....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Vasinin Görevden Alınmasına Karar Verilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan vesayet altında bir kişi davalı ise vasisidir. Ancak Medeni Kanun’un kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.


2-) Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır


3-) Bu nedenle vasinin görevden alınması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 484 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Vesayet dosyası rapor bilirkişi incelemesi tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle vasi ...’nin vasilik görevinden alınmasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.