....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Vasi Atama Kararının Kanuna Aykırılığı Sebebiyle İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim .../.../... tarihinde davalının ...’nin vasisi olarak atandığını öğrenmiş bulunmaktadır.


2-) Oysa vasi atanan davalının medeni kanun hükümlerince ve ... nedeniyle vasi olarak atanması kanuna aykırıdır.


4-) Bu nedenle vasi atama kararının iptali için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 422 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Vasi atanma kararı tanık beyanı ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalının ...’nin vasisi olarak atanması kararının iptaline karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.