Bibliyografya- Kemal Gözler Anayasa Hukukunun Metodolojisi Bursa Ekin Kitabevi Yayınları İkinci Baskı 1999 s170-175; Maurer op cit s20-21 27-28; Chapus Droit administratif général op cit cI s8-9; De Laubadère Venezia ve Gaudemet Traité op cit cI s21-22; Bénoit op cit s3-4; Jacques Robert “Droit administratif et droit constitutionnel” Revue du droit public 1998 nº 4 s971-978

1 Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı- Anayasa normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alır Anayasa normları gerek idareyi gerekse idare mahkemelerini bağlar Bu husus Anayasamızın 11’inci maddesinde “Anayasa hükümleri yasama yürütme ve yargı organlarını ve idare makamlarını ve diğer kuruluşları ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” diyerek ifade edilmiştir Bu şu anlama gelir ki idare Anayasaya aykırı bir şekilde eylem de bulunmamalı Anayasaya aykırı düzenleyici veya bireysel işlem yapmamalıdır Eğer bir ihtimal idare Anayasaya aykırı eylem ve işlemler yaparsa idare mahkemeleri bu eylem ve işlemleri Anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle iptal etmelidir Dolayısıyla Anayasa bir bütün olarak idareyi ve idarî yargı organlarını ve dolayısıyla bunları düzenleyen hukuk olan idare hukukunu etkilemektedir