Bağımsız olup olmama açısından:Bağımsız Haklar-Bağlı Haklar

1)Bağımsız Haklar:Hak sahibinin doğrudan doğruya sahip olduğu haklardır (şahsiyetmülkiyet alacakiştira)

2)Bağlı Haklar:
Bağlı oldukları hak ve ilişkiye göre ayrılırlar

a)Eşyaya bağlı haklar:
Bir kimsenin şahsıyla değil bir mala malik olması sebebiyle sahip olduğu haklardırHakkın bağlı olduğu mülkiyetin kaderine tabidir

b)Alacağa bağlı Haklar:
Kişinin alacağa sahip olduğu için sahip olduğu haklardırBir alacağı teminat altına alan rehin hakkı alacağa bağlı bir ayni haktırBir alacağa bağlı haklara fer’i haklar denir(ikincil)Bağlı oldukları alacağın kaderine bağlıdır

c)Borç İlişkisine Bağlı Haklar:
Kira ilişkisinde kiralayanın fesih hakkı borç ilişkisine bağlıdırKiralayan bu ilişkiden doğan alacağını başkasına temlik etse dahi akdi fesih yetkisi kendisinde kalır çünkü alacağa değil borç ilişkisine bağlı bir haktır

d)Bir Topluluğa Mensup Olmaya Bağlı Haklar :
derneklerde üyelerin hakları böyledir(toplantıya katılma oy kullanma)

3)Hak Sahibi:
Menfaati hukuken korunan şahıstırŞahıslar sadece insanlar değildirDernekler ve ticari şirketler de şahıstırİnsanlara gerçek kişiler diğerlerine tüzel kişiler denirBağımsız haklarda hakkın sahibi belli olduğu halde bağlı haklarda hakkın sahibi hakkın bağlı olduğu ilişkiye göre değişir

4)Hakların İktisabı ve Kaybedilmesi:
Bir şahsın bir hakkın sahibi olmasına hakkın iktisabı;hak sahibi durumundan çıkmasına ise hakkın kaybedilmesi denirBunlar bir hukuki muamele ya da hukuki fiil sonucu olur