Türk Medeni Hukuku(Ders Notu)

Türk Medeni HukukuHukuk toplumda şahısların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyidesine=yaptırım) bağlanmış olan kuralların bir bütünüdür

Belli bir zamanda belli bir toplumu düzenleyen hukuk kaidelerine “yürürlükteki hukuk” =pozitif hukuk=müsbet hukuk=mevzu hukuk denir


Doğal Hukuk Pozitif Hukuk
(De lege ferenda) (De lege lata)
-Tarihten beri en iyi ilkeleri -yürürlükteki hukuk
içeren ideal olması gereken ----yazılı hukuk
hukuktur ----örf ve adet
----yargıç hukukuKamu Hukuku Özel Hukuk ayrımı:

Hukuk kaideleri nitelikleri ve konuları göz önünde tutularak çeşitli dallara ayrılmıştırBunlardan en önemlilerinden olan kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının hangi kıstasa dayanacağı tartışmalara yol açmışsa da ana hatlarıyla kamu gücüne ve otoritesine sahip olan kuruluşların (Devletbelediyeüniversite) bu otoriteye tabi şahıslarla veya birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların kamu hukukuna; kişilerin eşit şart ve yetkilere tabi kimseler olarak kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen kuralların ise özel hukuka girdiği söylenebilir


Kamu Hukuku Özel Hukuk
-Anayasa Hukuku -Medeni Hukuk
-İdare Hukuku -Ticaret Hukuku
-Ceza Hukuku -Milletlerarası Özel Hukuk
-Ceza Usul Hukuku -Deniz Hukuku
-Mali Hukuk
-Devletler Hukuku
Bazı açılardan Kamu bazısından özel hukuk:
-İş hukuku
-Medeni Usul Hukuku
-İcra İflas Hukuku
-Toprak Hukuku
Medeni hukukun Anlamı: Yürürlükteki hukuk kaidelerinden bir ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarınıailevi ilişkilerinimallar üzerindeki hak ve yetkilerinidiğer şahıslara olan borç ilişkileriniölümlerinden sonra miraslarının akıbetini düzenleyen kuralların yer aldığı hukuk dalıdır

Tarihte Roma vatandaşlarına uygulanan hukuka ius civile adı verilmiştiBuradaki civile şehirli anlamına gelen “civitas”dan gelmiştirİşte bu yurttaşlara ait özel hukuk kaidelerinin bulunduğu hukuk kurallarına “medeni hukuk” denmiştirMedeni Hukuk Şahsın hukukuAile HukukuBorçlar HukukuEşya Hukuku ve Miras Hukuku alt dallarını barındırır

Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemleri:
Başlıca 4 grup vardır:
Roma Cermen Hukukları etkisinde kalan hukuklar:

Bunlar Roma ve Cermen hukuku etkisi altında kalan Fransa Almanya İsviçre ve bu medeni kanunları model olarak alan bazı ülkelerin hukuklarıdırRomalılar özel hukuk alanını ileri derecede geliştirmişler ve sonraki kuşaklara aktarabilmek için imparator Justinianus’un emriyle derlenen Corpus İuris Civilis(medeni hukuk külliyatı) nı i yapmışlardırBu eser Batı Roma’nın yıkılışından 7 yüzyıl sonra Bolonya üniversitesinde incelemeye alınmış ve burada okuyan hukukçular vasıtası ile de çeşitli ülkelerin hukuk hayatına girmiştir
Corpus İuris Civilis:
-codex:Bütün imparatorluk emirnameleri
-digesta:Bu emirnameler hakkında hukukçuların yorumları
-İnstitutiones:Gailus adlı hukukçunun Roma hukuku hakkında açıklamaları
Osmanlı aslında tam olarak İslam hukuku etkisi altındaydı fakat imparatorluk yıkıldıktan sonra ve istiklal savaşının sonunda TC kurulunca 1926 da İsviçre medeni kanununun iktibası ile bizim hukukumuz da Bu gruba dahil olmuş oldu
İktibas:resepsiyon(benimseme)

İslam Hukuku Etkisi altındaki Gruplar:

İslam hukuku dini esaslara dayanan bir hukuk sistemidirHukuk kurallarını İslam dini esaslarından çıkaran ilme fıkıh ilmi denmektedirbunun da tespit ettiği kaideler şeriatı oluştururİslam dini esasları için başvurulan kaynaklar Kuranhadisicma-ı ümmet ve kıyasdırbu kaynaklarda olaya uygulanacak bir kural bulunamaması halinde benzer meselelere ilişkin kurallar göz önüne alınarak yeni meseleye ilişkin çözüm bulma yoluna gidilmiştirBuna “kıyas” yada “içtihat” denir İslam hukukunun oluşması ve gelişmesi mezheplere göre farklılık gösterirGünümüze İslam hukuku halen kimi yerlerde uygulanmaktadır

İngiliz Hukuk Etkisi Taşıyan Hukuklar:

Yüzyıllar boyunca verilen kararların kanunlaşması ile oluşmuşturİngiliz hukukunun gelişmesi 3 safhada olmuşturİngiltere’nin çeşitli bölgelerinde uygulanan farklı örf ve adet kuralları Kraliyet Mahkemelerinin uygulamaları ile birleşmiş ve “Common Law” ortaya çıkmıştırZamanla yeni durumların ortaya çıkması ve bu sistemin yetersiz kalması ile kralın chancellor unvanını taşıyan sekreterine başvurulması ve ondan common law ‘un hüküm veremediği bir takım olaylara müeyyide uygulaması esası ortaya çıktıBuna Court of Chancery denirBu kararların ortaya koyduğu ilkeler “equity” adında yeni bir hukuk bölümünü ortaya çıkarmıştırEquity’de hakimin hukuk yaratma özelliği daha çoktur fakat common law da örf ve adet etkilidir20yy’da kanunlaştırma yoluna gidilmiş ve Statute Law teşekkül etmiştirMedeni Hukukun bir çok kısmı kanunlaştırılmış fakat common law ve equity şeklindeki ikili karakterini kaybetmemiştir


Sosyalist Prensiplerin Etkisi altındaki Hukuk Kuralları:

Marksist Leninist felsefeye dayanırÖzellikle üretim araçları üstünde ferdi mülkiyeti reddetmekte kolektif mülkiyet tesis etmektedirtoplumun menfaati esas alınmaktaKamu hukuku özel hukuk ayrımı tanınmamakta Medeni Hukuk dahi kamu hukukunda yer almaktadır

Prusya genel kanunu:1794
Code Civil Napoleon:1804
Avusturya:1811
Almanya:1896
İsviçre:1912


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ali/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/ 01/clip_image001gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ali/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/ 01/clip_image002gif[/IMG] Kodifikasyon


Soyutlama Kazuist
(Genelleme) (olayları tek tek inceleme)

Mecelle: (kazuist sistem)
-Borçlar -Aile
-Eşya -Kişiler ------- Mecellede yok
-MirasOsmanlı’da farklı kişilere farklı kanunlar var mahkeme birliği yok
Mahmut Esat Bozkurt Medeni Kanunu kabul eden bakan


Ceza Kanunu:İtalya
Medeni Kanun:İsviçre
Usûl Kanunu:İsviçre Neuchatel
İcra-İflas Kanunu:İsviçre
Ticaret Kanunu :Almanya-İtalya

Medeni Hukuk Yürürlük Kaynakları:


Medeni Hukukun yürürlük kaynakları MK Madde 1’de belirtilmiştirBurada sadece medeni kanun değil bunun dışındaki yürürlük kaynaklarının da nazara alındığı anlaşılırKanun koyucu kanuna öncelik tanımış fakat kanunda uygulanacak hüküm bulunamazsa bu boşluğun örf ve adetle burada da bulunamazsa hakimin koyacağı kural ile doldurulması imkanı öngörülmüştür(hakim bu uygulama faaliyeti sırasında kazai kararlardan=mahkeme içtihatlarından= ve ilmi içtihatlardan =doktrinler= istifade edecektir)

Kanunlar:Yetkili yasama organı tarafından Anayasaya uygun olarak kabul edilip yürürlüğe konan yazılı hukuk kaideleridirBakKur’nun da anayasanın 91mad uyarınca çıkardığı KHK’ler de kanun gibi etkili olur

Tüzükler: (Nizamnameler)Kanunların uygulama esaslarını ve uygulama aşamasına ilişkin detayları göstermek ve kanunun emrettiği sair hususları düzenlemek için BakKur’ca Danıştay’ın incelemesinden geçirilerek yürürlüğe konan yazılı hukuk kurallarıdırTüzükler kanunlara aykırı olamaz

Yönetmelikler: (Talimatnameler) Başbakanlığın bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev ve alanlarını ilgilendirecek kanun ve tüzüklerinin uygulanmasını sağlamak üzere yürürlüğe koydukları yazılı hukuk kurallarıdırYönetmelikler ilgili kanun ve tüzüklere aykırı olamaz

Yürürlüğe koyma ve yürürlükten kaldırma:

Kanunlartüzükler ve yönetmeliklerin yürürlüğe girebilmesi için RG’de yayınlanması gerekirBunarın hangi tarihte yürürlüğe gireceği çoğunlukla metinlerde yazılıdır(MK936)Bazı kanunlar ise derhal yürürlüğe girmesi gerekir bu yüzden bu metinlerde yayın tarihinde yürürlüğe girer ibaresi bulunurEğer herhangi bir ibare yoksa bu kanun veya tüzük RG’de yayını takip eden 45günün sona ermesi ile yürürlüğe girmiş olur

Yürürlükten kalkması ise çeşitli şekillerde olabilirAnayasa mahkemesince eğer anayasaya aykırı görülerek iptal edilirse söz konusu hükümler yürürlükten kalkarTBMM’de kanunları ya da tüzükleri yürürlükten kaldırabilirBazen de bir kanun ya da tüzük yürürlük süresini kendi tayin eder”Bu kanun yayım tarihinden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalır” ibaresi vardırBir kanun hükmünün zımnen(örtülü) yürürlükten kaldırılması ise eski hükmün yürürlükten kaldırıldığını açıklayan yeni bir hüküm koymadan aynı zamanda eski hükmün uygulanmasını imkansız kılan yeni bir kanun hükmü koyulması ile olur (MK 53 dini gayeli cemiyet kurma kanunu—28/6/1938 Cemiyetler kanunu dini cemiyet kurma yasağı)
Tüzüklerin yürürlükten kalkması yeni bir tüzük hükmü ile olabileceği gibi dayandığı kanunun yürürlükten kalkması sonucu da olurAyrıca bir tüzük hükmünün kanuna aykırılık sebebiyle Danıştay’ca iptali halinde de o hüküm yürürlükten kalkar
Yazılı Hukuk kaynakları:
-Anayasa
-Kanun
-Kanun Hükmünde kararname
-Tüzük
-Yönetmelik