Kullanılmasının Etkisi Bakımından Alelade Haklar-Yenilik Doğuran Haklar

Bir kısım haklar hak konusunda bir hakimiyetbir kısmı bir şahıstan bir edimi talep etme yetkisi verdiği halde bir kısım haklar ise kullanılmakla yeni bir durum ortaya çıkması sonucu doğururlar(Yeni bir hukuki ilişki mevcudun değişmesi ya da sona ermesi)Bunlara yenilik doğuran haklar denir

1)Çeşitleri:

a)
Yöneldiği sonuç açısından:Bu açıdan 3 grupta toplanır:

aa)
Kurucu yenilik doğuran haklar:Yeni bir hukuki ilişkinin doğmasına yol açan haklardır

İştira: (alım) hakkı) :Hak sahibine tek taraflı bir beyanla gayrimenkulun alıcısı olabilme hakkını sağlayan haklardır

Şuf’a (önalım) hakkı: Bir GM’ nin 3 bir şahsa satımı halinde bu hakka sahip olanın tek taraflı bir beyanla GM’ nin alıcısı olma hakkını sağlayan haklardır

Vefa (geri alım) hakkı:GM’ yi devretmiş olan bir şahsın tek taraflı bir beyanla GM’ yi geri alma yetkisi sağlayan haklardır

bb)Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar:Hakkın kullanılmasıyla mevcut olan bir ilişkide değişiklik meydana getiren haklardırSeçimlik borçlarda seçim hakkını kullanma bu gruptaki haklardandır

cc)Bozucu Yenilik Doğuran Haklar:Hukuki ilişkiyi bitiren haklardırVekilini azletmek veya haklı olarak hizmet sözleşmesini feshetmek bu tip haklardandır

b)Hakkın kullanılış tarzı bakımından:Bu hakların kimi şahsa tek taraflı irade beyanıyla kimi de bir kamu makamına ya da mahkemeye başvurularak olurBeyanla olursa yenilik doğuran muamele(iştira) mahkemeye müracaatla olursa yenilik doğuran dava söz konusu olur(evliliğin butlanı)

2)Vasıfları:

a)
Yenilik doğuran hakların kullanılmasına ilişkin beyanın hüküm ifade etmesi prensip itibariyle herhangi bir şarta bağlanamaz

b)Yenilik doğuran haklar için prensip itibariyle zamanaşımı söz konusu olmaz

c)Yenilik doğuran haklar usulüne uygun biçimde kullanılmasıyla sona ererler

d)Yenilik doğuran hak kullanılıp sonuç meydana geldikten sonra bundan geri dönülmez