Vatandaşlık (daha doğru bir deyimle tabiiyet) bir kişiyi veya şeyi devlete bağlayan hukukî ve siyasî bağa verilen isimdir Vatandaşlık hukukunun başlıca inceleme konusu vatandaşlığın nasıl kazanılması ve kaybedilmesidir Vatandaşlığın gerek kazanılması gerek kaybı birçok hâlde Bakanlar Kurulu kararı olur Bu karar tamamıyla bir idarî işlemdir ve Danıştayın yargısal denetimine tâbidir Dolayısıyla bu işlemler idare hukukunun da alanına girer Burada görüldüğü gibi “idare hukuku” ile “vatandaşlık hukuku” arasında “genel hüküm-özel hüküm” ilişkisi vardır; idare hukuku “genel hüküm (lex generalis) vatandaşlık hukuku “özel hüküm (lex specialis)” niteliğindedir Bu şu anlama gelir ki vatandaşlık hukukunda bir hüküm varsa o konuda idare hukuku değil vatandaşlık hukuku uygulanır Ancak vatandaşlık konusunda vatandaşlık hukukunda bir hüküm yoksa ortaya çıkan boşluk idare hukukunun kural kavram ve ilkeleri uygulanarak doldurulabilir