Vasilikten Kaçınma Hakkı Dilekçesi Örneği

....... MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :


KONU : Vasilikten Kaçınma Hakkının Kullanılması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde …’ya vasi olarak atanmıştır.

2-) Ancak müvekkilim bu görevi kabul etmek istememektedir. Çünkü kendisi kardeşi ...’nin de vasisi bulunmaktadır.

3-) Bu nedenle müvekkilimin kaçınma hakkı için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 422 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı verilmiş bulunan vasilik kararları ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilim ...’nin vasilikten kaçınma hakkının kabulüne karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.