Gayrimenkul Mükellefiyeti

Bir GM malikinin mülkü dolayısıyla o GM karşılık olmak üzere diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya ya da vermeye mecbur tutulmasıdır

b)Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet:

Ayni haklar hak sahibine tanınan yetki bakımından ona hakkın konusu eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlarlarMenkullerde bu hakkı açıklayan unsur o mal üzerinde zilyedlik adı verilen tasarruf GM’de ise hakimiyeti açıklayan tapu sicilindeki kayıt (tescil) dir

Borç ilişkisinin sadece alacaklı ile borçlu arasındaki bir bağ olması 3 kişileri ilgilendirmemesi alacak hakkının nisbi bir hak olarak nitelendirilmesine yol açar (alacak hakları)

Ayni hak ise eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlarHakimiyet doğrudan olunca hak sahibi herkesten bu hakimiyetini ihlal etmemesini isteyebilirBu sebeple ayni hakların mutlak hak olduğu ifade edilir

c)Herkese karşı ileri sürülebilirlik:

Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetin temel sonucu herkesin bu hakimiyeti sağlayan hakka riayet etme ve o hakkı ihlalden kaçınma mecburiyetidirAyni hakkı kim ihlal ederse hak sahibi hakkına riayet etmesini ondan isteyebilirİstihkak davası malikin haksız olarak malını elinde tutan kimseden bunu geri almasını müdahalenin men’i davası ise mülkiyete vaki ve devam eden tecavüzün önlenmesini sağlar