....... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI :


VEKİLİ :DAVALI :KONU : Kira bedelinin değişen ekonomik koşullara uyarlanması

istemimizden ibarettir.


DAVANIN DEĞERİ :


AÇIKLAMALARIMIZ :


1-) Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2 alanlı zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere …/…/… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesiyle 5 yıllığına aylık … TL bedelle kiraya vermiştir.


2-) Kira sözleşmesinde yıllık artış % 25 olarak belirlenmişse de zaman içerisinde meydana gelen ekonomik değişimler yüksek enflasyon ve hayat şartlarının ağırlaşması sonucunda yapılan kira arttırımları son derece düşük kalmıştır.


3-) Dava konusu yer için ödenmekte olan kira bedeli mecurun bulunduğu çevredeki emsal kira bedelleri yüzölçümü ve özellikleri itibarıyla fevkalade azdır. Bu nedenlerle aylık … TL olan kira bedelinin yeni kira dönemi olan ../.../.... tarihinden itibaren … TL ye çıkarılması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.


H. NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa BK HUMK ve ilgili mevzuat.


H. DELİLLER : Kira sözleşmesi keşif bilirkişi ve diğer deliller.


İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle aylık … TL olan kira bedelinin …/…/… tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net …-TL' na uyarlanmasına yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…Davacı Vekili

Av.