DANIŞTAY …. DAİRE BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

… İdare Mahkemesi Başkanlığına
TEMYİZ EDEN

DAVACI :


VEKİLİ :


KARŞI TARAF (DAVALI) :…Belediye Başkanlığı


TEMYİZ OLUNAN

KARAR : … Bölge İdare Mahkemesinin …/…/…. Gün ve E…../……K sayılı kararı


TEBLİĞİ TARİHİ :


TEMYİZ TARİHİ :


KONU :…İdare mahkemesinin ………….ya ilişkin hükmünün temyiz incelemesi istemini kapsamaktadır.


AÇIKLAMALARIMIZ :SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız nedenler ve dosyanın re’sen incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate alınarak ….İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim.…./…/……TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ

Av.