Medeni Hukuk Yürürlük Kaynakları:

Medeni Hukukun yürürlük kaynakları MK Madde 1’de belirtilmiştirBurada sadece medeni kanun değil bunun dışındaki yürürlük kaynaklarının da nazara alındığı anlaşılırKanun koyucu kanuna öncelik tanımış fakat kanunda uygulanacak hüküm bulunamazsa bu boşluğun örf ve adetle burada da bulunamazsa hakimin koyacağı kural ile doldurulması imkanı öngörülmüştür(hakim bu uygulama faaliyeti sırasında kazai kararlardan=mahkeme içtihatlarından= ve ilmi içtihatlardan =doktrinler= istifade edecektir)

Kanunlar:Yetkili yasama organı tarafından Anayasaya uygun olarak kabul edilip yürürlüğe konan yazılı hukuk kaideleridirBakKur’nun da anayasanın 91mad uyarınca çıkardığı KHK’ler de kanun gibi etkili olur

Tüzükler:
(Nizamnameler)Kanunların uygulama esaslarını ve uygulama aşamasına ilişkin detayları göstermek ve kanunun emrettiği sair hususları düzenlemek için BakKur’ca Danıştay’ın incelemesinden geçirilerek yürürlüğe konan yazılı hukuk kurallarıdırTüzükler kanunlara aykırı olamaz

Yönetmelikler:
(Talimatnameler) Başbakanlığın bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev ve alanlarını ilgilendirecek kanun ve tüzüklerinin uygulanmasını sağlamak üzere yürürlüğe koydukları yazılı hukuk kurallarıdırYönetmelikler ilgili kanun ve tüzüklere aykırı olamaz