…İCRA MAHKEMESİ (CEZA) HAKİMLİĞİ’NEDAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


VEKİLİ :


SUÇ : Taahhüdü ihlal.


SUÇ TARİHİ :


KONU : Taahhüdünü ihlal eden borçlu-sanığın HAPİS CEZASI ile tecziyesine karar verilmesi talebidir.


AÇIKLAMALAR :


1- Sanık borçlu hakkında …. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiştir ve takip kesinleşmiştir.


2- Daha sonra borçlu icra müdürü huzurunda ve/veya alacaklının muvafakatiyle borcunu muayyen müddetle ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir.


3- İİK. nun 340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun tecziyesi için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.H. NEDENLER : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat


H. DELİLLER : …İcra Müdürlüğü’nün … sayılı icra takip dosyası ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Taahhüdünü ihlal eden borçlu sanığın hapsen tecziyesi ile masraf ve ücreti vekaletin kendisine tahmilini takdirlerinize vekaleten saygıyla arz ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.