Firar Ve Cezasi:

Madde 66 -
(Değişik madde: 14/06/1989 - 3574/2 md)

1)
Aşağıda yazılı askeri şahıslar bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur:

a) Kıt'asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar

b) Kıt'asından veya görevini yapmakta olduğu yerden izin istirahat veya hava değişimi alarak ayrılanlardan dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmeyenler

2) Aşağıda yazılı hallerde hapis cezası iki yıldan aşağı olamaz

a)
Suçlu silah mühimmat ve bunların teçhizat veya nakil vasıtalarından ve hayvanlardan birini veya ordu hizmetine tahsis edilen herhangi bir şeyi beraberinde ***ürmüş ise;

b) Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise; c) Suçlu mükerrir ise;

3) Seferberlikte bu maddede yazılı mehiller yarıya indirilir