Askerlikten Kurtulmak Için Hile Yapanlar:

1 -
Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile ismini değiştirenler başkasını kendi yerine tabib muayenesine veya askere gönderenler başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri

vesikasını kullananlar askerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullanan yahut her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıt'aya veya bir müesseseye intisab ettikten sonra kendisinin yapmağa

mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılırlar

2 -
(Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 SK/19 md) Yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar suç ortaklarına da uygulanır Az vahim hallerde altı aydan beş seneye kadar hapis cezası verilir