Borçtan Kutulma Davası Dilekçe örneği
Borçtan Kutulma Davası Dilekçesi

…… MAHKEMESİ’NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Borçtan Kurtulma Davası
AÇIKLAMALAR :

1 Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/… E Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştırTakibin dayanağı …/…/… tarihli senettir
2 Müvekkilim tarafından takip dayanağı senet altındaki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur
3 Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra Tetkik Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir
4 Müvekkilimin davalı alacaklıya borcu bulunmamaktadır Söz konusu senetteki imza müvekkilimize ait değildir Bu nedenle huzurunuzda borçtan kurtulma davasını açma zorunluluğu hasıl olmuştur

YASAL NEDENLER : İİK ve ilgili mevzuat
HUKUKİ DELİLLER : İcra Dosyası Bilirkişi incelemesi her türlü yasal kanıtlar
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle takip konusu borcun müvekkilime ait olmadığına yargılama giderlerinin ve avukatlık vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz …/…/…

Davacı Vekili

Av