....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Taşınmaza Yapılan Tecavüzün Kaldırılması İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Mülkiyeti müvekkilime ait ... İli … İlçesi … mahallesindeki tapunun … Ada … Parselde kayıtlı bulunan inşaatı henüz tamamlanmamış iskan ruhsatı yapı kullanma izni olmayan daireye davalı … ay kadar önce hiçbir başvuru ve müvekkilin izni olmaksızın sözlü ve yazılı herhangi bir kira sözleşmesine de dayanmadan yerleşmiştir.

2-) Olayı öğrenmemiz üzerine davalı ile temas kurulmuş işgale son vermesi daireyi boşaltması kendisinden istenerek aksi taktirde kanuni yollara başvurulacağı ihtar olunmuştur. Ancak davalı işgale son vermediği gibi kendisini buradan kimsenin atamayacağını tehdit eder bir şekilde ifade etmiştir.

3-) Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 3091 S. K. m. 3 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Keşif tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle mülkiyeti müvekkilime ait olan taşınmazı haksız olarak işgal eden davalının taşınmazdan tahliyesi ile taşınmazın boşaltılarak tarafımıza teslimine yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.