Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tüzel Kişiler

  Tüzel Kişiler

  I-Tüzel Kişi Kavramı:


  Ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına birleşen kişi veya malı tahsis eden kişiden bağımsız bir kişilik tanınmıştırİşte bu tür kişi veya mal toplulukları “tüzel kişiler “ diye tanımlanmıştırTüzel kişiden söz edebilmek için kişi veya mal topluluğunun örgütlenmiş olması sürekli bir amaca sahip olması ve topluluğu teşkil eden veya ondan yararlanan fertlerin şahıslarından bağımsızlaşmasına hukuken imkan verilmiş olması gerekir

  II-Tüzel Kişilik Kazanılmasının Koşulları:

  1-Örgütlenme Unsuru:


  Bir kişi veya mal topluluğunun örgütlenmiş olması amacını gerçekleştirecek organlara sahip olmasıdırKanun koyucu kişi veya mal topluluklarının hak süjesi olarak hukuk alanında hareket edebilmeleri için yeterli ve gerekli organları her birinin niteliklerini göz önünde tutarak tayin etmiştirBu organlar sayesinde tüzel kişi hukuk alanında bağımsız olarak varlığını etkin kılabilirÖrgütlenmemiş bir topluluk bağımsız bir hak süjesi olamaz

  2-Sürekli Amaç Unsuru:


  Tüzel kişilik belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere birleşmiş kişi veya mal topluluklarına tanınabilirAmaç kişi topluluklarında ortak bir menfaatin karşılanmasıdırSöz konusu kazanç paylaştırılmaya yönelik parasal bir menfaat olabileceği gibi bir manevi menfaat de olabilirTüzel kişilik ancak sürekli bir amaca hizmet için örgütlenen kişi veya mal topluluklarına tanınabilir

  3-Bağımsızlığa Hukuken Cevaz Verilmesi:


  Tüzel kişilik tanınmış kişi veya mal toplulukları bağımsız bir kişiliğe sahiptirKişi topluluğunda bağımsızlık bünyesinde birleşen kişilere karşıdır3kişilere karşı da tüzel kişi bağımsız bir hak süjesi olarak hukuki ilişkiler kurarKazandığı malvarlığı değerleriyle karışmaz bağımsız olarak tüzel kişiye ait olurAncak bağımsızlık kişi veya mal topluluğuna tüzel kişilik tanınmasının sonucudurHangi kişi veya mal topluluğunun bağımsızlaştırılabileceğini yani bunlardan hangi tiplerine tüzel kişilik kazandırılabileceği hukuk düzeni tarafından belirlenirKanun koyucunun belirlediği türler dışında tarafların iradeleri ile yeni bir tüzel kişilik meydana getirmeleri mümkün değildir

  III-Tüzel Kişiliğin Niteliği:

  Tüzel kişiliğin niteliğini açıklamaya çalışan teorilerin en çok ikisi üzerinde durmak gerekirBunlardan ilki farazi kişilik teorisi ikincisi ise gerçek kişilik teorisidirBunlara son zamanlarda bir de amaç kişiliği teorisini eklemek gerekir

  1-Farazi Kişilik Teorisi:İnsanın hak sahibi olabileceği varsayımından hareket etmektedirKişi veya mal topluluklarının hak sahibi olabilmesi kanun koyucunun bunları hukuk alanında insan gibi farz etmesiyle mümkün olabilmektedirBöylece hukuki bir ihtiyaç karşılanmış olmaktadırZira hakkın belirli bir insana ait olmadığı hallerde hak kavramını kullanabilmek için böyle bir faraziyeye ihtiyaç vardırBu faraziye ile belirli bir insana ait olmayan hakkın bir kişi topluluğuna veya mal topluluğuna ait olduğu düşünülebilirTüzel kişi bir iradeye sahip değildirbir fiil ehliyetinden söz edilmesine imkan yokturİnsanda olduğu gibi kendi davranışıyla bir borç altına girmesi veya hak kazanması tasavvur olunamazBu yüzden bu tür hukuki işlemler onun adına “temsil” yolu ile yapılabilirTüzel kişinin kendi davranışı kabul edilmediğine göre hukuka aykırı kusurlu bir fiili ile başkasını zarara uğratması da düşünülemezBu yüzden tüzel kişilerin haksız fiil sorumluluğu da söz konusu olamaz

  2-Gerçek Kişilik Teorisi:Bu teori taraftarları tüzel kişiliği gerçek canlı sosyal varlıklar olarak görmektedirBu fikre göre kişi veya mal toplulukları toplumda gerçek olarak var olan yaratıklardırKanun koyucu bunları yaratmaz sadece varlıklarını tanırTüzel kişinin iradesi “organları” vasıtasıyla etkili kılındığından tüzel kişi fiil ehliyetine sahiptirDiğer taraftan organların davranışları tüzel kişiye isnat edilebileceğine göre bu davranış bir haksız fiil teşkil ediyorsa tüzel kişi haksız fiilden ötürü sorumlu tutulabilecektir

  3-Amaç Kişiliği Teorisi ve Soyutlama Teorisi:Bu teori farazi kişilik teorisi ve gerçek kişilik teorilerinin olumlu yönlerini alarak tüzel kişiliğin niteliğini açıklamaya çalışırBuna göre toplumda gözlenen kişi veya mal toplulukları canlı varlıklar değildir;bu topluluklar örgütlenmiş amaç topluluklarıdırBunların doğal bir iradeye sahip olduklarından söz edilemezAncak bu birliğin içinde belli bir amaç yönünde organların ortak iradesi ve çabaları etkili olmaktadırBu ortak irade hakimiyetini örgüt iradesi olarak ifade etmek uygundurTürk kanun koyucusunun yukarıda belirtilen modellerden birine bağlı kalarak tüzel kişileri düzenlediğini söylemek mümkün değildirAncak MK’ daki tüzel kişiliğin düzenlenmesinden bazı hususlarda gerçek kişilik görüşünün etkili olduğu söylenebilir

  IV-Tüzel Kişilerin Çeşitleri:

  1-Kamu Hukuku Tüzel Kişileri:

  Kamu hukuk tüzel kişileri kamu otoritesine sahip kamu görevi yapan tüzel kişilerdirKamu hukuku tüzel kişileri kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıdırKamu idareleri kamu hizmeti görmek için kurulmuş ve örgütlenmiş tüzel kişilerdirKamu kurumları ise tüzel kişilik tanımış kamu hizmeti gören kuruluşlar olarak belirtilmektedirKamu kurumunda kamu hizmeti için tahsis olunan örgüt personel ve mal topluluğu bir bütün olarak tüzel kişi biçiminde bütünleştirilmiştirÜniversitelerTRT kamu kurumlarıdırAY’nın 135maddesi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının kanunla kurulabileceğini belirtmiştir

  2-Özel Hukuk Tüzel Kişileri:Özel hukuk tüzel kişileri özel hukuk alanında bir hukuki işlem ile kurulmuş olan tüzel kişilerdirHangi tüzel kişiliklerinin bu şekilde kurulabileceği kanun hükümleriyle belirlenmiştirKanun koyucunun tüzel kişi olarak tanıyıp düzenlemediği kişi veya mal topluluklarına tüzel kişilik kazandırmak imkanı yokturÖzel hukukta tüzel kişiler kazanç paylaşmak amacı güdüp gütmemelerine göre bir ayrıma tabi tutulmuştur

  a)Kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişiler:Bunlar TicK’da ticaret ortaklıkları olarak düzenlenmiştir(Kollektif ortaklık komandit ortaklık limited ortaklık anonim ortaklık)

  b)Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler:MK bu konuda iki tür tüzel kişilik düzenlemiştirDernekler VakıflarDernekler kazanç paylaşma amacı gütmeyen kişi topluluklarıdırMK bunları cemiyet adı altında 53 ile 72maddeleri arasında düzenlemiştirSendikalar kanununda düzenlenen sendikalar da kazanç paylaşma amacını gütmeyen tüzel kişilerdirderneklerin özel bir çeşididirVakıflar ise belli bir amaca tahsis edilmiş mal topluluklarıdır

  3-KİT’lerevletin ekonomik alana müdahalesi KİT’lerin kurulmasına yol açmıştırÇeşitli dönemlerde çeşitli kanunlarla düzenlenen sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı devlete ait olan özel hukuka tabi olarak ticari faaliyette bulunan fakat TBMM denetimi altında bulunan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardırYeni düzenlemede “Kamu iktisadi teşebbüsü” deyimi “iktisadi devlet teşekkülleri” ile “kamu iktisadi kuruluşlarını” kapsayan bir deyimdirİktisadi devlet teşekkülü sermayesinin tamamı devlete ait iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüne verilen addırKamu iktisadi kuruluşu sermayesinin tamamı devlete ait olan tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek pazarlamak üzere kurulan kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüne verilen addır

  V-Türkiye’de Tüzel Kişilerin Düzenleniş Tarzı:


  Hukukumuzda tüzel kişiler çeşitli kanunlarla düzenlenmiştirMK’da tüzel kişilere ilişkin ortak hükümlerden sonra dernekler düzenlenmiştirAncak dernekler ülkemizde devamlı olarak özel kanunlarla düzenlenmektedirMK’da 73 ile 81maddeler arasında vakıflar düzenlenmektedirMK’nın yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş olan vakıflar için “vakıflar kanunu” çıkarılmıştırbu eski vakıflarda söz konusu kanunda tüzel kişiler olarak tanınmıştırTicaret ortaklıkları da “Ticaret Kanunu”na tabidirKooperatifler ise kooperatifler kanunu ile düzenlenmiştirTicaret ortaklıklarına özel bir hüküm olmadıkça MK’nın tüzel kişilere ilişkin hükümleri uygulanırSendikalar “Sendikalar Kanununa “ tabidir ve iş hukukunun inceleme konusudur

  VI-Tüzel Kişilerde “Aradan Sızma” veya “Perdenin Kaldırılması” Teorisi:
  Tüzel kişinin kendisini oluşturan kişilerden ayrı ve bağımsız bir kişilik kazanması bazen kanunun tüzel kişilerin kurulmasına izin verme amacı ile bağdaşmayan sonuçların doğmasına yol açmaktadırHukukun yasakladığı bir sonucu elde etmek veya getirilmiş olan bir yükümlülükten kurtulmak amacıyla tüzel kişiliğin bu bağımsız yapısının arkasına saklanıldığı çok sık yaşanan bir durumdurÖrneğin bir gerçek kişi kanunen kendi başına yapması yasak olan bir işi tüzel kişi kurmak suretiyle onun arkasına gizlenerek yapabilirTüzel kişi perdesi arkasına gizlenilerek yasanın dolanılmasının MKMad2’ye de aykırı olduğu şüphesizdirKanunda hüküm bulunmayan hallerde tüzel kişiyi oluşturan üyelerin sorumluluğuna başvurmak ancak MK mad’2 yoluyla olacaktırBu durumda tüzel kişinin kendisini oluşturan kişilerden ayrı ve bağımsız varlığı bulunduğu ilkesi göz ardı edilecektirAncak bu uygulama genel kurala aykırı düştüğünden tüzel kişiyi oluşturan kişilerde “tüzel kişiyi kullanarak” bir takım yükümlülüklerden kurtulma ya da tüzel kişinin amacına uygun olmayan tarzda davranma kastının aranması gerektiği savunulmaktadır

  $2-Tüzel Kişilere İlişkin Genel Kurallar:

  I-Tüzel Kişinin Kuruluşu:

  Geleneksel olarak bu hususta üç sistem söz konusudurSerbest kuruluş sistemiizin sistemi ve tescil sistemiHangi sistemin hangi tüzel kişiler için kullanılacağı bir hukuk politikası sorunudur

  1-Çeşitli Kuruluş Sistemleri:
  a)Serbest Kuruluş Sistemi:Bu sistemde tüzel kişiliğin kurulması hususunda genel bir yetki verilmiş olup somut durumlarda kuruluş süreci herhangi bir incelemeye tabi tutulmamaktadırSerbest kuruluş sisteminde mevzuat tüzel kişiliğin kazanılması için gerekli asgari şartları belirlemiştirBu şartların yerine getirilmesiyle kişi veya mal topluluğu tüzel kişiliği kazanır;bu şartların yerine getirilip getirilmediği de resmi makamların kontrolüne de bağlı tutulmaz
  b)İzin Sistemi:Bu sistemde kişi veya mal topluluklarının bir hak süjesi olması Devletin iznine bağlıdırÇoğu zaman idari makamlara izin hususunda takdir yetkisi bırakılırBu sistemde Devletin tüzel kişiliği tanımasındaki müdahalesi en üst düzeydedir

  c)Tescil Sistemi:Bu sistemde mevzuat tüzel kişiliğin kurulmasına genel bir imkan tanımış ve tüzel kişiliğin kurulması için asgari şartları belirtmiştirAncak serbest kuruluş sisteminden farklı olarak tüzel kişinin kurulmasında bu şartlara uyulup uyulmadığı resmi makamlarca denetlenirAslolan şartların yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesidirbu şartlar gerçekleşmişse idari makamların takdir yetkisi söz konusu olmadan tüzel kişiliğin kurulmuş olduğunu kabul etmeleri gereklidirİdarenin aksi yöndeki kararına karşı yargı yolu açıktır

  2-Türkiye’de yürürlükte olan sistem:Çeşitli tüzel kişiler için tek bir kuruluş sistemi kabul edilmiş değildirÇeşitlere göre farklılık göstermektedirMK 45maddesi tüzel kişiliğin kazanılması hakkında bir genel hüküm koymuşturGerek 45madde gerekse istisnalar göz önüne alındığında tüzel kişiliğin kazanılmasında aşağıdaki esaslar ortaya çıkmaktadır

  a-Anayasanın 33maddesinde “herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir” hükmü yer almaktadırBu nedenle dernekler açısından serbest kuruluş sisteminin bir anayasa hükmü olarak benimsenmiş olduğu söylenmek gerekirMK’nın 53maddesi dernek kurulmasına serbest kuruluş sisteminin geçerli olduğunu belirtmiştirSendikaların kuruluşu akımından da derneklere benzeyen bir sistem kabul edilmiştirSendika ve siyasi partiler açısından da serbest kuruluş sistemi benimsenmiştirAncak belirtelim ki serbest kuruluş sisteminde kanunun koyduğu şartla yerine getirildiği takdirde tüzel kişilik kazanılır

  b-Vakıfların tüzel kişilik kazanmasında tescil sistemi kabul edilmiştirAsliye Mahkemesi vakfın “kanuna ahlaka ve adaba veya milli menfaatlere” aykırı olup olmadığını “siyasi düşünce veya belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek gayesi” ile kurulmuş olup olmadığını incelerEğer yukarıdaki hususlar açısından herhangi bir sakınca görmezse tescile karar verir
  c-Ticaret ortaklıklarından kollektif ve komandit ortaklıkların tüzel kişilik kazanmasında tescil sistemi benimsenmiştirDiğerleri ise tartışmalıdır

  II-Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti:

  MK 46maddesi tüzel kişilerin hak ehliyeti muhteviyatını belirtmiştirKanun koyucu kural olarak tüzel kişilerin tam olarak hak ehliyetine sahip olmalarını kabul etmiştirCinsyaş hısımlık gibi sadece insana özgü olan bir kişi veya mal topluluğunun bünyesine tamamen yabancı olan bazı vasıflar dolayısıyla sadece gerçek kişilere tanınan haklardan tüzel kişilerin yararlanması söz konusu olamazBuna karşılık tüzel kişiler yine bünyeleri icabı gerçek kişilere nazaran onların yararlanamayacağı bazı haklardan yararlanırlar

  1-
  Sadece gerçek kişilere özgü olan haklar:Milletvekili seçme ve seçilme hakkıevlenmeboşanmamirasçılık gibi haklardan tüzel kişiler yararlanamazlarGerçek kişilere ilişkin ölüm doğum temyiz kudreti rüşt gaiplik gibi hükümler tüzel kişilere uygulanamazlar

  2-Sadece tüzel kişilere özgü haklar:Tüzel kişinin üyeler karşısındaki hakları örnek olarak bir dernekten aidat isteme hakkı

  3-Hem gerçek hem tüzel kişinin yararlanacağı haklaradece gerçek kişilerin yararlanabileceği haklar dışındaki tüm haklardan tüzel kişiler kural olarak yararlanabilirAncak tüzel kişilerin faaliyetlerine nitelikleri gereği hukuken sınır çizmek zorunluluğu da bulunmaktadırŞöyle ki her tüzel kişi sürekli bir amacı gerçekleştirmek için kurulur ve faaliyet gösterirİşte bu kuruluş amacının tüzel kişilerin hak ehliyetlerini mi sınırlandırdığı yoksa faaliyet alanına mı ilişkin olduğunun belirlenmesi ihtiyacı vardır

  Tüzel kişilerin gerçek kişiler gibi yararlanabilecekleri haklarda hak ehliyetleri bakımından özellik arz eden bazı noktalar vardır

  a)Malvarlığı haklarında:

  aa)İntifa Hakkı:Başkasına ait bir maldan bir kimsenin yararlanmasını sağlayan ayni bir haktırGerçek kişilerde bu hak –taraflarca daha kısa bir süre tayin edilmemişse- intifa hakkı sahibinin ölümü ile sona ererHalbuki tüzel kişinin ölümü söz konusu olmadığından MK bu hususu en çok 100 sene olarak tayin etmiştir

  bb)Sükna Hakkı:Ancak hak sahibinin bir binada oturmak suretiyle kişisel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulabileceğinden tüzel kişilere bu hak tanınmamıştır

  cc)Miras:Tüzel kişiler kanuni mirasçılar olamazlarSadece devlete kanuni mirasçılık hakkı tanınmıştırTüzel kişilerin ölüme bağlı tasarrufla iradi mirasçı veya vasiyet alacaklısı olarak tayin edilmeleri mümkündür
  dd)Alacak ve Borç:Tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi alacak haklarından yararlanır ve borçla yükümlü olabilirlerFakat kaydı hayat ile irad ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde alacaklı durumunda olamazlar

  b)Kişinin Halleri Bakımından:
  aa)Ad
  :Tüzel kişiler için bir öz ad soyad ayrımı yokturTüzel kişiler adlarını kanuni hükümler çerçevesinde serbestçe seçebilirler

  bb)İkametgah:MK 49 tüzel kişilerin bir ikametgaha sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadırYani tüzel kişilerde bir ikametgah sahibi olma zorunluluğu vardırTüzel kişiler ikametgahlarını seçmekte serbesttirlerKural olarak seçilen ikametgah derneklerde tüzüktevakıflarda ise vakıf senedinde gösterilirMK 49 dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde ikametgah gösterilmemişse tüzel kişinin ikametgahının “muamelelerinin tedvir olunduğu mahal” olarak belirtmiştirDernekler Kanunu tüzük muhtevasını emredici hükümle tespit ettiğinden tüzükte merkezin yazılması zorunludurBu husus eksik ise tamamlatılması yoluna gidilirMK mad19 ikametgah tekliği ilksinin tüzel kişilerde uygulanmayacağını belirtmiştirŞubeler tüzel kişinin iç organizasyonuna dahil olan bir birimdir tüzel kişiliğe veya 3kişilere karşı bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip değildir

  cc-Tabiiyeti:Tüzel kişiliğin tabiiyeti MK mad 492dayanarak ikametgahının olduğu yere göre tayin edilir

  dd-Kişiliğin Korunması:Tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi kişiliğin korunmasından yararlansalar da tüzel kişilerin ancak şerefi onuru adı fikri ve iktisadi tamamiyetine tecavüz söz konusu olabilirBuna karşılık vücut tamlığı olmaz

  Ana hatları ile gösterilen bu farklar dışında tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi haklardan yararlanırlarhaklarını korumak için dava açarlar ve aleyhlerine de dava açılabilirTüzel kişiyi davada yetkili organ temsil eder


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  III-Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti:

  1-Genel Bakış:

  Tüzel kişiler hak ehliyetleri çerçevesinde tam bir fiil ehliyetine sahiptirlerMK sistemi içinde tüzel kişiler “kendi fiilleri” ile medeni hakları kullanabilmek ve borç altına girebilmek için “organlara” ihtiyaç gösterirlerÇünkü tüzel kişiler canlı varlıklar gibi doğal bir iradeye sahip değildirlerTüzel kişinin iradesinin oluşması ve icrası tüzel kişilik içinde organları teşkil eden kişi veya kişilerin bireysel veya ortak iradelerine bağlıdır

  2-Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği:

  MK 47 tüzel kişilerin Fiil ehliyetinin kanun veya tüzüklerine göre gerekli olan organlara sahip olmaları ile başlayacağını belirtmektedirBöylece tüzel kişi kurulduğu zaman henüz organlar teşekkül etmemişse hak ehliyetine sahip bir kişi telakki edilir fakat henüz fiil ehliyetinden yoksundurFiil ehliyetinin kazanılması “zorunlu organların” teşkil edilmesine bağlıdırHangi organların zorunlu olarak bulunması gerektiği kanunla belirtilirTüzel kişinin bazı durumlarda geçici olarak organsız kalması mümkündürYönetim kurulunun çekilmiş olması tüzel kişiliğin son bulmasına sebep olmazHak süjesi olarak tüzel kişilik devam ederAncak organsız kaldığı sürece tüzel kişilik fiil ehliyetinden mahrum kalır

  3-Tüzel Kişilerin Organları:
  a)Organ Kavramı:Organlar tüzel kişinin örgütü içinde yer alan ve tüzel kişinin aktif olarak hukuk hayatına katılmasını sağlayan kişi veya kişilerdirBöylece kanun koyucu bir gerçek kişi veya gerçek kişilerden oluşan bir kurulun iradesini belli koşulların gerçekleşmesi halinde tüzel kişinin iradesi olarak kabul etmiş ve buna sonuçlar bağlamıştırGenellikle tüzel kişinin örgütü içinde organlar arasındaki iş bölümü organların görev ve yetkileri kanunda dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde belirlenmiştirEğer kanun ve diğer bu belgeler organı teşkil edecek kişi veya kişileri açıkça belirterek görev ve yetkileri tayin etmişse bu kişilerin organ sıfatı ile yapacakları davranışların tüzel kişiliğe izafe edilmesinde güçlükle karşılaşılmazAncak organ olarak açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen dernek tüzüğü veya vakıf senedinde kendisine organa özgü yetkiler ve görevler verilmiş kişilerin MK 48’e göre organ telakki edilmeleri görüşü de savunulur

  b)Organtemsilci ve yardımcı kişi:Organ tüzel kişinin aracı olarak davranışta bulunurken tüzel kişinin bir temsilcisi değildirOrganın faaliyette bulunurken açıkladığı iradetüzel kişinin iradesidirtüzel kişi organının davranışıyla iradesini açığa vurmaktadırOrganın temsilci olmamakla beraber organın davranışının tüzel kişiye izafe edilebilmesi organ sıfatına bağlanmış bir yetkiye dayanırBu yetki zorunlu olarak organ sıfatına bağlı olup ondan ayrılmayan bir yetkidirOrgan sıfatı sona erince bu yetki de sona ererOrgan sıfatı sona erdirilmeden bu yetkinin organdan alınmasına imkan yokturDış ilişkiler açısından tüzel kişiler hukukunda bu yetki temsil yetkisi olarak adlandırılmaktadırOrgan ile tüzel kişi arasındaki hukuki ilişkinin ne olduğu kanunda açıklanmamaktadırBu ilişkinin vekalet veya hizmet sözleşmesi olduğu doktrinde kabul görmektedirDiğer taraftan tüzel kişinin bütün faaliyetlerini organların yerine getirmesi zorunluluğu yokturTüzel kişi çeşitli işlerin gördürmek için başkalarını da çalıştırabilirBu yardımcı şahıslar tüzel kişiye sözleşme ile bağlıdırlarorgan sıfatını haiz olmadan tüzel kişi için faaliyette bulunurlarÖrnek olarak derneğin taraf olduğu bir davayı yürütmek için yetkili organca vekil tayin olunan avukatbir organ olmayı yardımcı şahıstırTüzel kişinin faaliyetinde kullandığı bu kişilerin 3şahıslara verdiği zararlar açısından sorumluluğu duruma göre BK 100 veya BK 55’deki esaslara göre tayin olunur
  c)Organ Çeşitleri:Tüzel kişilerin organları belirli kriterlere göre bazı ayrımlara tabi tutulabilir

  aa)Karar Organı-Yürütme Organı:
  Karar organı tüzel kişinin iradesinin oluşmasını sağlayan diğer organların davranış biçimini tayin ederek gerekli talimatı vermeye yetkili olan ve tüzel kişinin iç ilişkileriyle ilgili kararları alan organdırÖrnek olarak derneğin genel kurulu bir karar organıdırYürütme organı ise tüzel kişinin kararlarının icrasını sağlayan işlerini gören dış ilişkileri yürüten organdırDerneklerde yönetim kurulu yürütme organıdır
  bb)Zorunlu Organ-İhtiyari Organ:
  Zorunlu organ tüzel kişinin fiil ehliyetini kazanabilmesi için kanunen bulunması zorunlu organlardırMK’ya göre derneklerde genel kurul ve yönetim kurulu zorunlu organlardırTüzel kişilerin zorunlu organları yanında amaç teşkilat ve faaliyet alanlarına göre kanunlarda belirtilmemiş olan ihtiyari organlar da kurabilirlerBu organlar dernek tüzüğü veya vakıf senetlerinde belirtilebileceği gibi sonradan alınan kararlarla da kurulabilirVakıflarda denetleme organı ihtiyari bir organdır
  cc)İç Organ –Dış Organ:
  İç organ tüzel kişinin teşkilatı ile ilgili olarak iç işlerini gören organlardırDerneğin genel kurulu denetleme kurulu iç organlardırDış organlar tüzel kişiyi 3kişilere karşı “temsil eden” tüzel kişinin 3kişilerle hukuki ilişkiler kurmasını sağlayan organlardırDerneklerde yönetim kurulu vakıflarda yönetim organı dış organlardır
  dd)Fert Organ –Vakıf Organ:
  Fert organorganın tek bir gerçek kişi olduğu zaman söz konusu olurBu halde organa verilmiş olan görevleri bu kişi yerine getirirBuna karşılık görevlerin yerine getirilmesi tek bir kişiye değil birden fazla kişiye bırakılmışsa kurul organ söz konusudur

  4-Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi:
  a)Hukuki işlemler açısından:Yetkili organların yapmış olduğu hukuki işlemler tüzel kişiyi bağlarOrganın hukuki işlem yapmaya ilişkin iradesinin tüzel kişiye izafe edilmesi organ sıfatına kanundernek tüzüğü veya vakıf senedi ile bağlanmış olan “temsil yetkisi” ile mümkündürMK kural olarak bu yetkiyi dış ilişkilerde yönetim kuruluna vermiştirYönetim kurulu dışındaki organların-ayrıca başka türde düzenlenmemişse- tüzel kişiyi temsil yetkisi yokturÖrnek olarak dernekte bir denetçinin tüzel kişi adına poliçe imzalaması tüzel kişiyi bağlamazZira denetleme organına bu yetki verilmemiştirTemsil yetkisinin tüzel kişinin amacı ile sınırlı olduğu kabul edilmektedirTemsil yetkisinin dernek tüzüğü veya vakıf senedi ile sınırlandırılması da mümkündür
  b)Hukuka Aykırı Fiiller Açısından:
  aa)Organın Borca Aykırı Davranışı:Tüzel kişi 3kişilere karşı üstlendiği borçları organları vasıtasıyla yerine getirirOrgan tüzel kişinin borcunu ifa ederken borca aykırı davranışı ile alacaklıyı zarara uğratırsa zarardan tüzel kişi sorumlu olurOrganın borca aykırı davranışı tüzel kişiye izafe edilir
  bb)Organın Haksız Fiili:Tüzel kişi organın görevi sırasında ika ettiği haksız fiillerden sorumlu tutulmuşturZarara uğrayan kişi ister 41 vd maddelere göre tüzel kişiye isterse kusurlu organa başvurarak zararının tazminini isteyebilirTüzel kişinin sorumlu tutulabilmesi için herşeyden önce BK 41’de öngörülen şartların “organ” da gerçekleşmiş olması gerekirOrgan hukuka aykırı bir fiili ile 3kişiye zarar ika etmelikendisi kusurlu olmalı ve zarar uygun illiyet bağı içinde kalmalıdırTüzel kişinin haksız fiil sorumluluğunun iki sınırı vardırİlk sınır tüzel kişinin hak ehliyetidirİkinci sınır ise organın organ sıfatıyla görevini yerine getirirken görevi dolayısıyla haksız fiil işlemiş olmasıdırOrganın organ olarak görevinin yerine getirilmesi dolayısıyla bir fiili söz konusu olmayıp sadece görevle ilişkisi olmayan kendi kişisel davranışı söz konusu ise bu davranışı ile verdiği zarardan tüzel kişi sorumlu olmazTüzel kişilerin kusursuz sorumluluk halleri nedeniyle de sorumlu tutulmaları mümkündür

  IV-Tüzel Kişilerin Sona Ermesi:
  MK bütün tüzel kişilere ilişkin olarak ortak bir sona erme sebepleri öngörmüş değildirHer bir tüzel kişi çeşidi için ayrı sona erme sebepleri düzenlenmiştirTüzel kişi bu hükümler göre 3 şekilde sona erebilirYa kanunda belirtilen belirli sebeplerin gerçekleşmesiyle kendiliğinden sona erer veya kendi kendini feshederek sona erdirir ya da mahkeme kararı ile sona ererMK tüzel kişilere ilişkin genel hükümler içinde sona erme sebeplerini düzenlememekle birlikte sona eren tüzel kişinin malvarlığının akıbeti hakkında ortak bazı hükümler koymuşturOrtak hükümler sona eren tüzel kişinin malvarlığı değerlerinin tasfiyesi ve tasfiyeden sonra geriye kalan bir malvarlığı değeri varsa bunun tahsisini düzenlemektedir

  1-Tasfiye:Tasfiye sona eren tüzel kişinin bütün ilişkilerini kesmektirYani halen süren hukuki işlemler sonuçlandırılacak borçlar ödenecek alacaklar tahsil edilecektirKabul edildiğine göre sona eren tüzel kişi tasfiyenin sona ermesine kadar tüzel kişiliğini korurZira hak süjesi olma bir anda bertaraf edilirse tasfiye sürecinde yapılması zorunlu olan faaliyetlerin kime izafe edileceği anlaşılamazFakat bu süreçte tüzel kişiliğin devamı tasfiye amacı ile sınırlı bir ehliyete sahiptirTasfiye ve intikal Hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılırBu işlemlere fesihinfisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanılırTicaret ortaklıklarını her birinin tasfiye biçimim TicKan’da belirtilmiştirDernekler Kanunu tüzükte derneğin feshi halinde malların tasfiye şeklinin belirtilmesini zorunlu kılmıştırVakıflar bakımından böyle bir emredici kural yokturFakat vakıf senedinde tasfiye şekli belirtilebilirTasfiye memurları tüzel kişinin mallarının değerleriyle envanterini çıkarırlar;alacak ve borçlarını tespit ederek sona erdiği andaki bilançosunu yaparlar;tüzel kişinin borçlarını öderlerBöylece tasfiye sonucunda safi malvarlığı ortaya çıkar

  2-Tahsis:Tüzel kişinin tasfiyesi sonucunda ortaya çıkan safi malvarlığını kime tahsis edileceğini MK mad50’de düzenlenmiştirHüküm tüzel kişinin sona erme şekline göre tahsis durumunu farklı hükümlere tabi tutmuştur
  a)Tüzel kişi kanun gereği kendiliğinden sona ermiş veya kendi kendini feshetmişse tahsis için belirli bir sıralama öngörülmüştürSafi malvarlığının tahsisi hakkında tasfiye edilen tüzel kişiye ilişkin özel bir kanun hükmü varsa tahsis bu kanun hükmü uyarınca yapılırBöyle bir hüküm yoksa tüzük veya vakıf senedindeki hükümlere göre burada da hüküm yoksa tüzel kişinin yetkili organı tarafından bu organ da karar alamıyorsa tüzel kişinin gayesi doğrultusundaki kamu hukuku tüzel kişilerine intikal ederDernekler kanununa göre tasfiye esaslarını tespite tüzüğe göre genel kurul yetkili olup genel kurul karar alamıyorsa veya toplanamıyorsa derneğin para mal ve hakları Hazineye intikal eder
  b)Tüzel kişi amacı kanuna veya ahlak ve adaba aykırı olduğu için mahkeme kararı ile sona erdirilmişse artık tahsis hususunda kendi iradesi gözönünde tutulmadan kalan malvarlığı değerleri kamu hukuku tüzel kişilerine tahsis edilirTüzel kişinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesinde tüzük veya vakıf senedindeki tahsise ilişkin hükümler nazara alınmayacağı gibi tüzel kişinin yetkili organının tahsis hakkında bir karar alabilmesi de söz konusu değildir

  $3-Dernekler:
  I-Giriş
  Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidirBu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merciiderneğin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvururHiç kimse bir derneğe üye olmaya veya üyelikte kalmaya mecbur tutulamazDernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil şart ve usüller kanunla belirtilirDernekler kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilirAncak milli güvenliğin kamı düzeninin suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalanmanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa kanuni bir merci derneği faaliyetten men ile görevlendirilebilir

  II-Dernek Kavramı ve Çeşitleri:
  1-Kavram:
  Kazanç paylaşma dışında kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek kişinin bilgi ve çalışmalarını birleştirmeleridirDernek bir gerçek kişi topluluğu olarak düşünülmüştürDerneği teşkil eden kişilere üye adı verilirDernek kavramında ilk unsur üye unsurudurİkinci unsur ise üyeleri birleştiren gaye unsurudurBelirli bir gayesi olmayan dernek kurulamazBöylece gaye unsuru derneğin varlığı için ikinci unsuru teşkil etmektedir
  2-Çeşitleri:
  a)Ticari İşletme işletenişletmeyen dernekler:
  Dernekler ideal bir gayeyi gerçekleştirmek için kurulurDerneğin gayesi kazanç paylaştırmak olamazDernekte ideal gayenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan maddi ihtiyaçlar normal olarak üyelerin aidatı eğlence müsamere konser piyango gelirleri ve bağış ile karşılanırAncak dernek geliri ideal gayenin gerçekleşmesine tahsis edilmek üzere bir işletme de işletebilirEğer bu işletme TicKan’da şartları belirlenen ticari işletme niteliğinde ise bu derneğin ticaret siciline tacir olarak kaydını yaptırması gerekirBuna karşılık işletme TicKan anlamında bir ticari işletme sayılmıyorsa bu kayıt yükünün olmaması gerekir
  b)Alelade dernekler-Kamuya yararlı Dernekler:
  Derneklerin mutlaka kamuya yararlı bir amaca sahip olmaları gerekmezDerKan kamuya yararlı derneklere öngördüğü şartları yerine getirdiği takdirde kamu yararına çalışan dernek niteliği tanımış ve bu derneklere ayrıcalıklar sağlamıştırDanıştay’ın kamuya yararlı çalışma niteliği kazanılması için aradığı şartlar:sunulan hizmetin belli bir zümre ya da sınıfa ayrılmamış olmasıtüm vatandaşların doğrudan doğruya bu haklardan yararlanması ve ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikleri ve ölçüleri içermesidirBir derneğin kamu yararına çalışan bir dernek olarak tanımlanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçeklemiş olması gerekir:
  -Derneğin en az 1 yıldan beri faaliyette bulunması
  -Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması
  -İlgili dernek genel kurulunun kararı üzerine yapılacak başvuru
  -İlgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri bakanlığının önerisi üzerine Danıştay İdari işler kurulunun kararı ve bakanlar kurulunun onayı

  Kamu yararına çalışan bir derneğin gerek olağan denetimlerde gerek yaptırılacak özel denetimlerde amaç ve faaliyetleri bakımından kamu yararına çalışan dernek niteliğini kaybettiği belirlenirse ilgili bakanlıkların görüşü alınarak bu nitelik kaldırılabilir
  Kamu yararına çalışan dernekler bazı ayrıcalıklardan yararlanırlarBazı kuruluşlar bu kamuya yararı derneklere yardımda bulunabilirlerKamuya yararlı derneklere bazı şartlarla bina ve arazi vergisinden muafiyet tanınabilir;bunların bayramlarda yardım toplamaları da mümkündürbinaları yoksa bedeli on yılda ödenmek üzere Milli Emlak ’tan bina satın alabilirler
  c)Dernekler-Dernek birlikleri(federasyon-konfederasyon):
  Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatı ile bir araya gelmeleri ile olurKonfederasyonlar ise yine aynı maddeye göre amaçları aynı olan en az üç federasyonun birleşmesi ile olur

  III-Derneklerde Üye Unsuru:

  1-Dernek Üyeliği:
  Dernek bir amacın gerçekleştirilmesi için birleşen gerçek kişilerin topluluğudurDerneği oluşturan kişilere üye adı verilirDernek kurmak için en az 7 kurucu üyenin varlığı gereklidirÜyelik dernek ile üye arasında kurulmuş hukuki ilişkiyi ifade ederBu ilişkiden üye için hak ve yükümlülükler doğarHak ve yükümlülükler kanunda ve dernek tüzüğünde belirtilmiştir

  2-Üyelik Şartları:
  a)Normal üyelik için aranan şartlar:Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip on sekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes derneklere üye olabilirNormal üyelik için fiil ehliyetine sahip olmak şart koşulmuşturTemyiz kudretinden yoksun olanlar mümeyyiz mahcur ve küçükler derneklere üye olamazlarAY mahk’si üyeleri Yargıtay üyeleri Danıştay üyeleri Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları hakim ve savcılar anca verilen müsaade ile derneklere üye olabilirlerDerKan’ca belirtilen mahkumiyetleri alan kişiler dernek kuramazAyrıca orta okul ve ortaöğretim öğrencileri de derneklere üye olamazlarYükseköğretim öğrenci derneklerine öğrenci olmayanlar üye olamazKamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklere derneğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar üye olamazTürkiye’de kurulmuş bulunan derneklere yabancı uyruktakiler de üye olabilir ancak Türkiye’de ikamet hakkı aranır(İkamet Tezkeresi)Bunlara ek olarak dernek tüzüğünde üyelik şartları bunların dışında da tutulabilirBu şartlar üyenin kişiliğine ve statüsüne ilişkin olabilir
  b)Kurucu Üyelik için aranan şartlarernek kurma hakkına kimlerin sahip olduğu DerKan’da belirtilmiştirBu hükme göre kurucu üye olmak için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:
  aa)Yaş:Bir derneğin kuruluşuna kurucu üye olarak katılabilmek için 18 yaşı tamamlamış olmak gerekirKazai rüşte sahip olan veya evlenme ile reşit olan 18 yaşından küçük kimseler derneğin kuruluşunda kurucu üye olamazlar
  bb)Fiil Ehliyetine sahip olmak:Kurucu üyelik için fiil ehliyetine sahip olmak şart koşulmuştur
  cc)Dernekler Kanununda sayılanlardan olmamak:TSK ile genel ve özel kolluk kuvvetleri ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri dernek kuramazlar

  3-Üyelik sıfatının kazanılmasıernekte üyelik derneğin kuruluşuna katılarak kazanılabileceği gibi kurulmuş bulunan derneğe sonradan üye olmakla da kazanılabilirKurucu üyeler kuruluş işleminin tamamlanması ile üyelik sıfatını kazanırlarSonradan derneğe katılan üyelerin üyeliği kazanmaları derneğe katılma sözleşmesinin kurulması ile olur
  4-Üyeliğe bağlı hak ve yükümlülükler:Bir derneğe üye olmak üyenin kanunda ve dernek tüzüğünde belirtilmiş olan bazı haklardan yararlanmasını sağlarBu haklar üyeliğe bağlı haklar olup başkasına devredilemez ve mirasçıya intikal edemezHukukumuzda üyelik hakları açısından bir eşitlik ilkesi kabul edilmiştirEşitlik ilkesinin anlamı sebepsiz olarak dernekte bazı üyelerin üyelik hakları açısından daha kötü duruma düşürülmemesidirÜyelik haklarına ilişkin olarak çeşitli gruplandırmalar yapılmaktadırBu hakları katılma haklarıyararlanma hakları ve koruma hakları olarak bir ayrıma tabi tutmak mümkündür

  aa)Katılma Hakları:Katılma hakları üyeye derneğin iradesinin oluşmasına organizasyonuna ve yönetimine etkili bir şekilde katılma imkanı sağlar
  aaa)Oy Hakkı:Hukukumuzda her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardırÜye oyunu ancak bizzat kullanabilirHer üyenin genel kurulda bir oy hakkının olmasının bir istisnası MK 61’de düzenlenmiştirBu hükme göre dernek üyesi kendisi veya füruu veya usülü ile dernek arasındaki bir hukuki işlem veya çekişmeye ilişkin olarak alınması gereken kararda oy kullanamaz
  bbb)Bu hak ancak üyelerin 1/5’i tarafından yazılı olarak kullanılınca etki sağlarYönetim kurulu talep üzerine bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmalıdır
  ccc)Genel kurul toplantısında gündeme ek madde koydurma hakkı:Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki maddeler görüşülürAncak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur

  bb)Yararlanma hakları:Bu grup haklar üyeye derneğin tesislerinden ve faaliyetlerinden yararlanma hakkı tanırBu haklardan bazılarının kullanılması bir münferit borç ilişkisi doğurabilir
  cc)Koruma Hakları:Koruma hakları üyelik durumunun ihlaline karşı üyeyi koruyan haklardır
  aaa-Derneğin amacını koruma hakkı:Üyenin derneğe katılması sebebi derneğin amacı ve bu amaca ilişkin faaliyetlerdirAmacın değişmesi halinde üyenin derneğe katılma sebebi ortadan kalkacaktırBu yüzden üyenin amacın değişmemesini istemek hakkıdırAmacın değişmesine karşı olan üye derhal dernekten çıkabileceği gibi çekilmeyip derneğin amacını değiştirme kararına karşı mahkemede itiraz edebilir
  bbb-Şikayet Hakkıernek organlarının faaliyetlerine karşı her üye derneğin en yüksek organı olan ve diğerlerini denetleyen genel kurula şikayet edebilir
  ccc-İstifa Hakkı:Anayasamızda hiç kimsenin dernekte üye kalmaya zorlanamayacağı açıkça belirtilmiştir
  ddd-İtiraz Hakkı:Her üyenin derneğin en yüksek organı olan genel kurulun kanuna veya derneğin tüzüğüne aykırı kararlarına karşı mahkemeye başvurarak karara itiraz etme hakkı vardırBir kararı itiraz hakkını kullanarak iptal ettirmek şarları şunlardır:
  -İtiraz edilecek bir genel kurul kararı olmalıdır
  -Üye önce şikayet yolu ile gene kurula başvurmalıdır
  -Kararın kanun ve tüzük hükümlerine göre usulsüz olarak alınmış olması veya tüzük hükümleri ve kanunun hükümlerine aykırı bulunması gerekir
  -Üye bu hakkını kullanabilmek için kararın alınmasında olumlu oy kullanmamış olmalı veya kararın alındığı toplantıya katılmamış olmalıdırÜye bu şekilde muvafakat etmişse itiraz hakkı düşer
  Üye mahkemede itiraz hakkını kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde kullanmış olmalıdırBir aylık süre hak düşürücü süredirÜye olmayan kimselerin dernek kararlarına karşı itiraz hakları yokturBunlar bir işlem hakkında genel kurula şikayette bulunamazFakat alınan karar dolayısıyla zarara uğrarlarsa sorumluluk hükümlerinin şartları gerçekleşmesi halinde zararın tazminini dernekten isteyebilirler

  b)Üyelik Yükümlülükleriernek ile üye arasındaki hukuki ilişkiden üye için hakların yanında bazı yükümlülükler de doğarBunlar maddi ve maddi olmayan nitelikte olabilir
  aa)Sadakat Yükümlülüğü:Bu yükümlülük dolayısıyla üye özellikle derneğin amacını gerçekleştirmeye çalışma dernek faaliyetlerine katılma ve dernek düzenine uymak zorundadır
  bb)Aidat Ödeme Borcu:MK mad64 üyenin aidatının tüzükte belirtilmiş olması gerektiğini tüzükte belirtilmemişse derneğin gayesini gerçekleştirebilmesi için gereken giderleri eşit olarak vereceklerini belirtmiştirGeniş anlamda aidat derneğin amacını gerçekleştirmek için üyelerin yükümlü oldukları para veya para ile değerlendirilebilecek bir edim olabilirAidat borcu üyelik sıfatının sona ermesiyle biterÜyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri dernek tüzüğü tayin edebilirDernek cezalarına karar vermeye yetkili organ genel kuruldurFakat bu yetki başka bir organa da tanınabilirTüzükte ister açıkça belirtilmiş olsun isterse olmasın dernek yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeyi bazı şartların gerçekleşmesi halinde dernekten çıkarma hakkına sahiptir

  5-Üyelik Sıfatının Sona Ermesi:
  Bir dernekte üyelik sıfatının sona ermesi ya bir olgunun gerçekleşmesi ile kendiliğinden vuku bulur veya istifa ya da ihraç ile olur

  a)Üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi:Tüzükte belirli olguların gerçekleşmesi ile üyeliğin kendiliğinden sona ereceğine dair hükümler bulunabilirDerneğin sona ermesi halinde tasfiyenin tamamlanması ile üyelik kendiliğinden sona ererÜyenin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi ile üyelik sına ererÜyelik sıfatı bunun için varlığı zorunlu olan ehliyet şartlarının kaybı halinde sona erer
  b)Üyenin dernekten çekilmesi(istifa):
  Dernekten çekilme hakkı üyenin kişiliğine bağlı haklardandırHer üyenin dernekten çekilme hakkı vardırTek taraflı hukuki işlem olan çıkma beyanı bozucu yenilik doğuran hakkın kullanılması niteliğindedirHer üye 6 ay önceden ihbarda bulunarak dernekten istifa edebilirİstifa hakkı kişilik hakkı olduğundan tüzük hükmü ile kaldırılamayacağı gibi sınırlandırılamaz daAncak MK 6 aylık bir ihbar öneli öngörmüştür
  c)Üyenin dernekten çıkarılması:Üyelik sıfatı üyenin dernekten çıkarılması ile son bulurÇıkarma derneğin üyelerine karşı kullanabileceği kuvvetli bir yaptırımdırBir üyenin yükümlülüklerini yerine getirmediği derneğin gayesini tehlikeye soktuğu veya derneğin o üyeyi bünyesinde barındırmamasını haklı gösterecek diğer hallerde o üyeyi dernekten çıkararak ondan kurtulurÇıkarma derneğe üye ile olan sürekli hukuki ilişkisini tek taraflı olarak sona erdirme imkanı veren bir bozucu yenilik doğuran haktırÇıkarma hakkı yetkili organın alacağı karar ile kullanılırBu organ kural olarak genel kuruldurÇıkarma kararının alınması sırasında çıkarılacak olan üyeye savunma hakkının tanınmış olması gerekir
  d)Üyelik Sıfatının sona ermesinin sonuçları:Üyelik sıfatı ister kendiliğinden ister çekilme ister çıkarılma ile olsun o kimse derneğin malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez ve üyelik süresine ait ödenmemiş aidatını ödemekle de yükümlü olurAncak eğer aidatını peşin olarak ödemiş ve daha sonra o yıl dolmadan üyelikten ayrılmış ise üyelik süresiyle orantılı olarak ödediği bedelin iadesini dernekten isteyebilir

  IV-Dernekte Amaç Unsuru:

  1-Kavram:Kısaca ideal gaye olarak adlandırılan kazanç paylaşmak dışında bir amaç derneği ticaret ortaklıklarından ayıran bir niteliktirDaha dar anlamda dernek amacı derneğin konusunu yani tüzel kişinin hangi alanda faaliyet göstereceğini belirtirDerKan8maddesinin 2fıkrası uyarınca derneğin amacı tüzükte gösterilmesi gerekir

  2-Amacın Kanuna ahlaka ve adaba aykırı olmaması:
  a)Genel olarakerneğin amacının kanuna ahlaka ve adaba aykırı olmaması gerekirAmacı kuruluşu esnasında kanuna ahlaka ve adaba aykırı olan dernek tüzel kişilik kazanamaz
  b)Özel yasaklar:AYderneklerde bazı gayeleri yasaklamıştır
  aa)Kesin olarak yasaklanmış amaçlar:AY’nın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkeler aykırı olarak dernek kurulamayacağı belirtildikten sonra 11 bentle kesin olarak yasaklanmış amaçlar belirtilmiştir(Kişiler hukuku sayfa 220)

  Kuruluşta derneğin amacının yasak amaçlardan olması halinde bu dernek tüzel kişilik kazanamaz
  bb)Bakanlar kurulunun iznine bağlı amaçlarerKanuluslararası faaliyette bulunmak amacıyla dernek kurulmasını yasaklamış fakat 11 ve 12 maddeleri saklı tutmuşturBu hükümlere göre uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında fayda görülen hallerde bu amacı güden derneklerin kurulması BakKur’un iznine tabi tutulmuş ve mümkün kılınmıştır
  cc)Bazı dernekler için sınırlandırılmış amaçlar:Yüksek öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin kuracakları derneklerin amaçları sınırlıdırAynı hüküm kamu görevlilerinin kuracakları dernekler için de geçerlidir

  c)Amacın imkansız olmaması:Amacın imkansız olması derneğin amacının olmaması anlamına gelir

  V-Derneğin Tüzel Kişiliği:
  Üye ve amaç unsurlarının bulunmasına rağmen tüzel kişiliği bulunmayan bir kişi topluluğu dernek olmayıp adi ortaklık teşkil ederTüzel kişilik derneğin üyelerine ve üçüncü kişilere karşı bağımsızlığını sağlar


  1-Derneğin Kuruluşu:
  Dernek kurma hakkı AY33maddesinde güvence altına alınmıştırBuna göre “herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir
  a)Tüzüğün hazırlanması:Kurucu üye şartlarına sahip en az 7 kişi hepsi tarafından kabul edilen bir tüzük hazırlamalıdır
  aa)Tüzük kavramı:Tüzük derneğin örgütünü ve iç yaşayışını düzenleyen hükümleri içeren bir belgedirTüzük dernek için bir objektif hukuk normu niteliğinde olup dernek hayatı ve üyeler için bağlayıcı hukuk kurallarını içerir
  bb)Tüzüğün İçeriği:MK mad53 ve DerKan mad8’de tüzük içeriği ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir
  b)Tüzüğün idareye verilmesi:Her dernek kuruluşunu bir yazı ile kurulduğu yerin en büyük mülki amirine bildirmeye mecburdurBu kuruluş bildirgesinde derneğin adı ikametgah adresi kurucuların adları soyadı doğum tarihi doğum yeri meslek veya sanatı tabiiyeti ikametgahları bildirilerek altı bütün kurucular tarafından imzalanırKuruluş bildirisi ve eklerin idareye bildirilmesiyle dernek tüzel kişilik kazanırmeğer ki amacı kanuna ahlak ve adaba aykırı olduğundan MK mad45’e göre tüzel kişilik kazanması mümkün olmasın
  c)Kurulmaları ve faaliyetleri izne bağlı derneklererKan’nun 7maddesi uluslar arası faaliyetlerde bulunmak amacı ve bunun gibi amaçlarla dernek kurulmasını yasaklamıştırFakat 11 ve 12 maddeleri mahfuz tutarak kuralın BkKur’nun iznine bağlı tutarak istisnaları işaret etmiştirDerKan’a göre 11maddede belirtilen durumlarda Dışişleri Bak’nın görüşü alınarak İçişleri Bak’nın önerisiyle ve BakKur’nun izniyle bu tip dernekler kurulabilir
  d)Kuruluşa etkili olmayan düzen hükümleri:

  aa)Kuruluş Bildirisi ve tüzüğün incelenmesierneğin kuruluş başvuru bildirimi üzerine bildiri birlikte verilen ekleri ve tüzük idarece incelemeye tabi tutulurTek ilde faaliyette bulunacak bir dernek söz konusu ise inceleme Valilikçe yapılırBirden fazla ilde faaliyette bulunacak derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri içişleri bak Tarafından incelenirİnceleme kuruluş bildirisi ve eklerin doğruluğu ve tüzükte yasak amaç ve kanuna aykırılık ve noksanlık olup olmadığı yönünden yapılırİncelemeyi valilik 30 içişleri bak 90 gün içinde yaparİdare tüzükte yasaklanmış amaç saptarsa tüzük valilikçe incelenmiş ise Valiliğin ;içişleri bak’ca incelenmişse bakanlığın istemi üzerine dernek merkezinin bulunduğu yer valiliğinin kararı ile dernek faaliyetten alıkonulurKuruluş bildirisinde tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında yasak amaç dışında bir kanuna aykırılık noksanlık saptanırsa idare bu kanuna aykırılığın giderilmesi veya noksanlığın tamamlanmasını yazı ile geçici yönetim kurulundan isterBu yazının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kanuna aykırılık giderilmez noksanlıklar tamamlanmazsa derneğin merkezinin bulunduğu yer en büyük mülki amirinin ihtarı üzerine cumhuriyet savcılığı derneğin feshi için yetkili mahkemeye başvururKuruluş safhasında idarenin isteği üzerine tüzükte değişiklik yapmak görev ve yetkisi kurucu üyeler aittir
  bb)Tüzüğün İlanı:Tüzüğün kanuna uygun ve tamam olduğunun derneğe tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüzüğün ve dernek ikametgahının mahalli bir gazete ile gazete çıkmayan yerlerde ise il merkezinde çıkan bir gazetede yayınlanması gerekirBu gazetenin 5 nüshası yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde geçici yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verilir
  cc)İlk Genel Kurul Toplantısıernek tüzüğünün gazetelerde ilanı gününden altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmasını emretmiştirİlk genel kurulda derneğin zorunlu organları seçilirAltı aylık süre içinde derneğin ilk genel kurul toplantısı yapılamaz veya zorunlu organlar seçilmez ise mahallin en büyük mülki amiri derneğin kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verir
  dd)Dernek kütüğüne kayıterneklerin kaydı için içişleri bakanlığınca emniyet genel müdürlüğünde merkezi bir dernekler kütüğü ile ayrıca her ilde emniyet müdürlüğünde mahalli bir dernekler kütüğü tutulur

  2-Derneğin Organlarıeçimlik organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemezBöylece bir onur kuruluna üyeyi dernekten çıkarma yetkisinin mutlak olarak devri söz konusu olmazGenel kurul bu hususta yetkili olmaya devam ederMK derneğin zorunlu organları olarak genel kurul ve yönetim kurulunu saymaktadırDerKan mad19’da zorunlu organlar 3’e çıkarılmıştır:Genel Kurul-yönetim kurulu-denetleme kurulu

  a)Genel Kurul:Genel kurul dernek üyelerinde oluşan derneğin en üst düzey organıdır

  aa-Genel kurulun toplanması:Olağan ve olağanüstü olarak toplanır:
  1-Olağan toplantı:Genel kurulun dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda yaptığı toplantılar olağan toplantılardırTüzükte olağan toplantıların ne zaman yapılacağı belirtilmesi gereklidirAncak olağan genel kurul toplantılarının en geç 2 yılda bir yapılamaları zorunludur
  2-Olağanüstü toplantı:Yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine genel kurulun yaptığı toplantıya olağanüstü toplantı adı verilirGenel kurulu toplantıya kural olarak yönetim kurulu çağırırYönetim kurulu bu çağrıyı yapmakla yükümlüdüryönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmamak hususunda bir takdir yetkisi söz konusu değildir
  bb-Çağrı Usülü:Yönetim kurulu tüzüğe göre genel kurula katılmaya hakkı olan üyelerin bir listesini yaparÜyeler toplantıdan en az 15 gün önce mahalli bir gazete ile toplantı günü saati yeri ve gündemi ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılırBu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının ne zaman yapılacağı belirtilirAncak ilk toplantı günü ile 2 toplantı arasında en az bir hafta olurAyrıca bu çağrı en az 15 gün önceden mülki amire yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak kişilerin listesi de eklenirİlk toplantı nisabın sağlanamaması dışında bir sebeple geri bırakılırsa bu durum sebeplerin açıklanması suretiyle ilanın yapıldığı gazeteye bir ilan daha vermek suretiyle üyeler duyurulurBu halde üyeler ilk usüldeki gibi 2 toplantı için tekrar çağırılırİkinci toplantı geri bırakılma tarihinden en geç 2 ay içinde yapılmalıdır
  cc-Toplantı yeter sayısı:İlk toplantının yapılabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır olması gerekirİkinci toplantı için böyle bir çoğunluk aranmış değildirAncak DerKan ikinci toplantının yapılabilmesi için katılan üye sayısının yönetim ve denetleme kurullarının üye tamsayıları toplamının iki katından az olamayacağı esasını koymuşturGenel kurulun derneğin feshine karar vermesi için yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ü olarak saptanmıştırBu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir
  dd-Toplantı yeri:Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamazAncak doktrinde ve Yargıtay uygulamasında belirtildiği gibi dernek gene kurulları üyelerin sığabilecekleri ve iyiniyet kurallarına göre toplantıya elverişli bir yerde yapılmalıdır
  ee-Toplantı yapılış usülü:Genel kurula katılmaya hakkı olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenmiş listedeki adları hizasına imza ederektoplantı yerine girerlerAçılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan yeteri kadar başkan vekili ve bir katip seçilir bunlara Başkanlık divanı adı verilirGenel kurul toplantısının genel kurul başkanı yönetirKurulda yapılan görüşmeler tutanağa geçirilirTutanak katipler tarafından tutulur ve katipler ve başkan tarafından imzalanırDüzenlenen bütün tutanak ve belgelerin toplantı sonunda yönetim kuruluna verilmesi gerekir
  ff-Günden ve genel kurulun yetkiler:Usülüne gör toplanan genel kurul gündemdeki konuları görüşerek karar verirGündemde belirtilmeyen konular genel kurulda görüşülemez ve karar bağlanamazGündemde yer alabilecek konular ve genel kurulun yetkilerinin ne olduğu MK mad58’de ve DerKan mad26’da sayılmaktadır
  gg-Genel Kurulda karar alınması:Kararlar kural olarak oylamaya katılan üyelerin mutlak çoğunluğuyla alınırAncak tüzükte belirli kararlar için nisbi çoğunluk veya diğer çoğunluk öngörülmüş olabilir
  hh-Genel Kurulu toplantısında hükümet komiserinin bulunması:Hükümet komiseri genel kurul toplantılarının kanuna tüzüğe ve gündeme uygun bir biçimde yapılmasını toplantının sükun içinde geçmesini işlemlerin usülüne uygun olarak yapılmasını sağlamak amacı ile tayin edilirHükümet komiseri genel kurul toplantısının bitiminden sonra “en geç” 24 saat içinde bir rapor düzenleyerek bunu mülki amire verirDiğer taraftan hükümet komiseri veya mahallin en büyük mülki amiri genel kurul toplantısının kanuna veya dernek tüzüğüne aykırı yapıldığını tespit ederse durumu 24 saat içinde mahalli cumhuriyet savcılığına bildirmekle yükümlüdür
  b)Yönetim Kurulu:
  aa-Yönetim Kurlunun kuruluşu ve sona ermesi:Yönetim kurlunu seçmek genel kurula ait bir yetkidirGenel kurul yönetim kurlu için en az 5 asil ve 5 yedek üye seçerYönetim kurluna üye olarak sadece dernek üyeleri değil dışarıdan da dernek üyesi olmayan kimselerin seçilebileceği kabul edilmektedirGenel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından seçilen yönetim kurlunun asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadlarıbaba adlarıdoğum yer ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yer en büyük mülki amirine bildirilmesi gereklidirYönetim kurulunun görev süresi tüzükte belirtilirBu süre içerisinde asıl üyelikte boşalma olursa yerine yedek üyeler getirilirYönetim kurulu geçici olarak oluşturulamazsa derneğe kayyım atanabilirYönetim kurulunun tüzüğe göre teşkili devamlı olarak imkansız hale gelmiş ise dernek kendiliğinden son bulur
  bb-Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:Yönetim kurulunun görev ve yetkileri tüzükte belirtilirFakat MK ve DerKan’da düzenlenen bu hüküm şöyledirerneği temsil etmek;kanunun temsilden kastı derneğe ait işlemlerin yönetim kurulu tarafından yapılacağıdırYönetim kurulu derneği temsil hususunda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilirYönetim kurulu tıpkı vekil gibi yaptığı işlemlerden veya yapmayı ihmal ettiği işlemlerden derneğe karşı sorumludur

  c)Denetleme Kuruluenetleme kurulu DerKan’da zorunlu organlar arasında gösterilmiştirDenetleme kurulunun ne surette seçileceği asıl ve yedek üye sayısı bunların görev ve yetkileri tüzükte belirtilmesi zorunludurDenetleme kurulu genel kurul tarafından seçilirDenetleme kurulu için en az üç asıl ve üç yedek üye seçilmelidirSeçimi takip eden yedi gün içinde denetleme kurulu üyelerinin asıl ve yedek olmak üzere adları soyadları baba adları doğum yer ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları yönetim kurulu başkanı tarafından derneğin merkezinin bulunduğu yer en büyük mülki amirine bildirmek gerekirDenetleme kurulu derneğin iç denetimini sağlayan bir organdırBaşlıca görevi yönetim kurulunun hesaplarını ve işlerini kontrol etmektir

  3-Derneğin Faaliyeti:
  a)Faaliyet kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümlerernekler hak ehliyetleri çerçevesinde organları aracılığı ile her türlü faaliyette bulunabilirlerÇok tabii olarak bu faaliyetlerin hukuk düzeni sınırları içinde olması gerekir(kitap sayfa 238-242’yi oku)
  b)Derneklerin idari kararla faaliyetten alıkonulması:Kural olarak dernekler ancak mahkeme kararı ile kapatılabilirAY 33maddesini takiben DerKan bazı acil ve önemli gördüğü hallerde İdareyedernek hayatına müdahale ederek derneği faaliyetten alıkoyma yetkisi tanımıştırFaaliyetten alıkonulan derneğin maddi ve hukuki varlıklarının korunması için mahalli sulh mahkemesince kayyım tayin edilebilir

  4-Derneğin devlet tarafından denetlenmesierneklerin yönetim yerleri müesseseleri ve her çeşit etkinlikleri bütün işlemleridefterleri hesapları ve faaliyetleri denetime tabidirBu denetim içişleri bakanlığınca veya derneğin merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirince veya görevlendirdiği memurlar tarafından her zaman yapılabilirBu denetleme sırasında dernek yöneticileri görevli memurların isteyecekleri her türlü defter belge ve işlemli yazıları göstermek veya gerekiyorsa vermekle yükümlüdürlerAyrıca Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Dernekler Özel Denetleme Grubu derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini işlemlerinidefterlerini ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetleyebilirDernekler üzerindeki idari denetimin kolluk kuvvetinin denetimi biçiminde gerçekleşmesi imkanını da kanunda öngörmüştürKolluk kuvvetleri mahalli mülki amirinin vereceği yazılı emirle dernek merkez ve şubelerinin yönetim yerlerine müesseseleri ve tesisleri ile her çeşit eklentilerine denetim amacıyla girmeye yetkilidirlerKamu yararına çalışan derneklerin hesapları ve bu hesaplarla ilgili belge ve defterler gerekli görülen hallerde Maliye bakanlığınca denetlenir

  5-Derneğin Sona Ermesi:
  a-Sona erme şeklierneğin sona ermesi dört şekilde olabilirDernek ya kendiliğinden sona ererya kendi kendini fesheder veya mahkeme kararı ile feshedilirBunlara bir de mahkeme kararı ile kapatma hali de ilave etmek gerekir
  aa-Derneğin kendi kendini feshetmesiernek her zaman kendi kendini feshedebilirDerneğin kendi kendini feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek gerekir
  bb-Derneğin kendiliğinden sona ermesi(infisah):Bu sona erme sebepleri gerçekleştiğinde dernek kendiliğinden kanun hükmü gereği sona ererHerhangi bir organ ya da makam tarafından karar alınmasına gerek yokturBu sebepler:
  Ø Derneğin aciz hale düşmesi
  Ø Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkan kalmaması
  Ø Genel kurulun toplanması için gerekli yeter sayısının bulunmaması yüzünden olağan genel kurul toplantısının ikinci davete rağmen yapılamaması
  Ø Derneğin amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansızlaşması veya şartların kaybolması
  Ø İlk genel kurul toplantısının yapılamaması veya zorunlu organların kurulmaması
  Ø Sürenin dolması

  Ø cc-Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi:MK ve DerKan’da bu kanunda veya diğer kanunlarda öngörülen hallerde dernekler ancak mahkeme kararı ile temelli olarak kapatılabilirSebepleri:

  Ø Derneğin amacının kanuna yahut ahlaka aykırı hale gelmesi

  Ø Kuruluştaki kanuna aykırılık veya noksanlıkların giderilmemesi

  Ø Olağan genel kurul toplantısının tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaması veya kanunen teşkili gerekli organların kurulmaması

  Ø Suç sebebiyle derneğin kapatılması

  dd-Derneğin idari kararla feshedilmesi:Bu istisnai bir yoldur ve ancak bir halde söz konusu olabilirUluslar arasında beraberlik ve işbirliği yapmakla faydalı olacağına kanaat getirilerek Türkiye’de kurulmalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına veya başka memleketlerde kurulmuş bulunanların yurt içinde şube açmalarına izin verilmiş olan derneklerin kanunlarımıza veya ulusal amaçlarımıza uymayan faaliyetlerde bulunmaları durumunda bu derneklerin veya şubelerinin kapatılmasına BakKur yetkilidirKapatma kararı ile dernek sona erer

  b)Sona ermenin sonuçları:Hangi şekilde olursa olsun sona eren derneğin malvarlığı tasfiye edilirbu tasfiyeden geri kalan MK 50 ve DerKan 55’e göre tasfiye edilirMahkemece kapatılan derneklerin bütün para mal ve hakları hazineye intikal ederDerKan 8maddesine göre derneğin sona ermesi halinde malvarlığının nasıl tasfiye edileceğine ilişkin tüzükte hüküm bulunması zorunludur

  $4-Vakıf

  I-Vakıf Kavramı:

  MK 73maddesi vakfı başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere bir malın belli bir gayeye tahsisidir Şeklinde tanımlamaktadırBu kanun hükmünü esas alarak vakfı bir mal veya mal topluluğun bir mal veya gelirinin veya ekonomik değeri olan hakların usülü veçhile belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilmesine dayanan bir tüzel kişilik olarak tanımlamak mümkündürVakfın tanımında 3 unsur yer almaktadır:1-Bir mal;2-Bunun usülüne göre belirli ve sürekli bir amaca tahsisi;3-Tüzel kişilikMK’nın çeşitli hükümlerinde değişik türde vakıfların düzenlenmiş olduğu görülmektedirBunlar1-Alelade vakıflar;2-Kamuya yararlı vakıflar;-3-İstihdam edilenlere ve işçilere yardım vakıfları;4-Aile vakıfları

  II-Vakfın Çeşitleri:

  1-Alelade Vakıflar:Belirli özelliği olmayan ve MK mad73 ve diğer hükümlere göre kurulan vakıflardır
  2-Kamuya yararlı vakıflar:Kamuya yararlı vakıf diye anılan vakıflar MK 453’e göre gelirinin yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına tahsis edilmiş bulunan vakıflardır
  3-İstihdam edilenlere ve işçilere yardım vakıfları:İstihdam edilenlere ve işçilere yardım vakıfları TicKan mad 466 uyarınca kurulan vakıflardırMK 77’nin hükümlerine tabidirlerBu hüküm açısından özelliklerine göre bu vakıflar iki görünümde ortaya çıkarlarAyırıcı özellik bu vakıftan yararlananların bir aidat ödeyip ödemedikleridir
  a)İki taraflı (katılmalı):Bu vakıflarda vakıftan yararlanan işçiler vakfa aidat öderlerBu vakıflarda kanun koyucu vakıftan yararlananlara klasik vakıflarda söz konusu olmayan önemli haklar tanımıştırVakıftan yararlananlar ödedikleri aidat oranında yönetime katılırlarBu oran işçilerce ödenen aidat toplamının işverenin koymuş olduğu katılma payı toplamına oranıdırİşçiler en az bu oranda yönetime katılırlarBu vakıflar için öngörülen hükümler şunlardır:
  -Vakfın yönetimine katılacak temsilcileri işçi ve personel mümkün olduğu oranda kendi aralarında bizzat seçme hakkına sahiptirler
  -Vakfa aidat ödeyerek vakıftan yararlanan işçi ve personel vakfın edimlerini dava yoluyla talep etme hakkına sahiptir

  b)Tek taraflı:Bu kategori vakıflarda vakıftan yararlanan işçi ve personel vakfın malvarlığına aidat ödeyerek katkıda bulunmazlarBöylece vakfın malvarlığı vakfeden ortaklığın tahsis ettiği mallardan oluşur
  c)Ortak esaslar:Gerek iki tarafı gerek tek taraflı istihdam edilenler ve işçilere yardım vakıflarında vakfın organları vakıftan yararlananlara vakfın teşkilati faaliyeti ve mali durumu hakkında gerekli bilgileri vermek zorundadır

  4-Aile Vakıfları:MK mad322’de söz edilen aile vakıfları MK 73’de düzenlenmiş vakıfların özel bir çeşididirKuruluş ve işleyişi açısından alelade vakıflardan farkları yokturAile vakıflarının alelade vakıflardan tek farkı amaç yönündedirAlelade vakıflarda amaç kanunun sınırları içinde serbestçe tayin edilebilirken aile vakıflarında amaç kanun hükmünde gösterilmiştir

  III-Vakıfta Mal unsuru

  Mal vakfın ortaya çıkabilmesi içim gerekli ilk şarttırVakfa vücut verecek mal olmadıkça vakıf da olmazBöyle bir vakfın tesciline karar verilemezMal deyimi “ bir mamelekin bütünü veya gerçekleşmiş veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar kastedilirTaşınır ve taşınmaz mallar tahsis edilerek vakıf kurulabileceği gibi bir kimsenin başka birinde olan alacağı tahsis ederek veya bizzat kendi aleyhine ve vakıf lehine bir alacak hakkı meydana getirerek vakıf kurması da mümkündürBir malvarlığının bütünü veya bir bölümü de vakıf kurmaya tahsis edilebilirHenüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşeceği bilinen kar payı temettü ve faiz gelirleri tahsis edilerek de vakıf kurulabilirBu şekilde tahsis edilecek malların vakfın amacını gerçekleştirmeye yeterli olması gerekir

  IV-Malın Usülüne göre belirli ve sürekli bir amaca tahsisi( Vakıf Kurma İşlemi):

  Bir vakfın kurulması malvarlığı değerlerinin belirli ve sürekli bir gayeye tahsisine bağlıdırBir malın bir gayeye değil de bu gayeye hizmet etmek üzere bir şahsa tahsis edilmesi halinde de vakıf kurmadan amaca ulaşılabilirBu gibi hallerde belirli bir mükellefiyet ile yapılmış bir bağışlama veya vasiyet vardırBunlara bağımlı vakıf veya “inançlı vakıf” denirDiğer taraftan bir tüzel kişilik meydana getirme amacının bulunmadığı veya bu niyet bulunmasına rağmen gerekli usüle uyulmadığı hallerde demalların bir gayeye tahsisi söz konusu olduğu halde vakıf kurulmuş olmazKeza gaye bir vakıf meydana getirmek için yeterli nitelikte değilse gene vakıf meydana gelmez

  1-Amaç (gaye):Vakfı kuran kimse sınırlar çerçevesinde amacı dilediği gibi belirlemekte serbesttirAmaç çoğu zaman kamu yararına hizmet edecek bir niteliğe sahiptirAncak mutlaka amacın böyle olması şart değildirKültüre hizmet toplumsal yardım sosyal güvenlik eğitim ve sağlık sık sık rastlanan amaçlardırAmacın sahip olması gerekli olumlu ve olumsuz nitelikler şunlardır:
  a)Amacı kanuna ahlaka ve adaba aykırı olan vakıf kurulamazHukuki işlemler için söz konusu olan bu sınırlama vakıflar işlemleri içinde geçerlidirYasak amaç taşıyan vakfın tescili talebini hakim reddedecektir
  b)Amaç imkansız olmamalıdır:Amaç başlangıçta imkansız idi ise vakıf esasen meydana gelmezAmaç başlangıçta mümkün iken sonradan imkansız hale gelirse vakıf kendiliğinden dağılır
  c)Amaç belirli olmalıdır:MK mad73 metni belli amaçtan söz etmektedirBununla anlatılmak istenen vakfın amacının yeteri kadar açıklıkla belirtilmiş olmasıdırAmacın tek olması da şart değildirBirbiri ile bağlı olan veya olmayan müteaddit amaç söz konusu olabilirAyrıca amacın anlamsız veya mantıksız da olmaması gerekirAmacın çokluğu aynı zaman için olabileceği gibi zaman itibari ile birbirini izleyen amaçlar da olabilir
  d)Amaç devamlı olmalıdır:Tamamen geçici bir nitelikteki amaç için vakıf kurmaya gerek yokturÖrnek olarak belirli bir miktar parayı hemen muhtaçlara dağıtmak için bir vakıf kurulamaz

  2-Tahsis Usulü:Tahsis yukarıda belirtilen nitelikteki amaca hizmet edecek malların bir tüzel kişilik getirmek niyetiyle ayırt edilmesidirTahsis ile malların mülkiyeti vakfa geçmiş olmazTescil ile birlikte vakıf tüzel kişilik kazanır ve vakfedilen mallar ve haklar vakfa intikal ederTahsis vakfı kuracak kimsenin tek taraflı bir vakıf kurma işlemi ile olurbirden çok kimse bir vakıf kuracaksa ortak işlem ile vakıf kurulurFakat vakıf kurma işlemi ancak kanunun emrettiği şekillerden biri ile yapılmak gerekir; rasgele yapılacak bir ayırma vakfı meydana getirmez

  3-Vakıf Kurma İşlemi:Vakıf kurma hakkı gerçek kişiler tarafından kullanılabileceği gibi tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir
  a)Vakıf kurma işleminin şekli:MK mad74 tahsis için 2 yol kabul etmektedir:

  aa)Şayet vakfı kuracak olan bu vakfın daha kendisi sağ iken vücut bulmasını istiyorsa bu husustaki iradesini resmi bir senetle açıklaması gerekirBu senet “düzenleme” şeklinde noterlerce re’sen düzenlenmek gerekir
  bb)Şayet vakfı kuran vakfın kendisinin ölümünde sonra meydana gelmesini istiyorsa bu takdirde ölüme bağlı bir tasarruf şekli olan vasiyetname yapmalıdırVasiyetnamenin MK’da belirlenen üç şekilden birine göre yapılması gerekirMiras sözleşmesi içinde yer alan vakıf kurma tasarrufu da geçerlidir

  b)Vakıf kurma işleminde ehliyet:Vakıf kurma işleminin geçerliliği buna ait şekle uyulması kadar tahsisi yapanın bu işlemi yapmak için gerekli ehliyete sahip olmasına bağlıdır
  aa)Vakfı yapanın sağlığında meydana gelecek vakıflar için vakıf kuranın tam ehliyetli olması gerekirMahcurlar için vasinin yapamayacağı işler için MK vakıf kurmayı da belirtir Bu yüzden kanuni temsilci mahcura izin veya icazet de veremezAncak temyiz kudretine sahip küçük veya kısıtlı yaş koşulunu doldurmak koşulu ile ölüme bağlı tasarruf yolu ile vakıf kurabilir
  bb)Ölümden sonra hüküm ifade edecek bir vakıf kurmak için mümeyyiz olmak ve 15 yaşını bitirmiş olmak yeterlidirZira MK mad449 vasiyetname yapmak için bu ehliyeti yeterli görmektedirTüzel kişilerin vakıf kurabilme ehliyetleri açısından tüzel kişilerin fiil ehliyetine ilişkin hükümler uygulanır
  c)Vakıf Kurma işleminin muhtevası:Vakıf kurma işleminin yazıya dökülmüş şekli kanunda vakıf senedi olarak belirtilmektedirMKmad75’e göre vakıf senedinde vakfın amacı organları bu amaca tahsis edilen mallar ve haklar vakfın örgütü ikametgahı ve adı gösterilmek gerekirVakıf eğer ölüme bağlı tasarrufla kurulmuş ise bu unsurların bu tasarrufta belirtilmiş olması gerekirBu unsurlardan bir eksik ise eksik olan unsurun MK mad77 hükmüne kıyasen tamamlatılması yoluna gidilmesi uygun bir çözüm olacaktır
  d)Vakıf kurma işleminin geri alınması:Vakıf kuranın ölümünden sonra hüküm ifade etmek üzere vakıf kurma işlemi vasiyetname biçiminde yapılmışsa vasiyetnamenin feri alınması hükümlerine göre vakıf kurmak üzere yapılan vasiyetnameden rücu etmek mümkündürFakat vakfedenin ölümünden sonra vakfedenin mirasçıları vasiyetname ile bağlıdırOnların dönme yetkisi yokturVakıf kuranın sağlığında hüküm ifade etmek üzere yaptığı vakıf işleminden dönmenin mümkün olup olmayacağı tartışmalıdırKimisi vakfın tüzel kişilik kazanmasına kadar işlemin geri alınabileceğini kimisi ise vakfın noterce düzenlenmesinden sonra işlemin geri alınamayacağını savunmaktadır
  e)Mirasçıların ve alacaklıların itiraz hakkı:Bağışlamada olduğu gibi vakfedenin mirasçıları ve alacaklıları tarafından vakfa itiraz olunabilir

  V-Vakıfta Tüzel Kişilik Unsuru:
  Bir malın belli bir amaca usülüne göre tahsisi sonucu vakfın kurulmasının tamamlanması bir tüzel kişi olarak vakfın varlık kazanması için mahkeme siciline kaydı gereklidir

  1-Tüzel Kişiliğin Kazanılması:
  a)Tescil:Vakıf resmi senetle veya vasiyet yolu ile kurulur ve vakfedenin ikametgahı asliye mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanırVakfın tescili vakıf kurmak isteyen kimsenin ikametgahı asliye hukuk mahkemesinden talep edilirTescili resmi senetle kurulan vakıflarda vakıf kuran onun ölmesi halinde mirasçılarından biri talep ederÖlüme bağlı tasarruf yoluyla kurulan vakıflarda vakfedenin mirasçısı veya tayin edilmiş ise vasiyeti tenfiz memuru tescil talebinde bulunabilirVakfın sicile tescilini talep etme durumunda bulunan bu kişiler vakıf senedinin düzenlenmesini izleyen 3 ay içinde veya vasiyetnamenin açılmasını izleyen 3 ay içinde tescil talebinde bulunmazlarsa tescil talebi artık VakGenMüd tarafından yapılırVakıf bir tüzel kişi tarafından kuruluyorsa vakfın tescili talebinde bulunulmadan tüzel kişi sona ermiş ise vakfın tescili hususundaki başvurma da VakGenMüd tarafından yapılacaktırTescil kararı verecek mahkeme evrak üzerinde ve gerekirse vakfedeni ve diğer ilgilileri de dinlemek suretiyle inceleme yaparak vakfın tesciline karar verirMahkeme vakıf kurma işlemini ehliyet şekil amaç ve malların amacı gerçekleştirmeye yeterliliği açısından incelerMahkeme vakfın kanuna ahlaka ve adaba veya milli menfaatlere aykırı bir amaçla veya siyasi düşünce veya belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla kurulmuş olduğunu tespit ederse tescile kara veremezMahkeme konusu yasaklanmış amaçları vasiyetnamede saptarsa bunları vasiyetnamenin iptal edilmesini beklemeden re’sen nazara alarak tescil talebini reddetmelidirTescil ve tescil talebinin reddi kararı senetle birlikte VakGenMüd’ne kararı veren mahkeme tarafından re’sen tebliğ edilirVakfın tesciline dair kararın kesinleşmesinden sonra vakıf vakıf kurmak isteyenin ikametgahındaki asliye mahkemesi nezdinde özel olarak tutulan vakıf sicil defterine kaydolurBu tescille vakıf tüzel kişilik kazanırSicil defterinde vakfedenin ve vakfın adı ikametgahı organları amacı ve bu amaca tahsis edilen mallar ve haklar gösterilir

  b)Mahkeme siciline tescilin hukuki sonuçları:
  aa)Tüzel kişiliğin kazanılması:Asliye mahkemesi nezdinde tutulan sicile vakfın tescilinin kurucu bir fonksiyonu vardırVakıf tüzel kişiliği tescille kazanırFakat tescilin bu hukuki sonucu doğurması geçerli bir vakıf senedine dayanmasına bağlıdırGeçerli olmayan bir vakıf senedinin tescili senede geçerlilik kazandırmaz ve bu tescil ile tüzel kişilik meydana gelmez
  bb)Vakfın tahsis olunan malları ve hakları kazanması:Bir vakfın tescili ile birlikte vakfedilen malların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal ederTescil ile birlikte vakıf tahsis olunan bir taşınmaz ise tapu kütüğüne vakıf adına tescile gerek kalmadan tescilden önce taşınmazı kazanmış olurVakfa tahsis edilen mallar taşınır ise tescil ile bunlar zilyedliğin nakline gerek kalmadan kendiliğinden vakfa intikal ederKeza vakfa bir alacak tahsis olunmuşsa alacağın temlikine gerek kalmadan vakıf tescil ile alacağı kazanmış olur

  2-Vakfın Organları:

  a)Genel olarak:Vakıf zorunlu organlara sahip olmakla fiil ehliyetini kazanır ve hukuk alanında organları vasıtasıyla türlü faaliyetlere girişebilirMK vakıfta zorunlu organ olarak sadece yönetim organını öngörmüştürHer vakıfta mutlaka bir yönetim organının bulunması zorunludurYönetim organı hem karar hem de icra organıdırKural olarak vakfın organları yetki ve görevleri teşkilatı vakfın yönetim şekli ve temsil tarzı vakıf senedinde gösterilirVakfı kuran kişi zorunlu organ olan yönetim organından başka gerekli göreceği organları vakıf senedinde gösterebilirBunlar seçimlik organlardır
  b)Örgütün tamamlattırılması:Vakıf senedinde vakfın organları yönetim şekli ve temsil tarzı yeterli derecede gösterilmemiş olur veya sonradan organların teşkili vakfın yönetilmesi ve temsil edilmesinde bir imkansızlık doğarsa VakGenMüd bu hususları vakfedene tamamlatırEksiklikler giderilemiyor ve vakfın amacını gerçekleştirmeye yeterli bir teşkilat kurulması imkansız bulunuyorsa vakfedilen mallar vakfeden itiraz etmedikçe veya vakıf senedinde açıkça aksine bir hüküm yoksa mahkeme tarafından mümkün mertebe amacı aynı olan bir başka vakfa tahsis edilir
  c)Organizasyonun değiştirilmesi:Vakfın mallarını koruması ve amacını sürdürebilmesi için kesin bir ihtiyaç bulunması halinde MK mad79 vakfın yönetim örgütünün değiştirilmesine imkan vermiştir
  d)Yönetim organlarının görevleri:Vakıflarda yönetim organı hem bir karar organı olarak vakfın genel durumu ve işleyişi hakkında gerekli kararları alır hem de yürütme organı olarak vakfı yönetmek ve temsil etmek görevini üstlenirYönetim organı bütün kararlarında vakıf senedi ile bağlıdırVakıf senedinde ise vakfı kuranın iradesi hakimdirBöylece vakfın alacağı kararlarda bu iradeye uyulmaktadırYönetim organı vakıf senedi hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürvakıf mallarını vakıf senedinde ifade edilmiş bulunan amacın gerçekleşmesini sağlayacak biçimde yönetilmelidir;vakfın amaca uygun şekilde işlemesimalların korunması ve bakımının sağlanması için gerekli kararları almalıdırYönetim organı karar organı olarak gerektiğinde yönetim şeklinin amacın veya vakfın mallarının değiştirilmesini;yetkili mahkemeyi harekete geçirerek sağlayabilirAmacın imkansızlaşması yüzünden vakıf sona ermişse sona ermeyi mahkeme siciline tescil ettirirYönetim organı her takvim yılı başında vakfın gelirleri ile vakfa yapılan her türlü kazandırmalar vakıf senedinde yazılı mallara eklenerek VakGenMüd’ne bildirilir
  e)Vakıf yöneticilerinin yönetimden uzaklaştırılmaları:Vakfın yöneticileri yönetimden ancak mahkeme kararı ile uzaklaştırılabilirBunun için VakGenMüd’nün tüzükte belirtilen sebeplere dayanarak mahkemeye başvurması gerekirBaşvuru üzerine mahkeme duruşma yaparak gösterilen sebebi araştırır ve buna göre karar verirHangi sebeplerle vakıf yöneticilerinin işten uzaklaştırılabilecekleri tüzüğün 23maddesinde sayılmıştır
  f)İşten uzaklaştırılanların yerine yeni idarecin seçimi:Görevden alınan ve görevden uzaklaştırılan idarecilerin yerine vakıf senedine göre yenileri seçilirVakıf senedinde böyle bir hüküm yoksa VakGenMüd’nün görüşü alınarak mahkemece idareciler seçilirGörevden alınan idareciler bir daha hiçbir vakfın yönetiminde görev alamazlar

  3-Vakıfların Şube Temsilcilik ve İrtibat bürosu açmaları:Vakıfların yurt içinde şube temsilcilik veya irtibat bürosu ve benzeri birim açmaları için VakGenMüd’den yurt dışı için ise aynı kurumun görüşü alınarak Dışişleri bakanlığının önerisi ile Başbakanlıktan izin almaları gerekir

  4-Vakfın teftiş ve denetimi:Vakfın amacını güvence altına almak ve amaca hizmet edip etmediğini denetlemek gerekirTeftiş makamı olarak VakGenMüd vakfın kuruluşundan sona ermesine kadar türlü yetkilerle donatılmıştırVakGenMüd’nün teftiş makamı olarak asli görevi vakıf senedindeki hükümlerin yerine getirilmesine vakfın mallarının amaca uygun şekilde yönetilmesinde ve vakfın gelirlerinin amaca uygun olarak sarf olmasına nezaret etmektirHer vakfın en az 2 yılda bir denetlenmesi zorunludurYönetim organı denetim sırasında müfettişlerce istenilecek her çeşit belge kayıt ve defterleri göstermekle yükümlüdür

  5-Vakfın Sona Ermesi:Vakıf ya kendiliğinden sona erer veya mahkeme kararı ile sona erdirilirBazı hallerde de mirasçı veya alacaklıların itirazı üzerine vakıf sona erebilir

  a)Vakfın kendiliğinden sona ermesi
  aa)Vakıf senedindeki hüküm dolayısıyla sona erme:Vakfı kuran kimsenin vakıf senedinde vakfı bir bozucu şarta bağlı olarak kurulabileceği gibi bir süreye de bağlayabileceği kabul edilmektedirBozucu şart gerçekleşince veya sürenin sona ermesiyle vakıf kendiliğinden dağılır
  bb)Kanun gereğince sona erme:Vakfın kendiliğinden sona ermesi amacının gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesiyle olurBu bazen amacın kesin olarak imkansızlaşması ile olur;fakat çok kere vakfın malı imkanlarını devamlı olarak ve tamamen kaybetmesiyle ortaya çıkar

  b)Vakfın mahkeme kararı gereği sona ermesi:
  aa)Vakfın amacı vakıf kurulduktan sonra kanuna ahlaka ve adaba veya milli menfaatlere aykırı hale gelir veya siyasi düşünce veya belirli bir ırk veya cemaat mensuplarını destekler duruma düşerse vakıf mahkemece sona erdirilir
  bb)Tesciline karar verilmesine hukuksal olarak olanak bulunmayan ancak her nasılsa kurulmuş ve tescil edilmiş olan vakıflarla malları gayesini gerçekleştirmeye yetmeyen vakıfların dağılmalarına VakGenMüd tarafından başvuru üstüne mahkemece karar verilebilir
  c)Alacaklıların veya saklı pay sahibi mirasçıların itirazı üzerine sona erme:Eğer bir vakıf kurulduktan sonra vakfı kuranın kalan malları kendi borçlarını ödemeye yetmiyorsa alacaklıları tıpkı bağışlamalar için olduğu gibi İcİflKanmad278’deki şartlar uyarınca iptal davası açılabilirDava kabul edilirse sonuçta vakıf iptal olur


  6-Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları:sona eren vakfın malvarlığı önce tasfiye edilirkalan malların ise tahsisi gerekir

  a)Tasfiye:Tüzel kişilere ilişkin genel hükümlerde belirtildiği gibi vakfın tasfiyesi MK 51hükmüne tabidirTasfiye için vakfın malvarlığının aktifi ve pasifi tespit edilerek bilanço yapılırborçlar ödenirTasfiye işlemleri kooperatif ortaklıklarının tasfiye usülüne göre yapılır

  b)Tahsis:Vakfın kendiliğinden dağılması halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar önce vakıf senedinde bir hüküm varsa buna göre tahsis edilirYoksa mümkün mertebe amacı aynı olan başka bir vakfa tahsis olunurMahkeme kararı ile kapatma söz konusu olduğunda senette hüküm bulunsa dahi vakıflar tüzel kişiliğine intikal eder

  c)Sona eren vakfın kaydının silinmesi ve ilan edilmesi:Vakıf tüzel kişiliği hangi sebeple sona ererse ersin vakfın mahkeme sicilindeki kaydı silineceği gibi vakfın sona ermesi keyfiyeti merkezi sicile kaydedilir ve RG’de yayınlanır

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş