Resmi Gazete Tarihi: 12/05/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25106

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç


Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; insanların güzellik ve/veya estetik amaçlı olarak başvurdukları sağlık kuruluşlarının açılmalarına faaliyetlerine ve denetlenmelerine dair usul ve esasları genel sağlığın korunması bakımından düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; bağımsız işyerleri şeklinde veya tıp merkezi özel dal merkezi özel hastane otel tatil köyü gibi kurum veya kuruluşlar bünyesinde güzellik ve/veya estetik amaçlı olarak açılan sağlık kuruluşları ile bu sağlık kuruluşlarının sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü

c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü

d) Sağlık Kuruluşu: Güzellik ve estetik merkezi güzellik salonu saç ekim merkezi güzellik enstitüsü gibi isimler altında faaliyet gösteren güzellik ve estetik amaçlı olarak kişilere cilt ve vücut bakımı makyaj epilasyon ve benzeri hizmetlerin verildiği özel sağlık kuruluşlarını

e) Sertifika: Güzellik ve estetik amaçlı olarak kişilere uygulayacakları tıbbi işlemlerle ilgili olarak Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlarca açılan eğitimi başarı ile tamamlayan tabipler adına düzenlenen belgeyi

f) Sertifikalı Tabip: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre Türkiye'de mesleğini icra etme hak ve yetkisi bulunan ve bu maddenin (e) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olan tabibi

g) Uzman Tabip: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre Dermatoloji ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi dallarında uzmanlık belgesine sahip olan tabibi

h) Tabip: Sağlık kuruluşunda görev yapan ve bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde tanımlanan uzman tabip ile sertifikalı tabibi

ı) Güzellik Uzmanı: 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında güzellik uzmanlığı meslek dalında ustalık belgesine sahip olan kişileri ve bu konuda ön lisans veya lisans eğitimi düzeyinde diploması olanlar ile yurtdışında gördükleri eğitimlerinin ilgili mevzuat uyarınca denklikleri kabul edilmiş kişileri

i) Uygunluk Belgesi: Sağlık kuruluşunun faaliyet gösterebilmesi amacıyla Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi

j) Personel Çalışma Belgesi: Sağlık kuruluşunda çalışacak personelin tamamı için Müdürlük tarafından düzenlenecek belgeyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Açılması

Sağlık Kuruluşu Türleri


Madde 5 - Sağlık kuruluşları; faaliyet alanları hizmet altyapı özellikleri ile hizmet veren personelin niteliğine göre merkez veya salon olarak açılabilirler.

Merkezler

Madde 6 - Merkezler; tabip sorumluluğunda açılan ve bu tabiple birlikte başka bir tabibin veya güzellik uzmanının görev yaptığı bünyesinde bulundurdukları birimlere göre gerekli asgari standart donanım ve personel desteği ile güzellik ve estetik amaçlı olarak çeşitli uygulamalar yapılan özel sağlık kuruluşlarıdır.

Salonlar

Madde 7 - Salonlar; gerçek veya tüzel kişileri tarafından bir güzellik uzmanının sorumluluğunda açılan ve bünyesinde bulundurdukları birimlere göre gerekli asgari standart donanım ve personel desteği ile güzellik ve estetik amaçlı olarak faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarıdır.

Sağlık Kuruluşunun Açılması

Madde 8 - Sağlık kuruluşları müstakil olarak açılabileceği gibi; 09/03/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açılan tıp merkezleri ve cilt hastalıkları ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi özel dal merkezleri ile özel hastaneler mevzuatı uyarınca ruhsatlandıran özel hastaneler bünyesinde ünite şeklinde açılabilir.


Otel tatil köyü gibi turistik amaçlı olarak faaliyet gösteren yerlerde de sağlık kuruluşları açılabilir.