Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi

Bu konuda şunu da belirtmek gerekir ki sadece Anayasa hükümleri değil Anayasa Mahkemesinin kararları da idareyi ve idare mahkemelerini etkilemektedir Zira Anayasamızın 153’üncü maddesinin son fıkrasına göre “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar” Keza Anayasamızın 158’inci maddesinin son fıkrasına göre “diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi kararı esas alınır” Bu hükümler şu anlama gelmektedir ki idare ve idare mahkemeleri Anayasa Mahkemesi kararlarını da dikkate almak zorundadırlar Bu nedenlerden dolayı idare hukukunun gerek Anayasanın hükümlerini gerekse Anayasa Mahkemesi kararlarını göz önünde bulundurmaması mümkün değildir Gerçekten de gerek Fransız gerekse Türk idare hukuku kitaplarında gün geçtikçe artan oranda Anayasa maddesi ve Anayasa Mahkemesi kararı zikredilmekte ve bunlar idare hukuku meselelerinin çözümü açısından incelenmektedir Bu nedenle bugün Fransa’da Almanya’da Türkiye’de idare hukukçuları kendi yüksek idare mahkemelerinin (Danıştaylarının) kararlarını inceliyorlarsa aynı şekilde kendi ülkelerinin Anayasa Mahkemelerinin kararlarını da incelemek zorunda kalmaktadırlar Bugün kıta Avrupası ülkelerinde anayasa kurallarına ve anayasa mahkemesi kararlarına atıfta bulunmadan bir idare hukuku kitabı yazmak mümkün değildir Bu olguya “idare hukukunun anayasallaşması”[152] ismi verilebilir

Aşağıda ayrıca belirteceğimiz gibi Anayasa Mahkemesinin iptal kararları Danıştayı bağlar; yani Danıştay iptal edilen kanununu yürürlükte sayıp o kanuna göre artık karar veremez Ancak Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığı kararların gerekçelerine ilişkin değil sadece hüküm fıkralarına ilişkindir[153] Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların gerekçelerinde kanunların anlamına ilişkin olarak yaptığı yorumlar Danıştayı bağlamaz O nedenle Anayasa Mahkemesi kararlarının Danıştay üzerindeki etkisinin sanıldığı kadar büyük olmama ihtimali Danıştayın Anayasa Mahkemesinin içtihadını benimsememe ve kendi içtihadını sürdürme imkânı vardır Bu konuya biraz aşağıda tekrar değineceğiz