Günümüzde bütün ülkelerde az ya da çok idare hukukunun bazı temel kavram kurum ve kuralları bizzat ülkenin anayasası tarafından belirlenmektedir Örneğin bizim Anayasamız 123 ve devamı maddelerinde Türk idare hukukunun temel ilkelerini kurumlarını kavramlarını doğrudan doğruya düzenlemiştir İdarenin bütünlüğü (m123/1) merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri (m123/2) kamu tüzel kişiliği (m123/3) yönetmelik (m124) idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olması (m125/1) idarenin sorumluluğu (m125/son) merkezî idarî kuruluşunda bölümler (m126/1) yetki genişliği ilkesi (m126/2) mahallî idare birimleri (m127/1) idarî vesayet (m126/5) kamu görevlileriyle ilgili hükümler (m128) kamu görevlilerine savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilememesi (m129/2) kanunsuz emir (m137) gibi idare hukukunun temel kavram ve ilkeleri bizzat Anayasa tarafından düzenlenmiştir Keza Anayasada birçok kamu kurum ve kuruluşuna idarî yargının organlarının gerek kuruluşuna gerekse işleyişine ilişkin çok sayıda hüküm vardır Bu hükümlerin hepsi idare hukukunu doğrudan doğruya etkiler Bu hükümler nedeniyle “idare hukukunun anayasal temellere (bases constitutionnelles du droit administratif)”[148] sahip olduğu söylenebilir Diğer yandan Anayasamızın pek çok maddelerinde idareyi doğrudan doğruya olmasa da dolaylı olarak etkileyen pek çok hüküm vardır Örneğin Anayasamızın hukuk devleti ilkesi idareye vatandaşlara hukukî güvenceler sağlamasını emreder Sosyal devlet ilkesi idareye herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlama ödevini yükler İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi idareye eylem ve işlemlerinde bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygılı olmaya zorlar


Bu bağlamda anayasa hukuku ile idare hukuku arasında bir soyutluk-somutluk ilişkisi görülmüştür Anayasa hukukunun soyut ilkeleri belirlediğini idare hukukunun bunları somutlaştırdığı sıklıkla düşünülmüştür Örneğin Alman Federal Yüksek İdare Mahkemesi eski başkanı Fritz Werner’in formülüne göre idare hukuku “somutlaşmış anayasa hukuku”dur[149] Aynı şekilde anayasanın genel ilkelerinin idare tarafından uygulamaya konulduğu düşüncesi de yaygın bir düşüncedir Bu nedenle idare “çalışmakta olan anayasa (constitution en action )” olarak görülmüştür[150]