Uluslararası hukuk bir devlet ile diğer devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır Bu nedenle idare hukuku ile uluslararası hukuk arasında yakın bir ilişki yoktur Ancak bu bağlamda şu noktalara işaret etmek gerekir: Bir kere usûlüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası andlaşmalar Türk iç hukukunda kanun değerinde olduğuna göre (Anayasa m90/son) bunlar idareyi ve idare mahkemelerini bağlarlar Yani yürürlüğe konulmuş uluslararası andlaşmalar idare hukukunun bir kaynağıdır Dolayısıyla idare bu andlaşmalara uymalıdır; uymuyorsa idare mahkemeleri bu uluslararası andlaşmalara aykırılık nedeniyle idarenin işlemlerini iptal edebilirler


Diğer yandan devletin uluslararası ilişkilerini yürüten diplomatik temsilciler personel hukuku bakımından idare hukukuna tâbidir Bunların mesleğe alınması tayin ve terfileri birer idarî işlem niteliğindedir Bu atamalarda idarenin geniş bir takdir yetkisine sahip olması bu işlemlerin idarî işlem sayılmalarına engel değildir

Keza bir devletin diğer devlet ile olan ilişkileri çerçevesinde yaptığı eylem ve işlemler (pazarlık yapmak andlaşma akdetmek onaylamak diğer devlete ambargo ilân etmek misilleme yapmak başka bir ülkeye asker göndermek başka ülkenin askerlerini kabul etmek savaş yapmak vs) temelde idarî makamlar tarafından yapılır veya gerçekleştirilir Bu nedenle bu işlerin birer idarî iş olduğu dolayısıyla bunların idare hukukunun inceleme sahasına girebileceği akla gelebilirse de aşağıda yedinci bölümde göreceğimiz gibi bu tür işlemler idarî işlem değil “hükûmet tasarrufu” oluşturur ve bunlar idarî yargı tarafından denetlenemezler Şüphesiz bir idarî işlemin idarî yargı tarafından denetlenememesi onun idarî işlem olmadığı anlamına gelmez Ancak kanımızca söz konusu işlemler mahiyetleri gereği idarî nitelikte değildir Bu eylem ve işlemleri idare hukuku incelememelidir