....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Müvekkilim ile Davalı Arasında Düzenlenen Nakliye Sözleşmesindeki Fatura Tutanın Vadesinde Ödeme Yükümlülüğünün Davalı Tarafından İhlal Edilmesi Sonucu Ortaya Çıkan …TL. Alacağın Tahsili İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim ile davalı arasında …/…/… tarihinde davalıya ait hammaddelerin taşınması konulu bir nakliye sözleşmesi imzalanmıştır

.

2-) Bu sözleşmeye göre. müvekkilim her … günde bir yapmış olduğu nakliye hizmetini fatura etmeyi davalı da fatura tarihinden itibaren … gün vadeli müşteri çekleri ile ödeme yapmayı taahhüt etmiştir. Sözleşme ile ayrıca vadesinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde … vade farkı uygulanması kararlaştırılmıştır.


3-) Müvekkilim sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen faturalara karşılık davalı tarafından verilen çek çıkışları incelendiğinde bunların her birinde … günlük vadeyi aşan çeklerin bulunduğu görülecektir. Çek çıkışlarında çek tutarlarının toplanmasında da bir takım hatalar mevcuttur.


5-) Yapılan sözlü uyarılardan sonuç alınamayınca müvekkilim davalıya noter aracılığı ile çektiği ihtarname ile oluşan vade farkının kendisine ödenmesi talep etmiştir


HUKUKİ NEDENLER : 6762 S. K. m. 1 8 707 692 3095 S. K. m. 2 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Taraflar arasında imzalanan nakliye sözleşmesi müvekkilim tarafından düzenlenen faturalar taraflar arasında imzalanan çek çıkış belgeleri ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimin davalı ile arasındaki sözleşmeden doğan vade farkı alacağının çek çıkış belgelerindeki hatalı hesaplamaların sonuçları düzeltildikten sonraki miktarı olan … TL. ' nin. dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile davalı tarafından ödenmesine yargılama gideriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av