Itaatsizlikte Israr Edenlerin Cezasi:

Madde 87 - 1
( Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 SK/22 md) Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar

2
Yukarıki fıkrada yazılı suçlar seferberlikte yapılırsa beş ve düşman karşısında yapılırsa on seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur