Kanunda Uygulanacak Hükmün Bulunması :

Kanunda düz veya zıt anlam itibariyle olayı kapsayan bir hükmün bulunduğu ve bu hükmün yer zaman ve nitelik itibariyle uygulanabilir olduğu saptandığında kanunda uygulanacak bir hüküm var demektir

-Kanun Hükmünün düz ve zıt anlam itibariyle kapsamı:


Düz anlam bir hükmün doğrudan doğruya ifade ettiği anlamdırZıt anlam ise bu ifadenin aksinden çıkarılan kavramdır

-Kanun Hükümlerinin Yorumlanması:


a)Yorum kavramı ve çeşitleri:Kanun hükmünün anlamının tespitine o hükmün yorumlanması (tefsir edilmesi) denirBu anlamı tespit eden makama göre de yorum çeşitli adlar alırYasama organı tarafından yapılırsa “yasama yorumu”(teşrii tefsir)Bu yorum kişileri ve mahkemeleri bağlayıcı bir etki yapar24 anayasasında buna imkan verilirken şimdiki anayasamızda böyle bir imkan söz konusu değildirHakimler tarafından davayı çözerken yapılan tefsire de “yargı yorumu(kazai tefsir) adı verilirBilim adamlarının yaptığı yorumlar ise ilmi tefsir “bilimsel yorum “ denir

b)Yorumda başvurulacak yöntemler (Yorum metotları):

-Söze Göre Yorum (Lafzi tefsir):
Kelimelerin sözlük anlamlarına metin içindeki yerlerini cümlenin kuruluş tarzını esas olan yorum yöntemidirBu metodun her zaman hükmün amacına uygun sonuç vermemesi yüzünden yetersizliği anlaşılmış bir metotturBu sebeple “amaca göre yorum” (gaî tefsir;interpretation teleologique) gerekli sayılırKanun hükümleri yorumlanırken kanun koyucunun bu hükümleri koyarken güttüğü amacın araştırılmasını arayan yorum metodu ise “sübjektif tarihi yorum metodudurFakat hukuk güvenliğini sarsma tehlikesinin varlığı bu metodun eksi yanıdırBu yüzden diğer bir tarihi metot öne sürülürKanun koyucunun gerçek iradesinin araştırılması yerine kanunun uygulanacağı dönemde kanuna tâbi olanların dürüstlük kuralı çerçevesinde kanunun hazırlanması sırasında geçirdiği aşamaları değerlendirerek kanun koyucuya izafe edecekleri amaca göre kanun metnine verecekleri anlam esas alınmalıdırBu metoda “objektif tarihi yorum metodu” denir Zamana göre objektif yorum metodu ise yorumun kanun hükmünün uygulanacağı zamanın şartları içinde yapılması gerektiği; kanun koyucunun kanunu koyarken güttüğü amacın değil de kanun koyucunun kanunun uygulanacağı sıradaki şartları ve ihtiyaçlar karşısında bulunmuş olması halinde güdeceği amacın araştırılması ve hükmün ona göre yorumlanması gerektiği fikrine dayanan yorum metodudur