Gerçek Kişiler

1Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi:

I)Kişiliğin Başlangıcı:

I)Genel Olarak:Kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar (MKmad27)

1-Tam olarak doğmakoğumun ne zaman tamamlanmış olduğu konusunda kanunda bir işaret yokturGenel olarak çocuğun bütün organları ile birlikte ana rahminden ayrılmasını ifade eder

2-Sağ olarak doğmak:Çocuğun kısa bir süre dahi olsa anadan bağımsız yaşamış olmasıdırBunu tespit tıp biliminin konusudur


Medeni Kanunumuz kişiliğin kazanılması için tam ve sağ doğum dışında başka bir şart aramamıştırFransız Medeni Kanununda aranan yaşayabilme kabiliyeti bizde aranmamıştırTıbben hayatının devam etmesi olanak dışı bulunan çocuk doğduğunda kişilik kazanmış sayılacaktırAyrıca doğan yaratığın insan şeklinde olması da gerekli değildir kabul edilene göre insanı insan yapan bir insandan üremiş olmasıdır
Her doğumun bir ay içinde nüfus memurluğuna bildirilmesi gereklidirNüfus memuru bu doğumu nüfus siciline işler ve bir hüviyet cüzdanı verir
Çocuğun tam ve sağ olduğunu ispat yükü bunu iddia edenin üstündedir

II)Ceninin Durumu:

Kişilik çocuğun tam ve sağ olarak doğması ile başlarsa geriye etkili olarak hüküm ifade ederÇocuk sağ olarak doğmak şartıyla rahme düştüğü andan itibaren medeni haklardan yararlanırBu an ananın gebe kaldığı andırKanun cenin tam ve sağ doğmuş olarak bir hak süjesi olarak görmektedirÖzellikle cenin mirasçılık imkanı kanun tarafından korunur(MKmad27/2 )Cenini vasiyetname ve miras sözleşmesi ile iradi mirasçı olarak atanması da mümkündürAyrıca ceninin sağ doğumdan önce uğradığı zararların tazmini istemi hakkı da vardır

II)Kişiliğin Sona Ermesi:

Prensip olarak kişilik ölümle sona ererAyrıca ölüsü bulunmamakla beraberhayatta olmadığı sanılan kimseler için çeşitli durumlara göre özel kurallar konulmuşturBunlar ölüm karinesi ve gaiplik kararıdır1)Ölüm

Ölüm hayatın sona ermesidirBu andan itibaren kişilik de sona erer bununla birlikte kişinin sahip olduğu şahıs varlığı hakları da sona erer mal varlığı hakları ise mirasçılara intikal ederÖlün anının ne zaman olduğunu Medeni Kanun Tıp bilimine bırakmıştırTıp bu konuda iki yöntem kabul etmektedir

a)Biyolojik Ölüm:Eski öğreti tarafından kabul edilen bu yöntemde genel olarak kalp atışlarının ve solunumun durması ile ölümün vuku bulduğu kabul edilirFakat tıbbın gelişimi ile bu iki unsurun yapay olarak sağlanabilmesi ile yeni bir yöntem ortaya çıkmıştırBu da beyinsel ölümdür
b)Beyinsel Ölüm:Beyin hücrelerinin ölmemesi ile müdahalelerle insanın kan dolaşımı ve solunumu sağlanabilirFakat bu hücrelerin ölümüyle bugünkü tıp teknolojisi ile insanı yaşatmak mümkün değildirBu da beyinsel ölümdürFakat ölüm anının kesin olarak tespitinde sorunlar yaşanabilirBeyn hücreleri kalbin ve solunumun durmasından sonra bir süre daha çalıştığı ifade edilirBu süre içinde hasta kurtarılmaya çalışılıp başarıya ulaşmamışsa ölüm anı beyinin fonksiyonunu yitirdiği an mı yoksa kalp ve solunumun durduğu an mı olduğu tartışmalıdır(kitaba göre kalp ve solunumun durduğu an)

2)Ölüme Bağlanan Hukuki Sonuçlar:

Ölüm ile kişilik sona ererBu andan itibaren hak kazanılması ve borç altına girilmesi söz konusu olamazŞahsa bağlı haklar sona ererken mal varlığı hakları mirasçılara intikal ederŞahsa bağlı hakların son bulması ile ölenin özel hayatına ve şerefine ilişkin koruma hakları gibi haklar onun adına dava edilemezAncak daha önce ölen tarafından açılmış bir dava mirasçılar tarafından takip edilebilir
Ceset bir maddedir fakat hukuk alanında bir eşya olarak telakki etmezKişi hayatta iken ölüme bağlı tasarrufla cesedini tıp bilimi için yapılacak araştırmalara tahsis edebilirÖlenin geride kalan yakınları da cesedi karşılıksız olarak tıbbi amaçlara hizmet için tıp kurumlarına bağışlayabilirAksine bir vasiyet yoksa kornea gibi ceset üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayan dokular alınabilirFakat ölü sağlığında ölümünden sonra kendisinden organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belitmişse organ veya doku alınamaz

Kaza veya doğal afet sonucu ölmüş bir kişinin yanında kimseleri yoksa uzmanlar kurulu raporu ile vasiyet ve rıza aranmaksızın organ veya doku nakli yapılabilirCesedi tespit ve teşhis edilen kişinin öldüğü en geç on gün içinde nüfus memuruna bildirilir

3)Ölüm Karinesi:

Bir kişinin öldüğü sonucuna ancak cesedinin bulunması ve cesedin o kişiye ait olduğunun belirlenmesiyle varılırFakat kimi olaylarda olayların içinde olanların ölümüne muhakkak nazariyle bakılırMesela bir uçağın havada infilak etmesiyle yolcular uçakla beraber parçalanır ve cesetleri bulunamazBu gibi durumlar için MKmad 30 ölüm karinesi kabul etmektedirBuna göre cesedi bulunamayan bir kimse ölümüne muhakkak nazariyle bakılmayı icap edecek ahval içinde kaybolmuş ise o kimse hakikaten ölmüş addolunurBu şekilde kaydına ölü geçen şahıs düşük bir ihtimal da olsa hayatta ise MKmad63’de yer alan hükme göre terekesini sebepsiz zenginleşmeye dayanarak geri alabilir ve ölüm kaydını sildirebilir

Eğere ölüm kaydı verilen kişi evli ise ve eşi bu kayıttan sonra ikinci bir evlilik yapmış ise bu evliliğin akıbeti tartışmalıdırBaskın görüş evliliğin ölüm karinesine dayanan ölüm kaydı ile değil ölüm ile sona erdiğinden hareketle ikinci evliliğin mutlak butlan nedeniyle geçersiz olacağını ve bu durumun savcı dahil her ilgili tarafından ileri sürülebileceğini savunmaktadır

4)Gaiplik Kararı:

Bir kimse ölümüne mutlak nazariyle bakılacak durumda olmamakla beraber ölüm tehlikesi içinde kaybolmuşsa veya kendisinden uzun zamandır haber alınamıyorsa ve böyle bir kimsenin ölmüş olması ihtimali kuvvetli ise kanun o şahsın gaipliğine karar verilmesi ve böylece kişiliğin sona ermesine bağlanan sonuçların aynen olmasa bile uygulanması imkanını kabul etmiştir(MK mad31)aa-Gaiplik kararı isteyebilmek için gerekli şartlar:

aaa)Ortadan kaybolma kişinin yaşadığı çevreden kaybolarak hayatta olup olmadığının kesin olarak belirlenememesini ifade ederMK iki şekilde gaiplik kararı istenebileceğini kabul ederÖlüm tehlikesi içinde kaybolma ve çoktan beri kendisinden haber alınamama

Ölüm tehlikesi kişinin muhakkak surette ölü olduğu anlamına gelemez zira ölüm muhakkak surette ise gaiplik kararına değil ölüm karinesine dayanılması söz konusu olurÇoktan beri haber alınamama konusunda da gelecek haberin mutlaka kaybolanın gönderdiği bir haber olması gerekmezBaşkasından gelen haberlerde kaybolanın gaip olmadığını belirten haberler varsa söz konusu şahsın gaip olmadığını gösterir

bbb)Kaybolan kimsenin ölümü pek muhtemel olmalıdır

Her ölüm tehlikesi içinde kaybolan için gaiplik kararı istenemezSoyut olaydaki şartlar kaybolan kişinin ölümünü kuvvetli bir ihtimal dahilinde göstermelikaybolanın hala hayatta olduğunda şüpheler uyandırmalıdır
Ölüm tehlikesi ortaya çıkmış bir olay şeklinde cereyan edebileceği gibi soyut olarak bir durumun niteliğinden de anlaşılabilirKaybolan kişinin bindiği geminin açık denizde fırtınada batması birinci yırtıcı hayvanların yaşadığı ıssız bir ormanda seyahat etmesi ikinci olaya örnek olabilir

ccc)Belirli süreler geçmiş olmalıdır:

Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde gaiplik kararı istenebilmesi için tehlike anından itibaren bir yıl geçmesi gereklidirTehlike anı bir anda ise bu anın bitiminden itibaren bir yıl hesaplanır fakat bu tehlike anı bir süre devam ediyorsa mesela ıssız ormandaki seyahat 2 sene sürüyorsa bu sürenin bitiminden itibaren 1 yıl sonra gaiplik kararı istenebilirUzun süredir haber alınamama durumunda gaiplik kararı istenebilmesi için son alınan haberden itibaren 5 yıl geçmesi gerekmektedirSon haber kaybolanın kesin olarak sağ olduğunu belirten haberdirbb-Gaiplik kararı istemeye yetkili olanlar:
MK31’e göre bu kimseler hakları ölüme muallak kimselerdirKaybolan kimsenin öldüğü tespit edilince bu ölüm dolayısıyla çeşitli haklar kazanacak olanlar veya haklarını ileri sürecek olan kimseler ölüme muallak kimselerdirBunların başında mirasçılar ve lehine vasiyet yapılan kişilerdirMKmad 530’a göre hazineye de gaiplik kararı aldırmak için yetki tanımıştırAlacaklıların ve eğer gaip kişi vesayet altında ise vasinin gaiplik kararı aldırıp aldıramayacakları tartışmalıdır

cc-Gaiplik kararı vermeye yetkili ve görevli mahkeme:
MKmad 31 de düzenlenmiştirGaibin Türkiye’deki ikametgahı mahkemesidirYoksa nüfus sicilinde kayıtlı olduğu o da yoksa babasının kayıtlı olduğu mahkemedirBunlar da yoksa Milletlerarası özel hukuka göre Ankaraİstanbul yada İzmir mahkemelerinden birinde yapılırGörevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir

dd-Mahkemece uygulanacak usûl:
Kendisine başvurulan hakim gaip hakkında bilgisi olan kişileri yapacağı ilan ile mahkemeye davet ederAynı zamanda bu ilan kaybolan kişiye de eğer belirtilen sürede mahkemeye başvurmazsa kendisi hakkında gaiplik kararı çıkacağını bildirirGaiplik kararı talebi nizasız kaza olarak görülürBekleme süreci içinde gaip ortaya çıkarsa veya öldüğü tarih ortaya çıkarsa gaiplik talebi düşerGaiplik kararı verilmesinden sonra gaip ortaya çıkarsa bu kararın bir hükmü kalmaz

ee-Gaiplik kararı ve sonuçları:
Yapılan ilan süresi içinde gaibin hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hususunda bilgi veren çıkmazsa hakim gaiplik kararı verirGaiplik kararı nüfus idaresine bildirilir ve sicile gaiplik kararı düşülürBöylece gaibin kişiliği sona ererNormal olarak bir kişinin öldüğü iddia ediliyorsaiddia sahibi bunu ispat etmekle yükümlüdürGaiplik kararı kişinin öldüğüne dair bir karine teşkil ederAncak ortada ispat edilmiş kesin bir ölüm söz konusu olmadığından hukuki sonuçlar gaibin ortaya çıkabileceği veya öldüğü tarihin saptanabileceği göz önünde tutularak düzenlenmiştirGaiplik kararı geriye etkili olarak hüküm ifade ederBöylece kaybolan kişi ölüm tehlikesi yahut son haber gününden itibaren gaip olmuş sayılır ve hukuki sonuçlar bu andan itibaren doğar

aaa)Miras hukuku açısından sonuçlar:
Gaiplik kararı verilmesi ile gaibin şahsa bağlı hakları sona erermalvarlığı hakları ise ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden itibaren gaibin mirasçısı durumunda bulunanlara o anda kendiliğinden intikal etmiş sayılır
Kanun mirasçıları ve mirastan yararlanan diğer kimselerin mirastan alacakları malları gerektiğinde ortaya çıkan gaibe veya ölüm tarihi belli olduğu ve buna göre mirastaki hak sahibi değiştiği takdirde tercih edilecek olan bu kimselere iade edeceklerine dair bir teminat göstermelerini aramıştırAncak teminat belirli sürelerle sınırlanmıştır ve gaiplik hükmü ölüm tehlikesi içinde gaip olmaktan ileri gelmişse 5 yılçoktan beri haber alınamamaya dayanıyorsa 15 yıl ve her halde gaibin 100 yaşına varacağı süre içinde gösterilirBu 5 yılın başlangıcı mirasa el konulduğu gün ve 15 yılın başlangıcı alınan son haber tarihidir
Gaibe bir miras düşmüşsemirasçılar gaip yokmuş gibi kabul edilerek belirlenir;düşen miras payı bu mirasçılara teminat karşılığı tevdi olunur

bbb)MK 94’e göre gaibin eşi gaiplik kararı alındıktan sonra evliliğin feshi davası açamaz ancak gaiplik kararı nüfusa tescil olunmuş ise nüfus idaresine başvurarak evliliğin feshinin de tescilini talep edebilir
Evliliğin feshi kararı ile veya gaiplik kararının tescilinden sonra evliliğin feshinin tescili ile evlilik birliği sona ermiş olurSonradan gaip çıkagelirse evlilik birliğini devam ettirmek istiyorlarsa yeniden evlenmeleri gerekirEvliliğin feshinden sonra gaibin eşi evlenmişsebu evliliği gaip dönse bile geçerli olarak devam eder;gaibin ortaya çıkması geçersizlik sebebi teşkil etmez
Evliliğin feshi istenmemişse evlilik birliği devam ederBuna rağmen eşi gaibe mirasçı olmaktadırGaip ortaya çıkarsa yeni bir işleme gerek olmadan eşler evli olarak yaşamaya devam ederler
Evlilik devam ederken gaibin eşi bir çocuk doğurursa bu çocuk kanunen baba olarak gaibe bağlanmış olmaktadırGaiplik kararının hatta evliliğin feshi kararının çocuğun nesep durumuna doğrudan doğruya etki yapıp yapmayacağı kanunda düzenlenmediği için tartışmalıdır

ff-Gaiplik kararının hükümsüzleşmesi:
Gaip ortaya çıkarsa veya hayatta olduğu anlaşılırsa gaiplik kararı hükümsüz hale gelirBu hususun tespitinihakkında gaiplik kararı bulunan kimse veya herhangi bir ilgilimahkemeden isteyebilirGaiplik kararının hükümsüzleşmesi ile kararın sonuçları ortadan kalkarMirasa el koymuş olanlar malları geri vermekle yükümlü olurlar
Gaibin ölümünün kesinleşmesi ile gaiplik kararı hükümsüzleşir

b)Özel olarak:
Hayatta olup olmadığı bilinmeyen bir kimseye bir miras düşerse onun miras payı mahkeme tarafından resmen idare ettirilirEsasen böyle bir kimsenin genel olarak malları için bir kayyım tayin edilmek gerekir
Hayatta olup olmadığı böyle bir kimsenin malları veya miras payı on yıldır mahkeme tarafından idare ediliyorsa veya böyle bir idare süresi on yılı bulmamakla beraber gaip 100 yaşına gelmişse genel olarak gaiplik kararı verilmesi için gerekli şartlar aranmaksızın böyle bir kimsenin gaipliğine Hazinenin talebi üzerine karar verilebilirBu talep hakkı yalnız Hazineye aittir Talep üzerine mahkeme gerekli ilanı yapar;ilan süresi içinde gaip ortaya çıkarsa veya ölümü kesinleşirse sorun kalmazHerhangi bir bilgi alınmazsa ve gaibin mirasında hak sahibi olanlar da ortaya çıkmazsa gaibin malları hazineye intikal ederHazinenin teminat vermesi söz konusu olmazFakat gaip sonradan ortaya çıkarsa veya asıl hak sahipleri belli olursa hazine el koyduğu malları onlara vermekle yükümlüdür
III)Sağlığın ve Ölümün İspatı


1)Genel Kural:

Bir kimsenin bir hak kazanması veya hakkını kullanması diğer bir şahsın hayatta olmasına veya ölmüş olmasına bağlı ise o kimse iddiasını ispat zorundadır

2)İspat Kuralları:

a)MKmad 29’a göre doğum ve ölüm nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunurBinaenaleyh nüfus kaydına dayanan kimse başka bir şey ispat etmekle yükümlü değildirNüfus kaydının doğru olmadığı iddiasından olan taraf iddiasını ispatla yükümlüdür

b)Nüfus kaydı yoksa bir kimsenin varlığını iddia eden bunu kanıtlamakla yükümlüdürBir kimsenin varlığı sabit ise artık onun ölmediğini ispatvarlığını iddia edene değil öldüğünü ispat bunu iddia edene düşer

c)Hangisinin evvel veya sonra öldüğünü tayin mümkün olmaksızın ölenler aynı anda ölmüş sayılırBuna birlikte ölüm karinesi adı verilirBirlikte ölmüş sayılanlar birbirlerine mirasçı olamazlar

d)Ölüm karinesine dayanarak nüfus siciline ölüm kaydı düşürülmüşseartık ölümü iddia eden bu kaydı öne sürerbaşka bir şeyi ispat zorunda değildirFakat nüfus siciline işlenmiş olmasa dahi bir şahıs hakkında ölüm karinesine dayanan kimse karine için aranan şartlarıyani ölüme muhakkak nazariyle bakılmayı gerektiren olay içinde kaybolmayı ispat ederse sözü geçen şahsın öldüğünü ispat etmiş gibi ölümün sonuçlarına dayandırabilirKarineyi çürütmek karşı tarafa düşer$2-Hak Ehliyeti:

I)Anlamı:Hak ehliyeti kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir Hak ehliyeti kişiye tanınan bir hak olmayıp hak sahibi olabilmenin bir şartıdırHak ehliyeti kişinin iradesinden ve davranışlarından bağımsız olarak kişi olma vasfı ile kazanmış olduğu bir ehliyettir

II)Hak ehliyetinin Temel İlkeleri:

MK’nın 8 maddesi bütün insanların aynı hak ehliyetine sahip olduklarını ifade ederAnlatılmak istenen her doğan insanın insan olarakgenel bir şekilde hak ehliyetine sahip olacağıdırBuna “genellik ilkesi” adı verilirBelirli imtiyazlı haklar kurularak bunların belirli kişilerce kazanılmasını sağlayacak tarzda hak ehliyeti açısından bir çeşitlemeye gitmek bu hükümle yasaklanmıştır;arzu edilen kişiler arası bir fırsat eşitliği yaratmaktırBu ilke eşitlik ilkesi olarak ifade edilir


III)Hak Ehliyetinin Sınırlandığı Haller:
Hak ehliyetini sınırlayan hükümler başlıca şu sebeplere dayanır:

1-Yaş:MK’daki bazı hükümler bazı haklara ehil olmayı belirli yaşlara ulaşmaya bağlı tutmuşturBunlar yararlanması kullanma ile mümkün olan temsilci tarafından kullanılamayan ve şahsa sıkı sıkıya bağlı olan haklarıdır

· Evlenmeye ehliyetMK 88’e göre erkeklerde 17(istisnaen 15) kadınlarda 15 yaşın (istisnaen 14) ikmali ile kazanılmaktadır
· Vasiyetname yapma ehliyeti15 yaşını doldurmayla kazanılır
· Miras sözleşmesi yapabilme için reşit olmak gerekir
· Evlat edinme hakkına 35 yaşını doldurunca sahip olunur
· Dinini serbestçe tayin edebilmek için reşit olmak gerekir
· Vasilik için rüşt gerekir
· Vakıf kurmakefil olma ve bağışlama gibi işlemler için reşit olmak gerekir
· Derneğe üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir


2-Cinsiyet:

a)Biyolojik sebeplerle:Cinsiyette hak sahibi olmakta bazı farklılıklara yol açmaktadır

· Evlenme hakkına sahip olma yaşı erkekler ve kadınlar için farklıdır
· Nesep karışıklılığı yaratmamak için kadının önceki evliliğinin herhangi bir sebeple sona ermesinden 300 gün geçmeden yeniden evlenmesi yasaktır
· Erkeklerin vasiliği kabul mükellefiyeti varken böyle bir şey kadınlarda mecburi değildir

b)Ekonomik Sebeplerle:Miras kalan tarımsal taşınmazların tahsisi hususunda da erkek evlatlar tercih edilmiştir

c)Evlilik birliğini korumak amacıyla:Evlilik birliği içinde de mutlak bir eşitlik öngörülmemiş ve kocaya bazı farklı hakla tanınmıştırÖrnek olarak aile reisi kocadır

d)Evli kadını korumak amacıyla:Evli kadının mali çıkarlarını korumak amacıyla karı koca arasında yapılan ve evli kadının kişisel mallarına ya da mal ortaklığına tabi mallara ilişkin hukuki işlemlerin geçerliliği sulh hakiminin onayına bağlıdır

e)Diğer nedenlerle:
· Nesebin reddi sadece kocaya tanınmış bir hak olup anaya böyle bir hak tanınmamıştır
· Evlilik dışı doğan çocuğu tanıma hakkı sadece babaya ve bazı durumlarda büyük babaya tanınmışken babanın annesine böyle bir hak tanınmamıştır
3-Yabancılık:
Yabancılık da bazı haklara sahip olmada farklılık yaratırYabancıların taşınmaz mülkiyeti kazanmaları özel bazı kayıt ve şartlara bağlıdırYabancı uyruklular köylerde arazi ve emlak sahibi olamazlarBir köye bağlı olmayan çiftliklere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hükümetin izniyle sahip olabilirlerGenel olarak da karşılıklılık şartı aranmaktadır

4-Nesep:
Nesep durumu da bazı farklılıklar getirmektedirEvlilik içinde doğan çocuklar doğumda babalarına nesep bağıyla bağlanırken evlilik dışında doğan çocuklarla babaları arasında evlilik dışı nesep bağı tanıma veya mahkeme kararı ile kurulur

5-Temyiz kudretine sahip bulunmayanların durumu:
Temyiz kudreti bulunmayanlar şahsen kullanılması gereken haklardan yararlanamadıkları için bu haklara sahip olma ehliyetinin kısıtlanmış olduğu düşünülebilirAncak temyiz kudreti bulunmayanın şahsa bağlı hakları kullanamamasının amaca ters düştüğü hak sahibinin aleyhine olduğu hallerde temyiz kudretine sahip olmayan kişilerin bu hakların kanuni temsilci tarafından kullanılabilmesi doktrinde kabul edilir

6-Akıl Hastalığı:Akil hastaları temyiz kudretine sahip olsalar bile evlenemezlerAkıl hastası olan kişinin velayet ve vesayet hakkı kaldırılır
7-Kötü şöhret ve mahkumiyet:Kötü şöhret sahibi olanlar vasi atanamazlarBir cezaya mahkum olup da medeni haklardan mahrum edilen mahkum resmi vasiyetname düzenlemede tanıklık yapamazHakim 5 yıldan daha fazla hapis cezasına çarptırılmış olan kimsenin ceza müddeti içerisinde velayet ve koca sıfatı ile sahip olduğu haklardan yoksun bırakılmasına karar verebilir

8-Yabancı Hukukun Uygulanması:

Yabancılık unsurunu taşıyan uyuşmazlıklarda Milletlerarası Özel hukuk gereğince uygulanması gereken yabancı hukukta hak ehliyeti ile ilgili kurallar Türk hukukundaki kurallardan farklı olabilirBöylece yabancı hukukun uygulanması da kişiler arasında farklılık yaratabilir


$3-Fiil Ehliyeti:

I)Kavram:

Fiil ehliyeti bir kimsenin iradi davranışla hukuki bir sonuç meydana getirebilmesini ifade ederBu sonuç davranışta bulunanın arzu ettiği ya da etmediği bir sonuç olabilirBu sonuç fiili yapanın hak iktisabı olabileceği gibi borç altına girebilmesi şeklinde de olurBu sebeple fiil ehliyeti kendi fiili ile hak kazanabilme ve yüküm altına girebilme ehliyeti olarak da tanımlanabilirŞüphesiz ki bu haklarda ve borçlarda değişiklik yapabilmeyibunları devredebilmeyi veya sona erdirmeyi de kapsar
Hak ehliyeti belirtildiği üzere bütün insanların genel ve eşit olarak hak ve borçlara sahip olabilme yeteneğini ifade ederKendi fiili ile hak kazanamayacak veya borç altına giremeyecek durumda olanlar kural olarak kanuni temsilcileri aracılığıyla veya bir takım olaylar sonucu hak kazanabilirlerborç altına girebilirlerHak ehliyeti bu anlamda hak ve yükümlerin insana aidiyetini sağlarFiil ehliyeti ise insanın yaptığı fiilin hukuki sonucunun kendisine isnad edilebilmesini ifade ederFiil ehliyeti ancak bir fiil olduğu zaman aranırHer insan doğumundan itibaren hak ehliyetine sahiptir;buna karşılık kişinin hukuki fiillerine hukuki sonuç bağlanması kanun koyucu tarafından belirli şartlara bağlı tutulmuştur
Fiil ehliyetini düzenleyen kurallar emredici olduğundan aksi kararlaştırılamaz

II)Fiil Ehliyetinin Çeşitli görünümleri:

1)Hukuka uygun fiillerde fiil ehliyeti:
Hukuka uygun fiillerin içinde en önemli kısmı hukuki işlemler teşkil ederFiil ehliyetinin hukuki işlem yapabilme tarzındaki görünümüne işlem ehliyeti denir
Hukuki işlem ehliyeti borçlandırıcı işlem yapabilme ehliyetini kapsadığı gibi tasarruf işlemi yapabilme ehliyetini de kapsar
Tasarruf ehliyeti bir kimsenin fiil ehliyetinin bir görünüş şeklidir;halbuki tasarruf yetkisi belirli bir hakka doğrudan doğruya etki yapabilme kudretidir
Hukuka uygun fiiller sadece hukuki işlemler değildirHukuki işlem dışında hukuki işlem benzeri fiiller ve kendine hukuki sonuç bağlanmış fiili davranışlar da hukuka uygun davranışlardırHukuki işlem benzeri fiillerde hukuki sonucun doğması irade beyanına bağlı olmakla birlikte iradenin o sonuca yönelmesi gerekli değildir
2-Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti:

Hukuka aykırı fiillerde ya genel davranış kurallarına aykırı fiillerdir ve de haksız fiil adını alırlar ya da bir borca aykırılık tarzında ortaya çıkarlarBir kimsenin bu tarz fiillerin sonucuna katlanması o kimsenin fiili ile verdiği zararı tazmin etme sorumluluğu olarak ifade edilirFiil ehliyetinin bu görünüm tarzına sorumluluk ehliyeti denir

III)Tam fiil Ehliyeti için gerekli şartlar:
MK10’ a göre fiil ehliyeti için 2 şart gerekirFakat 14madde göz önüne alınırsa tam fiil ehliyeti için mahcur olmamak gerektiği ve bunun fiil ehliyetinin olumsuz şartı olduğu anlaşılırBöylece tam fiil ehliyeti için 3 şart gerekirBunlar:
a)Mümeyyiz olmak
b)Reşit olmak
c)Mahcur olmamak

A)Temyiz Kudreti:MK13’e göre yaş küçüklüğü sebebiyle yahut akıl hastalığı veya akıl zayıflığı veya sarhoşluk ve bunlara benzer sebeplerden birisiyle makul surette hareket etme iktidarından mahrum olmayan her şahıs MK’ca mümeyyizdir
Temyiz kudretinin anlamı makul surette hareket edebilmektirMakul surette davranma bir yandan davranışın saiklerini ve sonuçlarını doğru olarak kavramayı diğer yandan böyle doğru bir kavrayışa uygun davranmayı kapsar
Temyiz kudretinin ölçüleri:Temyiz kudreti akli faaliyetle bir durumu doğru olarak değerlendirebilme iktidarını gerekli kılarBu ise hiç şüphesiz kişinin bilinçli olmasını ifade ederKişi dış dünyanın gerçeklerini kavra***** belirli bir durumda yapabileceği çeşitli davranışların sonuçlarını görebilecek şekilde akli faaliyette bulunamıyorsa makul surette hareket ettiği söylenemez
Kişi bir karara varırken türlü saiklerin etkisindedirMakul surette hareketin varlığını kabul için yapılan davranışın saiklerinin bilincinde olmak gerekir
Makul surette hareket iktidarının varlığı için bilinçli bir irade teşekkülü ve kendi iradesine uygun davranabilme yeteneği de aranacaktırBu irade teşekkülünden maksat kişinin dışa aksedecek bir karar varmasıdırTemyiz kudreti varlığı için sadece bu iradenin teşekkülü yetmez teşekkül eden iradeye uygun davranma iktidarı da aranırBunun için kişinin yabancı etkilere normal olarak karşı koyabilme yeteneği de aranırİrade teşekkülü açısından karar verecek durumda olan kişi özellikle önemli ve karışık işlerde çoğu zaman gerekli bütün bilgilere sahip olmayabilirBu halde bunun noksanlığı temyiz kudretinin yokluğu anlamına gelmezKişi karar verebilmesi için ek bilgiler gerektiğini idrak edebiliyor bunu böylece değerlendirebiliyorsa temyiz kudretinin varlığı kabul edilir

Makul surette davranmayı engelleyen sebepler ise:
a)Yaş küçüklüğü:İnsanlarda küçük yaşlarda makul surette davranabilme iktidarının bulunmaması şuur ve idrakin yavaş yavaş gelişmesi biyolojik bir unsurdurUygulamada olaydan olaya belirli bir davranışa ilişkin olarak kişinin temyiz kudreti saptanmalıdırTemyiz kudreti nispi bir kavram olup her davranışın niteliği ve önemi ile çocuğun gelişme derecesine göre takdir etmek gerekir
b)Akıl Hastalığı:Akıl hastalığı makul surette hareket edebilme yeteneğini kaldırıyorsa temyiz kudretinin bulunmadığı kabul edilirAkıl hastalıklarında her olayda temyiz kudretinin olup olmadığı saptanmalıdırSadece evlenmede temyiz kudretine bakılmadan geçersiz sayılır
c)Akıl zayıflığı:Akıl zayıflığı akli melekelerin yeterince gelişmemiş veya sonrada zayıflamış olmasını ifade ederAkıl zayıflığı da ancak makul surette davranabilme yeteneğini kaldırıyorsa temyiz kudretinin yokluğu kabul edilirBu da her olayda incelenmesi gerekir
d)Sarhoşlukarhoşluk alkollü içkinin zihin ve irade melekelerini etkilemesi geçici olarak kişinin bilincinde karışıklık meydana getirmesidirBu durum kişinin makul surette davranabilme yetisini kaldırıyorsa temyiz kudreti kişide yoktur

Temyiz kudretinin nisbîliği:Genel olarak kabul edildiğine göre temyiz kudreti genel olarak nispi bir kavramdırBundan maksat temyiz kudretinin belirli bir kişi açısından genel olarak değil fakat belirli bir davranışa ilişkin olarak saptanabileceğidirBir kişi kolayca kavranabilecek bir davranışı hakkında temyiz kudretine sahip olarak telakki edilebilirken aynı kişi daha zor ve karışık bir ticaret işinde temyiz kudretine haiz olarak görülmeyebilirBöylece ihtilaf konusu olan her davranış hakkında temyiz kudretinin varlığı veya yokluğu saptanmalıdırHakim bu konuda takdir hakkına sahiptirBurada gözden uzak tutulmaması gereken bir husus temyiz kudretinin bulunup bulunmamasına karar vermenin o kişinin yaptığı somut davranışın makul olup olmaması ile ilgili olmayıp o kişinin o davranış için makul hareket etme yeteneğine sahip olup olmadığıdır
Kural olarak davranışta bulunulduğu an için temyiz kudretinin varlığı aranır

İspat Yükü:Hukuki fiili icra edenin karine olarak temyiz kudretine sahip olduğu kabul edilirBöyle olunca temyiz kudretinden yoksunluk ispat edilmesi gereken bir istisna teşkil ederBöylece kural olarak temyiz kudretinin varlığı karine olarak kabul edildiği için bunun ispatına gerek yoktur;temyiz kudretinin yokluğunu iddia edenin ispat etmesi gerekir Denebilir ki temyiz kudretini engelleyen bir sebebin varlığını yani yaş küçüklüğü akıl hastalığı akıl zayıflığı ve sarhoşluk gibi sebeplerin varlığını bunu iddia edenin ispatlaması gerekirİstisnaen olayda temyiz kudretinin bulunduğunu ispat bu istisnai durumu iddia edene düşerBu hale akıl hastalığı ve yaş küçüklüğünde rastlanır

B)Reşit olmak:Reşit kanunun öngördüğü rüşt yaşına erişmiş ya da kanunun öngördüğü başka bir yolla reşit durumuna getirilmiş kimselerdirReşit olmanın normal yolu rüşt yaşına erişmektirBunun yanında kanun evlenme veya mahkeme kararı ile reşit olma imkanı da vermiştir

1-Normal Rüşt:MK11’e göre rüşt 18 yaşın ikmali ile başlarGerekli yaşı doldurmadan önce küçük olarak vasıflandırılan kişi rüşt aşına erişmekle kendiliğinden herhangi başka bir işleme gerek kalmadan reşit olur
2-Evlenme sonucu reşit olma:MK11 2fıkraya göre evlenme kişiyi reşit kılarEvlenme yaşı rüşt yaşının altındadır(erkek 17kadın 15)kanuni temsilcinin rızası alınarak evlenilebilirRüşt evlendirme memuru önünde evlenme merasimi tamamlanmakla kazanılırEvlenmenin geçerli olmaması rüştün kazanılmasına engel olmaz
3-Kazai Rüşt:MK12’ye göre bazı şartlarla 18 yaş dolmadan bir küçüğün mahkeme kararı ile reşit kılınması kabul edilmiştir
a)Aranan Şartlar:

aa)15 yaşını tamamlamış olması:Bir küçüğün reşit kılınması için 15 yaşını tamamlamış olması gerekir
bb)Küçüğün rızasının alınmış olması gerekir:Reşit olmayı isteyen küçük artık kanunun fiil ehliyetsizliğini koruyan hükümlerinden yararlanamayacaktırAyrıca ana babasının bakım gözetim gibi görevlerinden de yararlanması son bulacaktır
cc)Küçük velayet altında ise ana babasının muvaffakiyetinin alınmış olması: Küçük bu muvaffakiyet olmadan rüştü kazanamaz
dd)Küçük vesayet altında ise vasinin dinlenmiş olması:Küçük vesayet altında ise vasi dinlenirVasinin muvaffakiyeti aranmaz;sadece görüş sorulurVasi dinlenmeden rüşt kararı verilmiş olsa daki görüşünün alınmamış olması mahkeme kararını değiştirmez
ee)Rüşt kararının küçüğün menfaatine uygun olması:Hükümde hakimin takdir yetkisini hangi çerçevede kullanacağı belirli olmasa bile doktrinde hakimin takdir yetkisini kullanırken çocuğun küçüklükten kurtarılırken onun yarının gözetilmesi esas kılınmıştır
b)Karar ve etkisi:Kazai rüşte karar verme bir nizasız kaza işlemidirGörevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidirKararla birlikte küçük rüştün tüm hukuki sonuçlarından yararlanırVelayet ve vesayet son bulur

C)Kısıtlı Olmamak:
Reşit bir kimsenin kısıtlanması onun hacrine karar verilmesi ile olurMKmad355-358 hacir sebeplerini düzenlemiştir

1-Hacir sebepleri:Hacir kararı kişisel özgürlükler için ağır sonuçlar doğurabilecek bir karar olduğundan ancak kanunda sınırlı sayılan sebeplerin varlığı sonucu olabilirAkıl hastalığı veya akıl zayıflığı;israf ayyaşlık suihal suiidare hapis mecburi hacir sebebi iken;ihtiyarlık maluliyet veya tecrübesizlik ilgilinin arzusuna bağlı hacir sebepleridir

a)Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı:
Akıl hastası veya aklı zayıf olan şahsın işlerini görmekten aciz olması veya daimi yardıma ve bakıma ihtiyacı bulunması veya başkasının emniyetini tehdit etmesi gerekirAkıl hastalığı veya akıl zayıflığının hacir kararı alınmasına sebebiyet vermesi için süreklilik arz etmesi gerekir
b)İsrafayyaşlıksuihalsuiidare:İsraf gelir tarzına uygun düşmeyecek tarzda düşüncesizce tüketimde bulunma eğilimini;ayyaşlık içki düşkünlüğünün iptila haline gelmesini;suihal ahlaka aykırı bir yaşayız tarzını;suiidare bir kimsenin bilgisizliği veya aczi yüzünden iktisadi varlığını tehlikeye düşürecek şekilde davranmasını ifade ederBu hallerin de hacir sebebi olması o kimsenin kendisini veya ailesini zarurette bırakması yahut daimi yardım ve bakımı gerektirmesi veya başkasının emniyetini tehdit etmeye bağlıdır
c)Bir sene veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmak:Bu halde hükmü icraya memur daire mahkumun cezasını görmeye başladığı sulh mahkemesine haber vermekle yükümlüdürSulh mahkemesi de bunun üstüne hacir kararı verecektir
d)İlgilinin talebi:İhtiyarlığı maluliyeti veya tecrübesizliği sebebiyle işlerini gereği gibi görmekten aciz olan bir kimse kendi talebi üzerine hacredilirBurada ilgilinin talebi yapmak için temyiz kudretine sahip olması gereklidirİsteğe bağlı hacir kararı verirken şartların olup olmadığı diğer sebeplerle verilen hacir kararına göre daha az sıkı değerlendirilirKişinin işlerini yürütemediğine ilişkin bir kanı doğuracak ispatı yeterli olacaktır
2-Hacrin Etkisi:Hacir kararı ilgili kişi için yeni bir hukuki statü yaratan bir işlemdirGeniş olarak hacir rüştün ortadan kalkması ve fiil ehliyetinin yetkili makam tarafından geri alınması olarak tanımlanabilirDiğer bir yönüyle de ilgilinin 3bir şahsın koruması altına alınması sonucu doğurur
3-Müşavir tayini:Hacirden farklı olarak müşavir tayini bir kimsenin ehliyetini genel olarak kısıtlamaz ancak bazı işlerde müşavirin reyini alma mecburiyetini yükler;yani ehliyete bu konularda tahdit koymuş olurİki çeşit müşavirlik var oy müşavirliği ve idare müşavirliği (kitap sayfa 56)