İdare hukuku genel mahkemeler (adlî yargı organları) tarafından değil idarî yargı organları tarafından uygulanır O nedenle idare hukukunun kendine has bir muhakeme hukuku vardır ki buna “idarî yargılama hukuku” veya kısaca “idarî yargı” denir Biz idarî yargıyı ayrı bir kitap hâlinde inceleyeceğiz Bununla birlikte muhakeme hukukları ile idarî yargılama hukuku arasında yakın ilişkiler vardır İdarî yargı organları da adlî yargı organlarının uyguladığı usûle benzer bir yargılama usûlü uygularlar Dahası Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İdarî Yargılama Usûlü Kanunu karşısında genel hüküm niteliğindedir Zira İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 31’inci maddesi “bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi ehliyet üçüncü şahısların davaya katılması davanın ihbarı tarafların vekilleri feragat ve kabul teminat mukabil dava bilirkişi keşif delillerin tespiti yargılama giderleri adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükûnunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır” demektedir Dolayısıyla bu sayılan konularda idarî yargı organları medenî usûl hukukunu uygularlar


Ayrıca şuna da belirtelim ki maddî idarî hukuku da bazı durumlarda ceza muhakemesi hukukundan esinlenmektedir Örneğin idare ilgili kişiye savunma hakkı tanımadan ona disiplin cezası veremez Aşağıda idarî işlemin usûl unsurunu incelerken (Bölüm 9) göreceğimiz “çelişme ilkesi (principe contradictoire)” idare hukukuna ceza muhakemesi hukukundan geçmiştir

Nihayet ceza muhakemesi hukukunda bazı durumlarda vali Adalet Bakanı gibi bazı idarî makamlara bazı âdli yetkiler (dava açılmasını isteme verildiği görülür Örneğin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148’inci maddesine göre valiler kamu davası açılmasını kendi vilayetleri dahilindeki Cumhuriyet savcısından isteyebilirler Keza aynı Kanunun 343’üncü maddesine göre Adalet Bakanı mahkemelerce verilen ve Yargıtayca tetkik edilmeksizin kesinleşen kararların bozulması için Yargıtaya müracaat etmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı emir verebilir

Aşağıda idarî işlemleri inceleyeceğimiz yedinci bölümde göreceğimiz gibi adlî yargı organlarının bazı iç düzen işlemleri yazı işleri vs idarî niteliktedir; bunlar idare hukukuna tâbidirler