Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Çocuk Koruma Kanunu

  Kanun Numarası : 5395

  Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005

  Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25876

  BİRİNCİ KISIM : AMAÇ KAPSAM TEMEL İLKELER KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ KAPSAM TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

  AMAÇ

  Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - (1) Bu Kanun korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına çocuk mahkemelerinin kuruluş görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.

  TANIMLAR

  Madde 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

  a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda

  1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel zihinsel ahlaki sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu

  2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu

  b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini

  c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini

  d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği hakkında verilen tedbir kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları

  e) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik psikoloji sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını

  İfade eder.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TEMEL İLKELER

  Madde 4 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında çocuğun haklarının korunması amacıyla;

  a) Çocuğun yaşama gelişme korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması

  b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi

  c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması

  d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması

  e) Çocuğun ailesinin ilgililerin kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları

  f) İnsan haklarına dayalı adil etkili ve süratli bir usûl izlenmesi

  g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi

  h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi

  i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması

  j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması

  k) Çocukların bakılıp gözetildiği tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı tutulmaları

  l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması

  İlkeleri gözetilir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ BÖLÜM : KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

  KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

  Madde 5 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık eğitim bakım sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

  a) Danışmanlık tedbiri çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye

  b) Eğitim tedbiri çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine

  c) Bakım tedbiri çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine

  d) Sağlık tedbiri çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna bağımlılık yapan Maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına

  e) Barınma tedbiri barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya

  Yönelik tedbirdir.

  (2) Hakkında birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimselerin talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur.

  (3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin bertaraf edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygulanmasında çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir.

  KURUMA BAŞVURU

  Madde 6 - (1) Adlî ve idarî merciler kolluk görevlileri sağlık ve eğitim kuruluşları sivil toplum kuruluşları korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir.

  (2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhâl yapar.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINMASI

  Madde 7 - (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası babası vasisi bakım ve gözetiminden sorumlu kimse Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.

  (2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir.

  (3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir.

  (4) Hâkim hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir.

  (5) Hâkim çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.

  (6) Tedbirin uygulanması onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.

  (7) Mahkeme korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet vesayet kayyım nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir.

  TEDBİRLERDE YETKİ

  Madde 8 - (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin ana baba vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır.

  (2) Tedbir kararlarının uygulanması kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle incelettirilir.

  (3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurları çocuğun velisi vasisi bakım ve gözetimini üstlenen kimselerin tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya re'sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek kaldırabilir süresini uzatabilir veya değiştirebilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ACİL KORUNMA KARARI ALINMASI

  Madde 9 - (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından üç gün içinde talep hakkında karar verilir. Hâkim çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir.

  (2) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum yaptığı inceleme sonucunda tedbir kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir.

  (3) Kurum çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder.

  BAKIM VE BARINMA KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ

  Madde 10 - (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından kendisine intikal eden olaylarda gerekli önlemler derhâl alınarak çocuk resmî veya özel kuruluşlara yerleştirilir.

  ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRİ

  Madde 11 - (1) Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.

  AKIL HASTALIĞI

  Madde 12 - (1) Suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci Maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren çocuklar hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş