Kişisel Hal

1-Genel Bakış:

Toplum içinde bir kişiyi diğerinden ayırmaya o kişinin ferdi ailevi ve siyasi durumunu tayine yarayan birçok özellikleri vardırAdı yaşı cinsiyeti evlilik durumu gibiİşte bu özelliklerin tümü kişinin halini(statüsünü) belirtirKişinin hali ve bunları meydana getiren unsurlar o kimsenin özellikleri olduğuna göre başkasına devredilemezler
a)Ferdi hali meydana getiren unsurlar:Kişinin adı cinsiyeti yaşı bu grupta yer alır
b)Ailevi hali meydana getiren unsurlar:Kişinin evli veya bekar dul veya boşanmış olması hısımlık ilişkileri de bu grupta yer alır
c)Siyasi hali meydana getiren unsurlar:Kişinin vatandaşlık ve hemşehrilik durumu mahkum olup olmaması da bu grupta yer alır

Kişinin ferdi ve ailevi hali dar anlamda kişinin hali veya kişinin medeni hali olarak da ifade edilirBir kişinin hali onu toplum içindeki durumunu belirlemeye yaradığı cihetle onun şahsı kadar toplumu da ilgilendirirBu yüzden kişisel hali düzenleyen kurallar kamu düzeninin ilgilendirdiği için emredici hukuk kuralı niteliği taşırlar

II-Kişinin Adı:

1-Genel bilgiler:Bir kişinin hüviyetinin tespitinde ilk bakılacak unsur onun adıdırAd üzerindeki hak kişilik haklarının bütün özelliklerini taşır mutlaktır devredilemez;uzun süre kullanılmasa dahi devam ederAd üzerindeki hakkı sahibi istediği gibi kullanabilirBunun sınırı üçüncü kişilerin haklı menfaatidirAd sahibi olma hakkı sadece gerçek kişilere tanınmış olmayıp aynı zamanda tüzel kişilerin de sahip olduğu haktırTüzel kişilerde ad üzerindeki hukuki korumadan yararlanır
2-Adın çeşitleri:
a)Soyadı:Nesilden nesile intikal eden ve bir kişinin bir soya bir aileye bağlılığını ifade eden addır
b)Öz ad:Aynı ailenin fertlerini birbirinden ayırmaya yarayan addırTek bir kelimeden ibaret olabileceği gibi birden çok kelimeden de teşekkül edebilir
c)Müstear ad(takma ad; mahlas)Bir kimsenin belirli bir iş yaptığı bir faaliyette bulunduğu sırada gerçek adının yerine kullandığı takma addır
d)Lakap:Üçüncü kişiler tarafından keyfi olarak bir kişinin adının yanına eklenen veya adı yerine kullanılan ve böylece o kişiyi nitelendiren bir addır
e)Ticaret Unvanı:TKmad41/2 uyarınca her tacir ticaret işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanı ile yapmaya ve işletmesi ile ilgili senet ve diğer evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdurTicaret kanununun bu hükmü uyarınca kullanılan ticaret unvanı da bir addır
3-Adın kazanılması:
a)Soyadının kazanılması:
Soyadı ya nesep bağı ile ya evlenme ile ya da evlat edinme yolu ile ya da idari kararla kazanılırSoyadı kanunu çıktığı zaman seçerek de soyadı kazanma imkanı tanınmıştır

aa)Nesep bağı yoluyla:Evlilik içinde doğan çocuk doğar doğmaz babasının soyadını kazanırBu hüküm emredicidirşu veya bu şekilde çocuğa başka bir soyadı verilmesi mümkün değildirEvlilik dışı çocuklardan babaları tarafından tanınanlar veya kişisel sonuçlarıyla babalığa hüküm alınarak babalarına gayrı sahih nesep bağıyla bağlananlar babalarının soyadını alırlarEvlilik dışı çocuğun nesebi ana bananın evlenmesiyle düzelmişse çocuk babasının soyadını alırEvlilik dışı çocuk babaya gayrı sahih nesep yoluyla bağlanmamış ise veya nesebi düzelmemişse ananın soyadını alırAna başka bir erkekle evliyse çocuk anasının kızlık soyadını alır
bb)Evlenme Yoluyla:Evlilik bağı kurulur kurulmaz kadın kocanın soyadını alırBu hüküm de emredicidir1998’de yapılan değişikliklerle evlenen kadının kendi soy ismini kullanmasına izin verilmiştirBoşanma ile evlilik sona ererse kadın bekarlık soyadına geri dönerŞayet kadının menfaatine uygun düşerse kadının talebiyle hakim kocasının soyadını taşımasına izin verirAncak koca şartların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını talep edebilirKadının boşanmadan sonra bekarlık soyadına döneceği emredici şekilde görülse bile bu düzenleme ihtiyaçlara cevap vermediğinden “evlenmeden önceki soyadına” olarak yorumlanması daha uygun olurEvliliğin butlan kararı ile sona ermesinden sonra kadın önceki soyadına döner
cc)Evlat edinme yoluyla:Bir kimse başka biri tarafından MKhükümlerine göre evlat edinilince evlatlık kendisini evlat edinenin soyadını alırEvlat edinilenin reşit olması sonucu etkilemezEvlat edinme ilişkisi sona ererse evlatlık eski soyadına dönerEvlat edinenin ölümü evlatlık ilişkisini sona erdirmediğinden evlatlık evlat edinenin soyadını taşımaya devam eder
dd)İdari karar ileoyadı kanunu gereğince kendiliğinden bir soyadı seçmeyenlerle anası babası belli olmayanlara soyadı idari makamlarca bir kararla verilmiş söz konusu kişiler soyadlarını bu idari kararla kazanmışlardırNüfus kanunun 21maddesine göre de anası babası belli olmayan çocukların soyadını nüfus memuru koyar
ee)Soyadı seçme yoluyla:2 Ocak 1935 tarihinde yürürlüğe giren soyadı kanunu ile her Türk için soyadı taşıma yükümlülüğü getirilince iki yıl içinde soyadı seçme imkanı tanınmıştır

b)Öz adın kazanılması:
aa)Evlilik içi çocuk için:Evlilik içi doğan çocuğun adını velayet hakkına sahip baba ve anası koyarAna ve babadan biri ölmüşse yahut temyiz kudreti yoksa yahut velayeti haiz değilse çocuğun adını diğeri tek başına koyarAna babanın her ikisi de ölmüşse veya velayet hakları nez edilmişse çocuğun adını vasi koyarAna baba çocuğun adını yasal çerçeve içinde dilediği gibi seçebilir
bb)Evlilik dışı doğan çocuk için:Evlilik dışı çocuklar için öz adı kimin koyacağı hakkında bir hüküm yokturÇocuğun velayet anaya verilmişse ana babaya verilmişse babanın çocuğa öz adı koyacağı şayet bir vasi tayin edilmişse vasinin bu işlemi gerçekleştireceği kabul edilir
cc)Ana babası bilinmeyen çocuklar için:Bu durumda öz adı nüfus memuru koyar

c)Müstear adın kazanılması:Bu konu tartışmalıdırBizce müstear ad ilk kullanımla kazanılmış olmaktadır
d)Lakabın kazanılması:Lakabın genel bir tarzda kullanılması ve bir kimsenin bu lakapla tanınmış olması ile lakap kazanılmış olur

4-Adın Değiştirilmesi:Öz ad ve soyadı nüfus kütüğüne yazılmakla belirlenmiş olurAdın değiştirilmesi doğru olarak kütükte kayıtlı adın değiştirilmesi bir ek yapılması bir harfin çıkarılması hallerinde söz konusu olur
a)Adın değişmezliği kuralı:Bir kimse zorunlu olarak taşıdığı öz adını dilediği gibi dilediği zaman değiştiremezÇarpışmakta olan toplumsal yararla kişisel yararı bağdaştırmak üzere kanunumuz adın değiştirilmesini ancak haklı bir sebep bulunması halinde müsaade etmiştir
b)Ad değişikliğini haklı kılan sebepler:Haklı sebeplerin neler olacağı hakkında önceden bir şey söylemek imkanı yokturHerhalde dürüstlük kuralına göre kişinin o adı taşımamakta bir yararı varsa adının değiştirilmesine cevaz verilmelidirAileden birinin önemli işlemesi halinde diğer bireylerin ad değiştirme yönündeki istekleri haklı görülebilirVeya din ya da uyruk değiştirilmesi halinde adın değiştirilmesi talebi de haklı görülebilir
c)Usulava ilgilinin “oturduğu yer”(ikametgah) asliye mahkemesinde açılırDava Cumhuriyet Savcısı ve nüfus baş memuru veya nüfus memuru huzuruyla görülür ve karara bağlanırMahkeme kararına karşı taraflar Yargıtay’a başvurabilir(Temyiz yolu açık) Ad değiştirmek kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandırHakkın şahsen kullanılması gerekirVe kullanmak için temyiz kudretinin varlığı yeterlidirMahkeme kararı ile kabul edilen değişiklik nüfus siciline kayıt ve ilan olunur
d)Adın değiştirilmesine itiraz:Bir kişinin adının değişmesi yüzünden bir başka kişi zarara uğrarsa bu kişi değişikliği öğrendiğinden itibaren 1 yıl içinde değişiklik kararına itiraz edebilirİtiraz ad değişikliğine karar veren mahkemeye yapılırSoyadını değiştirenin yalnız eşiyle reşit olmayan çocuklarının da birlikte soyadlarının değişeceği kabul edilir

5-Ad üzerinde hakkın korunması:
MK25maddesi kişinin adının iki çeşit tecavüze karşı korunması imkanını düzenlemiştirAdın ihtilafa meydan vermesi ve adın gaspıAd üzerindeki hak bir kişilik hakkı olduğundan ada tecavüz kişilik hakkına da tecavüz teşkil eder
a)Adın ihtilafa meydan vermesi halinde koruma:Bu bir kimsenin bir adı taşıyamayacağı itirazı ile karşılaşmasıdırBu hallerde kanun adın sahibini korumak için kendisine o adı taşımaya ve kullanmaya hakkı olduğunun tespitini hakimden talep hakkını tanımıştır
b)Adın gaspı halinde koruma:Adın gaspından maksat bir kimsenin hakkı olmadan başkasının adını kullanmasıdırFakat özellikle bir kişiyi belirlemeyen başkalarının da sahip olduğu bir adın bir ürüne verilmesi adın gaspı değildirGasp halinde adı haksız olarak kullanan kimsenin bu konuda kusuru bulunsun bulunmasın kanunadın sahibine adının haksız yere kullanılmasına son verilmesini talep etme hakkı tanımıştırUymayan mütecavize karşı “tecavüzün men edilmesini dava hakkı edilebilirAdın tecavüze uğrayacağı hakkında inandırıcı belirtiler varsa önleme davası da açılabilirŞayet adı gasbeden kimse kusurlu ise adın sahibi ayrıca eğer uğradığı bir zarar varsa bu zararın tazminini isteyebilir
c)Kişiliği koruyan davalardan yararlanma:Adın sahibini küçük düşürecek şekilde bir eşyaya ya da hayvana verilmesi kişiliğe tecavüz teşkil eder ve kişiliği koruyan davalardan yararlanılabilir

III)Hısımlık:

1-Kavram:Hısımlık bir kişinin belirli bir kişi grubu içinde belirli hale gelmesini sağlayan önemli bir ilişkidir ve esas itibariyle bir kişinin bir soya bağlılığını ifade ederBu anlamdaki hısımlığa kan hısımlığı denirBundan başka bir kişinin eşinin kan hısımları ile de hısım olacağı kabul edilmiştirBuna da sıhri hısımlık (kaim ya da kayın hısımlığı) da denirNihayet bir kimsenin bir başkası tarafından evlat edinilmesi ile de kan hısımlığına benzer bir ilişkinin sözleşme ile kurulduğu ifade edilirBuna cali (yapmacık) veya sun’i hısımlık denir

2-Kan hısımlığı:
a)Kan hısımlığı birbirinden üreyen veya ortak bir asıldan üreyenlerin aralarındaki bağı ifade eder
aa)Usul füru hısımlığı:Birbirinden üreyenlerin hısımlığına denirBüyük baba oğlu ve torunu arasındaki hısımlıkBu hısımlık düz çizgi şeklinde gösterilirBunun için düz çizgi kan hısımlığı da denirUsul yerine üstsoy füru yerine de altsoy da denir
bb)Civar hısımlığı:Ortak asıldan üreyenlerin hısımlığına denirYeğenler arasındaki hısımlık böyledirBuna da yan çizgi hısımlığı da denirİki civar hısmının bir tek kökleri ortak ise bunlar yarım kan civar hısmıdırİki kökleri ortak ise tam kan civar hısmı olurlar
b)Hısımlık derecesi:MKmad17’ye göre hısımlığın derecesi nesillerin adedine ile ölçülürPratik bir ifade ile iki kişi arasındaki hısımlık derecesi aralarındaki çizgi sayısına göre belirlenirCivar hısımlığı 2dereceden başlar
c)Kan hısımlığına bağlanan hukuki sonuçlar:
1-Evlenme yasağı:Usul füru arasında evlenme kesinlikle yasaktır3dereceye kadar olan civar hısımlarının da evlenmesi yasaktır
2-Dernekte oy kullanma yasağıernek üyeleri dernekle usul füru arasındaki işlerde oy kullanamazlar
3-Vasi olmada:Vasi olarak atanmada kan hısımlığı tercih sebebidir
4-Mirasçılık:MKkanuni mirasçılık ve mahfuz hisseli mirasçılık sıfatını kan hısımlığına göre belirlemektedir
5-Nafaka ödeme yükümlülüğü:Herkes yardım etmediği takdirde kötü duruma düşecek usul ve füruuna yardım etmekle mükelleftir
6-Tanıklıktan kaçma:Hukuk ve ceza davalarında usul füru ile 3dereceye kadar olan civar hısımları mahkemede tanıklık yapmaktan kaçınabilir
7-Hakimin davaya bakma yasağı ve davaya bakmaktan kaçınabilmesi:Hakimin usul ve füru ve 3dereceye kadar olan civar hısımlarının taraf olduğu davalara bakması yasaktırDiğer taraftan hakim 4dereceye kadar olan hısımlarının taraf olduğu davaya bakmaktan kaçınabilir
8-Anonim ortaklıkta denetçi olamama:Anonim ortaklığında yönetici olanların usul füru olanların denetçi olamayacakları kabul edilmiştir

3-Sıhri Hısımlık:
a)Anlamı:Bir kimsenin eşinin kan hısımları ile arasındaki hısımlıktırHalk dilinde yerleşmiş ifade ile kayın hısımlığı olarak da ifade edilirBir kimsenin kayınpederi veya kaynanası o kimsenin usül füru sıhri hısmıdırEşin erkek kardeşi civar sıhri hısmıdırSadece bir eşin kan hısımları ile diğer eş sıhri hısım olabilirİki eş arasında hısımlık yoktur ve bir eşin hısımları ile diğer eşin hısımları arasında da bir hısımlık bağı yokturEvliliğin boşanma ve butlan kararı ile sona ermesi doğmuş olan sıhri hısımlığı sona erdirmez
b)Sıhri hısımlığın derecesiıhri hısımlığın dereceleri kan hısımlığının dereceleri ile aynıdırBir eşe kan hısımları hangi derecede hısım ise diğer eşe de o derecede sıhri hısım olur
c)Sıhri hısımlığın hukuki sonuçları:
1-Evlilik sona ermiş olsa bile eşlerin birbirlerinin usül füru kan hısımları ile evlenmelerine engeldir
2-Vasi olarak atanmadan sıhri hısımlık tercih sebebidir
3-Usul hukukunda usül füru veya 2derecede dahil civar sıhri hısımlığı tanıklıktan kaçınma sebebi olarak görülmüştür
4-Davanın usül füru veya 2derece dahil civar sıhri hısımları ile ilgili olması halinde hakimin davaya bakması yasaktır

4-Evlat edinmeden doğan hısımlık:
Evlat edinenle evlatlık ve evlatlığın füruu arasında kan hısımlığına benzeyen bir sun’i hısımlık doğarEvlatlık ilişkisi evlat edinme sözleşmesi ile doğarEvlat edinmeden doğan evlatlık ilişkisi sadece evlat edinenle evlatlık ve evlatlığın füruu arasında oluşurEvlatlık bağı sona erdirilirse bu bağ ortadan kalkarMiras hukuku açısından evlatlık ve füruu evlat edinene mirasçı olurlar;evlat edinenin kan hısımlarına mirasçı olamazlarDiğer taraftan evlat edinen evlatlığa mirasçı olamazAncak evlat edinenle evlatlık sözleşme ile mirasçılık hakkını kaldırabilirlerEvlatlık ilişkisi sona erince buna bağlı hısımlık da sona erer

IV)İkametgâh:


1-Kavram ve önemi:
İkametgah bir kişinin bir yere bağlılığını ifade eden kavramdırİkametgah bir kişinin kanundaki şartlar uyarınca bir yerle olan ilişkisidirikametgahın önemi herkesin bir ikametgahı olması ilkesini gerekli kılmıştırBunun yanında herkesin ancak tek bir ikametgahı bulunması ilkesi yer almıştırBirincisine ikametgahta gereklilik ilkesi ikincisine ikametgahta teklik ilkesi adı verilir

2-İkametgahta gereklilik ilkesi ve ikametgahın çeşitleri:MKsisteminde her kişi sorunlu olarak bir ikametgaha sahiptirAslolarak ikametgah bir kişinin niyetinin değerlendirilmesi ile tespit edilirBu tarzda belirlenen ikametgaha ihtiyari ikametgah (isteğe bağlı) denilmektedirFakat böyle bir yerin tespit edilememesi durumunda kanun ikametgah sayılacak yeri tayin ederBu tarzda tespit edilen ikametgaha itibari(saymaca)ikametgah denir

a)İhtiyari ikametgah:MK ihtiyari ikametgahı yerleşmek niyetiyle oturulan yer olarak ifade etmektedirİki unsurun gerçekleşmesiyle belirlenebilir
aa)Birinci unsur oturulan yerdirObjektif unsur da denilirBir yerde oturmak geçici olarak bir yerde bulunmaktan öteye bir ilişki kurmak anlamına gelirYerleşme niyetinin bulunması bu yere ikametgah sıfatını kazandırırAksi halde burası konut (mesken )durumundadır
bb)Oturulan yere ikametgah sıfatını kazandıracak “yerleşme niyeti” ne sübjektif unsur denirYerleşme niyeti bir kimsenin söz konusu yeri yaşamasının;kişisel ilişkilerinin aile hayatınınmesleki faaliyetinin merkezi kılmasından anlaşılırİkametgahın varlığını kabul etmek için yerleşme niyetinin daimi olması da gerekmezYerleşme niyeti ile kurulan bir yerin ikametgahın kurulması için bu yerin bir ev olması şart değildirbir otel odası da mümkündür

b)İtibari İkametgah:Bir kimse ancak yeni bir ikametgah kurmakla eski ikametgahıyla olan ilişkisine son verirBir kimse eskiden oturduğu yerden kesin olarak ayrılmış fakat henüz yerleşmek niyeti ile yeni bir yer seçememişse böyle bir yer seçinceye kadar artık oturmadığı ve yerleşme niyetini kaldırdığı eski ikametgahı onun ikametgahı addolunurKeza ikametgahı belli olmayanların fiilen oturdukları yer yani meskenlerinin bulunduğu yer yerleşme niyeti bulunmasa bile onların ikametgahı addedilirİşte bu tarzda kanunun addettiği yerlere “itibari ikametgah” denir

c)Kanuni ikametgah:Aslolan herkesin ihtiyari bir ikametgaha sahip olmasıdırFakat bazı hallerde kanun bir kişinin ikametgahını başkalarına bağlı olarak tayin ederBu takdirde kanuni ikametgah söz konusu olurBu tarzda bağımlı ikametgah evli kadınlar ile velayet vesayet altındakiler için söz konusudur
aa)Evli kadının ikametgahı:
aaa)Genel olarak:Evli kadının ikametgahı kocasının ikametgahıdır Kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla karının ikametgahını kocanınkinden farklı bir yerde kurmasına imkan yoktur
bbb)İstisnalar:Kocanın ikametgahı belli değilse karısı bağımsız bir ikametgah kurabilirHüküm ancak kocanın ikametgahının bilinmemesiyle uygulanırKarının kocasından ayrı yaşamamakta haklı olduğu hallerde de ayrı bir ikametgah kurma yetkisi vardır4 ayrı halde böyle bir yetki kazanılır
-Hakim ayrılığa hükmetmişse
-Evlilik birliğini korumak için tedbir olarak ortak hayata son vermişse
-Ortak hayatın devamı yüzünden karının sağlığı şöhreti ya da işinin ilerlemesi ciddi olarak tehlikeye düşmüşse
-Boşanma veya ayrılık davası açılmışsa dava süresince kadın ayrı bir ikametgah kurabilir

bb)Velayet altındaki çocuklar:Velayet altındaki çocukların ikametgahı velayeti haiz ana babanın ikametgahıdırBu hakka ana babadan biri haizse ikametgah ona göre düzenlenirAnanın ayrı bir ikametgah kurmaya hakkı olduğu durumlarda çocuğun ikametgahı babaya göre belirlenirVelayeti haiz olanların ölümü ile velayetin sona ermesi halinde vesayet altına alınıncaya kadar velisine göre belirlenmiş ikametgaha bağlı kalacağı kabul edilirVelayet hakkı sahibinin ikametgahı belli değilse ve çocuk başka bir ikametgaha bağlı değilse temyiz kudretine sahip olmak kaydıyla çocuk ihtiyari bir ikametgah kurabilirVelayet hakkı sahibinin fiilen velayet hakkından feragat ettiği hallerde çocuğun ikametgahının velayete bağlı olarak tayinine doktrinde istisnalar getirilmiştirBuna göre velayeti fiilen kim kullanıyorsa ikametgah ona göre belirlenirEvlilik dışı çocuğun velayet hakkı ana babadan hangisine veriliyorsa ikametgahı da buna göre düzenlenirEvlilik dışı çocuk velayet değil de vesayet altına konulmuşsa ikametgahı vesayet makamının bulunduğu yerdirVesayet altındaki kimsenin ikametgahını değiştirmesi sulh mahkemesinin izni ile olurMK396 uyarınca sulh mahkemesi tarafından bir meslek ya da sanatla uğraşmasına izin verilen kişilerin bağımsız ikametgah kurması uygun görülmelidirVesayet altında bulunan evli kadının ikametgahı vesayet makamının bulunduğu yer değil kocasının ikametgahıdır

3-İkametgahta teklik ilkesi:Bir kimsenin ancak bir tek ikametgahı bulunması ilkesi ikametgahtan beklenen amacın görülmesini sağlarBir kimsenin bir ikametgahı bir ticarethanesiticarethanenin bir şubesi olurV)Kişisel Hal Sicilleri:

1-Anlamı ve Düzenleniş Tarzı:
Bir kimsenin kişisel hallerinin düzenlendiği sicillere kişisel hal sicilleri adı verilirBu siciller sayesinde gerek devler gerek kişinin kendisi açısından kişisel hali kolayca belirlenmesi imkanı sağlanmış olurHer Türk Türkiye’deki ikametgahının veya sonradan ikametgah olarak edindiği yerin nüfus memurluğuna kendisini yazdırması ve bir nüfus cüzdanı almaya mecburdurReşit olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarının alınmasına veli ya da vasi ödevlidirDoğum ölüm evlenme boşanma gaiplik nesep tashihi tanıma evlat edinme evlatlık sözleşmesinin kaldırılması ve yer değiştirme olaylarının bildirilmesi yükümlüğü kanunda ayrı ayrı belirtilmiştirYükümlülüğü yerine getirmeyenlere para cezası öngörülmüştür

2-Nüfus İşleri Örgütü: Kitap sayfa:107

3-Kişisel Hal sicilleri ve tutulması:Nüfus kütükleri ilçe esasına göre tutulurHer mahalle ve köy için ayrı kütükler tutulurBu kütüklerin tutuluş şekilleri ve bütün belgelerin formülleri yönetmelikle belirlenir

a)Doğum Kütüğü:Bu kütük nüfus dairesinde tutulan doğum tutanaklarının tümünden oluşurDoğumu en geç bir ay içinde nüfus memurluğuna bildirmek gerekirBu beyan iki tanık yanında sözlü olarak yapılırÖlü doğan çocuklar nüfus kütüğüne kayıt edilmezlerBunlar hakkında doğum tutanağı düzenlenmez
b)Ölüm Kütüğü:Bu kütük ölüm tutanaklarının bir dizi haline getirilmesiyle oluşturulurHer ölüm ve bulunan her ölü MK41’e göre en çok 10 gün içinde nüfus memuruna bildirilmesi gerekirÖlüm hangi yerde vuku bulmuş ise o yerin nüfus memurluğuna bildirilirölüm yeri bilinmiyorsa ceset nerede bulunmuş ise oranın ölüm bir taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus memurluğuna bildirilir
c)Yer değiştirme kütüğü:Bu kütük yer değiştirme tutanaklarının bir dizi haline getirilmesiyle oluşurNüfus kanunu ikametgahın değiştirilmesi halinde yeni ikametgah ittihaz edilen yere varış tarihinden itibaren 2 ay içinde aile kütüğünü yeni ikametgaha nakledilmesi zorunluluğunu getirmiştir
d)Evlenme Kütüğü:Bu kütük evlenme belgelerinden oluşurEvlenme tarihinden başla***** 1 ay içinde evlenme akdini yapanlarörneğine uygun 3 nüsha evlenme bildirisini bulunduğu yer nüfus memurluğuna onlar de erkekle kadının kayıtlı olduğu nüfus memurluğuna göndermekle yükümlüdür
e)Boşanma Kütüğü:Bu kütük boşanma belgelerinin bir kütük haline getirilmesiyle oluşurBoşanma kararını veren mahkemenin başkatibi kararın kesinleştiği andan itibaren 30 gün içinde 3 nüsha karar örneğini bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne bu müdürlükte kararı kocanın kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğuna gönderirBurada kararlardan biri merkez arşive diğeri de karının kaydının nakledileceği yer nüfus idaresine gönderir
f)Kayıt ve yaş tashihi kütüğü:Nüfus kanunu kayıt ve yaş belgelerinin de bir kütük haline getirilmesini amirdir
g)Diğer kişisel hal değişiklikleri kütüğü:Yukarıda belirtilen kişisel hal kütüklerinin dışında kalan kişisel hal değişikliklerine ilişkin belgelerin de bir kütük haline getirilmesi gerekir
h)Aile kütüğü:Yukarıda sayılan münferit kütükler yanında bir de aileye bağlı kişilerin bütün kişisel hallerini toplu olarak gösteren bir kütük tutulurHer mahalle ve köy için farklı aile kütüğü tutulurAynı soydan gelen aynı soyadını taşıyan fakat ayrı yaşayan aileler için ayrı kütük tutulurAile kütükleri ailedeki tüm bireylerin adlarını cinsiyetlerini yaşlarını babasının anasının soyadlarını sağ olup olmadıklarını doğum yeri ve tarihlerini vücuttaki değişikliklerini okur-yazar olup olmadıklarını medeni hallerini ve diğer kişisel hal değişikliklerini gösterirAile kütüklerinde kayıtlı fertlerin evlat edinilme evlenme hallerinde kayıtları kapanırAilenin kaydı ise yer değiştirmeler ailenin bütün fertlerinin ölmesi kızların ve kadınların evlenmesi ile kapatılır

4-Sicil tamamlayıcı kayıtlar ile kişisel hal değişikliklerinin kütüğe işlenmesiicili tamamlayıcı kayıtlar NK47mad “meslek sanat din ve herhangi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişiklikleri ile nüfus kütüklerine yazılması gerektiği halde her nasılsa yazılmamış ve dayanağı belgede kalmış olan ana baba adı doğum yeri cinsiyet ve soyadı gibi haller “olarak ifade edilmiştirBunlar ilgililerin bağlı bulundukları daire kurum ve işyerinden köy ve mahalle ihtiyar kurulundan alacakları belge ve ilmuhaber üzerine en büyük idare amirinin emri ile aile kütüklerine işlenir

5-Cinsiyet değişikliğinin kütüğe işlenmesi:

6-Kütükteki yanlışın düzeltilmesi:Nüfus kütüklerindeki yanlışların düzeltilmesi için hakimden karar alınması gerekirYaş ad soyad ve diğer kayıt değiştirme davalarına bakmaya ilgilinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi yetkilidirDüzeltme davası Cumhuriyet başsavcısı ve nüfus başmüdürü veya memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanırNüfus memuru her safhada yargılamada bulunabilir ve gerekli gördüğü takdirde temyiz yoluna da başvurabilirKesinleşen karar üzerinde aile kütüğünde düzeltme ilgilinin künyesi hizasındaki düşünceler sütununa yazılarak yapılır

7-Nüfus Kütüklerine ilişkin ilkeler:
a)Sicil kayıtlarının bütünlüğü ilkesi:Kişisel hal ve kütüklerinin ayrıntılı ve düzenli bir biçimde tutulması ile güdülen amaç tüm ülke içindeki veya dışındaki vatandaşların kişisel hal ve değişikliklerin tam ve toplu olarak belirtilmesidir

b)Kamuya kapalılık ilkesi:MK’daki diğer sicillerin aksine nüfus kütükleri kamuya açık siciller değildirNüfus kütükleriyle dayanaklarının ancak nüfus başmemuru ve sorumlu memurlarla denetleme ve teftişe yetkili olan kimseler görüp inceleyebilirlerAskerlik şubesi ve adalet mercilerinin dışında mahallin en büyük idare amirinin yazılı emri olmadıkça hiçbir daireye kopya özet ve bilgi verilemez
c)Nüfus kayıtlarının ispat gücü:Kişisel hal sicilleri de resmi sicillerin ispat gücüne sahiptirBunlara dayanılarak tespit edilmiş olayların bir hukuki işlem olduğunu aksi sabit oluncaya kadar itibarda olacaklarını belirtmiştirNüfus kaydının yokluğu ölüm ve doğumun belirlenmesi için açılan davanın reddini gerektirmez