Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Askeri Ceza Kanunu

  Kanun Numarası: 1632

  Kabul Tarihi: 22/05/1930

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1930

  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1520

  BİRİNCİ KISIM: ASKERİ SUÇLAR VE KABAHATLER VE CEZALAR

  BİRİNCİ BAP: ESASLAR

  ASKERİ CÜRÜM VE KABAHAT :

  Madde 1 - Türk Ceza Kanununa göre cürümler ve cezalar hakkında umumi suretle cari olan esaslar bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askeri cürümler ve cezalar hakkında da tatbik olunur.

  1 - Bu kanunun ölüm ağır hapis ve hapis cezalariyle cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir.

  2 - Bu kanunun kısa hapis cezasiyle cezalandırdığı suçlar askeri kabahatlerdir.

  ASKERLERİN ASKERİ OLMAYAN SUÇLARI :

  Madde 2 - Askeri şahısların askeri olmayan suçları için Türk Ceza Kanunu hükümleri tatbik olunur.

  ASKERİ ŞAHISLAR :

  Madde 3 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./1 md.)

  Askeri şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar subaylar astsubaylar Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel uzman jandarma ve uzman erbaşlar erbaş ve erler ile askeri öğrencilerdir.

  Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan Devlet memurlarının asker kişi sıfatları 04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri ile sınırlıdır.

  İHTİYAT ASKERİ ŞAHISLAR :

  Madde 4 - İhtiyat askeri şahıslar askeri hizmetlerde bulundukları müddetçe bu kanun hükümlerine tabidirler.

  ASKER KİŞİLERİN YABANCI ÜLKELERDE İŞLEDİKLERİ ASKERİ SUÇLAR :

  Madde 5 - (Mülga madde: 25/10/1963 - 353/259 md.; Yeniden düzenlenen madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./2 md.)

  Asker kişilerin yabancı ülkelerde Türk askeri kıt'a karargah ve kurumlarında veya diğer resmi görevleri sırasında veya esir kamplarında işledikleri askeri suçlar Türkiye'de işlenmiş sayılır. Bunlar hakkında yabancı ülkede hüküm verilmiş olsa bile Milli Savunma Bakanının talebi üzerine Türkiye'de tekrar muhakeme olunurlar. Bu halde yabancı ülkede verilip infaz edilen ceza verilecek cezadan indirilir. Ceza nevileri farklı ise mahkeme yapılacak indirmeyi tayin eder.

  MÜTTEFİK HÜKÜMETLERİN ASKERİ ŞAHISLARINA KARŞI YAPILAN SUÇLAR :

  Madde 6 - Müttefik hükümetlerin askeri şahısları ile müşterek vazife sırasında bu şahıslara karşı yapılan askeri suçlar müttefik hükümetler ile mukabele bilmisil mukavelesi varsa Türkiye askeri şahıslarına yapılmış sayılarak ona göre cezalandırılır.

  HARB HÜKÜMLERİ VE CARİ OLACAĞI HAL VE VAKİTLER:

  Madde 7 - (Değişik madde: 15/06/1942 - 4257/1 md.)

  Bu kanunda "seferberlikte" tabiriyle takyit edilen ceza hükümleri (Harb hükümleri) dir ve aşağıdaki hal ve vakitlerde caridir:

  A) Umumi seferberlik müddetince askeri şahıslar hakkında;

  B) Kısmi seferberlik ilan olunan mıntıkalarda bunun devamı müddetince askeri şahıslar hakkında;

  C) Örfi idare ilan olunan mıntıkalarda harb hükümleri tatbik olunacağına İcra Vekilleri Heyetince karar verildiği takdirde bunun devamı müddetince mezkur mıntıkada bulunanlar hakkında;

  D) Fesat ve isyan halinde veyahut silah kullanılacak askeri bir hareket yapılması halinde kumanda eden subay tarafından harb hükümleri mer'i olacağı resmen bildirilen askeri kıtalar hakkında bu hallerin devamı müddetince;

  E) Bulundukları mahalde en büyük rütbeli komutan tarafından harb hükümleri mer'i olacağı kendilerine resmen tebliğ olunan harb esirleri hakkında.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SEFERBERLİK VE TARİFİ :

  Madde 8 - 1 - Sefer tabiri harb halini ihtiva eden seferberliktir.

  2 - Seferberlik ordunun veya bazı kısımlarının seferber olmasını amir olan emirde yazılı ve muayyen tarihten başlayarak ilgasını mübeyyin neşrolunan emirde yazılan tarihte biten haldir.

  3 - Hazarda Türkiye Cumhuriyeti hudut ve kara suları dışında yalnız dahi seyrü hareket eden her harb tayyare ve harb gemisi üssülharekelerinden birine varıncaya kadar bu kanunun tatbikatında seferber sayılır.

  DÜŞMAN KARŞISI:

  Madde 9 - Seferberlikte düşman ile müsademeyi intizaren emniyet hizmetleri tatbik ve ifa olunmağa başladığı zamandan itibaren bu müsademeye memur kıta gemi tayyare düşman karşısında sayılır.

  SİLAHLI EŞKİYA:

  Madde 10 - Silahlı eşkiya düşman sayılır.

  SİLAHLININ TARİFİ:

  Madde 11 - Bu kanunun tatbikatında; "Silahlı" tabirinden maksat hizmetin icabı olan silahı hamili bulunmak veya silahının başında olarak bir amirin kumandası ve nezaretiyle hizmete başlanılmış olmak halidir.

  HİZMETİN TARİFİ:

  Madde 12 - Bu kanunun tatbikatında (Hizmet) tabirinden maksat gerek malüm ve muayyen olan ve gerek bir amir tarafından emredilen bir askeri vazifenin madun tarafından yapılması halidir.

  MEMUR AMİR VE ÜSTÜN TARİFİ :

  Madde 13 - (Değişik madde: 15/06/1942 - 4257/1 md.)

  1 - Bu kanunun tatbikatında "memur" tabirinden maksat 12 nci maddede yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır.

  2 - Amir makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir.

  3 - Üst tabiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir.

  4 - Herhangi bir suretle ciheti askeriyece göz altına alınan yabancı devlet orduları mensupları arasında astlık ve üstlük münasebetleri cari değildir. Bunlar arasında astlık ve üstlük münasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından hususi surette verilen emirle teessüs edebilir.

  TOPLU ERBAŞ VE ER KARŞISININ TARİFİ :

  Madde 14 - Bir fiil toplu erbaş ve er karşısında yapılmış sayılarak kanunun bu kayıt ile takyit ettiği hükümlerin tatbikı için amir veya mafevk ile failden veya şeriklerden başka askeri hizmet maksadiyle toplanmış en az yedi askeri şahsın bulunması şarttır.

  NÖBETÇİ KARAKOL DEVRİYENİN TARİFİ :

  Madde 15 - 1 - Bu kanunun tatbikatında nöbetçi hazarda ve seferde emniyet muhafaza disiplin tarassut maksatlariyle silahlı olarak bir yere konulan ve muayyen bir talimatı bulunan tek veya çift askerdir.

  2 - Karakol hazarda ve seferde aynı maksatlarla konulan ve bir amir emrinde bulunan silahlı bir kısım askerdir.

  3 - Devriye hazarda ve seferde aynı maksatlarla muayyen bir mıntakada seyyar olarak vazife yapan bir veya daha ziyade silahlı askerdir.

  ORDU VE KITANIN TARİFİ:

  Madde 16 - Bu kanunda yazılı olan "Ordu" kelimesi kara deniz ve hava kuvvetlerine; ve kıta kelimesi subay kumandasında bulunan her birliğe şamildir.

  İSTİRDAT VE TAZMİNAT NASIL HÜKMOLUNUR:

  Madde 17 - Askeri mahkeme istirdat ve tazminata Türk Ceza Kanununun koyduğu kaideler mucibince hükmeder.

  (Ek fıkra: 11/12/1935 - 2862/1 md.) Adli amirler disiplin cezasile birlikte değeri 25 lirayı geçmiyen şeyler için istirdad ve tazminata da karar verebilirler.

  Bu kararlar aleyhine tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde askeri mahkemede itiraz olunabilir. İtiraz üzerine duruşma yapılarak hüküm verilir. İtiraz eden muhakeme için tayin edilen günde mahkemede bulunmazsa itiraz hakkının düşmesine mahkemece karar verilir.

  İtiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kat'i olup bunlar aleyhine temyize müracaat olunamaz.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ASKERİ CEZA KANUNUNDA YAZILI CEZANIN İCRASI VE DİSİPLİN CEZALARININ TATBİKİ:

  Madde 18 - Bu kanunda yazılı olan bir ceza ancak bir mahkemenin karariyle infaz olunur.

  Aşağıdaki hallerde disiplin cezalariyle mücazat yapılabilir.

  A : 82 96 ve 136 ncı maddelerin 1 numaralı ve 93 116 117 ve 150 ncimaddelerin 2 numaralı fıkralarında

  B : 68 83 86 108 130 137 ve 145 inci maddelerde yazılı kısa hapis cezaları.

  DİSİPLİN CEZALARI:

  Madde 19 - Disiplin yoluyla aşağıda yazılı olan hapis cezalarından başka hürriyeti tahdit eden hiç bir ceza verilemez.

  Göz ve oda hapsi olarak dört hafta (...) olarak üç hafta ceza verilebilir.

  İKİNCİ BAP: CEZALAR UMUMİ HÜKÜMLER

  BİRİNCİ FASIL: ASKERİ CEZALAR

  ÖLÜM CEZASI:

  Madde 20 - 1- Ölüm cezası buna mahkum olan kimsenin hayatının izale olunmasıdır. Bu ceza askeri şahıslar hakkında askeri bir cürümden dolayı hükmedilmiş ise mahkumun kurşuna dizilmesi suretiyle infaz olunur.

  2 - Askeri olmayan bir cürümden dolayı askeri şahıslar ile askeri olmayan şahıslar hakkında askeri mahkemelerden verilen ölüm hükümleri Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesi mucibince icra olunur. Bu veçhile asılacak ölüm mahkumları cezanın infazı için o baptaki ilam ve tasdik emri suretleriyle C. Müddeiumumiliğine verilirler.

  ŞAHSİ HÜRRİYETİ TAHDİT EDEN CEZALAR:

  Madde 21 - Bu kanuna göre şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar ağır hapis ve hapis ve kısa hapistir.

  AĞIR HAPİS VE HAPİS CEZALARININ MAHİYETİ VE NETİCELERİ:

  Madde 22 - Ağır hapis ve hapis cezalarının mahiyeti ve neticeleri ve icrası Türk Ceza Kanununda yazılı olan kaidelere tabidir.

  KISA HAPİS CEZALARI :

  Madde 23 - (Değişik madde: 15/06/1942 - 4257/1 md.)

  A) Kısa hapis cezaları üç türlüdür:

  1 - Göz hapsi;

  2 - Oda hapsi;

  3 - (Mülga bent: 22/03/2000 - 4551 S.K./38 md.).

  B) (Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 S.K./3 md.) Subay astsubay Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında:

  1. Dört haftaya kadar göz hapsi

  2. Dört haftaya kadar oda hapsi

  Cezaları verilebilir.

  C) Erbaş ve er hakkında:

  1 - Dört haftaya kadar oda hapsi;

  2 - (Mülga bent: 22/03/2000 - 4551 S.K./38 md.)

  D ) (Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 S.K./3 md.) Askeri öğrenciler hakkında: (Askeri orta ve lise ile eşiti okullar öğrencileri hariç) dört haftaya kadar oda hapsi cezası verilebilir.

  E) Kısa hapis cezalarında maaş ve tahsisat tam olarak verilir.

  GÖZ VE ODA HAPSİ CEZALARININ MAHİYETİ NETİCELERİ VE YERİNE GETİRİLMESİ:

  Madde 24 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./4 md.)

  Subay astsubay Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları uzman jandarma ve uzman erbaşlar;

  A) Göz hapsi cezalarında;

  1. Resmi daire kışla eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetlerine devam ederler.

  2. Hizmetin bitiminden sonra hiçbir yere gidemezler. Kışlada veya resmi odalarda kalırlar.

  3. Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir ziyaret kabul edemezler.

  B) Oda hapsi cezalarında;

  1. Mümkün olduğu takdirde cezayı tek başlarına belirli bir hapis odasında geçirirler.

  2. Emir veremezler.

  3. Genel hizmet yapamazlar.

  Askeri öğrenciler oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında topluca geçirirler. Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur.

  ERBAŞ VE ER HAKKINDA ODA VE ... CEZALARININ MAHİYETİ VE İCRASI:

  Madde 25 - Erbaş ve er : 1 - Oda hapsi cezasını muayyen hapis odalarında topluca geçirirler.

  2 - (Mülga fıkra: 22/03/2000 - 4551 S.K./38 md.)

  3 - Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur.

  4 - (Mülga cümle: 22/03/2000 - 4551 S.K./38 md.). Onbaşı ve erler ağır askeri hizmetlerde kullanılabilirler.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KATIKSIZ HAPSİN İCRASI :

  Madde 26 - (Mülga madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./38 md.)

  KATIKSIZ HAPSİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

  Madde 27 - Mahkumun sıhhati katıksız hapse müsait değilse disiplin cezasının bir derece daha hafifi tatbik olunur.

  KISA HAPİS CEZALARININ TATBİKI ŞARTLARI:

  Madde 28 - 1 - Bu kanunda kısa hapis cezası gösterilen yerlerde failin rütbesine göre caiz olan kısa hapsin her nev'i hükmolunabilir.

  2 - Bu kanunda kısa hapis cezasının nevi tasrih edilipte bu nevi cezanın failin rütbesine göre verilmesi gayricaiz olduğu takdirde failin rütbesine göre caiz olan bir derece hafifi hükmolunur.

  FERİ ASKERİ CEZALAR :

  Madde 29 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./5 md.)

  Askeri şahıslar hakkında hükmolunacak feri askeri cezalar şunlardır:

  A) Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma.

  B) Rütbenin geri alınması.

  C) Askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme.

  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÇIKARMA CEZASI :

  Madde 30 - ( Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./6 md.)

  Aşağıda yazılı hallerde subay astsubay uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

  A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm ağır hapis bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde

  B) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde.

  Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere askeri mahkemelerce üç aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir.

  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÇIKARMA CEZASININ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI :

  Madde 31 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./7 md.)

  Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesidir. Bu ceza ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın;

  A) Askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi

  B) Subay astsubay uzman jandarma ve Devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme

  Sonuçlarını doğurur.

  ASKERİ ÖĞRENCİLİK HUKUKUNU KAYBETTİRME CEZASI NİTELİĞİ VE SONUÇLARI :

  Madde 32 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./8 md.)

  Aşağıda yazılı hallerde askeri öğrenciler hakkında askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince; asıl ceza ile birlikte askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

  A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hükümlülük halinde

  B) 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde yazılı hallerde.

  Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere askeri mahkemelerce üç ay veya daha az hapis cezası ile birlikte askeri öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilebilir.

  Bu ceza ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın;

  A) Askeri öğrencilik sıfatının

  B) Muvazzaf askeri personel yetiştiren askeri okullara girme hakkının

  Kaybedilmesi sonuçlarını doğurur.

  İHRAÇ CEZASININ MAHİYETİ VE NETİCELERİ :

  Madde 33 - (Mülga madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./38 md.)

  ASKER KİŞİLER HAKKINDA MEMURİYETTEN MAHRUMİYET CEZASININ UYGULANMASI :

  Madde 34 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./9 md.)

  Subaylar astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası verildiği takdirde bu feri cezaya karşılık o kadar süre açığa çıkarılmalarına hükmolunur. Bu süre kıdemden ve emeklilik süresinden indirilir.

  Yükümlü olan erbaş ve erler hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası terhislerinden sonra yerine getirilir.

  Bir seneden fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hükümlülük halinde bu Kanunun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

  Altı aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezası alan uzman jandarma ve uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

  RÜTBENİN GERİ ALINMASI CEZASI NİTELİĞİ SONUÇLARI VE YERİNE GETİRİLMESİ :

  Madde 35 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./10 md.)

  Rütbenin geri alınması cezası 30 uncu maddede yazılı hallerde erbaşlar hakkında uygulanır. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi rütbenin geri alınması işlemi idarece re'sen uygulanır.

  Rütbenin geri alınması cezası hükümlünün rütbesinin geri alınarak erliğe indirilmesi askeri hizmetten doğan ve özel kanunda saklı tutulmayan bütün hakların kaybı sonuçlarını doğurur.

  (İptal fıkra : 08/11/2006 - 26340 S.R.G Ana. Mahkemesi 2000/34 E.2005/91 K) *1

  RÜTBENİN GERİ ALINMASI CEZASININ MAHİYETİ VE NETİCELERİ :

  Madde 36 - (Mülga madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./38 md.)

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  UMUMİ MAHKEMELERİN VERDİĞİ CEZALARIN İCABETTİĞİ ASKERİ FER’İ CEZALARIN TATBİKİ ŞEKLİ:

  Madde 37 - (Mülga madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./38 md.)

  YENİ BAŞTAN ASKERLİK CEZASI MAHİYETİ VE NETİCELERİ :

  Madde 38 - (Mülga madde: 14/06/1989 - 3574/4 md.)

  ASKERİ MAHKEMELERCE VERİLEN TUTUKLAMA KARARLARI İLE ASKER KİŞİLER HAKKINDA VERİLEN CEZALARIN VE TUTUKLAMA KARARLARININ İNFAZ YERİ:

  Madde 39 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./11 md.)

  Asker kişiler hakkında hükmolunan ve aşağıda gösterilen cezalar 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun beşinci kısmında yazılı esaslar dahilinde askeri cezaevlerinde infaz edilir.

  A) Subay astsubay Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında verilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet memurluğundan çıkarmayı ilişik kesmeyi veya sözleşmenin feshini gerektirmeyen hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.

  B) Askeri öğrenciler hakkında verilen ve askeri öğrencilik hukukunun kaybettirilmesi sonucunu doğurmayan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.

  C) Erbaş ve erler hakkında asker edildikten sonra işledikleri suçlardan verilen bir yıl veya daha az süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.

  Hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar genel cezaevlerinde çektirilir. İnfaz sırasında hükümlülerin üzerinden askerlik kıyafeti ve işaretleri kaldırılır.

  Genel cezaevlerinde ceza sürelerini tamamlayan askerlik yükümlüleri geri kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere askeri makamlara teslim edilirler.

  Yargı organlarınca haklarında tutuklama kararı verilen asker kişiler bu sıfatlarını korudukları sürece askeri tutukevine konulurlar.

  Savaş ve sıkıyönetim hallerinde askeri mahkemelerce tutuklanan sivil kişiler askeri ceza ve tutukevlerine konulurlar. Bu hallerin bitiminde tutuklular Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında varılacak mutabakat üzerine sivil tutukevlerine nakledilirler.

  İKİNCİ FASIL: CÜRME TEŞEBBÜS

  TEŞEBBÜS :

  Madde 40 - 1 - Askeri curümlerde müteşebbisler hakkında Türk Ceza Kanununun 61 62 63 üncü maddeleri hükümleri tatbik olunur.

  2 - Bir cürümün cezasiyle beraber askeri fer'i cezalardan birinin hükmedilmesi lazım veya caiz ise o cürme teşebbüs halinde dahi bu fer'i ceza verilir veya verilebilir.

  ÜÇÜNCÜ FASIL: CÜRÜMDE VE KABAHATTE İŞTİRAK

  İŞTİRAK :

  Madde 41 - 1- Askeri cürümlerde ve kabahatlerde iştirak halinde Türk Ceza Kanununun 64 üncüden 67 nciye kadar olan maddeler hükmü tatbik olunur.

  2 - Hizmete mütaallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emir veren mesuldur.

  3 - Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek cezası verilir :

  A : Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise

  B : Amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile mütaallik olduğu kendisince malüm ise.

  DÖRDÜNCÜ FASIL: CÜRÜMDE TEKERRÜR

  TEKERRÜR :

  Madde 42 - 1 - Bir cürüm işleyenin mükerir sayılması ve bu kanunun o suretle gösterdiği hükümlerin ve cezaların tatbik edilmesi suçlunun askeri bir cürümden dolayı bir Türk askeri mahkemesinde mahkum olarak ceza gördükten sonra aynı askeri cürmü tekrar yapmasına bağlıdır.

  Bu hüküm evvelce verilen ceza kısmen tenfiz edilmiş veya hususi af yoluyle düşmüş olsa bile tatbik olunur. Şu kadar ki cezanın tenfizinden veya affından itibaren yeni cürmün işlendiği tarihe kadar aradan beş sene geçmiş ise bu hükümler tatbik olunmaz.

  2 - Tekerrürün teaddüdünde aynı kaide caizdir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş