Kanunlartüzükler ve yönetmeliklerin yürürlüğe girebilmesi için RG’de yayınlanması gerekirBunarın hangi tarihte yürürlüğe gireceği çoğunlukla metinlerde yazılıdır(MK936)Bazı kanunlar ise derhal yürürlüğe girmesi gerekir bu yüzden bu metinlerde yayın tarihinde yürürlüğe girer ibaresi bulunurEğer herhangi bir ibare yoksa bu kanun veya tüzük RG’de yayını takip eden 45günün sona ermesi ile yürürlüğe girmiş olur


Yürürlükten kalkması ise çeşitli şekillerde olabilirAnayasa mahkemesince eğer anayasaya aykırı görülerek iptal edilirse söz konusu hükümler yürürlükten kalkarTBMM’de kanunları ya da tüzükleri yürürlükten kaldırabilirBazen de bir kanun ya da tüzük yürürlük süresini kendi tayin eder”Bu kanun yayım tarihinden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalır” ibaresi vardırBir kanun hükmünün zımnen(örtülü) yürürlükten kaldırılması ise eski hükmün yürürlükten kaldırıldığını açıklayan yeni bir hüküm koymadan aynı zamanda eski hükmün uygulanmasını imkansız kılan yeni bir kanun hükmü koyulması ile olur (MK 53 dini gayeli cemiyet kurma kanunu—28/6/1938 Cemiyetler kanunu dini cemiyet kurma yasağı)

Tüzüklerin yürürlükten kalkması yeni bir tüzük hükmü ile olabileceği gibi dayandığı kanunun yürürlükten kalkması sonucu da olurAyrıca bir tüzük hükmünün kanuna aykırılık sebebiyle Danıştay’ca iptali halinde de o hüküm yürürlükten kalkar

Yazılı Hukuk kaynakları:

-Anayasa

-Kanun

-Kanun Hükmünde kararname

-Tüzük

-Yönetmelik


1-)
Lex superior derogat legi inferiori (anayasa kanun hiyerarşisi)

2-)
Lex posterior derogat legi prior (sonraki öncekini kaldırır)

3-)
Lex speciales derogat legi generales (özel olan genel olanı kaldırır)