....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : … Vakfının Tesciline ve Mahkemem Neznindeki Özel Sicile Kaydı İle Gerekli Diğer İşlemlerin Yapılması İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) … amacıyla kurma girişiminde bulunulan … Vakfı Resmi Senedi … Noterliği’nde …/…/… ve Yevmiye Numarası ile re’sen düzenlenmiştir.


2-) Vakıf Resmi Senedi’nde kanunun öngörmüş olduğu bütün hususlar eksiksiz olarak gösterilmiştir.


3-) Uygun görüldüğü takdirde … Vakfı’nın tescili mahkemenizin neznindeki Özel Sicile kaydı ile Merkezi Sicile kaydı için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gerekli tebligatın yapılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 101 114 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Vakıf Resmi Senedi vakfa tahsis edilen malvarlığının gösterir belgeler tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … Vakfı’nın tesciline gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.