Gerek dünyada gerek türkiyede binlerce boşanma davası meydana gelmektedir.Ülkemizdeki boşanma sebeplerini söyle sıralayabiliriz...

A-ZİNA:
Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir(M.K.m.161/1) Zina ayrı cinsten olan kişiler arasında olabilir.Zinadan bahsedebilmek için cinsi münasebetin gerçekleşmesi şarttır.Zina eden eşin kusurlu olması gerekir.Türlü şekillerde eşin bu fiili yapmaya zorlanmış olması onun zina yapma kastı olmadığından bir boşanma nedeni olamaz.(1)Zina sebebiyle boşanma davasını mağdur olan eş diğer eşe açmalıdır.Davacı eşin de başkasıyla zina yapmış olması dava açmasına engel değildir.Zinalar takas ve mahsup edilemez.(2)

Göz önünde Tutulacak Hususlar:
1-Davacınındavalıyı affı davayı hükümsüz kılar.Zina fiiline önceden rıza göstermekyahut onu zinaya teşvik veya sevk hallerini de af gibi değerlendirilir.(3)

2-Nüfus kayıtları getirtilirdavacı ve davalının evli olup olmadıkları araştırılır.

3-
Davacının zina iddiasını ispatlaması istenir.Zina iddiasıtanıkdoktor raporufotoğrafbilirkişi raporu ve diğer yazılı bir delille de ispat edilebilir.(Örneğindavalı karı ise başka bir erkeklekoca ise başka bir kadınla bir odada yattıklarının görülmesi veya yakalanmalarıiktidarsız kocanın davalı karısının gebe kalmasıdavalının zührevi hastalığı kapmasıdavalının ıssız yerlerde diğer cinsten bir kişiyle gezmesi ve birlikte bulunması gibi durumlarzinanın yapıldığına karine sayılır.(4))

4-Müşterek çocuklar varsaahlaki bakımdan zina eden davalıya velayetleri verilemez.Zorunluluk varsa verilebilir.(5)

5-Hakimdavanın açılmasını takiben lazım gelen ve kadının iskan ve infakınakarı kocanın mali ilişkilerine ve çocukların korunmasına ilişkin geçici tedbirleri karar altına alacaktır.

6-Hakim davanın süresinde açılıp açılmadığını araştıracaktır.Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle düşer.(M.K.m.161/2)

7
-Zina iddiası sabit olduğu takdirde hakim boşanmaya karar verecektir.Bundan başka davacı ile davalı ve çocuklar arasındaki kişisel ilişki düzenlenir.Çocuklar kendisine verilmemiş davalıçocukların infak ve iaşesi ve terbiye masraflarına iştirak etmekle yükümlüdür.Hakimiştirak nafakası hususunda bilirkişi dinlerboşanma kararında davalının ödeyeceği iştirak nafakası gösterilir.

8-Boşanma davasında hakime kanaat gelmesi asıldır.Zinanın ispatı için yemin teklif olunamaz.Davalının ve davalının ikrarları da hakimi bağlamaz.Hakim delilleri serbestçe takdir eder.

9
-Davacı ile davalının artık karı koca olarak bir arada yaşamalarının mümkün olup olmayacağı değerlendirilmelidir.(6)

Yargıtay Kararları:
Zinaya müsteniden açılan boşanma davasının sübutu halinde eşlerin barışmalarının ihtimal dahilinde olduğundan bahisle ayrılığa karar verilemez.Boşanmaya hükmedilmelidir.(2.H.D 14.4.1939 3609 E.-86 K.)
Karının bekaret zarının mukarenetle yırtılamayacağı sabit olup başkası ile münasebette bulunduğu ispat edilememiş ise de kocada hasıl olan şüphe ve tereddüt eşler arasında şiddetli geçimsizliğe sebebiyet verdiğinde boşanmaya hükmolunmak icap eder.(2.H.D. 27.2.1951 gün 668 E.-1573 K.)
Karının zinası bir boşanma sebebi olupeşinin infak ve iaşesi ile mükellef olan kocayı nafaka tediyesinden vareste kılmaz.(2. H.D. 23.6.1951 gün 4499 E.—4778 K.)

Zina fiili kat’i ispat edilememiş ise de ibraz olunan fotoğraflar gayri ahlaki münasebete delalet edecek mahiyet olursa zinayı kabul etmek gerekir.(2.H.D.26.6.1951 gün 4514 E.—4818 K.)

B-HAYATA KASTPEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ:
Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi durumunda boşanma davası açabilir.(M.K.m.162/1)Hayata kasteneşin hayatına yöneltilmiş olan ve onun hayatını yok etmek amacını taşıyan davranışlar anlaşılmalıdır.(7)Eşini öldürmeye teşebbüs etmekonu intihara teşvik etmek bu halin tipik örnekleridir.İntihara teşvikten söz etmek içindiğer eşin kendisini öldürmesi için gerekli ortamı ve araçları ciddi bir surette hazırlamış olması gerekirsadece intiharı tavsiye etmesi yeterli değildir.(8)Pek kötü davranışın içine eşin cismani ve manevi varlığına karşı yapılan eziyetlereşin dövülmesihürriyetinin kısıtlanmasıeşin sağlığını tehlikeye koyacak diğer davranışlar yer alır.(9)

Göz önünde Tutulacak Hususlar
1-Davacıduruşma sırasında davalıyı af ederse dava hükümsüz kalacaktır.Bu takdirde davanın reddine karar verecektir.(M.K.162/3)

2-Davalının hayatına davacının kastedip etmediğinin tespiti yapılmalıdır.Davanın çözümü buna bağlıdır.Davacı ve davalının mezkur boşanma sebeplerinden dolayı artık karı koca olarak yaşamalarının imkansız olduğunun tespiti şarttır.(10)

3-Dava sabit olursaçocukların velayetlerinin ana veya babadan hangisine verileceğivelayet verilmeyen eşin çocuklarla kişisel ilişkileriniiştirak nafakası takdirini hakim kararında belirtecektir.

4
-Hakim boşanma sebeplerinden biri sabit olduğu takdirdeboşanmaya karar verebildiği gibi tarafların ayrılığına da karar verebilir.Halbuki zina sebebiyle boşanma davasında ayrılık kararı verilemez.

5-Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer.(M.K. m.162/2)

Yargıtay Kararları
Kocanın karısını dövmesi ve hakaret etmesi pek fena muamele olup boşanma sebebidir.(2.H.D. 08.05.1950 gün 1513/2466)

Davalının hırçın ve asabi olmasıdavacıya karşı kaba muamelede bulunması geçimsizlik tevlit ederse dedavacı kocanın başka bir kadınla münasebet tesis etmesidavacıyı evinden kovması ve dövmesi kabahatin daha ziyade kendisine ait olduğunu gösterir.(HGK. 5.3.1952 gün E.2-249—K.24)
Hakaretin bir defa vaki olması boşanma davası açmaya kafi sebeptir.(HGK.19.2.1958 gün E.2/14-K.10)

Kocanın başka kadınlarla gezinti ve eğlence yapmasından ileri bir münasebetin sübutuna medar olmayan hal ve hareketkarının kocasına karşı haysiyet ve gururunu rencide edecek derecede fena muamele ve hakaret etmesine hak ve salahiyet bahşetmeyeceği derkar olup bu husus dairenin müstakar içtihadı cümlesindendir.(2.H.D. 26.2.1951 gün E.1170—K.2946)
Kocanın karısına pavyonda çalışması için teklifte bulunmasıevlilik birliğinin devamını imkansız kılacak ağır bir kusurdur.Karının buna dayanan boşanma isteğinin kabulü gerekir.(2.H.D.1.11. 1970 gün E. 5548—K.6007)

C-SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME
Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezsebu eş her zaman boşanma davası açabilir.(M.K.163)Küçük düşürücü suçtan kasıthırsızlıkdolandırıcılıksahtekarlıkihtilas rüşvet ve ahlaka aykırı cürümler gibi fiillerdir.Haysiyetsiz hayattoplumların genel ahlak prensiplerine ve inançlarına göre değişen bir nitelik taşır.Örneğin bizim toplumumuzda evli bir kadının başka erkeklerle münasebet kurması haysiyetsiz bir hayat sürme şekli olarak değerlendirilirken bu batı toplumlarında normal bir davranış olarak karşılanmaktadır.Haysiyetsiz bir hayat sürmenin boşanma nedeni olabilmesi için kısa bir süre de olsa devamlılık arz etmesi gerekir.

Hakim haysiyetsiz hayatı takdir ederkenolayların cereyan tarzınıdavacı eşin aynı tarz yaşantı içinde olup olmadığını;aynı yaşantının içinde olmasa bileeşinin bu hayatına ne zamandan beri tahammül etmekte olduğunu ve sair hususları araştırmak durumundadır.(11)Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açabilmek içinbu şartın varlığı yanındaayrıca bu durumun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale sokmuş olması da gerekir.(12)Bu tür boşanma davaları süreye bağlı değildirher zaman açılabilir.Hakimçocukların ve karının bakım ve gözetimi içinbilirkişi dinlertarafların mali ve sosyal durumlarını araştırırgerekli ön tedbirleri alır.

Yargıtay Kararları
Karının haysiyetsiz hayat sürdüğü ve zina yaptığı iddia edilerek açılan boşanma davasında davalı kadının bir erkekle aşikare münasebet tesis ettiğinden zina hadisesinin tahkikine lüzum kalmadan haysiyetsiz hayat sürdüğü için boşanmaya karar verilebilir.(HGK.23.12.1959 gün E.2/50-K.57)
Haysiyetsiz hayat sürdüğü sabit olduğu takdirde boşanmaya karar verilir.Hukuk hakimi ceza mahkemesinin beraat kararıyla bağlı değildir.(2.H.D.9.12.1948 gün E.6682- K.815)

Terzil edici bir suçun işlenmesi hali kanun koyucu tarafından kesin boşanma sebebi olarak öngörülmüştür.Fiilden dolayı takibata uğramamak önemli değildir.(2.H.D.19.2.1973 gün E.877- K.972)

Davalı kadınıngece yarısından sonra evine erkeklerin girip çıkmasıevlilikteki sadakati ihlal eder şekilde aynı apartmanda oturan başka bir şahısla içki alemlerinde bulunması ve evine alma gibi hareketleri haysiyetsiz hayat sürme niteliğinde olduğundancemiyetin ahlak kurallarına göre boşanmalarına karar vermek isabetlidir.(2. H.D. 2.12. 1969 gün 3154/5494)

D-TERK:

Eşlerden birievlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış iseterk edilen eş boşanma davası açabilir.Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.(M.K. m.164/1)

Ortak hayata fiilen ve gerçekten son vermiş olmalıdırlar.Bundan maksat aynı çatı altında yaşamaya son vermekevlilik birliğinin meskeninde birlikte oturmaya fiilen nihayet vermektir.(13)

Askerlik görevini yapmak üzere evden ayrılan eşin ortak hayata son vermek gibi bir kastı yoktur.

Terk nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için davalıya ihtar kararının tebliğ edilmesi ve ihtara rağmen 2 ay içinde davalının davacının yanına dönmediğinin ve halen de dönmemekte ısrar ettiğinin tespiti zorunludur.(14)Davalınındavacıyı terkinden itibaren en az 4 ay geçmiş olduğunun da araştırılması gerekir.(M.K. m.164/2)Davalıya tebliğ edilen ihtar kararında2 ay içinde davacının yanına dönmezse boşanma davası açılacağı belirtilir.İhtar tebliğinden itibaren davalı eşin eve dönüş yapması içinevin hazır vaziyette bulundurulması ya evde beklenmesi veya anahtarının gönderilmesi yahut anahtarı alacağı yerin belirtilmesi davanın dinlenilme şartıdır.İhtar kararının tebliğinden itibaren 2 ay içinde davalının gelmesi için davet edilen evin oturulabilir olması gerekir.(15)Davalıdavacının bulunduğu şehirden başka yerde ise yol masrafları da davacı tarafından davalıya gönderilecektir.Bu husus da ihtarda belirtilecektir.(16)

İhtar kararının Yargıtay yolu yoktur.Değişik işler defterine kaydedilerek dava görülür.İhtar kararımahkemenin ara kararı mahiyetindedir.(17)

Yargıtay Kararları

Kadının ayrı yaşama hakkının bulunduğu dönemdeki ihtar gereği sonuç doğurmayacağından davacının geçersiz ihtara dayanarak açtığı boşanma davasının reddi gerekir.(2.H.D.17.2.2003 gün E.608- K.1977)

Terk sebebine dayanan boşanma davasında davalının davayı kabulü sonuç doğurmaz.Deliller toplanıp davacının dayandığı nedenin varlığı belirlenip sonucuna göre karar verilmelidir.(2.H.D. 8.12.2004 gün E.13745-K.14686)
Akıl hastası olan eşin müşterek evi terk etmesi ve çekilen ihtara rağmen eve dönmemesi durumunda bu eş kusurlu kabul edilemez ve terk nedenine dayanarak boşanma davası açılamaz.(2.H.D. 25.5.1967 gün 3021/2894)
Hastalığı sebebiyle sıkı bir tedaviye muhtaç olan karıya karşı İhtar davası açılamaz.Hakimin tespit ettiği müddetin karar tarihinde hitama ermesi esasa müessir değildir.(HGK.19.3.1952 gün E.2/181-K.32)

Terk sebebine dayanarak boşanma davası açan tarafaile birliğinin devamını istemiş sayılacağından bu davanın reddini müteakip tekrar karı koca olarak bir araya gelmeden aralarında şiddetli geçimsizlik olduğundan bahisle ikinci bir dava açamaz.(HGK.6.4.1966 gün E.2/446-K.86)

E-AKIL HASTALIĞI
Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirsehastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.(M.K. m.165)

Akıl hastalığına dayanan boşanma davalarında kusur aranmaz.Akıl hastaları aleyhine geçimsizlikten dava açılmasına imkan yoktur.(18)Akıl hastası olan kişilerin boşanma davasını kanuni temsilcileri açabilir.(19)Bu tür davada hakim ayrılık kararı veremez.Akıl hastalığı sebebiyle açılacak boşanma davaları her zaman açılabilir.(20)

Yargıtay Kararları
Akıl hastası eşin vasisinin açtığı boşanma davası kabul edilemez.Şahsa bağlı haklardan olan boşanma davasını vasinin açıp takip etmeye yetkisi yoktur.(2.H.D. 15.9.1966 gün 4619/4428)

Saraakıl hastalığı sayılmaz.(2.H.D.6.10.1950 günE.4846-K.4466)

Dimağ hastalığından mütevellit boşanma davalarında evlenmekten memnuiyet cezası verilemez.(2.H.D.17.7.1945 gün E.3313-K.3691)
Boşanma davasında hastayı veli veya vasisi temsil eder.Hastalığın hangi tarihte başladığı raporlarla tespit ettirilmelidir.Hasta olan ana ile çocukların aralarında haftada bir gün birbirlerini görmeleri şeklindeki şahsi münasebetler doğru değildir.(2.H.D.27.2.1950 günE.1480-K.1030)

F-EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

Evlilik birliğiortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursaeşlerden her biri boşanma davası açabilir.(M.K.166/1)Davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.Bununla beraber bu itirazhakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.(M.K.166/2)Evlilik en az 1 yıl sürmüş iseeşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.Bu halde boşanma kararı verilebilmesi içinhakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.Hakimtarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.(166/3)Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halindeher ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.(M.K.166/4)

“Temelinden Sarsılma” mefhumunu dar kapsamda değerlendirmemek gerekir.Takdir hakkı kullanılırken eşlerin sosyal ve ekonomik durumlarıyetişme koşullarıeğitim düzeyleri göz önüne almak gerekir.
Davacı iddiasını her türlü delille ispat edebilir.Ancak davacı tanık deliline dayanmış ise tanık anlatımlarının olabildiğince somutgörgüye dayalıinandırıcı ve açık olmalıdır.Mesela tanıkdavacı eşin yüzündeki ya da vücudundaki morarma veya darp izini bizzat görmeliağır küfür ve hakaret ifade eden sözleri bizzat duymalıdır.Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça akrabalık ve arkadaşlık tanık beyanını değerden düşürecek bir sebep kabul edilemez.Asıl olan tanığın doğru söylediğinin kabulü gerekir.(HUMK 254)

Karı-kocanın aşırı sorumsuzluğu(içki ve kumar düşkünü olmakevin zorunlu ihtiyacını almamakiş imkanı varken tembellikten dolayı çalışmamakkarının ise aşırı pis ve pasaklı olmasıdüzenli yemek yapmamasıeşinin ya da çocuklarının çamaşırlarını yıkamaması v.b.)kocanın eşini sürekli dövmesisık sık tartışıp adliye ya da karakola başvurmaları evliliğin temelinden sarsıldığına işarettir.(21)Bu anlamda fiili ayrılık tek başına boşanma nedeni sayılamaz.
Barışmadan önceki olaylar affedilmiş sayılır.Eğer eşler tekrar bir araya gelmiş ve daha sonra da anlaşamayarak dava açılmış ise bir araya gelmeden önceki söz ve eylemler kanıt olarak dinlenmez.Dava şiddetli geçimsizlikten açılmış ise daha sonra zina ya da terk nedeniyle boşanma kararı verilemez.(22)
Tanıkların üçüncü kişilerden aktardıkları sözler boşanmaya esas alınamaz.Tanıkların davacıdan naklen aktardıkları sözler de delil olarak davaya esas alınamaz.İhtar çekmekle koca önceki olayları affetmiş sayılır.Bu nedenle MK.164/1 maddesine dayanarak dava açıldığında ihtardan önceki eylem ve sözler aleyhe delil olmaz.Dava açıldıktan sonra gelişen olaylar bu davaya esas alınmaz.(23)

Yargıtay Kararları
M.K.166 maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıpdaha fazla kusurlu olan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber boşanma kararı verilebilmesi için davalının az da kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi gerekmektedir.(2.H.D.29.12.2004 E.14683-K.16091)

Tamamıyla kusurlu olan eşin dava açmaya hakkı yoktur.Ancak az kusurlu olan eşin bu hakkı vardır.(HGK.17.2.1960 GÜN 12/11)

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsabu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olmaz.Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalıeş ve çocuklar için korumaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır.(2.H.D. 13.6.2005 gün E.6512-K.9143)

Gerçekten davacının kız olduğu ve davalı kocanın zifaf gecesi kızlık bozmaya muvaffak olamayınca hemşiresini çağırarakçok mahrem olması lazım gelen bu münasebete yardım ettirdiği tespit olunmuştur.Davalının tamamen kusurlu bulunduğu bu haltaraflar arasında şiddetli geçimsizlik tevlit eder.Davalının tedavi edilerek iyi olduğundan bahisle davanın reddi yolsuzdur.(2.H.D. 9.3.1961 gün 438/1277)

Yapılan soruşturmatoplanan delillerle davacının güven sarsıcı davranışlarına mukabil davalının da davacıya salakmanyakaptal diyerek ağır hakaretlerde bulunduğu anlaşılmaktadır.Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göreboşanmaya karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.(2.H.D.8.7.1999 gün E.6117-K.8057)

Eski olaylar ve geçimsizlik sebeplerinden sonra taraflar yeniden nikah yaparak evlendikten sonraevvelki olaylara dayanarak artık boşanma isteyemezler.(2.H.D. 22.10.1968 gün 306/6073)

Kadının kocasını tahrik etmesi ve hırsızlık isnadı ile ihbar edeceğini söylemesi şiddetli geçimsizliğe sebep olur.(HGK.2.1.1952 gün E.2/152-17-K.3)
Şiddetli geçimsizlikte iki taraf kusurlu olsa dahi boşanmaya hükmetmek gerekir.Şahitlerden birinin ifadesini nazara alıp diğerlerini ihmal etmek doğru değildir.(HGK.15.10.1969 gün E.1968/2-678-K.763)

G-ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
Şartları şunlardır:1-Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.2-Eşlerin bizzat başvurması ya da eşlerden birisinin başvurması halinde duruşmada diğer eşin kabul etmesi 3-Eşlerin bizzat dinlenmesi gerekir.4-Eşlerin boşanma irade ve taleplerini hiçbir baskı ve etki altında kalmadan serbest iradeleri ile verdikleri konusunda hakim üzerinde kesin bir kanaatin oluşması lazımdır.5-Mali konularda ve çocukların velayeti konusunda eksiksiz ve tereddütsüz olarak eşlerin anlaşması halinde anlaşmalı boşanma hükümlerine göre karar verilmelidir.

Taraflar mahkemeye anlaşma metnini gösterir protokol sunmuş iseler bu protokolün bizzat hakim tarafından tasdik edilip hüküm fıkrasında gösterilmesi gerekir.Hakim anlaşma metninde özellikle çocuklar ya da eşlerin açık ve muhtemel mağduriyetini görüyor ise değiştirebilir.Ancak tamamen reddine karar veremez.

Mali konular şunlardır:1-Eş için yoksulluk nafakası 2-Çocuk var ise iştirak nafakası 3-Tedbir nafakası 4-Maddi ve manevi tazminat…Bu şartlardan birisi ya da ödeme şekli ve taksit miktarı üzerinde uyuşmazlık var ise dava reddedilecektir.Ya da deliller toplanıp sonucuna göre karar verilecektir.
Eşler davayı birlikte açabilecekleri gibi birisi açarak daha sonra diğer eş duruşmada boşanmak istediğini söyleyebilir.Davalı eş başka bir şehirde ise ikamet ettiği yer mahkemesine talimat yazılıp hakim davalı eşi bizzat dinler ise yine M.K.166/3’deki şartlar oluşmuş sayılır.Anlaşmalı boşanma davalarında çoğu zaman eşlerden birisi yurt dışında olup Türkiye’de bir avukata vekalet vermekte ve dava vekili tarafından açılmaktadavalı eş de duruşmada davayı kabul etmektedir ki bu durumda vekalete dayanarak hakimin M.K.166/3 maddesi gereğince boşanma kararı vermesi mümkün değildir.Zira kanun maddesi incelendiğinde hakimin bizzat tarafları dinlemesi emredici hüküm olarak istenmektedir.

Yargıtay Kararları
Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi uyarınca anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi içinhakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.Hakimtarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli değişiklikleri yapabilir.(2.H.D. 4.10.2004 gün 2004/9760)
Anlaşmalı boşanma kararının mali hükümlerininhükmün infazını mümkün kılacak biçimde karar yerinde açıkça gösterilmesi gerekir.(2.H.D. 1.2.1993 gün 13460/664)

E-REDDEDİLEN BOŞANMA DAVASININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN 3 YIL GEÇTİKTEN SONRA AÇILACAK BOŞANMA DAVASI
1-Önceden açılmış bir boşanma davası olmalı ve bu boşanma davası retle sonuçlanmış olmalıdır.

2-Retle sonuçlanmış bu boşanma davasının kesinleştiği günden itibaren 3 yıl geçmiş olmalıdır.

3-Bu 3 yıl içinde taraflar bir araya gelmemiş ve aile birliğini devam ettirmemiş olmalıdır.

Açılacak boşanma davasında herhangi bir boşanma sebebi ileri sürülebilir.Davayı ilk davada davalı olan da açabilirdavacı olan da…Eşlerin 3 yıl içinde bir araya gelmedikleri tanıkla ve diğer delillerle ispatlanabilir.Mahkemece 3 yıl içinde tarafların bir araya gelmedikleri saptandığı takdirde başkaca bir durum araştırılması yapılmayacakkusur veya diğer hususlar araştırılmayacaktır. Bu takdirde tarafların boşanmalarına M.K.166/4 maddesi uyarınca karar verilecektir.

Yargıtay Kararları
3444 sayılı kanunun geçici maddesine göre boşanmaya karar verilebilmesi içinfiili ayrılığın boşanma sebeplerinden birine dayalı olarak ve dava tarihinden geriye doğru 3 yıl kesintisiz olarak gerçekleşmesi gerekir.Toplanan delillerden tarafların zaman zaman bir araya geldikleri anlaşılmışböylece kanunun aradığı şartların oluşmadığı tespit edilmiştir.O halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken 3444 sayılı kanuna dayanarak boşanmaya hükmedilmesi doğru görülmemiştir.(2.H.D. 12.2.1990 gün E.10488-K.1783)
Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış olan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.(2.H.D. 1.4.2004 gün 2004/2944)

Dipnotlar:
(1)Yargıtay’ın “bir kadının cebren ırzına geçilmesinde hiçbir kusuru olmadığı haldekoca toplum içinde güç duruma düştüğünden boşanma kararı verilmelidir.”(HGK. 15.12.1972 gün 2-26/746AkıntürkAile Hukuku 4.Baskı Ankara 1996s.212)
(2)Feyzioğlu—a.g.e S.224
(3)Feyzioğlu—a.g.e S.225
(4)Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S.397
(5)Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S.397
(6)Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S.398
(7)”Bir akıl hastasının eşini öldürmeye teşebbüs etmesinde kasıt unsuru bulunmadığı için hayata kast nedeniyle boşanma davası açılamaz.(2.H.D. 22.2.1965 GÜN 563/855)
(8)Feyzioğlu—a.g.e. S.229
(9)Feyzioğlu—a.g.e. S.229
(10)Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S. 411
(11)Feyzioğlu—a.g.e. S.234
(12)”Evli olan bir kadının başka bir erkekle sürekli ilişki kurmasıkoca için ortak hayatı çekilmez hale getirir.(HGK. 5.10.1984 gün2-814/791Akıntürk. a.g.e. S.219) (13)Feyzioğlu—a.g.e. S.237
(14)Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S. 430
(15) Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S.431 (16)Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S. 433
(17)Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S. 433
(18)Feyzioğlu—a.g.e. S.252
(19)Öztan Şahsın Hukuku Hakiki Şahıslar 7.Baskı Ankara 1997 S.90
(20)Hasan Özkan—Asliye hukuk davaları ve tatbikatı—S. 468
(21)İstanbul Barosu DergisiC.79Sayı 4Yıl Temmuz-Ağustos 2005 S.1273
(22)Feyzioğlu—a.g.e. S.263
(23)Feyzioğlu—a.g.e. S.557

alıntı...