....... İDARE MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : …/…/… Tarihinde Yapılan Toplu Ara Sınavında Verilen Notun İptali İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim … Üniversitesi … Fakültesinde … sınıf öğrencisidir. Müvekkilimin numarası …’dır.


2-) Müvekkilimin sınavı iyi geçmiştir. … - … arasında not beklemesine rağmen sınavdan … gibi çok düşük bir not almıştır. Müvekkilim … Dekanlığı’na maddi hata dilekçesi ile başvurmuş fakat olumlu bir sonuç alamamıştır.


3-) Bu nedenlerden dolayı dava açmamız önem arz etmektedir.


HUKUKİ NEDENLER : 2577 S. K. m. 2 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Sınav kağıdı cevap anahtarı bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.


CEVAP SÜRESİ : 30 gündür.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimin sınav kağıdının bilirkişi marifetiyle incelenmesine sınav notunun iptaline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.