dısında salt biyolojik sebeplerden kaynaklandıgını iddia eder.Dolayısıyla sucu fizyolojik özelliklergenetik faktörlerpsikolojik faktörler gibi objektif unsurlar olusturur.bu akıma göre suclu hasta olarak görülmüstür ve tedavisi gerekir.örn.suca neden oldugu düsünülen genin cıkarılmasıyla suca son verilecegi düsünülmüstür.

17-Biyolojik teorilerin güclü ve zayf yanları nelerdir?
güçlü=Sucu bilimsel metodla acıklar.suca etki eden faktörlerin birden fazla olabilecegni kabul eder.Sırf cezalandırmak amacı degilıslah amacı da dikkate alınır.Biyolojik etkenler suc üzerinde büyük etkiye sahiptir yani insanların rasyonellikleri sınırlıdır her istediklerini yapamazlar.
Zayıf=Özellikle erken dönem calsmalarında kontrol grubu kullanılmamıştır.Bu nedenle bulunan sonuclar genellenememiştir.Deneyler sadece mahkumlar üzerinde yapılmstır.Sadece nedensellik durumu dikkate alnmstır.Oysa iki seyin ilskili olması ile aralarında nedensellik bagı bulunması farklı durumlardır.