....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Davalı … mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık .... TL. kira ödemektedir.

2-) Davalı ile müvekkilim …/…/… tarihli kira sözleşmesini imzaladıktan sonra …/…/… tarihinde birlikte notere giderek bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince davalı …/…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak kiralananı tahliye ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

3-) Ancak davalı …/…/… tarihinde tahliye taahhütnamesine rağmen kiralananı tahliye etmediği gibi çekilen ihtarnameye de cevap vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan davalının kiralananı tahliyesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 269/b 818 S. K. m. 250 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : …/…/… tarihli kira sözleşmesi …/…/… tarihli tahliye taahhütnamesi … İcra Müdürlüğünün …/… E. numaralı takip dosyası tapu kayıtları tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.