… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI : … Belediye Başkanlığı


KONU : Davalı idarenin hizmet kusurundan doğan …TL maddi ve

…TL manevi olmak üzere tazminata hükmedilmesi istemine

ilişkindir.AÇIKLAMALAR :


CEVAP SÜRESİ : 30 gündür.


HUKUKİ NEDENLER : (İlgili mevzuat.)


HUKUKİ DELİLLER : (İlgili yasal nedenler.)


SONUÇ VE İSTEM : Davalı idarenin …TL maddi …TL manevi olmak üzere toplam …TL tazminata mahkum edilmesini yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederim . ..../…../…..
Davacı Vekili

Av