Milli Mukavemeti Kirmak:

Madde 58 -
(Değişik madde: 21/08/1940 - 3914/1 md)

Her kim Türk Ceza Kanununun 153 161 inci maddelerinde yazılı suçlardan birisini ve 155 inci maddede yazılı halkı askerlikten soğutmak yolunda neşriyatta ve telkinatta bulunmak ve nutuk irat etmek fiillerini işleyecek olursa milli mukavemeti kırmak cürmünden dolayı mezkur maddelerde gösterilen cezalarla cezalandırılır