Medeni Hukuku Kurallarinin Uygulanmasi

10 MEDENİ HUKUKU KURALLARININ UYGULANMASI
101 YER BAKIMINDAN UYGULAMA:Bildiğimiz medeni hukuk kuralı doğru olayda uygulanıyor mu?

102 KURALLARIN NİTELİĞİ BAKMINDAN UYGULAMA:
( Niteliği bakımından hukuk kuralları) 1021 Emredici Kurallar:Mutlaka uyulması gereken kurallardır Tarla satışının mutlaka tapuda yapılması gibi

1022 Yedek Hukuk Kuralları:
2 sırada uygulama alanı olan hukuk kurallarıdır BU kuralların tersine bir antlaşma yapılabilir Yasadaki kuralın tersine bir antlaşma yapılabilir

10221Tamamlayıcı Yedek Hukuk Kuralı: Bir antlaşma yoksa boşluğu doldurur Satılan bir malın taşıma parasını kim verir Tersine bir antlaşma yoksa alıcı verir

10222Yorumlayıcı Yedek Hukuk Kuralı: Tarafların yaptığı bir sözleşmeyi yorumlar Örneğin bu para bu ay sonunda ödenecek Aybaşı ayın 1'i ay sonu 31'i dir Yorumlayıcı yedek hukuk kuralıdır 103HUKUK KURALLARININ ZAMAN

BAKIMINDAN UYGULANMASI: Kuralın uygulanabilmesi için yürürlükte olması gerekmektedir Genelde yasaların sonlarına uygulanmaya başlanacağı zaman belirtilir Medeni hukukla ilgili bir yasada kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceği belli değilse yayınlandığı günden 45 gün sonra yürürlüğe girer

Bir yasa belli bir konuyu düzenliyorsa özel Birçok konuyu düzenliyorsa genel yasa denir

Dernekler Kanunu = özel yasa
Bir konuyla ilgili 2 genel yasa varsa son çıkan genel yasa birinciyi yürürlükten kaldırır Özel bir yasa varsa ve sonra yeni bir özel yasa çıkartılırsa 2si 1 yi yürürlükten kaldırır

Genel yasa varken özel yasa çıkartılırsa2 yasa da yürürlükte olur 2si birlikte kullanılır Öncelikle özel yasa kullanılır Kural özel yasada yoksa genel yasaya bakılır

Özel yasa varken genel yasa çıkartılırsa sonraki genel yasa önceki özel yasayı yürürlükten kaldırır

Bir yasa hangi olaylara uygulanabilir: Genel kural her yasa yürürlüğe girdikten sonraki olaylar için kullanılır Yasalar daha çıkış tarihlerinden önceki olaylar için uygulanamaz Hukuk dilinde yasalar geçmişe etkili değildir Kazanılmış haklar içindir Kazanılmış haklar bakımından kanunular eskiye uygulanmaz

3 istisnası vardır

1. Bir hak henüz elde edilmemişse yani ileride kazanılacaksa (beklenen hak) bu haklar için geçerlidir

2. Genel ahlak ve kamu düzeni ile ilgili konularda yeni yasa geçerlidir

3. Yeni yasada yasa koyucu emredici bir kuralla değişik bir biçimde düzenleyebilir

Zaman aşımında olduğu gibi

104 HUKUKU KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI: Kuralların ne anlama geldiğini ortaya koymak demektir Bir kuralın ne anlama geldiğini bulma işine yorum (tefsir) denir Bir kuralın nasıl yorumlanacağını bize gösteren medeni kanunun 1 maddesinin 1 fıkrasının 1 cümlesidir
Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanmasında 2 Tane Yorum Yöntemi Vardır

1041 Söz Bakımından Yorum:
Bir kurala dilbilgisi çerçevesinde verilen anlamdır

1042 Öz Bakımından Yorum: Kuralın gerçek anlamını ortaya koymak demektir Kuralın özünü anlamamıza yardımcı olan unsurlar

* Kanun Sistematiği: Yasanın bütününe egemen olan görüş demektir
* Kuralın Konuluş Amacı: Her kural belli bir amacı gerçekleştirmek için konulur Tutanak dergisine bakılır
* Zamanın Koşul ve Gereksinimleri: Yasa bugünün koşulları düşünülerek hazırlanır
* Öğreti(doktrin): Bilim adamlarının açıklamalarıdır
* İçtihatlar: Yüksek mahkeme kararları demektir Maddenin yüksek mahkemelerce nasıl uygulandığına bakılır

Kuralın özü önemlidir Medeni kanunun 1 maddesinin 1fıkrasının 1cümlesinin metni "KURAL SÖZÜYLE ÖZÜYLE DOKUNDUĞU BÜTÜN OLAYLARA UYGULANIR" dır

1043 Yargıcın Taktir Yetkisi:
Yasa tarafından yargıca verilmiş bir yetkidir Uyuşmazlığı çözecek kural vardır Taktir yetkisi yargıca tanınan bir serbestliktir Yasanın soyut ve genel kuralını önüne gelen somut olaya uygulamaölçümleme ve değerlendirme yetkisidir
Örneğin taraflardan biri diğerini sakatladı Mahkemeye çıktığında yargıç zararın olup olmadığına karar verir

Kazaistik Sistem:
Her konuya kral konmasıdır Kolu kırıldı 5 ay bacağı kırıldı 10 ay vb

Taktir Yetkisinin Yöneldiği Şey;
10431 Olayın Koşullarına Yönelik Taktir Yetkisi:

Haklı nedenlere dayanan kimse ismini değiştirilebilir Yasada haklı nedenler belli olmadı9ğından karar yargıca aittir Olay ismin değiştirilmesidir Hukuki olayın koşullarına önelmiş bir taktir yetkisi kullanılmıştır

10432 Olayın Sonucuna Yönelik Taktir Yetkisi:

Boşanma ve ayrılık gerçekleşince kişisel ilişkilere bakılarak velayet verilir Hukuki olay boşanmadır Taktir yetkisi sonucu kişisel ilişkilere göre yargıç taktir yetkisini kullanarak kararı verir

10433Yasanın Tanıdığı Taktir Yetkisi:

Yasanın tanıdığı taktir yetkisi kimi zaman hukuki olayın sonuçlarına kimi zaman da koşullarına yöneldiği görülür Kimi zaman da her ikisi birden taktir yetkisi alabilir

Fıkra: Maddenin her paragrafı fıkradır
Bent: abc ya da 123 şeklinde dizili kurallara bent denir

Medeni Kanunun 1 Maddesinin 1 Fıkrasının 1 Cümlesi:

"Kural sözüyle özüyle dokunduğu bütün olaylara uygulanır "
Medeni Kanunun 1 Maddesinin 1fıkrasının 2 Cümlesi
Yasada uygulanabilir bir kuralın olmaması durumu ile ilgilidir

10434 Yasa Boşluğu:Yasada geçerli kuralın bulunmamasıdır Yasada belli bir olay için uygulanabilir bir kural yoksa yargıç bu durumda Töre Hukukuna bakar Töre hukukunda da kural yoksa yargıç Kanun Koyucu gibi kanun koyar Burada yarış objektif olmalıdır

Yargıcın objektif olabilmesi için 3 unsurdan yararlanması gerekmektedir

1. Örnekseme: (Kıyas) Örnek olarak kural koymaktır Benzer bir olayda uygulanan kural uygulanır

2. Karşılaştırmalı Hukuk:Yabancı ülke hukuku demektir Hukuku bizim hukukumuza benzeyen bir ülkeden (İsviçre Almanya)konu ile ilgili kural almaktır

3. Öğreti ve İçtihatlar: Öğretile bilimsel görüşler içtihatlar ise yüksek mahkeme kararlarıdır Öğretiler bilim adamlarının hakkında kural olmayan konularda k0nuşmasıdır

Yargıç bunlara bakarak kanun koyar
105 Geleneklerin Töre Hukuku Olması
Geleneklerin Töre Hukuku Olması İçin 2 Kural Vardır:

1. Geleneğin uzun üreden beri uygulanması gerekir Zaman süresi toplumda yaşayan kişiler geleneğin ne zaman topluma girdiğini bilmiyorsa aşılmış demektir Objektif bir koşuldur

2. Sübjektif bir koşuldur çünkü kişilerin iç dünyası ile ilgilidir Toplumdakilerin o geleneğe uyma ihtiyacıdır Toplumda yaşayan herkes o geleneğe uymamız gerektiğini düşünüyorsa 2 koşul sağlanmış demektir Mevzuatta kural yoksa öre hukukuna bakılır 2 derece yükümlülük kaynağıdır